Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. (OPH)

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 h / vko. Oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen on, jos tarve johtuu vanhemman työstä, opiskelusta tai yrittäjänä toimimisesta.

Varhaiskasvatusta järjestetään Kihniössä kolmiryhmäisessä Kettukallion päiväkodissa ja perhepäivähoitajan kotona Linnankylässä. Hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa korostuu kodinomaisuus ja pieni ryhmäkoko. Päiväkodin vahvuutena on lasten kasvu vertaisryhmässä ja yhteistyömahdollisuudet yhtenäiskoulun kanssa. Myös vuorohoito, viikonloppuhoito ja erityisvarhaiskasvatus tapahtuvat päiväkodissa. Lain velvoitteen mukaisesti taataan kaikille päivähoitoa tarvitseville alle kouluikäisille lapsille sekä erityistä tukea tarvitseville lapsille mahdollisuus varhaiskasvatukseen.

Kihniön varhaiskasvatussuunnitelman arvoperusta on rakennettu yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja lasten vanhempien kanssa. Arvoperustassa painottuu toisen huomioon ottaminen, myönteinen minäkuva ja hyvinvoiva lapsi. Lisäksi korostuu lapsen kuuleminen, leikkiminen ja erilaisuuden hyväksyminen. Tärkeänä koetaan myös turvallinen oppimisympäristö, johon kuuluvat selkeät rajat, turvalliset aikuiset ja myönteinen ilmapiiri. Kihniön varhaiskasvatuksessa näkyy lasten osallisuus, joka toteutuu arjessa lapsen mahdollisuutena vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja saada myönteistä palautetta päivittäin. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää ja sitä toteutetaan tasavertaisina kohtaamisina päivittäin. Tavoitteena on, että huoltajat ja henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen parhaaksi.thumbnail_image