Oikeusministeriön tiedote Kuntavaaleista 2021

Oikeusministeriön tiedote Kuntavaaleista 2021

8.3.2021 (Muokattu 9.3.2021)

Vuoden 2021 kuntavaalit: Uusi vaalipäivä 13.6.2021

Nopeasti pahenevan koronavirustilanteen takia kuntavaalit siirtyvät. Uusi vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso tulee olemaan kotimaassa kaksi viikkoa 26.5.–8.6.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 2.6.- 5.6.2021 (keski-viikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 26.5.2021.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.

Oikeusministeriö pyytää kunnanhallitusta saattamaan tämän kirjeen kunnan keskusvaa-lilautakunnan tietoon. Kirje on luettavissa oikeusministeriön vaalisivuilla.

Kuntavaalien siirtäminen edellyttää lainmuutosta. Hallitus tekee pikaisesti asiaa koskevan esityksen oikeusministeriön valmistelusta. Kuntavaalien siirrosta päättää edus-kunta.

Eräitä käytännön näkökohtia kunnan vaaliviranomaisten toiminnasta

- Siirto tullaan toteuttamaan niin, että ehdokaslistat ja äänioikeusrekisteri kootaan uudel-leen vaalilain mukaisessa aikataulussa. Lainmuutos ei kuitenkaan ehdi voimaan ennen ehdokashakemusten jättöaikaa, minkä vuoksi kunnat ottavat vastaan ehdokashakemukset 9.3. mennessä aiemmin antamiensa kuulutusten mukaisesti. Nämä ehdokashake-mukset ja ehdokkaiden suostumukset tulevat olemaan voimassa myös vaalipäivän ollessa 13.6.2021. Ehdokasasettajien on mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 saakka.

- Keskusvaalilautakuntien on tässä tilanteessa harkittava, miten vaalilain 36-41 ja 43-44 §:n mukaisia toimia toteutetaan. Valmisteilla olevan hallituksen esityksen mukaan keskusvaalilautakunnan on tarkoitus käsitellä sille tulleet ehdokashakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä vasta toukokuussa 2021.

- Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa (mukaan lukien kotiäänestys ja laitosäänestys) pi-dennetään kahteen viikkoon, jotta mahdollisuudet turvalliseen äänestämiseen paranevat. Oikeusministeriö lähettää lähiaikoina kunnille lisätietoa siitä, miten ennakkoäänestyspaikat ja –ajat pitää merkitä vaalitietojärjestelmään (VAT). Määräaika merkitsemiselle tulee olemaan 8. huhtikuuta klo 12.

- Vaalipäivän siirtymisestä huolimatta käytetään vaalimateriaalia, jonka kunnat ovat ti-lanneet oikeusministeriön tilausjärjestelmästä. Kunnille jo saapuneelle vaalimateriaalille on järjestettävä turvallinen säilytys, jotta materiaali säilyy käyttökelpoisena, eivätkä asiattomat pääse siihen käsiksi.

- Vaalitietojärjestelmän kenraaliharjoitukset siirtyvät pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Kunnan oma koulutus vaalitehtävissä työskenteleville on tarkoituksenmukaista siirtää pidettäväksi lähempänä vaalipäivää.

- Oikeusministeriön 1.10.2020 lähettämää kirjettä kunnanhallitukselle, oikeusministeriön antamia vaaliohjeita ja oikeusministeriön ja THL:n yhdessä antamia ohjeita äänestyksen turvallisesta toteuttamisesta sovelletaan myös 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa. Oikeusministeriö antaa myöhemmin tietoa mahdollisista täsmennyksistä ohjeistukseen ja uuden vaalipäivän edellyttämistä aikataulumuutoksista.


Kirjoittajat

Nimi Kristiina Mäkelä
Tehtävänimike Talous- ja hallintojohtaja
Puhelinnumero +358 44 7541 203
Sähköposti