Osallistu ja vaikuta

Osallistu ja vaikuta

Aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Kuntalaisaloite.fi

Selaa kuntalaisaloitteita


Vaalit ja äänestäminen

Kunnan asukkaat valitsevat kuntavaaleissa edustajansa päättämään Kihniön kuntaa koskevista asioista. Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Kuntavaaleilla valittu valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Valtuusto valitsee edelleen muiden toimielinten jäsenet.

Äänestysoikeuden lisäksi täysi-ikäinen asukas voidaan asettaa ehdokkaaksi valtuustoon, ja hänet voidaan valita luottamustehtäviin.

Aluevaalit 2022
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9-20 Äänestyspaikka Yhtenäiskoulu

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 12.-18.1.2022

Ennakkoäänestyspaikka on Puumilan Taitotalo, osoite Kuruntie 1-3, joka on avoinna seuraavasti:

  • keskiviikko-perjantai 12-14.1.2022klo 12-18
  • lauantai-sunnuntai 15-16.1.2022 klo 12-15
  • maanantai-tiistai 17-18.1.2022klo 12-18

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00 puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle puh. 03-44 411, os. Kihniöntie 46, 39820 Kihniö. Sähköpostitse osoitteella kihnio@kihnio.fi Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestysilmoituslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta tai kunnan www.sivuilta. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen aikana. Ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle erikseen.

Kotiäänestyksen lomake tulostettavissa täältä

Ulkomainonta

Aluevaalien ulkomainonta alkaa kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla keskiviikosta 5.1.2022 alkaen. Vaalimainokset asetetaan keskustassa kunnan pystyttämiin telineisiin Prunnintien varrella. Mainokset tulee poistaa viikon kuluessa äänestyksen päätyttyä.

Äänestyspaikoilla suositellaan huomioimaan voimassa olevat koronaohjeistukset


Lisätietoa vaaleista aluevaalit.fi


Vaikuta jo valmisteluvaiheessa

Voit olla yhteydessä asiaa valmisteleviin virkamiehiin tai siitä päättäviin luottamushenkilöihin jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto nostavat keskusteluun ja päätöksentekoon omia näkökulmiaan.

Luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Voit antaa palautetta Kihniön kunnan toimintaan liittyen palaute-lomakkeellaLiitteet