Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

26.3.2024

#4887

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2024
Kokouspäivä 26.3.2024
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 18:43
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 26.3.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 27.3.2024
Allekirjoittajan nimi Henna Ala-Kurki
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mika Shemeikka ja Erja Silvennoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 26.3.2024 ja pidetään nähtävänä 27.3.2024 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 27 Lausunto Leppäsentien ranta-asemakaavaluonnoksesta
Edeltävä kohta § 13 Lausunto Leppäsentien ranta-asemakaavaluonnoksesta

Kaavahankkeen edellisen käsittelyn jälkeen tonttien rakennusoikeuksiin on tehty muutoksia maanomistajien esityksestä.

Päätösehdotus

Leppäsentien kaavahankkeen edellisen käsittelyn jälkeen alueen maanomistajat ovat esittäneet lisäyksiä tonttien rakennusoikeuksiin ennen kaavaehdotuksen viemistä kunnanhallituksen käsittelyyn ja sitä kautta valtuuston vahvistettavaksi. Teknisen lautakunnan edellisessä kokouksessa AO tontin kokonaisrakennusoikeudeksi hyväksyttiin yhteensä 250 m2 ja RA tonteilla rakennusoikeus olisi ollut 180 m2. Kunnan ehdotuksen mukaan kaavamääräyksiä on myös tarkennettu kaavamääräysten osalta siten, että rakennusten sijoittumista ohjataan kaavakarttaan merkitys rakentamisalueen lisäksi tarkentavilla sanallisilla kaavamääräyksillä. Uuden korjatun esityksen mukaisesti AO-tontin yhteenlaskettu kerrosala olisi 250 m2, joka sisältää yhden asuinrakennuksen, talousrakennukset sekä mahdollisen savusaunan 15 m2. Tämän lisäksi saa rakentaa erillisen 30 m2 saunarakennuksen+ 30 m2 kylmää varastotilaa sekä 30 m2 katosta. Erillisen talousrakennuksen enimmäiskerrosala voi olla enintään 60 m2. Yhteensä rakennettua kerrosalaa voi AO-tontilla olla 310 m2. RA-tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon, savusaunan 15 m2 ja talousrakennuksia, yhteensä 180 m2. Näiden lisäksi saa rakentaa erillisen saunarakennuksen enintään 30 m2+kylmää varastotilaa 30 m2 ja 30 m2 katosta. Erillisen talousrakennuksen kerrosala saa olla enintään 30 m2. Yhteensä RA-tontin sallittu kerrosala on 240 m2. Sekä AO-ja RA-tonttien rakennusten enimmäismäärä voi olla enintään 7 kappaletta. Muut kuin saunarakennukset tulee sijoittaa vähintään 20 metrin päähän rannasta. Saunan etäisyys rannasta tulee olla vähintään 15 metriä.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kaavaehdotus hyväksyttäisiin edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
Liitteet
§ 28 Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos

Kihniön kunta on päättänyt käynnistää Myyränkankaan alueelle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen tuulivoimaa varten kokouksessaan 14.2.2022 § 27. Päätöksen mukaan osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

Tekninen lautakunta hyväksyi 15.6.2022 § 61 Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen nähtäville 30 pv ajaksi mielipiteiden ja lausuntojen pyytämistä varten. OAS oli nähtävillä 23.6. - 14.8.2022 välisen ajan Kihniön kunnan internet-sivuilla sekä paperisena aineistona kunnantalolla ja kirjastossa.
Osayleiskaavan vireilletulovaiheessa järjestettiin Myyränkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) kanssa yhteinen yleisötilaisuus 28.6.2022 Puumilassa.

Hankealue sijaitsee Kihniön kunnan alueella, noin 9 kilometrin päässä Kihniön keskustaajamasta koilliseen. Suunnittelualue sijaitsee Virtain kunnan rajalla ja noin 5 kilometrin etäisyydellä Seinäjoen kunnan rajasta ja 7 kilometrin etäisyydellä Kurikan kunnan rajasta. Lähin kylä on Kurjenkylä noin yhden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen itäpuolella. Tuulivoimahankkeen suunnittelualueen alustava kokonaispinta-ala on noin 40 km2.
Suunnittelualue on pääasiassa metsätalouskäytössä olevaa metsäistä aluetta. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rakennustietojen perusteella suunnittelualueella ei sijaitse asuin- tai lomarakennuksia. Lähimmät asutuskeskittymät sijaitsevat Kurjenkylätien varrella noin 1 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta itään, Isonniementien varrella noin 1 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta länteen.

Myyränkankaan osayleiskaavan rinnalla toteutetaan samanaikaisesti erillisenä prosessina Myyränkankaan tuulivoimahankkeen ympäristönvaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). YVA-menettelyn yhteydessä tutkitaan hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Laadittuja selvityksiä ja arvioinnin tuloksia hyödynnetään osayleiskaavoituksessa, jossa ratkaistaan hankkeen toteuttaminen. Osayleiskaavassa määritellään muun muassa voimaloille sallittavat sijoituspaikat, enimmäismäärät ja -korkeudet. Kaavassa voidaan antaa myös määräyksiä haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.

Koko hankealueelle suunnitellaan enintään 27 tuulimyllyn tuulipuisto, jossa myllykohtainen yksikköteho on 7-10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä. Osayleiskaavalla tutkitaan YVA-menettelyssä tarkasteltua maksimiratkaisua, joka on Kihniön kunnan kaava-alueella 19 voimalaa.

Kaavaluonnoksessa Kihniön kaava-alueelle on osoitettu 19 tuulivoimalan rakennuspaikkaa. Kunkin voimalan kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä maanpinnasta. Kaavaratkaisussa alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille osoitetuille alueille (tv-1). Voimaloiden sijoittumista tv-1 alueella määrittelee ohjeellinen ympyrämerkintä, jonka sisälle tuulivoimalan tulee sijoittua. Voimaloiden tarkka sijainti määritellään rakennusluvan yhteydessä. Maa- ja metsätalousalueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Kaavassa on osoitettu voimaloiden vaatimat tielinjaukset, jotka ovat osittain olemassa olevia ja osittain uusia. Uudet tielinjat on osoitettu katkoviivalla. Tuulivoima-alueen sisäistä sähkönsiirtoa palveleva maakaapelin sijainti on osoitettu ohjeellisena huoltoteiden varteen. Kaava-alueen pinta-ala on 2996,46 ha. Arvokkaat luontokohteet on osoitettu luo-merkinnällä.

Lähin taajama-asutus voimaloista on Kihniön kirkonkylässä noin 5 kilometriä suunnittelualueesta lounaaseen. Virtain keskustaajama sijaitsee noin 21 km suunnittelualueesta itään. Alle kahden kilometrin päässä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta sijaitsee kaikkiaan 9 asuinrakennusta sekä 26 loma-asuinrakennusta.

Koko hankkeen vaikutuksia on arvioitu kattavasti YVA-selostuksessa. Ympäristövaikutusten arviointi perustuu monitavoitearviointiin, eli vaikutusten suuruusluokan, vaikutuskohteiden luonteen/herkkyyden ja näistä seuraavan vaikutusten merkittävyyden järjestelmälliseen tarkasteluun.

Maankäyttö kaava-alueella on pääasiassa metsätaloutta. Kaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei kohdistu sellaisia yhdyskuntarakenteen tai maankäytön kehittämistarpeita, jotka eivät olisi sovitettavissa yhteen tuulivoimarakentamisen kanssa. Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Kaavan toteutumisen myötä metsätalouden harjoittaminen voi jatkua valtaosalla aluetta.

Kaava-alueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai rakennetun kulttuuriympäristön alueita. Maisemavaikutusten merkittävyys arvioidaan vaihtelevasti vähäisiksi, kohtalaiseksi tai jopa paikoin merkittäväksi riippuen sijainnista ja etäisyydestä voimaloihin. Myös katsojan kokemus vaikuttaa merkittävyyteen.

Maisemavaikutusten arvioimiseksi on laadittu näkemäalueanalyysi ja havainnekuvia.

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen tuulivoimalat voivat vaikuttaa erityisesti melun, välkkeen ja maiseman muutoksen vuoksi. Myyränkankaan tuulivoimahankkeen meluvaikutukset pysyvät laissa ja määräyksissä säädettyjen ohjearvojen alapuolella Liikenteen osalta merkittävimpiä vaikutuksia aiheutuu tuulivoimaloiden rakentamisen aikana erityisesti alueelle saapuvista erikoiskuljetuksista.

Hankealueelle ei sijoitu Natura-alueita tai suojeluohjelmien alueita. Hankkeen vaikutusalueelle sijoittuu neljä Natura-aluetta sekä kaksi luonnonsuojelualuetta.

Alueen maisema ja äänimaisema muuttuvat voimaloiden läheisyydessä, jolloin sillä on vaikutusta virkistyskäyttökokemukseen. Riistalle merkittävimmät vaikutukset painottuvat rakentamisen aikaiseen häiriöön ja alueella mahdollisesti lisääntyvän liikenteen häiriövaikutukseen. Alueen metsästettävyyteen hanke ei vaikuta merkittävästi ja vaikutukset metsästyksen järjestelyihin ja virkistyskäyttöön arvioidaan lieviksi.

Tuulivoimahankkeen toteuttamisella on myönteisiä vaikutuksia ilmastoon, sillä hanke toteutuessaan mahdollistaa vähäpäästöisemmän sähköntuotannon.

Maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavaluonnos asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Luonnosvaiheen nähtävillä olon aikana osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa jättämällä kirjallinen mielipide. Luonnosvaiheen nähtävillä olo ajoitetaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen nähtävillä olon kanssa samaan aikaan.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan kaavaluonnoksen ja päättää esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja että kunnanhallitus pyytää tarpeelliset viranomaislausunnot. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville kunnanhallituksen hyväksymispäätöksen jälkeen.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että koska tuulipuiston haitalliset vaikutukset ovat paikallisia, hankevastaavan tulee kaavaprosessin edetessä huomioida, että myös paikalliset hyödyt optimoidaan kaavaratkaisussa ensisijaisesti.

Hankevastaavan tulisi huomioida siirtolinjan kulku ensisijaisesti vaihtoehto SVE2 mukaisesti.

Esteellisyys Antti Kivioja
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Antti Kivioja jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi Kunnanhallitus
Liitteet
§ 29 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asuinrakennus

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 11 400 m2:n suuruinen kiinteistö, jonka kiinteistötunnus on 250-407-5-61. Rakennuspaikka rajoittuu Nerkoonjärveen noin 53 metrin matkalla.

Oheismateriaalina asemapiirros.

Esitetty toimenpide:

Poikkeamista haetaan uuden vapaa-ajanrakennuksen 40 m2 m2 rakentamiselle kaavoittamattomalle rakennuspaikalle.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikka on rakentamaton.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

Kiinteistö sijaitsee kaavoittamattomalla ranta-alueella. Yli 5000 m2 tontilla rakennusoikeus on 150 m2 (vapaa-ajanrakennus, sauna ja aitta) + 30 m2 kylmää varastotilaa+ 30 m2 katosta + 16 m2 savusauna (mikäli palomääräysten mukaiset etäisyydet täyttyvät).

MRL 72§

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennuskohdetta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakentamisluvan myöntämisen perusteena.

MRL 171§

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Naapureiden kuuleminen:

Hakija on kuullut naapurit. Naapureina on kuultu kiinteistöjä 250-407-5-89, 250-407-2-112,

250-407-5-107 ja 250-407-5-115.

Naapureilla ei ole huomautettavaa asiasta. (MRL 133§)

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171§ mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Rakennuspaikka on rakentamaton. Rakennuspaikan rakennusoikeus on tutkittu kantatilatarkastelun kautta vakiintuneen käytännön mukaisesti. Mitoituslaskelman mukaan kantatilan rantaviivan pituuden mukaan määräytyvä rakennusoikeus:

1190 m x 6kpl/rantaviiva km= 7,14 kpl. Kantatilan lohkokiinteistöistä 7 kappaletta on käyttänyt rakennusoikeuden, mutta kiinteistöllä Kärkikulma 250-407-5-99 ei ole rantavaikutusta. Koska rantaviivan pituuteen perustuvan mitoituksen mukaan kantatilalla on oikeus 7 rantapaikkaan, niin kantatilalle jää jäljelle 1 rakennusoikeus, joka voidaan osoittaa kiinteistölle 250-407-5-61 Kutusaari. Kiinteistö Kutusaari täyttää Kihniön rakennusjärjestyksen mukaiset rakennuspaikan vaatimukset.

Rakennusjärjestyksen mukaisesti kaavoittamattomalla alueella sijaitsevan yli 5000 m2 tontin rakennusoikeus on 150 m2, joka sisältää vapaa-ajanrakennuksen, saunan ja aitan. Lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 m2 sekä 30 m2 katosta. Vapaa-ajanrakennuksen vähimmäisetäisyys rannasta tulee olla vähintään 20 metriä.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai muuten aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö –tai muita vaikutuksia.

Rakentaminen tulee sopeuttaa rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo- Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 30 Poikkeamishakemus / käyttötarkoituksen muutos

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on noin 0,33 hehtaarin suuruinen Hattuvatti-niminen kiinteistö. Kiinteistötunnus on 250-407-8-146. Rakennuspaikka rajoittuu Nerkoo-järveen noin 64 metrin matkalla.

Esitetty toimenpide ja hakemuksen perustelut:

Poikkeamista haetaan vapaa-ajanrakennuksen 119 m2 muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi. Lisäksi kiinteistöllä on sauna 12 m2 ja talousrakennus 14 m2. Rakennus on remontoitu vuonna 2012 asuinrakennuksen vaatimukset täyttäväksi.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne

Alueella on voimassa Niemirannan ranta-asemakaava.

Rantakaavan merkinnän RA mukaan alue on tarkoitettu lomarakennuspaikkojen alueeksi, jolle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna-ja talousrakennukset. Näiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m2

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla on olemassa oleva vapaa-ajanrakennus, jonka kerrosala on 119 m2. Lisäksi rakennuspaikalla on 2 talousrakennusta, sauna 12 m2 ja talousrakennus 14 m2.Rakennuksiin ei tehdä muutoksia.

Naapurien kuuleminen:

Naapurien kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta. Ei huomauttamista.

Rakentamisrajoitus josta poikkeusta haetaan:

Alueella on voimassa Niemirannan ranta-asemakaava. Rakennuspaikka on osoitettu lomarakennuspaikaksi RA-merkinnällä. Rantakaavan määräyksissä rakennusoikeuden määrästä rantarakennuspaikalle todetaan, että rakennusoikeuden suurin sallittu määrä on 120 m2. Tämä sisältää vapaa-ajanrakennuksen ja tarvittavat talousrakennukset. Rakentamisrajoitukset, joihin hakemuksessa haetaan poikkeusta poikkeaminen rantakaavan määräyksistä sekä MRL 72§; meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Poikkeamisen edellytykset ja päätösehdotuksen perustelut:

MRL 171 §; päätösvalta poikkeusluvan myöntämisessä on kunnalla.

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kyseinen rakennus täyttää vaatimuksiltaan vakituisen asuinrakennuksen vaatimukset. Kiinteistölle johtaa kulku kelpoinen tie ympäri vuoden. Lähietäisyydellä n. 1 km sisällä sijaitsee 4 muuta vakituista asuinrakennusta. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeeseen. Rakennus on varustettu painevedellä ja jätevesiviemäröinti on toteutettu ajantasaisen jätevesiasetuksen määräysten mukaisesti.

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö –ja rakennuslaki 116 §, 117 § ja 171 §.

Oheisaineistona otteet rantaosayleiskaavasta, sijaintikartasta ja asemapiirroksesta.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että edellä esitetyin perusteluin poikkeamiseen suostuttaisiin. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 31 Ajankohtaisasiat

Tekninen johtaja esittelee ajankohtaisia ja meneillään olevia asioita.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 32 As Oy Ohtolanpään remontoidun huoneiston vuokrantarkistus

Asunto Oy Ohtolanpään yhden huoneiston peruskorjauksen johdosta tulee vuokrahinta määrittää uudelleen, jotta korjauskustannuksia saadaan katettua. Asunnon kylpyhuone ja saunat sekä keittiö kalusteineen on täysin uusittu samoin pinnat maalattu ja lattiat uusittu. Remonttikustannukset ovat n. 596 €/m2. Nykyinen vuokrataso on 6,74 €/m2.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja päättää asunnon uuden vuokrahinnan.

Päätöksen lisätiedot

Vuokrahinnaksi päätettiin 8,61 €/m2, 516,60 €/kk.

Tiedoksi Taloustoimisto
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Sillanpää Niina Varapuheenjohtaja
Ala-Kurki Henna Esittelijä
tekninen johtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Shemeikka Mika Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Aho Timo Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Vierre Ulla Osallistujat
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
kunnanhallituksen puheenjohtaja
Ojala Janne Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja