Tietosuojaseloste

2.10.2018 10:36

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§.

Laadittu 2018.08.28

1. Rekisterinpitäjä

Kihniön kunta

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

IT-päällikkö ja tietosuojavastaava Heikki Syrjälä

Sähköposti: tietohallinto(at)kihnio.fi

3. Rekisterin nimi

Kihniön kunnan ekstranet, intranet ja internet-sivut

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Järjestelmään kirjataan tietoja:

a) kirjautumisen vaativista käyttäjistä

b) yhteistyöprojekteissa ja kunnan muissa järjestelmään kirjaamissa asioissa niiden yritysten ja / tai hankilöiden yhteystiedot, joita kyseinen asia koskee

5. Rekisterin tietosisältö:

Yrityksen yhteisön tai muun asiakkaan perustiedot (jotka kirjataan järjestelmään)

Nimi

Osoitetiedot

Puhelinnumerot

Sähköpostiosoitteet

Y-tunnus

Yhteyshenkilön perustiedot (jotka kirjataan järjestelmään)

Nimi

Osoitetiedot

Puhelinnumerot

Tehtävänimike

Yritys

Kuvaus

Rooli

Henkilökunnasta tallennetaan myös osaamiset, jotka henkilökunta täyttää itselleen omassa käyttäjäprofiilissa.
Asiakkaiden arkaluontoisia henkilötietoja ei tallenneta tai jaeta intranetissa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat käyttäjien itsensä antamat tiedot ja (Rekisterin pitäjän) kertakirjautumisjärjestelmästä saatava tieto kirjautumisoikeudesta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta intranetista ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa Kihniön kunta ja Gemilo Oy.

Kihniön kunnan intranet on suojattu ja sitä käytetään salatulla yhteydellä. Käyttäjillä on yksilöivä käyttäjätunnus. Palvelin sijaitsee lukituissa laitetiloissa Gemilo Oy:n palvelintoimittajalla ja tiloihin on pääsyoikeus vain nimetyillä henkilöillä. Gemilo Oy on rekisterinkäsittelijä.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Käyttäjillä on oikeus ja mahdollisuus tarkastaa tietonsa, muuttaa tietoja ja poistaa niitä henkilökohtaisesti. Jos käyttäjä ei voi itse tarkastaa tietojaan tai pääse enää kirjautumaan palveluun, hänelle voidaan toimittaa tiedoksi tietosisältö ja intranetin ylläpitäjät tekevät pyydetyt muutokset. Yhteystiedot yhteydenottoa varten tämän tietosuojaselosteen alussa.

11. Tiedon korjaaminen

Käyttäjillä on oikeus ja mahdollisuus tarkastaa tietonsa, muuttaa tietoja ja poistaa niitä henkilökohtaisesti. Jos käyttäjä ei voi itse tarkastaa tietojaan tai pääse enää kirjautumaan palveluun, palvelun pääkäyttäjä voi toimittaa käyttäjälle tiedoksi tietosisällön ja intranetin ylläpitäjät tekevät pyydetyt muutokset virheellisen tiedon korjaamiseksi. Yhteystiedot yhteydenottoa varten tämän tietosuojaselosteen alussa.

12. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoa voidaan säilyttää suostumuksella, oikeutetun edun tai laista johtuvan syyn vuoksi. Tietoja säilytetään niin kauan, kun palvelu on käytössä tai niin kauan, kunnes käyttäjä poistaa itse Kihniön kunnan käyttöön tarpeettomaksi katsottavat tai virheelliset henkilötiedot tai intranetin pääkäyttäjä tekee näin käyttäjän puolesta erikseen niin sovittaessa.

Käyttöehdot

2.10.2018 10:45

Kihniö-verkkopalvelu on Internetissä toimiva vuorovaikutteinen palvelu (Palvelu), joka soveltuu julkiseen viestintään Internetissä sekä käyttäjien organisaatiorajat ylittävään extranet-käyttöön ja sisäiseksi intranetiksi. Ekstranet- ja intranet-osiot perustuvat käyttäjäkohtaiseen tunnukseen. Palvelu on otettu Kihniön henkilöstön sekä kuntalaisten käyttöön.

Pilvipalvelun Tilaaja
Kihniön kunta
(Y-tunnus: 0133862-8)
Sähköposti: kihnio(at)kihnio.fi

Palvelua ylläpitää Gemilo Oy (Yhtiö) Kihniön kunnan (Tilaaja) toimeksiannosta. Yhtiö tuottaa verkkopalvelun parhaaksi katsomallaan tavalla.

Kirjautunut käyttäjä

Kirjautunut käyttäjä (jatkossa Käyttäjä) on palvelua käyttävä juridinen tai luonnollinen henkilö, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua. Palvelu on suunniteltu täysi-ikäisille. Palvelun Käyttäjän on oltava 12 vuotta tai vanhempi. Mahdolliseen alaikäisen Palvelun käyttöön tulee olla huoltajan lupa ja huoltaja vastaa alaikäisen Palvelun käytöstä. Tässä sopimuksessa viitataan Käyttäjällä sekä Palvelun tilanneeseen asiakkaaseen (Tilaaja) että palvelun tilanneen asiakkaan asennusta käyttäviin yksittäisiin käyttäjiin.

Yhtiö

Yhtiöllä viitataan tässä sopimuksessa Palvelun toimittajaan, Gemilo Oy:öön.


Käyttämällä palvelua hyväksyt seuraavat käyttöoikeudet ja palvelun käyttöä mahdollisesti koskevat rajoitukset.

Ehdot on antanut Gemilo Oy, ja ne koskevat jokaista Palvelun Käyttäjää. Lue ehdot huolella.

Nämä ehdot pätevät kaikkeen Yhtiön toimintaan. Ehdot ovat voimassa myös tukipalveluissa sekä mahdollisissa järjestelmää ja Palvelua koskevissa päivityksissä tai uudistuksissa, mikäli Käyttäjää ei ole pyydetty erikseen hyväksymään muita osioita tai palveluja koskevia sopimuksia.


Sinulla on seuraavat oikeudet kirjautuessasi tähän Palveluun:


1. OHJELMISTO

Palvelu on toteutettu kotimaisella ohjelmistolla. Saat Käyttäjänä oikeuden käyttää ohjelmistoa ja Palvelua sellaisena kuin se kulloinkin on tarjottu. Yhtiölle kuuluvat kaikki oikeudet poislukien Käyttäjien sisältöjen tekijänoikeudet, jotka on kuvattu tarkemmin myöhemmin tässä sopimuksessa ja ne oikeudet, joita on Yhtiön ohjelmistoon mahdollisesti integroiduissa ulkopuolisissa ohjelmistoissa tai ohjelmiston osissa. Ohjelmistoa ei saa myydä eteenpäin, ei vuokrata eikä lainata. Käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttöoikeus kuuluu Käyttäjälle, joka on hyväksynyt nämä käyttöehdot.


2. KÄYTTÖOIKEUS PALVELUUN

Käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä käyttöoikeudet ja Palvelun käyttöä mahdollisesti koskevat rajoitukset. Vain ehdot hyväksymällä saat käyttää Palvelua. Saat käyttöoikeuden pilvipalveluun, joka toimii verkon yli. Palvelua käytetään selaimella. Käyttö edellyttää verkkoyhteyden toimiakseen.


3. JÄRJESTELMÄN OMISTAMINEN

Yhtiö omistaa kaikki oikeudet järjestelmän koodiin, Palveluun ja sen käyttöliittymiin sekä visuaaliseen ilmeeseen. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, muokata tai käyttää järjestelmän koodia, vaan käyttöoikeus on annettu tällä sopimuksella vain verkkopalveluun sellaisena kuin se on saatavilla. Järjestelmä ja Palvelu voivat, mutta niiden ei ole pakko, sisältää kolmansien osapuolten maksullisia sovelluksia tai avointa lähdekoodia. Mikään näistä ei muuta Yhtiön oikeutta omaan koodiinsa tai järjestelmään ja Palveluun kokonaisuudessa. Käyttäjä ei saa yrittää kiertää näitä ehtoja ja käyttää Palvelua muuten kuin tässä sopimuksessa on kuvattu.


4. VIAT JA VIRHEET

Jos Käyttäjä huomaa vikoja, virheitä tai häiriöitä Palvelussa, ensisijainen yhteys on Palvelun Tilaaja.


5. MUUTOKSET

Yhtiöllä on oikeus lopettaa kokonaan ja/tai väliaikaisesti sulkea koko Palvelu ja/tai osia siitä. Yhtiöllä on oikeus muuttaa, laajentaa ja/tai vähentää palveluvalikoimaa, toiminnallisuuksia, näkymiä ja kaikkea, mitä Palveluun liittyy. Yhtiö voi tuoda Palveluun mm. uusia toiminnallisuuksia, näkymiä ja kaikkea, mitä Palveluun liittyy. Yhtiö voi muuttaa palvelukokonaisuutta ilman erillisilmoitusta Käyttäjille tai Tilaajalle. Yhtiöllä on yksipuolinen oikeus päivittää näitä käyttöehtoja. Jos Käyttäjä haluaa jatkaa Palvelun käyttöä, Käyttäjän tulee hyväksyä uudet käyttöehdot jatkaessaan käyttöä. Jos Käyttäjä ei hyväksy uutta palvelukokonaisuutta tai sen ehtoja, Käyttäjän tulee lopettaa Palvelun käyttö. Käyttöehtoja voi muokata myös Palvelun Tilaaja, joka tarjoaa tämän Palvelun Käyttäjälle.

Jos Käyttäjä haluaa muutoksia Palveluun, ensijainen yhteys on Tilaaja, jonka yhteystiedot on kerrottu käyttöehtojen alussa.


6. MUUTOSHISTORIA

Käyttäjän tekemät muutokset palvelun sisältöihin, muutoksen ajankohta ja muutoksen tekijän etunimi ja sukunimi tallennetaan muutoshistoriaan. Muutoshistoria voi näkyä Palvelussa muille Käyttäjille sisällön oikeusasetuksista riippuen ja aina Palvelun ylläpitäjälle.


7. ASIAYHTEYS

Käyttäjän käyttäjäprofiilin yhteystietoja saa näyttää eri asiayhteyksissä muille käyttäjille tässä Palvelussa. Käyttäjät näkevät toistensa käyttäjäprofiilit poislukien suljetut käyttäjätunnukset, jotka näkee vain Palvelun ylläpitäjä. Käyttäjän yhteystiedot näytetään sähköisenä käyntikorttina haussa ja eri asiayhteyksissä, kun henkilö on tarkoituksenmukaista liittää asiayhteyteen. Asiayhteys Käyttäjään voi olla Yhtiön ohjelmistoissa esimerkiksi sopimus, tarjous, kauppa, tapahtuma, projekti, ryhmä, esityslista, pöytäkirja, kurssi, harjoitus, tehtävä, jne. Kokonaisuus vaihtelee Yhtiön toteuttamissa Palveluissa Tilaajan tekemän toimeksiannon mukaisesti. Käyttäjä, joka liittää toisen Käyttäjän tai hänen yhteystietonsa asiayhteyteen, vastaa itse käytön tarkoituksenmukaisuudesta sekä henkilötietoja koskevien lakien ja asetusten noudattamisesta.


8. ROOLIT JA OSALLISTUMINEN

Henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia hallitaan ylläpitäjän hallintapaneelissa. Ylläpitäjä voi lisätä Käyttäjän hallintapaneelin kautta koko järjestelmän tasoisiin oikeusryhmiin, joita Palvelun Tilaaja pitää tarkoituksenmukaisina. Oikeusryhmät ovat osa palvelun tietoturvaa.

Käyttäjä voi saada oikeuksia roolinsa perusteella

  • liittymällä itse sisällön osallistujaksi
  • niin, että Käyttäjä liitetään osallistujaksi
  • tai siten, että Käyttäjä kutsutaan liittymään osallistujaksi.

Jos henkilö on liitetty osallistujaksi yhteystietona eikä Käyttäjänä, näitä asiayhteyksiä ei näy Käyttäjälle omassa Käyttäjäprofiilissa.


9. KÄYTTÖOIKEUS SISÄLTÖIHIN

Yhtiö saa käyttöoikeudet Käyttäjän Palvelun sisältöihin, jotta se voi välittää tässä järjestelmässä sisältöjä määriteltyjen käyttöoikeuksien mukaisesti joko Käyttäjälle itselleen tai sille laajalle rajaamattomalle tai rajatulle joukolle muita käyttäjiä, joille Käyttäjä on päättänyt sisältönsä jakaa. Käyttäjä ymmärtää kutsuessaan muita Käyttäjiä mukaan, että hän antaa samalla näille käyttäjille käyttöoikeuksia omiin ja joskus myös muiden sisältöihin riippuen oikeusasetuksista ja omasta roolistaan Palvelussa. Käyttöoikeuksia voi hallita usealla eri tasolla, esimerkiksi: kirjautumattomille, kirjautuneille, ryhmien mukaan, tietyn osion valmiiden asetusten mukaan ja henkilöittäin. Käyttöoikeus sisällöissä voi sisältää oikeuden nähdä, oikeuden muokata ja oikeuden hallita sisältöä.

On Käyttäjän omalla vastuulla asettaa ja tarkistaa käyttöoikeudet. Yhtiö ei vastaa Käyttäjän käyttöoikeuksista tai mistään niiden määrittelystä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.


10. TEKIJÄNOIKEUDET

Yhtiö ei vastaa palvelun sisällöistä kuin niiden sisältöjen osalta, jotka ovat sen omia. Yhtiö ei maksa palvelun sisällöistä korvausta Käyttäjälle.

  • Jos Käyttäjä (työntekijä tai toimitusjohtaja) on palvelussuhteessa Tilaajaan, Käyttäjän luomien sisältöjen oikeudet siirtyvät työnantajalle (Tilaaja) ja ne pysyvät työnantajalla (Tilaaja) myös työsuhteen tai toimittajasopimuksen päättymisen jälkeen.
  • Asiakassuhteessa Käyttäjä omistaa sisältöjensä oikeudet ja hyväksymällä käyttöehdot suostuu sähköisesti, että Käyttäjän sisältöjä voidaan käyttää tässä Palvelussa.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan lakia ja hyviä tapoja sisällöissään. Käyttäjä ei koskaan saa lisätä tai jakaa Palvelussa tekijänoikeudella suojattua sisältöä, johon hänellä itsellään ei ole asianmukaisia tekijänoikeuksia tai oikeutta jakaa eteenpäin muille Käyttäjille. Yhtiö saa ilman eri huomautusta Käyttäjälle poistaa tai estää pääsyn tekijänoikeutta rikkovan sisältöön saatuaan ilmoituksen epäillystä tekijänoikeusrikkomuksesta.

Yhtiö ei yleisesti moderoi Käyttäjien ja Palvelun sisältöjä tai niihin liittyviä keskusteluja. Vastuu on Käyttäjällä itsellään ja valvonta- sekä moderointivastuu kuuluvat Käyttäjälle. Myös palvelun tilannut Tilaaja valvoo Palvelun käyttöä.


11. KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

Palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnusta sekä salasanaa. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei samaa tunnusta käytä useampi henkilö. Sisäänkirjautumislokiin jää merkintä kirjautumisesta ja kirjautumisyrityksistä. Palvelu ei ole saatavilla ilman Internet-yhteyttä. Yhtiö ei vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä Käyttäjien tietoliikenneyhteyksistä, niiden kustannuksista tai toimivuudesta.

Pidä Palvelun salasana ja käyttäjätunnus erillään, hyvässä tallessa. Tietoturvasyistä salasana tulee vaihtaa säännöllisesti. Jos Käyttäjä unohtaa salasanan, järjestelmä lähettää pyynnöstä uuden salasanan Käyttäjän sähköpostiin poislukien ne Palvelun asennukset, joissa on käyttäjätunnistus.

Sähköpostiosoite tarkistetaan käyttäjäprofiilin tiedoista tai rajapinnan yli käyttäjätunnistuksen yhteydessä.


12. KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN SULKEMINEN TAI POISTAMINEN

Pilvipalvelun Tilaajalla on oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätili ja siihen liitetyt sisällöt ilmoittamalla päätöksestään etukäteen Käyttäjälle. Käyttäjätunnus voidaan sulkea poistamatta käyttäjätilillä luotuja sisältöjä ja käytöstä kertyneitä merkintöjä. Palvelun Tilaaja voi sulkea tai poistaa ilman erillisilmoitusta asiakas-/toimittaja-/kumppanuussuhteen päättyessä suhteen hoitamiseen käytetyn käyttäjätilin. Pilvipalvelun Tilaaja sulkee ja poistaa käyttäjätunnuksia tarvittaessa.

Jos pilvipalvelua toimittavalle Yhtiölle ilmoitetaan tietosuojalainsäädännön vastaisesta toiminnasta, tekijänoikeusrikkomuksista tai muista lain ja hyvien tapojen vastaisista sisällöistä tai luvattomasta tai epäasianmukaisesta toiminnasta Palveluun liittyen, Yhtiöllä on oikeus, mutta ei pakollinen velvollisuus

  • poistaa, sulkea kokonaan tai sulkea joksikin aikaa Käyttäjän käyttäjätunnus
  • sekä ilmoittaa Käyttäjän tiedot tekijänoikeus- tai tietosuojalainsäädännön rikkomuksesta ilmoittaneelle toimijalle.

Näiden toimien kohteeksi joutuneelle Käyttäjälle ei makseta korvauksia, vaikka käyttäjätunnuksen sulkemisen tai poistamisen yhteydessä katoaisi myös Käyttäjän muita sisältöjä. Tunnus voidaan sulkea tai poistaa ilman erillisilmoitusta eikä Yhtiö palauta kertaalleen poistettua tunnusta ja siihen liittyviä sisältöjä. Ensisijaisesti nämä ilmoitukset ja ilmoituksiin liittyvät toimet hoitaa Palvelun Tilaaja.

Kun Käyttäjä lähtee Palvelusta pois ja sulkee käyttäjätunnuksensa, hänen käyttäjätunnuksensa suljetaan, mutta sitä ei poisteta. Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojen poistamista. Tietojen poistamisen päättää Palvelun Tilaaja, joka käsittelee Käyttäjän pyynnön.


13. PALVELUESTO JA PALVELUKATKO

Jos Tilaaja ei ole maksanut Palvelun tilausmaksua, Yhtiöllä on oikeus poistaa Palvelu Käyttäjän käytöstä eikä sillä ole velvollisuutta palauttaa Käyttäjän sisältöjä, joita Palveluun on tallennettu. Käyttäjä voi pyytää sisältöjään Palvelun Tilaajalta tai odottaa, että Palvelu palaa käyttöön. Toimien kohteeksi joutuneelle Käyttäjälle ei makseta korvauksia palveluestosta. Palvelussa voi esiintyä palvelukatkoja. Käyttäjälle ei makseta katkon haitoista korvauksia.


14. PALVELUN SULKEMINEN

Jos Tilaaja ei ole maksanut Yhtiölle Palveluun sisältyviä maksuja, Yhtiöllä on oikeus, mutta ei pakko, poistaa koko Palvelu. Palvelun poistamisessa poistetaan Käyttäjän käyttäjätili ja siihen liitetyt sisällöt ilman erillisilmoitusta Käyttäjälle. Palvelun poistossa poistetaan pysyvästi myös kaikki muu Palvelun data. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta palauttaa Käyttäjän sisältöjä Käyttäjälle. Jos Käyttäjä haluaa ottaa jotain talteen, Käyttäjän tulee toimia itse. Yhtiö ilmoittaa Palvelun sulkemisesta aina ennakkoon Palvelun Tilaajalle. Tilaaja ilmoittaa palvelun sulkemisesta Käyttäjälle. Käyttäjät eivät saa Yhtiöltä korvauksia Palvelun sulkemisesta.

Jos Palvelun Tilaaja päättää sopimuksensa Yhtiön kanssa, Palvelu suljetaan ja kaikki Palvelun data poistetaan pysyvästi. Yhtiö voi sulkea ja poistaa Palvelun käyttäjätunnukset sisältöineen ja kaiken palvelun datan ilmoittamatta päätöksestä erikseen kirjallisesti Käyttäjälle. Palveluun kirjautumisen yhteydessä näytetään varoitus, että palvelu sulkeutuu.


15. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Käyttäjä antaa henkilötietojensa käsittelyyn sähköisen suostumuksen hyväksyessään nämä käyttöehdot. Yhtiö, Tilaaja ja Käyttäjä sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan soveltuvaa voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietoja niitä koskevien lakien ja asetusten mukaisesti. Palvelun Tilaaja noudattaa rekisterinpitäjän velvoitteita. Palvelua toimittava Yhtiö noudattaa rekisterinkäsittelijän velvoitteita.

Käyttäjätunnuksella ylläpidetään omat henkilötiedot ajan tasalla. Henkilötietoja pitävät yllä myös Palvelun Tilaaja ja Palvelun Tilaajan kumppanit. Yhtiö voi välittää Käyttäjää koskevia tietoja saman palvelun sisällä.

Yhtiö toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä, joka käsittelee henkilötietoja Palvelun Tilaajan puolesta ja lukuun sekä Palvelun Tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti, kun Tilaajan ohjeistus on lainmukaista. Yhtiön käyttämät alihankkijat, jotka osallistuvat Käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn, toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä Käyttäjän puolesta ja lukuun.


16. HENKILÖTIETOJEN KORJAAMINEN, TARKASTAMINEN JA POISTAMINEN

Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan Palvelussa. Käyttäjä on vastuussa, että sen Yhtiölle siirtämät tai käyttöön antamat tiedot ovat täsmällisiä, päivitettyjä ja että Käyttäjällä on laillinen oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn.

Palvelun Tilaaja vastaa omasta toiminnastaan Käyttäjille ja palvelua toimittavalle Yhtiölle.

Yhtiö ei ole vastuussa niistä erillisistä ehdoista tai suostumuksista, joita mahdollisesti Käyttäjä hyväksyy toisten Käyttäjien, Palvelun Tilaajan tai muiden tahojen ehdotuksesta tässä Palvelussa. Jokainen Käyttäjä vastaa luomiensa, muokkaamiensa, jakamiensa tai poistamiensa sisältöjen lainmukaisuudesta. Jos Käyttäjä saa teknisen tai toisen Käyttäjän tekemän virheen vuoksi tietoa, joka ei kuulu Käyttäjälle, Käyttäjä ei käytä tietoa hyväksi tai levitä tietoa. Sen sijaan Käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa asiasta Palvelun Tilaajalle tai Yhtiölle, jotta tarvittavat korjaustoimet voidaan tehdä viipymättä ja vahinko minimoida.

Omia henkilötietoja koskevat kysymykset ja pyynnöt osoitetaan ensisijaisesti Palvelun Tilaajalle.

Palvelun teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaava Yhtiö avustaa tarvittaessa Käyttäjän kirjallisesta pyynnöstä Käyttäjää rekisteröityjen henkilötietojen korjaamisessa, muuttamisessa tai poistamisessa tai muussa toimenpiteessä. Yhtiö ei korjaa, muuta tai poista henkilötietoja ilman Käyttäjän nimenomaista kirjallista suostumusta tai pyyntöä. Yhtiö ohjaa Käyttäjän tai viranomaisen kirjallisissa pyynnöissä Käyttäjän tai viranomaisen asioimaan ensisijaisesti Palvelun Tilaajan kanssa. Mikäli Yhtiö saisi suoraan Palvelun Tilaajan rekistereihin rekisteröidyltä tai muulta henkilöltä edellä esitetyn pyynnön, Yhtiö ohjaa pyynnöt suoraan Palvelun Pääkäyttäjälle. Palvelun ylläpitäjätunnus on Palvelun Tilaajalla: Ylläpitäjä voi lisätä, korjata, muuttaa tai poistaa Käyttäjän henkilötietoja, jos Käyttäjä ei jostain syystä pysty siihen itse.

Palvelun TIlaaja ja Yhtiö vakuuttavat, että niiden henkilötietojen käsittelyyn osallistuva henkilöstö on tietoinen henkilötietojen luottamuksellisuudesta. Palvelun Tilaajan ja Yhtiön henkilöstö ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen luottamuksellisten tietojen käsittelyyn. Yhtiön henkilöstöllä on asianmukaiset salassapitosopimukset Yhtiön kanssa. Palvelun Tilaajan henkilöstöllä on asianmukaiset salassapitosopimukset Tilaajan kanssa. Palvelun Tilaaja vakuuttaa, että Käyttäjän rekistereiden henkilötietojen luottamuksellisuus säilyy, vaikka osapuolet päättäisivät sopimussuhteensa.

Palvelua koskevissa käyttötukipyynnöissä Yhtiö voi saada henkilötietoja, joita se tallentaa asiakaspalvelunsa käyttöön palvelupyynnön hoitamiseksi. Yhtiön omien henkilörekisterien ja niissä olevien henkilötietojen osalta Yhtiö toimii rekisterinpitäjänä asianmukaisesti lain ja muun sääntelyn mukaisesti.17. TIETOSUOJA

Tämän palvelun oma Tietosuojaseloste kertoo palvelun henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta käyttöehtoja tarkemmin. Palvelun tietosuojasta säädellään tarkemmin Palvelun Tilaajan kanssa tehdyn palvelusopimuksen ehdoissa.

Palvelun tietosuojavastaava

Palvelun tarjoavan Tilaajan tietosuojavastaava:
Heikki Syrjälä
IT-päällikkö

Palvelua toimittavan Yhtiön yhteyshenkilöt tietosuoja-asioissa tavoittaa osoitteesta info@gemilo.com. Käyttäjä voi perehtyä halutessaan Palvelun teknisestä ylläpidosta vastaavan Yhtiön tietosuojaselosteeseen.


18. SELAIMET

Yleisimmät selaimet ovat Google Chrome, Internet Explorer, Firefox ja Safari. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta tai pakkoa tukea näitä kaikkia tai mitään näistä selaimista, vaan se valitsee markkinoilla kulloinkin eniten käytössä olevat selaimet. Käyttämällä Palvelua sitoudut päivittämään selaintasi säännöllisesti ja viimeistään silloin, jos vanha selain estää Palvelun käytön. Yhtiö tukee yleensä kahta uusinta www-selainversiota, mutta sillä ei ole siihen velvollisuutta. Palvelu voi näyttää erilaiselta eri selaimissa ja toiminnallisuudet saattavat toimia eri tavoin sen mukaan, minkä selaimen Käyttäjä on valinnut.


19. ERILAISET PÄÄTELAITTEET

Palvelu on suunniteltu niin, että se toimii suurimmassa osassa erilaisia tabletteja, älypuhelimia ja tietokoneita niiden www-selaimissa. Erilaisista päätelaitteista johtuen Palvelu voi näyttää erilaiselta eri laitteissa ja toiminnallisuudet saattavat toimia eri tavoin tai olla toimimatta sen mukaan, minkä selaimen Käyttäjä on valinnut.


20. PALVELIMET

Yhtiö tallentaa sisällöt ja asennukset luotettavilta kumppaneilta hankituille virtuaalipalvelimille, joissa on asianmukainen tietosuojaus. Palvelun Tilaajalla on oma Gemilo-asennus palvelimelle, jos hän on sellaisen palvelun tilannut Yhtiöltä ja maksanut sovitusti. Yhtiö tai yhtiön palkkaama toimittaja hoitaa palvelinten ylläpidon Käyttäjien puolesta. Palvelimet sijaitsevat lukitussa asianmukaisesti varustellussa tilassa.


21. VARMUUSKOPIO

Palvelu toimii verkon yli. Palvelu hoitaa sisältöjen varmuuskopioinnin. Jos Käyttäjä poistaa osin tai kokonaan sisällön, sitä ei palauteta Käyttäjälle enää takaisin. Henkilötietojen poistamisessa henkilötiedot ovat jonkin aikaa varmuuskopioissa, kunnes poistuvat varmuuskopiointikierron edettyä vaiheeseen, jossa yhtään vastaavaa varmuuskopiota ei ole enää saatavilla.


22. PÄIVITYKSET

Palvelun Tilaaja tai Yhtiö voi muuttaa Palvelua osin, kokonaan tai perua koska tahansa. Yhtiö toimittaa maksullisen Palvelun niin kauan ja sen laajuisena kuin tilaushetkellä on sovittu tai tilausjaksoa uudistettaessa. Palvelun tarjoaminen sovitusti edellyttää tilauksen maksamista sovitusti.

Tyypillisesti päivityksiä tehdään järjestelmän parantamiseksi, suojaamiseksi tai kehittämiseksi. Päivitys voi sisältää yhden tai useamman uuden ominaisuuden, kokonaisen uuden osion tai poistaa yhden tai useamman aiemman ominaisuuden. Päivityksistä ei ole velvollisuutta ilmoittaa ennakkoon eikä Käyttäjällä ole oikeutta tai mahdollisuutta estää päivitystä.

Päivitys aiheuttaa käyttökatkoja Palveluun. Käyttökatko voi aiheuttaa tilanteen, jossa tallentamaton sisältö katoaa. Yhtiö ei pysty palauttamaan Käyttäjälle tällaista sisältöä. Yhtiö korjaa verkkopalvelun mahdolliset häiriöt ja viat normaalina työaikana (Suomi) maanantaista perjantaihin kello 9-16.


23. PALVELUN SISÄLTÖ

Yhtiö päättää, mitä työkaluja on Palvelun palveluvalikoimassa, mitä ne maksavat ja miten työkalut saa käyttöön tai pois käytöstä. Käyttämällä järjestelmän toiminnallisuuksia Käyttäjä suostuu automaattisesti kyseiseen ominaisuuteen liittyvien tietojen lähettämiseen ja tallentamiseen, jotta Yhtiö voi toimittaa Palvelua Käyttäjälle. Tämän Palvelun tilaaja on Tilaaja. Tilaajan kanssa on sovittu, mitä Palvelu sisältää.


24. TUKIPALVELUT

Tämä Palvelu toimitetaan sellaisenaan, eikä sille välttämättä tarjota tukipalveluja. Lisätiedot tukipalveluista antaa Palvelun Tilaaja.


25. TIETOKONEEN TIEDOT

Yhtiö kerää järjestelmään Palvelun Käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi Käyttäjän IP-osoite, käyttöjärjestelmätyyppi ja mitä selainta käyttäjä käyttää Palvelussa. Selaimesta tarkistetaan selaimen nimi, versio ja missä käyttöjärjestelmässä selainta käytetään. Yhtiö voi katsoa myös kielikoodin. Näiden tietojen avulla Yhtiön tavoitteena on tarjota entistä parempi Palvelu asiakkailleen.


26. VASTUU

Käyttäjä käyttää järjestelmää ja Palvelua omalla vastuullaan. Jos Käyttäjä tuo Palveluun omia asiakkaitaan tai muita Käyttäjiä, Yhtiö ei ole vastuussa näihin liittyvistä Käyttäjän itse tekemistä kolmansien osapuolien sopimuksista eikä niiden oikeuksista tai rajoituksista. Jos Käyttäjä luo, muokkaa, myy, jakaa tai kommentoi sisältöjä Palvelussa, hän on vastuussa toiminnastaan kokonaisuudessaan aina itse ja vastaa, ettei loukkaa kenenkään toisen oikeuksia tai toimia lakia tai hyviä tapoja vastaan. Käyttäjien mahdolliset mielipiteet eivät edusta Yhtiön mielipidettä. Yhtiö ei takaa, että toisen toimittajan Palvelussa mahdollisesti myymät tai myynnissa olevat tuotteet tai palvelut soveltuvat tarkoitukseensa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy asioidessaan muiden, kolmansien osapuolien kanssa tässä Palvelussa, ettei Yhtiö ole missään vastuussa yhteistyön sujuvuudesta, laadusta tai sisällöstä tai mistään vahingoista tai kustannuksista, vaan Yhtiö vain tarjoaa ainoastaan kanavan, jossa yhteydenpito ja yhteistyö ovat mahdollisia Palvelun tarjoamissa rajoissa.


27. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Tämä ohjelmisto ja Palvelu kuuluvat Suomen lakien ja säännösten piiriin poislukien lainvalintasäädökset. Palveluun liittyvät riita-asiat pyrikään ratkaisemaan neuvotteluteitse, mutta riita-asiat käsitellään ensimmäisenä asteena Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajilla on mahdollisuus käyttää kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeussuojakeinojaan. Jos nämä ehdot eivät sovellu tai eivät ole hyväksyttävissä, älä käytä Palvelua.


28. VAHINGONKORVAUKSET

Yhtiön vastuu kaikista vahingoista on enimmillään kaikissa tapauksissa ja kaikilta perusteiltaan vain se määrä, jonka Tilaaja on maksanut Palvelun tai sen osan käytöstä vahinkoa koskevalta ajalta. Käyttäjä hyväksyy Palvelua käyttäessään, että Palvelun väitetyistä vioista, haitoista, laiminlyönneistä tai seurauksista ei makseta erillisiä korvauksia. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Käyttäjällä itsellään on velvollisuus ilmoittaa Palvelun Tilaajalle ja Yhtiölle mahdollisista Palvelussa huomaamistaan vioista tai laiminlyönneistä välittömästi huomattuaan, että niistä voi aiheutua tai on aiheutumassa vahinkoa.


29. TIEDON SIIRTÄMINEN TOISESTA PALVELUSTA TÄHÄN PALVELUUN

Palvelussa on mahdollista käyttää media embed -ominaisuutta, jolla voi tuoda ulkopuolisista palveluista sisältöjä omaan asennukseen. Käyttäjä huolehtii, että hänellä on oikeus käyttää sisältöä valitsemallaan tavalla omassa asennuksessaan. Lisäksi Käyttäjän velvollisuutena on varmistaa, ettei koodin mukana siirry Palveluun tai Palvelun kautta Palvelun Tilaajan päätelaitteisiin tai Yhtiölle haittaohjelmia ja ettei lisätyistä sisällöistä ole haittaa järjestelmälle tai Palvelulle. Palveluun voi tuoda rajapinnan yli sisältöjä myös muista järjestelmistä. Yhtiö erikseen ja yksin päättää, mitkä ovat näitä järjestelmiä.


30. TIEDON SIIRTÄMINEN TÄSTÄ PALVELUSTA TOISEEN PALVELUUN

Käyttäjällä on mahdollisuus tulostaa talteen sivut, joita hänellä on Palvelussa. Osasta sisältöjä on saatavilla RSS-syöte ja/tai CSV-tiedosto/Excel/PDF ja/tai osasta näkymiä iFrame/media embed. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta tarjota tai ylläpitää näitä ominaisuuksia, mutta se voi tuoda palveluun ominaisuuksia, jotka tukevat tiedon siirtämistä Palvelusta muihin järjestelmiin, kuten avoin rajapinta.

31. TILAUKSEN ALKAMINEN

Tilaus alkaa päivästä, jolloin tilaus on tehty. Tilauksen tästä Palvelusta on tehnyt Tilaaja. Käyttäjä saa tunnuksensa Palvelun Tilaajalta tai tilaamalla tunnuksen itse itselleen Palvelussa tai toiselle henkilölle asioimalla henkilön puolesta. Käyttäjä ei voi hyväksyä Palvelun ehtoja toisen Käyttäjän puolesta.

Kukin Käyttäjä hyväksyy Palvelun käyttöehdot.

Yksittäinen Käyttäjä ei maksa Palvelun käytöstä. Palvelu on Tilaajan tarjoama sivusto asiakkaille, omalle henkilöstölle, toimittajille ja kumppaneille. Sivusto voi sisältää kirjautumattomille käyttäjille julkisia sisältöjä (esim. nettisivuston sivut, joita ylläpidetään julkaisujärjestelmällä).

32. TILAUKSEN SISÄLTÖ

Tilaus perustuu käyttäjätunnusten määrään Palvelussa, varmuuskopioitavaan palvelintilaan ja palvelimen kapasiteettiin. Tilauksen hinta voi muuttua myös silloin, kun Tilaaja muuttaa tilauksen kohdetta tilaamalla uusia laajennuksia, sisältöjä, koulutusta, oman asennuksen ja/tai poistaa jo valittuja käytöstä. Tehdyt muutokset eivät vaikuta maksuun takautuvasti. Tilauksen hintaan voi olla vaikutusta myös valituilla työkaluilla tai niiden ominaisuuksilla. Yksittäinen Käyttäjä ei maksa palvelusta. Maksun hoitaa Palvelun Tilaaja.


33. TILAUKSEN PERUMINEN

Tilauksen perumisehdot on sovittu Palvelun Tilaajan kanssa erillisessä Palvelusopimuksessa. Yksittäinen Käyttäjä ei ole tämän Palvelun Tilaaja. Oman käyttäjätunnuksensa voi sulkea käyttäjäprofiilissa itse tai pyytää Palvelun Tilaajaa sulkemaan käyttäjätunnuksen.


34. TILAUKSEN PÄÄTTYMINEN

Tilaus päättyy, kun tilausjakso on loppunut eikä Tilaaja ole uudistanut tilaustaan ennen jakson päättymistä. Toistaiseksi voimassa olevissa tilauksissa Tilaus jatkuu, kunnes Tilaaja irtisanoo Tilauksen. Yksittäinen Käyttäjä ei pysty irtisanomaan Tilausta Tilaajan puolesta, mutta Käyttäjä voi lopettaa Palvelun käytön, ellei Palvelun Tilaaja edellytä käyttöä (työnantajan, toimeksiantajan, palveluntarjoajan nimeämä velvoite). Tilaajalla on myös oikeus päättää Käyttäjän käyttöoikeus silloin, kun se perustuu esim. vaaleilla valittuun asemaan tai vastaavaan ja kyseinen toimikausi päättyy.


35. TILAUKSEN MAKSAMINEN

Tilaus maksetaan verkkomaksuna tai laskulla. Jos tilausta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Yhtiöllä on oikeus päättää tilauksen kohteena ollut Palvelu ilman erillisvaroitusta tai katkaista Palvelun käyttö, kunnes maksut on hoidettu asianmukaisesti. Yksittäiselle Käyttäjälle ei tule tästä pilvipalvelusta laskua.


36. KOKO SOPIMUS

Tämä sopimus sekä sen ehdot ovat Tilaajan Internet-pohjaisen palvelun käyttöoikeuksia ja tilausehtoja koskeva sopimus kokonaisuudessaan koskien yksittäistä Käyttäjää. Sopimus sisältää myös kaikki tukipalveluita ja järjestelmän koodia koskevat ehdot.