Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmät kuntoon 31.10.2019 mennessä

Ennen vuotta 2004 rakennettujen, ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on saatettava talousjätevesiasetuksen mukaiseen kuntoon 31.10.2019 mennessä. Asetus koskee haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueella. Asetuksessa on määrätty jätevesille puhdistusvaatimukset, joita on tarkennettu ympäristönsuojelumääräyksissä. Muilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jossa jätevesijärjestelmän saneerauksen ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan. Uusien kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaiset puhdistusvaatimukset heti.

Poikkeus saneerausaikatauluun

Käsittelyvaatimuksista voidaan poiketa myös muutamissa tapauksissa. Nk. automaattinen ikävapautus (ympäristönsuojelulaki 238 §) oikeuttaa ne vakituisen asutuksen kiinteistönhaltijat, jotka 9.3.2011 olivat täyttäneet 68 vuotta, poikkeamaan vaatimuksista, mikäli käytössä on toimintakuntoinen järjestelmä. Puhdistusvaatimus siirtyy siis täytettäväksi kiinteistön tuleville käyttäjille. Kunta voi myös hakemuksesta myöntää ranta- ja pohjavesialueilla nk. lykkäyksen, eli määräaikaisen poikkeamisen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, mikäli ympäristökuormitus on huomattavan vähäinen tai käsittelyjärjestelmän parantaminen on kustannuksiltaan kiinteistönhaltijalle kohtuutonta (156 d §). Huomioitava on, että em. poikkeamiset koskevat pelkästään puhdistusvaatimusta, kiinteistöllä tulee kuitenkin aina olla selvitys jätevesijärjestelmästä sekä sen käyttö- ja huolto-ohjeet.

Ympäristönsuojelumääräykset

Kihniön kunnan ympäristösuojelumääräysten mukaisesti (luku 2) pilaantumiselle herkillä alueilla tulee talousvedet käsitellä siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta 40 % verrattuna haja-asetuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Pilaantumiselle herkiksi alueiksi katsotaan pohjavedet ja alueet, jotka sijaitsevat alle 100 m etäisyydellä vesilain tarkoittamasta kiinteistöstä.

Selvitä kiinteistösi jätevesijärjestelmän nykytila

Kiinteistön omistajalla täytyy olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys tulee olla jokaisesta kiinteistöllä sijaitsevasta rakennuksesta, jossa muodostuu jätevesiä. Selvitys esitetään viranomaiselle pyydettäessä.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen on luvanvaraista

Vanhan jätevesijärjestelmän kunnostaminen tai uusiminen edellyttää rakennusvalvonnan myöntämää toimenpidelupaa. Uusilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän rakentaminen käsitellään rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Lisätietoa

Jätevesijärjestelmän rakentamisen lupa-asioista: Rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen p. 044 786 5651, raisa.karinsalo-manninen@parkano.fi

Jätevesiasioista yleisesti: Ympäristötarkastaja Meri Koskinen p. 044 786 5650, meri.koskinen@parkano.fi

https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/

Ympäristönsuojelulaki: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527#L1...

thumbnail_image
Liitteet