Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

4.4.2024

#4922

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2024
Kokouspäivä 4.4.2024
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:25
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 4.4.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 5.4.2024
Allekirjoittajan nimi Anna Kiviholma
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Teamsin kautta Juha-Matti Markkola, Janne Ristolainen § 67, Minna Lehtonen § 67

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Nina Niemenmaa ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 4.4.2024 ja pidetään nähtävänä 5.4.2024 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 67 Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos
Muut osallistujat Ala-Kurki Henna
Edeltävä kohta § 28 Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos

Liitteet 1-18 selvityksiä. Tekninen johtaja esittelee asiaa. Kuullaan teamsin välityksellä Janne Ristolaista ja Minna Lehtosta valmistelun osalta.

Päätösehdotus

Muutettu päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää asettaa Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Lisäksi kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan esitykseen, että koska tuulipuiston haitalliset vaikutukset ovat paikallisia, hankevastaavan tulee kaavaprosessin edetessä huomioida, että myös paikalliset hyödyt optimoidaan kaavaratkaisussa ensisijaisesti.

Hankevastaavan tulisi huomioida siirtolinjan kulku ensisijaisesti vaihtoehto SVE2 mukaisesti.

Kihniön kunta lausuu kaavaluonnoksesta lausuntoajan kuluessa.

Asian kokouskäsittely

Janne Ristolainen, Minna Lehtonen, Juha-Matti Markkola poistuivat kokouksesta klo 18.30

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Tekninen johtaja poistui kokouksesta 19.05 eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Tiedoksi Abo Wind, Ramboll
Liitteet
§ 68 Lausunto Leppäsentien ranta-asemakaavaluonnoksesta
Edeltävä kohta § 27 Lausunto Leppäsentien ranta-asemakaavaluonnoksesta

Liitteet: Liite 19 Asemakaavatilasto, Liite 20 OAS Liite 21 Leppäsentien ranta-asemakaava Liite 22 Kaavakartta Liite 23 Kaavamerkinnät

Päätösehdotus

Leppäsentien kaavahankkeen edellisen käsittelyn jälkeen alueen maanomistajat ovat esittäneet lisäyksiä tonttien rakennusoikeuksiin ennen kaavaehdotuksen viemistä kunnanhallituksen käsittelyyn ja sitä kautta valtuuston vahvistettavaksi. Teknisen lautakunnan edellisessä kokouksessa AO tontin kokonaisrakennusoikeudeksi hyväksyttiin yhteensä 250 m2 ja RA tonteilla rakennusoikeus olisi ollut 180 m2. Kunnan ehdotuksen mukaan kaavamääräyksiä on myös tarkennettu kaavamääräysten osalta siten, että rakennusten sijoittumista ohjataan kaavakarttaan merkitys rakentamisalueen lisäksi tarkentavilla sanallisilla kaavamääräyksillä. Uuden korjatun esityksen mukaisesti AO-tontin yhteenlaskettu kerrosala olisi 250 m2, joka sisältää yhden asuinrakennuksen, talousrakennukset sekä mahdollisen savusaunan 15 m2. Tämän lisäksi saa rakentaa erillisen 30 m2 saunarakennuksen+ 30 m2 kylmää varastotilaa sekä 30 m2 katosta. Erillisen talousrakennuksen enimmäiskerrosala voi olla enintään 60 m2. Yhteensä rakennettua kerrosalaa voi AO-tontilla olla 310 m2. RA-tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon, savusaunan 15 m2 ja talousrakennuksia, yhteensä 180 m2. Näiden lisäksi saa rakentaa erillisen saunarakennuksen enintään 30 m2+kylmää varastotilaa 30 m2 ja 30 m2 katosta. Erillisen talousrakennuksen kerrosala saa olla enintään 30 m2. Yhteensä RA-tontin sallittu kerrosala on 240 m2. Sekä AO-ja RA-tonttien rakennusten enimmäismäärä voi olla enintään 7 kappaletta. Muut kuin saunarakennukset tulee sijoittaa vähintään 20 metrin päähän rannasta. Saunan etäisyys rannasta tulee olla vähintään 15 metriä.

Kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen edellä esitetyn mukaisesti ja asettaa kaavaehdotuksen nähtäville sekä pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hakija
Liitteet
§ 69 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asuinrakennus
Edeltävä kohta § 29 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asuinrakennus
Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy poikkeamishakemuksen. Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Pirkanmaan ELY, hakija
§ 70 Poikkeamishakemus / käyttötarkoituksen muutos
Edeltävä kohta § 30 Poikkeamishakemus / käyttötarkoituksen muutos
Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että edellä esitetyin perusteluin poikkeamiseen suostuttaisiin. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Pirkanmaan ELY, hakija
§ 71 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 72 Saapuneet päätökset, pöytäkirjat ja kuntalaisaloitteet

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö § -

Pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 26.3.2024

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 27 Lausunto Leppäsentien ranta-asemakaavaluonnoksesta

§ 28 Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos

§ 29 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asuinrakennus

§ 30 Poikkeamishakemus / käyttötarkoituksen muutos

§ 31 Ajankohtaisasiat

§ 32 As Oy Ohtolanpään remontoidun huoneiston vuokrantarkistus

Nuorisovaltuusto 26.3.2024

Saapuneet kuntalaisaloitteet:

Kihniön kunnan on päivitettävä rakennusjärjestyksensä uusia mökkiläisiä houkuttelevaksi. (jätetty kuntalaisaloitepalvelussa)

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Kunnanhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen saapuneeksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kuntalaisaloite lähetetään teknisen lautakunnan valmisteluun.

Tiedoksi Aloitteen tekijä
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Niemi Marjo Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Malin Marketta Varajäsenet
Ala-Kurki Henna Muu osallistujat
Tekninen johtaja
Alkkiomäki Jari Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 3. vpj.
Lehtonen Minna Muu osallistujat
Ramboll Finland Oy, § 67
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Ristolainen Janne Muu osallistujat
Abo Wind Oy § 67
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.