Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

11.9.2023

#3997

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 11/2023
Kokouspäivä 11.9.2023
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 21:21
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 11.9.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 12.9.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.
§ 118 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Erja Silvennoinen ja Katri Toivonen. Pöytäkirja tarkastetaan 11.9.2023 ja pidetään nähtävänä 12.9.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 120 Poikkeamishakemus
Muut osallistujat Ala-Kurki Henna
Edeltävä kohta § 54 Poikkeamishakemus

Tekninen johtaja esittelee asiaa.

Hakemusiakirjat nähtävänä kokouksessa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy poikkemishakemuksen teknisen lautakunnan esittämin ehdoin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Pirkanmaan ELY, hakija
§ 121 Investointien tilannekatsaus vuodelta 2023 ja investoinnit vuodelle 2024
Muut osallistujat Ala-Kurki Henna, Lankinen Vilja
Edeltävä kohta § 57 Investoinnit vuodelle 2024

Osastopäällikköt asiantuntijoina tämän asian ajan. Oheisena osavuosikatsaus investoinnit.

Liite 13 ehdotus teknisen investoinneiksi ja toteuma-arvio 2023


Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä liitteen 13 mukaiset investoinnit vuodelle 2024.

Lisäksi kunnanhallitus merkitsee investointikatsauksen vuodelta 2023 tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 122 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.6.2023 mukaan
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Muut osallistujat Ala-Kurki Henna, Lankinen Vilja

Esityslistan liitteenä on yleishallinnon, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan osalta laaditut talousarvion toteutumisen osavuosikatsaukset 30.6.2023 tilanteen mukaan. Konsernivalvonnan osalta esitetään kuntakonsernin yhtiöiden toimintaraportit.

Osastopäälliköt esittelevät oman toimialueensa raportit

Oheisena osavuosikatsaukset

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsaukset tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 123 Hallintosäännön päivittäminen
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Muut osallistujat Ala-Kurki Henna, Lankinen Vilja

Kuntalain 90§:ssä säädetään kunnan hallintosäännöstä. Lakiin on tehty päivityksiä liittyen kunnan toimintaan poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa. Kuntien on saatettava hallintosääntönsä kuntalain uusitun 90§:n mukaiseksi vuoden 2023 syyskuun loppuun mennessä.

Lisäksi Kihniön kunnalla on organisaatiomuutoksista (hyvinvoitialue) johtuen tarve päivittää hallintosääntöä tietyiltä osin. Keskeisimpänä muutoksena hallintosäännöstä muuttuu sivistyslautakunnan nimi ja tehtävät, sivistystoimenjohtajan virkanimike ja sen toimivalta on päivitetty. Lisäksi on tehty useita pieniä tarkennuksia.

Oheisena liittenä esitetyt muutokset nykyiseen hallintosääntöön. Lisäykset merkitty punaisella, poistot yliviivattu.

Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa 24.8.2023 § 62

Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 6.9.2023 § 61

Osastopäällikköt asiantuntijoina tämän asian ajan.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle liitteenä 14 olevan hallintosäännön hyväksymistä. Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan päätöksen hyväksymisen jälkeen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kokouksessa pidettiin tauko klo 20.05-20.15

Tiedoksi Kunnanvaltuusto
Liitteet
§ 124 Talousarvion laadintaohje 2024
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Muut osallistujat Ala-Kurki Henna, Lankinen Vilja

Kuntalain 110§ (10.4.2015/410) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi).

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna jaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnantavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto-tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Osastopäällikköt asiantuntijoina tämän asian ajan.

Liite 15 laadintaohje

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2024 laadintaohjeen liitteen mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 125 Lausunnot kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Muut osallistujat Ala-Kurki Henna, Lankinen Vilja
Edeltävä kohta § 60 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2022 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Hallintokunnilta pyydetään lausuntoa seuraaviin asioihin:

  • Kunnanhallitus:Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että Kihniön kunta pyrkii aktiivisesti hakeman oikeudenmukaista sopuratkaisua riidanalaisiin sotemenoihin.
  • Sivistyslautakunta: Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että työhyvinvointikyselyitä tehdään suunnitelmallisesti ja että niiden tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa.
  • Tekninen lautakunta:Yksi kesken oleva tavoite on kiinteistöomaisuuden luokittelun päivitys. Tarkastuslauta-kunta pitää tärkeänä, että kiinteistöjen salkutukseen liittyvä työ hyödynnetään mahdollisimman hyvin kiinteistöjen hoidossa.

Tekninen lautakunta 6.9.2023

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2022 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Kiinteistöomaisuuden salkutus ja kiinteistöstrategia

Teknisen lautakunnan osalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota kiinteistöomaisuuden luokittelun päivitykseen. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kiinteistöomaisuuden salkutukseen liittyvä työ hyödynnetään mahdollisimman hyvin kiinteistöjen hoidossa. Tarkastuslatuakunta on edelleen kiinnittänyt huomiota myös kunnan omistamien kiinteistöjen huomattavaan korjausvelkaan. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että korjausvelan pienentämistä tehdään suunnitelmallisesti ja kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti. Tarkastuslautakunta korostaa myös kiinteistöstrategian toteutumiseen ja korjausvelan pienentämiseen liittyvän tarkoituksenmukaisen raportoinnin merkitystä.

Kihniön kunnassa on laadittu kiinteistöjen salkutus, jossa kiinteistöt on jaettu pidettäviin, kehitettäviin ja luovutettaviin. Kiinteistöluokitus on tehty yleisellä tasolla, perustuen tilatarpeen tyydyttämiseen palveluntuotannon kannalta sekä kiinteistöjen kuntoon.

Tekninen lautakunta toteaa, ettei kiinteistöjen salkutus sellaisenaan palvele ja ohjaa kiinteistönpitoa ja on päättänyt päivittää kunnan kiinteistö- ja toimitilastrategian 2024 - 2028. Teknisen lautakunnan ohjaamana strategian laadintatyön perustietovaihe on käynnissä ja tapahtuu viranhaltijatyönä. Strategiassa kiinteistöluokitus tarpeen mukaan päivitetään perustuen kiinteistöjen todelliseen käyttötarpeeseen (nykyinen ja ennuste), laatuvaatimuksiin, kuntoluokitukseen, korjausvelkaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Kiinteistöstrategiaan sisällytetään myös toimenpideohjelma kustannusvaikutuksineen.

Strategian laadinnan vaiheet ja aikataulu on seuraava:

Vaihe 1: Perus- ja lähtötietovaihe 05-09/2023

Vaihe 2: Strategiapajat 10-11/2023

Vaihe 3: Hyväksyminen 12/2023

Vaihe 4: Toimeenpano 1/2024 alkaen

Päivitetyn strategian katsotaan parhaiten palvelevan ja ohjaavan operatiivista toimintaa.

Teknisten palvelujen laadunvalvonta

Tarkastuslautakunta on lisäksi todennut saamansa tiedon mukaan, että teknisissä palveluissa vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen läpimenoajat on pyritty ottamaan osaksi laadunvalvontaa. Tarkastuslautakunnan mukaan läpimenoaikojen seuranta on hyvä esimerkki toiminnan laadun mittaamisesta ja pitänyt tärkeänä, että laadun mittaamista kehitetään edelleen.

Teknisten palvelujen palvelupyyntöjä on mahdollista tehdä sähköisen huoltokirjan kautta (sisäiset vuokralaiset), sähköpostite tai puhelimitse. Tekninen lautakunta huomioi palvelupyyntöjen läpimenoajan seurannan osaksi kuntastrategian mittaristoa ja kehittää ja täsmentää ilmoituskanaviin liittyvää toiminnanohjausta ja tiedotusta.

Johtamisen kehittäminen

Tarkastuslautakunta edelleen toteaa, että teknisessä toimessa on tehty johtamisen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä ja toteaa laadun mittaamisen olevan osa johtamisen kehittämistyötä. Tarkastuslautakunta kannustaa jatkamaan johdon kehittämistyötä.

Teknisessä toimessa on käynnistetty elokuussa 2023 teknisten palvelujen palveluntuotannon organisointi ja toimintamalliselvitys. Selvitystyössä selvitetään nykytilanne, analysoidaan ja verrataan verrokkikuntien organisoitumis- ja palveluntuotantomallit ja kustannusrakenteet suhteessa Kihniön tilanteeseen ja tarpeeseen sekä analysoidaan ja vertaillaan vaihtoehtoiset tavat tuottaa palvelut: VE1 nykyisen tuotannon tehostaminen/kehittäminen, VE2 ulkoistaminen ja VE3 hybridi. Nykytilanteen selvittämisessä korostetaan palvelutason määrittelyä, jonka selkiyttäminen ohjaa myös teknisen toimen johtamista - tuotettiinpa palvelut jatkossa millä tahansa palvelumuodolla.

Kunnanhallitus toteaa osaltaan, että neuvottelut jatkuvat sotemenojen osalta Parkanon kaupungin kanssa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Tekninen johtaja ja hyvinvointijohtaja poistuivat kokouksesta klo 20.23 eivätkä osallistuneet päätöksentekoon esittelemissään asioissa.

Tiedoksi Tarkastuslautakunta, valtuusto
§ 126 Asia poistettiin esityslistalta
§ 127 Pirkanmaan pienten kuntien kannanotto Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkkoselvitykseen ja siinä esille tuotuun tavoitetilaan

Pirkanmaan pienten kuntien kuntajohtajien kannanotto Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkkoselvitykseen ja siinä esille tuotuun tavoitetilaan

Pirkanmaan kunnat ja hyvinvointialue allekirjoittivat talvella yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukaan: ”Strateginen kumppanuus rakentuu vahvaan luottamukseen ja sitoutumiseen yhdessä tekemiseen. Yhteis-työtä tehdään avoimin ja vuorovaikutuksellisin suhtein.” Lisäksi sopimuksessa sanotaan: ” Tavoitteena on optimoida ja synkronoida kunnan ja hyvinvointialueen toteutusohjelmat keskenään sekä kuntien ja hyvinvointialueen johdon informointi ja kuuleminen sote- ja pelastuspalvelujen palveluverkon ja alueen kuntien maankäytön ja palveluverkon toteuttamisen kehittämisessä.” Nyt me kunnat odotamme hyvinvointialueelta tätä kumppanuutta, luottamusta sekä kuntien kuulemista.

Useat Pirkanmaan kunnat ovat lukeneet erittäin huolestuneina Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksessä esitettyä muutossuunnitelmaa, jonka mukaan nykyinen 40 kivijalkatoimipisteen verkko ollaan supistamassa 21:een toimipisteeseen, joista seitsemän (7) sijaitsee Tampereella. Ilman omaa fyysistä terveysasemaa jäisi esityksen mukaan yhteensä kahdeksan (8) Pirkanmaan kuntaa, jotka ovat Ikaalinen, Juupajoki, Kihniö, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Urjala ja Vesilahti. Vuodeosastoja ollaan lisäksi sulke-massa Kuhmoisista, Ikaalisista, Mänttä-Vilppulasta, Orivedeltä ja Ruovedeltä.

Näin radikaalia suunnitelmaa perustellaan ennen kaikkea euroilla sekä väestömäärillä kyseisillä alueilla. Mo-lemmissa perusteluissa on haasteensa. Eurojen suhteen ongelmana on se, että vielä ei ole tarkkaa suunnitelmaa siitä, mitä kivijalkapisteitä korvaavat terveyspalvelut tulevat olemaan. Puhutaan liikkuvista ja digipalveluista, mutta ei ole konkretiaa, miten ja missä näitä olisi saatavilla. Ei ole kustannusvertailua siitä, mitä liikkuva ja digipalvelu maksavat verrattuna siihen, että edelleen olisi selkeää fyysistä palvelua kivijalkatoimipisteessä. Ei ole vielä tiedossa, mitä liikkuvaan ja digiin siirtyminen maksaa ja onko niihin tarvittavaa tekniikkaa ja laitteistoa saatavissa.

Pirhan lääkärit Elina Miettola ja Riikka Hämeenoja ottivat kantaa selvitykseen omassa mielipidekirjoituksessaan Aamulehdessä 22.8.2023. Heidän mukaansa, mitä vanhemmasta ja sairaammasta väestöstä on kyse, sitä suurempi tarve on kasvokkain tapahtuvalle kohtaamiselle ja potilaan tutkimiselle. He ottavat kantaa myös siihen, että suuri osa potilaista ei pysty asioimaan sähköisesti ja että sähköisesti asioivat yleensä ne potilaat, jotka ovat muutenkin paremmassa kunnossa. Pirhan selvityksessä on viitattu sairastavuusindeksiin. Pirkanmaalla se on korkein Ruovedellä (136) ja kolmanneksi korkein Kihniössä (131). Näissä kunnissa on siis suhteessa Pirkanmaan sairainta väkeä, joka todennäköisesti tuota lähipalvelua tarvitsee enemmän. Silti näistä kunnista ollaan lopettamassa kivijalkatoimipisteet. Kuudella muullakin kunnalla, josta kivijalkatoimipisteet ollaan lakkauttamassa, on kohtuullisen korkea sairastavuus: Urjala 128, Ikaalinen 116, Pälkäne 113, Juupajoki 110 ja Punkalaidun 107. Tämä korreloi myös hyvin pitkälti iäkkään väestön kanssa, jota näissä kunnissa on suhteessa enemmän kuin alhaisen sairastavuusindeksin kunnissa. Nämä kaikki tekijät ristiintaulukoimalla voisi tulla todellisuutta paremmin kuvaava analyysi. Viemällä kivijalkapalvelut pois näistä pienistä kunnista, laitetaan tämä iäkkäin ja huonokuntoisin väestö liikkumaan pisimmät matkat kivi-jalkapalveluihin, joita he todennäköisesti muuta väestöä enemmän tarvitsevat. Tämän vuoksi on kohtuutonta tarkastella toimipisteiden määrää suhteessa asukaslukuun, koska luku ei ole vertailukelpoinen kuntien maantieteen ja asukkaiden sairastavuuden osalta.

Molempiin näihin ylläoleviin näkökulmiin liittyy vahvasti myös vaikutusten arviointi, joka on selvityksessä valitettavan puutteellinen. Paitsi, että selkeä kustannusvertailu puuttuu, niin puuttuu myös arvio siitä, millä tavalla digipalvelut ja liikkuvat palvelut pystyvät todellisuudessa vastaamaan kivijalkapalvelun lakkauttamisesta johtuvaan palveluntarpeeseen ja mikä on niiden vaikuttavuus lähipalvelun korvaajina. Onko myös riskinä, että säännöllisen lähipalvelun puute voi johtaa liian myöhäiseen hoitoon hakeutumiseen ja tällä tavoin kuormittaa yhä enemmän kalliimpaa erikoissairaanhoitoa? Onko lisäksi riskinä se, että näiden harvaanasutumpien ja etäämmällä palvelukeskittymistä asuvien kokonaishyvinvointi ja yksinäisyys lisääntyvät ja näin ollen ihmisten eriarvoisuus kasvaa, eikä yhdenvertaisuus Pirkanmaalla toteudu?

Vastaanottopalvelujen toimipisteiden vähentämisessä on kyse kuntalaisten ja koko kunnan näkökulmasta erittäin merkittävästä päätöksestä, jonka vaikutukset tulisi arvioida kuntakohtaisesti. On eri asia lopettaa yksi kunnan sivupisteistä kuin kunnan ainoa palvelupiste. Vaikka selvityksessä katsotaan yli kuntarajojen, niin ihmisten asiointi kuitenkin tapahtuu hyvin paljon oman kunnan sisällä. Pienissä kunnissa keskusta-alueet, joissa toimipisteet sijaitsevat, ovat yleensä hyvin kompakteja ja muodostavat iäkkäälle väestölle ihanteellisen asuinympäristön, jossa terveysasema, apteekki ja ruokakauppa sijaitsevat kaikki lähekkäin ja tuovat elämään helppoutta, sujuvuutta ja turvallisuutta. Pirhan lakkautuspäätöksillä ovat muutkin kunnan palvelut uhattuina, kun ihmiset joutuvat kulkemaan joka tapauksessa kauempana terveyspalveluissa. Pirha ottaakin turhan suuren roolin pienten kuntien tulevaisuuden elinvoiman määrittelyssä.

Me kaikki kunnat ymmärrämme, että palveluiden järjestämistavat muuttuvat ja niiden on tarpeenkin muuttua. On tärkeää, että tulevaisuuden digitaaliset mahdollisuudet hyödynnetään mahdollisimman hyvin. Ei vaikuta kuitenkaan yhdenvertaiselta Pirkanmaan kuntien osalta, että joillakin alueilla palveluverkkoa on hyvin tiheästi ja toisilla alueilla kivijalkapalvelu viedään yhä kauemmaksi asiakkaasta ja korvaajaksi esitetään digi- ja liikkuvia palveluja, joiden tulisi olla ennen kaikkea kivijalkapalvelua täydentäviä palveluja. Kuntien terveysasemista tehdyt kuntoarviot ovat vajavaisia, eivätkä kuvaa suoraan todellista tilannetta. Sen sijaan, että pieniä terveysasemia ylläpidettäisiin, joudutaan tekemään merkittäviä lisäinvestointeja suurempiin terveysasemiin. Tältäkin osin on kiinteistöjen osalta kyseenalaista, onko taloudellinen taakka pienempi vai suurempi suurempiin yksiköihin keskitettäessä.

Me Pirkanmaan pienten kuntien kuntajohtajat toivomme, että Pirkanmaan hyvinvointialue ei tee hätiköityjä päätöksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosta ennen kuin vaihtoehdoksi esitettävät toimintamallit ovat todellisesti arvioitavissa niin kustannusten kuin vaikuttavuudenkin osalta. Pirkanmaa on rikas maakunta monipuolisuutensa johdosta. Vahvan keskuskaupungin ja kehyskuntien ympärillä on monimuotoinen ja vahva kuntien joukko, josta osa on profiloitunut esim. merkittävinä maatalouden ja/tai matkailun alueina, jotka tuovat Pirkanmaalle monipuolista veto- ja elinvoimaa. Toivomme jatkossakin olevan näin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä mainitun Pirkanmaan pienten kuntien kannanoton, joka on toimitettu Pirkanmaan hyinvointialueelle ja tiedotusvälineille.

Lisäksi Kunnanhallitus erikseen vaatii, että kunnat, jotka ovat kuntalaisten edunvalvojia, otetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksessä valmisteluun mukaan. Ja sekä kuntia että kuntalaisia kuullaan virallisesti siten, että kuulemisella on tosiasiallista vaikuttavuutta.

Kihniön kunta on valmis neuvottelemaan kiinteistöjen vuokrakustannusten alentamisesta palveluiden säilyttämiseksi.

Kunnanhallitus painottaa, että Kihniön toimipisteet on luokiteltu toiseksi korkeimpaan kuntoluokkaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kirjaamo@pirha.fi; Marina Erhola, Taru Kuosmanen Arto Ranta, Timo Tallila
§ 128 Liittyminen Tuomi Logistiikka Oy:n osakassopimukseen
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Tuomi Logistiikka Oy on Tampereen kaupungin (44,11 %) ja Pirkanmaan hyvnvointialueen (42,05 %), Kanta-Hämeen hyvinvointialueen (11,09 %) sekä yksittäisten kuntien (noin 1,84 %) omistama yhtiö, jonka toimialana on hankintapalveluiden materiaalihuollon, kuljetustenohjauksen tai muun vastaavan logistisen palvelun hoitaminen ja siihen liittyvän toiminnan edistäminen, kehittäminen ja toteuttaminen. Yhtiö toimii yhteishankintayksikkönä, joka hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tavaroita tai palveluista taikka tekee näille tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita koskevia hankintasopimuksia tai puitejärjestelyjä.

Yhtiö toimii hankintalain (29.12.2016/1397) mukaisena sidosyksikkönä (in-House -asema) suhteessa omistajiin.

Pienomistajien osakemäärä vaihtelee 300-1000 kappaleen välillä. Osakkeen hinta on 6,95 kpl.

Tuomi Logistiikka kilpailuttaa hankintoja osakkaiden puolesta ja perii komissiomaksun tilattujen tuotteiden mukaan.Yhteishankinnassa mukana oleminen on maksutonta, ja kilpailutuksen kustannukset katetaan sopimuksen kautta myytyjen tuotteiden komissiomaksulla tai varastotuotteiden katteella. Maksat siis hankinnasta vain sen verran kuin tuotteita tai palveluita tilaat. Komissioprosenttimme vaihtelee yleisimmin 2-3 prosentin välillä hankinnan arvioidusta kokonaisarvosta riippuen.

Sitoutuminen hankintaan ei tarkoita ainoastaan kilpailutusprosessiin sitoutumista, vaan myös hankintojen toteuttamista kilpailutuksen perusteella. Hankintaan sitoutumalla organisaationne sitoutuu tekemään kyseistä tuotetta tai palvelua koskevat hankinnat valituilta sopimuskumppaneilta.

Kihniön kunta hankkii työterveyspalvelut sopimuksella Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:lta. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Työterveyshuollon vastaanotto siirtyi Parkanoon keväällä 2023.

Tuomi Logistiikka on aloittamassa yhteishankintaa työterveyspalveluiden kilpailuttamisesta. Tuomi Logistiikan mukaan:

"Yhteishankintana on tarkoitus kilpailuttaa laaja valikoima asiakkaiden tarpeita vastaavia työterveyshuollon palveluita. Hankinta sisältää vähintäänkin lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muut tarvittavat terveydenhuollon palvelut. Hankinnassa huomioidaan alueelliset lähivastaanottotarpeet sekä etävastaanottomahdollisuudet. Tavoitteena hankinnassa on saavuttaa laadukkaat työterveyspalvelut kilpailukykyisin hinnoin ja sopimusehdoin sekä hyödyntää yhteishankinnasta muodostuvaa tavanomaista suurempaa hankintavolyymia."

Kilpailutus voidaan toteuttaa alkavaksi jos syksyllä 2023, mikäli Kihniön kunta hyväksytään Tuomi Logistiikan osakkaaksi. Sopimuskausi voisi alkaa keväällä 2024, mutta siihen voi liittyä mukaan myöhemminkin.

Liitteet: yhtiöjärjestys, osakassopimus ja sen liite


Päätösehdotus

Kihniön kunnanhallitus päättää:

  • hyväksyä Tuomi Logistiikka Oy:n osakassopimuksen ja pyytää Tuomi Logistiikkaa hyväksymään Kihniön kunnan osakkaaksi 300 :lla osakkeella.
  • esittää kunnanvaltuustolle, että kuluvan vuoden talousarvioon varataan osakkeiden ostoa varten 2500 euroa.
  • osallistua Tuomi Logistiikan järjestämään työterveyspalveluiden yhteishankintaan, mikäli Kihniön kunta hyväksytään Tuomi Logistiikan osakkaaksi.
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Tuomi Logistiikka, valtuusto
Liitteet
§ 129 Määrärahamuutokset vuoden 2023 talousarvioon
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Edeltävä kohta § 55 Talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2023

Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Tekninen lautakunta on käynyt osavuosikatsauksen yhteydessä läpi investointien toteutumista ja tehnyt muutosehdotuksia talousarvioon. Osa investoinneista jää kuluvan vuonna toteutumatta ja joihinkin kohteisiin on jouduttu tekemään investointirajan ylittäviä välttämättömiä korjauksia. Näiltä osin muutoksia ehdotetaan. Talousarviossa investointeihin varattu määräraha ei ylity.

Pyhäniemen kehittämishankkeen tuki 33.215 euroa on maksettu kuluvana vuonna. Lisätään investointulona.

Tuomi Logistiikan osakkeiden ostamiseen varataan 2.500 euroa investointeihin. (Taseeseen kirjattavat omaisuuerät invetointien kautta)

Liikuntapaikkojen kameravalvonta toteutetaan leasing-periaatteella, joten investointimääräraha jää tältä osin käyttämättä.

INVESTOINNIT

KohdeTA 2023muutosTA+Muutos 2023
Rajakallion rivitalot
-50.00050.0000
Yhtenäiskoulu -30.00030.000 0
Kunnanvirastot-30.00030.0000
Puumila-50.00020.000 -30.000
Museo-11.00011.000 0
Paavontien rakentaminen-50.00040.000 -10.000
Liikuntapaikkojen kameravalvonta-20.00020.000 0
Vähennykset yhteensä
201.000
Koivikko B talo lisämääräraha -10.000 -10.000
Koivikko rivitalot, lisämääräraha-130.000 -130.000
Paloasema, lisämääräraha-50.000 -50.000
Tuomi Logistiikan osakkeet Lisäm.-2.500 -2.500
Lisäykset yhteensä-192.500
Pyhäniemen kehittämishanke
Investointitulo
33.215

Vuodelle 2023 TA+muutos oli varattu investointeihin 454.100 €. Muutosten jälkeen 445.600 €.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion investointiosaan tehdään edellä esitellyt muutokset.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 130 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 131 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

6 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 132 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 17

Talous- ja hallintojohtaja § 32

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 24.8.2023

§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 52 Lukuvuoden 2023-2024 lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen

§ 53 Suunnitelmien hyväksyminen

§ 54 Osavuosikatsaus 01.01. - 30.06.2023

§ 55 Erityisavustukset kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtäviin

§ 56 Kihniöläisille ja Kihniöstä pois muuttaneille suunnattujen kyselyiden raportointi

§ 57 Kulttuuritoiminnan avustusten lisähaku

§ 58 Vuoden 2024 erityisteemat ja -toimenpiteet

§ 59 Erityisoppilaiden oppiainekohtaisesta viikkotuntimäärästä poikkeaminen

§ 60 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

§ 61 Päivitetty opiskelijahuoltosuunnitelma

§ 62 Hallintosäännön päivittäminen

§ 63 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.07.2023

§ 64 Viranhaltijapäätökset

§ 65 Ilmoitus- ja muut asia


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjan tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 133 Ilmoitusasiat

1. Pirkanmaan Ely: Pirkanmaan Työllisyyskatsaus, heinäkuu Kihniön työttömyysaste 6,5 %

2. Närhinevan tuulivoimahanketta vastustava adressi

3. Vaasan hallinto-oikeus:Päätös: Kihniön RHY ympäristölupa / ampumarata

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Toivonen Katri Tarkastajat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Nevanperä Mikko Varajäsenet
Ala-Kurki Henna Muu osallistujat
Tekninen johtaja
Alkkiomäki Jari Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 3. vpj.
Lankinen Vilja Muu osallistujat
Hyvinvointijohtaja
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.