Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta 2021-2025

24.8.2023

#3922

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2023
Kokouspäivä 24.8.2023
Kokouksen alkuaika 17:34
Kokouksen päättymisaika 20:00
Kokouspaikka Kunnantalon kokoushuone
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 25.08.2023
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Silja Oksanen ja Maarit Toroskainen. Pöytäkirja tarkastetaan 24.8.2023 ja pidetään nähtävänä 25.8.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 52 Lukuvuoden 2023-2024 lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen
Muut osallistujat Männikkö-Tarsia Tarja

Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. (PoA 9 §)

Lukuvuosisuunnitelma on laadittu opetussuunnitelman mukaisesti. Työajat lukuvuodelle 2023-2024 ovat seuraavat:

Syyslukukausi

Alkaa tiistaina 08.08.2023

Päättyy torstaina 21.12.2023

Kevätlukukausi

Alkaa maanantaina 08.01.2024

Päättyy lauantaina 01.06.2024

Lomat

Syysloma (vko 42) 16. - 22.10.2023

Joululoma 22.12.2023 - 07.01.2024

Talviloma (vko 9) 26.02. - 03.03.2024

Pääsiäisloma 29.03. - 01.04.2024

Vapaapäivät

Itsenäisyyspäivä 06.12.2023

Vappu 01.05.2024

Helatorstai 09.05.2024

Vapaapäivä perjantai 10.5.2024

Luokkatunnit esitetään kokouksessa.


Luokkatunnit Kihniön yhtenäiskoulussa:

Yhtenäiskoulu 275,5 h

Erillinen esiopetusryhmä 19 h

Laaja-alainen erityisopetus 26 h

Erityisopetuksen pienryhmät 50 h

________________________________________

Yhteensä 370,5 h

Tukiopetusta annetaan seuraavasti:

Yhtenäiskoulu 130 h / lukuvuosi

Oppilasmäärät 2023 (2022)

Esioppilaita 11 (11)

Erityisopetuksen pienryhmät 11 (12)

Valmistava opetus 0 (3)

vuosiluokat 1-5 83 (92)

vuosiluokat 6-9 65 (63)

________________________________________

Yhteensä 170 (181)

Poikkeamat lukujärjestyksiin on kirjattu koulun omaan lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelmissa on mm. laskettelu-, uinti- ja kevätretkiä, luokkaretkiä ja leirikouluja, yökouluja, kulttuuripäivä, konsertteja sekä erilaisia liikuntaan liittyviä kilpailuja.

Oheismateriaali esitellään kokouksessa.

Liitteet: työsuunnitelma (liite 1).

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2023 - 2024.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 53 Suunnitelmien hyväksyminen
Muut osallistujat Männikkö-Tarsia Tarja

Kunnan hallintosäännön (§ 29) mukaan sivistyslautakunnan tulee hyväksyä erilaiset koulun suunnitelmat sekä järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt (liite 2), kriisisuunnitelma (liite 3) ja pelastussuunnitelma (liite 4) esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun pelastus- ja kriisisuunnitelmat sekä järjestyssäännöt.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 54 Osavuosikatsaus 01.01. - 30.06.2023

Tulosyksikkökohtaisen toteutumaraportin per 30.06.2023 mukaan koko sivistystoimen tulojen toteutumaprosentti on 77,9 (82,7.). Menojen toteutumaprosentti on 50,5 (50,1).

Toimintakate 30.06.2023 oli 44,8 (43,1).

Esityslistan liitteenä sivistystoimen osavuosikatsaus 01.01. - 30.06.2023 (liite 5).

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion osavuosikatsauksen 01.01. - 30.06.2023 (liite 5) tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston tietoon.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 55 Erityisavustukset kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtäviin

TEAviisarin tulosten sekä kuntalaisille tehdyn kyselyn perusteella Kihniössä on tarvetta panostaa kulttuuritoiminnan kehittämiseen. Kihniön kunnan kulttuuritoiminnan elävöittämistä varten on haettu erityisavustusta ajalle 02.10.2023 - 31.12.2026 yhteensä 200 000€, josta oma osuus on 50 000€. Summa jakaantuu kolmelle vuodelle niin, että vuodessa käytettävissä on 61 538€ ja omaa osuutta 15 385€.

Hankkeen tavoitteena on Kihniön kunnan nykyisen kulttuuritoiminnan kartoittaminen sekä kehittäminen kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan yhdessä kuntalaisten kanssa. Hankkeen avulla kehitetään ja vakiinnutetaan kulttuuritoiminnasta annetun lain toimeenpanoa. Lisäksi toimintaa kehittämällä pyritään lisäämään Kihniön veto- ja pitovoimaa. Hyväksi todettuja toimintatapoja halutaan vakiinnuttaa ja uusia luoda yhdessä kuntalaisten kanssa. Hankkeen avulla pyritään parantamaan toiminnan laatua, vaikuttavuutta, asukkaiden yhdenvertaisuutta sekä hyvinvointia. Hanke mahdollistaa sen, että kunnassa jo olemassa olevaa potentiaalia voidaan kehittää ja tuoda esiin. Näitä ovat henkilöstön osaaminen ja kunnan fyysiset puitteet. Lisäksi tavoitellaan entistä parempaa yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa sekä lähikuntien kanssa ja hyvinvointialueen kanssa.

Hankkeen avulla suunnitellaan ja toteutetaan nuorisotila yhteistyössä nuorten kanssa, joka vastaa nuorisolain vaatimuksiin pykälä 8§. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisotila tukee nuorten mahdollisuuksia erilaisiin kulttuuritapahtumiin.

Hankkeelle palkataan hanketyöntekijä, joka kartoittaa kunnassa esiintyvää tarvetta sekä suunnittelee ja koordinoi toiminnan toteuttamista. Lisäksi hän kartoittaa ja koordinoi kunnassa toimivia verkosto- ja yhteistyökumppaneita.

Koko hankehakemus nähtävillä kokouksessa (liite 6).

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä hankkeen, mikäli erityisavustus myönnetään.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 56 Kihniöläisille ja Kihniöstä pois muuttaneille suunnattujen kyselyiden raportointi

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 1.2.2023 päättänyt perustaa työryhmän markkinoimaan maksutonta varhaiskasvatusta. Työryhmä on päättänyt toteuttaa kyselyn selvittääkseen maksuttoman varhaiskasvatuksen merkitystä kunnan pito- ja vetovoimatekijänä. Kyselyssä kartoitettiin lisäksi tonttien hinnan merkitystä asuinpaikan valintaan, nopeiden etäyhteyksin merkitystä asuinpaikan valintaan, Kihniön elintasoa suhteessa palkkaan ja kuluihin, vapaa-ajan tarjonnan, työtarjonnan ja Kihniön yleistä vetovoimaa. Lisäksi vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme Kihniötä kuvaavaa sanaa sekä valitsemaan kolme itselle arvokasta asiaa elämässä. Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa ja vastauksia saatiin määräaikaan mennessä 27.

Kyselyn tulosten pohjalta havaittiin tarve kartoittaa myös kunnassa asuvien näkemystä ja kokemusta kunnan veto- ja pitovoimatekijöistä. Näin saadaan lisäksi osallistettua asukkaita kunnan toiminnan kehittämiseen. Nykyisiltä asukkailta kysyttiin Kihniön elintasoa suhteessa palkkaan ja kuluihin, kulttuuritarjontaa, liikuntamahdollisuuksia, vapaa-ajan tarjontaa, näkemystä maksuttoman varhaiskasvatuksen merkityksestä, työmahdollisuuksista ja Kihniön yleistä vetovoimaa. Lisäksi vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme Kihniötä kuvaavaa sanaa sekä valitsemaan kolme itselle arvokasta asiaa elämässä. Kysely toteutettiin kesä-heinäkuussa ja vastauksia saatiin määräaikaan mennessä 78.

Kyselyiden tulosten koosteet esitetään kokouksessa (liitteet 7 ja 8).

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta vie kyselyiden tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset tiedoksi hallitukselle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 57 Kulttuuritoiminnan avustusten lisähaku
Edeltävä kohta § 45 Kulttuuritoiminnan avustusten lisähaku

Kulttuuritoimen avustusmääräraha oli 3.400 euroa vuodelle 2023. Avustusten hakuaika päättyi 28.2.2023, johon mennessä avustushakemuksia saatiin neljältä yhdistykseltä/seuralta. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 22.3.2023 § 24 avustusten jaosta. Avustusmäärärahaa jäi jakamatta 900 euroa.

Kokouksessaan 8.6.2023 Sivistyslautakunta päätti avata lisähaun uuden kulttuuritapahtuman toteuttamiseen. Ehtona oli, että tapahtuma palvelee kaikkia kunnan asukkaita. Vuoden 2023 lisähaku päättyi sunnuntaina 13.08.2023. Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedokseen. Kulttuuritoimen avustuksia ei laiteta enää uudelleen hakuun vuodelle 2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 58 Vuoden 2024 erityisteemat ja -toimenpiteet

Hallintokuntien tulee suunnitella painopisteet ja toimenpiteet kuntastrategian toteuttamiseksi.

Sivistystoimen erityisteemojen tunnistamiseksi perustetaan työryhmä, johon osallistuvat valitut lautakunnan jäsenet, rehtori, päiväkodinjohtaja, vapaa-aikaohjaaja, kirjastonjohtaja ja hyvinvointijohtaja. Viranhaltijat kuulevat oman osastonsa henkilökunnalta ehdotuksia erityisteemoiksi ja -toimenpiteiksi.

Teemat, painopisteet ja toimenpiteet päätetään niin, että ne voidaan ottaa huomioon vuoden 2024 talousarvion suunnittelussa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta nimeää omat edustajansa työryhmään ja antaa työryhmälle valtuudet nimetä vuoden 2024 erityisteemat ja -toimenpiteet strategiaa varten.

Asian kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa työryhmään nimettiin Leila Törmä, Marketta Malin ja Mikko Nevanperä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 59 Erityisoppilaiden oppiainekohtaisesta viikkotuntimäärästä poikkeaminen

Oppilaita tuetaan koulussa kolmella ero tasolla: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Yksilöllinen tuki on sitä suurempaa, mitä korkeammalla tuen tasolla ollaan. Erityisen tuen oppilaiden kirjo on laaja. Osa opiskelee kaikki oppiaineet yleisten, luokkatason tavoitteiden mukaan. Tällainen tilanne on esimerkiksi, kun oppilaalla on sosiaalisia tai tunne-elämän vaikeuksia ja hän tarvitsee niiden vuoksi vahvaa tukea tai pienryhmäopetusta. Kun oppilas ei tuesta huolimatta selviä luokkatason tavoitteista, voidaan oppimäärä yksilöllistää eli oppilaalle tehdään omat tavoitteet yhteen tai useampaan oppiaineeseen. Jos oppilas ei kykene opiskelemaan oppiaineittain esimerkiksi kehitysvamman tai vakavan sairauden vuoksi, hän voi opiskella toiminta-alueittain. Silloin oppiaineiden sijaan oppilaan tavoitteet rakentuvat viiden osa-alueen, sosiaalisten, kognitiivisten ja motoristen taitojen sekä päivittäistoimintojen ja kielen ja kommunikaation, ympärille. Erityiseen tukeen tai toiminta-alueittaiseen opetukseen siirtymisestä tehdään aina hallintopäätös.

Oppilaalla on pääsääntöisesti oikeus opiskella oppiainejakoisesti. Oppiaineista vapauttamisia ei enää juurikaan suositella. Kunkin oppiaineen viikkotuntimäärät on määritelty valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Tämä ei aina tue erityisoppilaan etua ja parasta. Oas erityisen tuen oppilaista hyötyisi siitä, että viikkotuntimääristä voitaisiin poiketa lisäämällä tiettyjen aineiden tuntimäärä ja vähentämällä viikoittaista tuntimäärää toisesta oppiaineesta. Oppiainekohtaisten viikkotuntimäärien kohdentaminen tehdään vain, kun muut pedagogiset menetelmät eivät ole osoittautuneet toimiviksi. Kohdentaminen koskee vain pienryhmissä opiskelevia oppilaita, jotka opiskelevat lähes kaikki oppiaineet yksilöllisin tavoittein. Poikkeaminen oppiaineen tuntimääristä auttaisi oppilasta keskittymään perusasioihin ja niihin oppiaineisiin, joihin tulevaisuuden kannalta on merkitystä. Oppilaan viikkotuntimäärä pysyisi kuitenkin samana.

Arvio tehdään moniammatillisesti ja perustuen asiantuntijoiden suosituksiin sekä oppilaan ja vanhempien suostumukseen.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta antaa valtuudet hyvinvointijohtajalle myöntää erityisen tuen oppilaille oppiainekohtaisia poikkeuksia oppiaineiden viikkotuntimäärissä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 60 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta toteaa vuoden 2022 arviointikertomuksessaan, että

  • Varhaiskasvatuksen vuositavoitteet perustuvat kuntastrategiaan ja ovat tarkoituksenmukaisia.
  • Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että työhyvinvointikyselyitä tehdään suunnitelmallisesti ja että niiden tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa.
  • Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutumisen arviointiin vaikuttaa keskeisesti se millä tavoin kyseiset tavoitteet on päätetty talousarviossa.

Edelliset työhyvinvointikyselyt on tehty vuosina 2018 ja 2019. Viime vuoden tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on ollut huomiona, että työhyvinvointia kartoitetaan säännöllisesti ja että selvityksen tuloksia myös hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Tavoitteeksi on asetettu työhyvinvointikyselyn toteuttaminen. Koko kunnan henkilöstölle on toteutettu työhyvinvointikysely keväällä 2023.

Sivistyslautakunta toteaa tarkastuslautakunnan tapaan, että henkilöstön työhyvinvointi on tärkeää ja säännöllisesti toteutettavat työhyvinvointikyselyt ovat olennainen osa työhyvinvoinnin kehittämistä. Kuntastrategia velvoittaa panostamaan työhyvinkyselyihin sekä kehityskeskusteluihin.

Keväällä toteutettu työhyvinvointikysely ei antanut mahdollisuutta anonyymiin vastaamiseen, jonka vuoksi osa vastauksista on saattanut olla vinoutuneita.

Laajempi koko henkilöstöä (hallintokuntien yhteinen päätös) koskeva työhyvinvointikysely toteutetaan vuoden 2024 aikana. Tähän vastataan anonyymisti. Painopisteet tulevat olemaan psyykkisissä ja sosiaalisissa tekijöissä.

Sivistyslautakunta pitää myös tärkeänä, että saatujen tulosten pohjalta tehdään toimenpiteitä työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Kuntastrategia velvoittaa seuraamaan ja tukemaan aktiivisesti työhyvinvoinnin kehittymistä. Toimenpiteiden avulla tähdätään siihen, että Kihniön kunnasta tulee vetovoimainen työnantaja. Sivistyslautakunta näkee tärkeänä, että henkilökunnan työhyvinvointiin panostetaan, jotta myös jatkossa sivistystoimen henkilökunta on osaavaa ja ammattitaitoista.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta lähettää kunnanhallitukselle oheisen vastauksen

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 61 Päivitetty opiskelijahuoltosuunnitelma

Opiskeluhuolto on matalan kynnyksen palvelua lapsille, oppilaille ja opiskelijoille, jotka opiskelevat esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Opiskeluhuollosta säädetään erillisellä lailla oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013). Hyvinvointialueiden käynnistyessä 1.1.2023 lakiin on tehty muutoksia (377/2022).

Opiskeluhuollon ensisijaisena tarkoituksena on edistää opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia, oppimista ja osallisuutta sekä ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Tavoitteena on tunnistaa opiskelijoiden tuen tarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja järjestää tukea oikea-aikaisesti sitä tarvitseville.

Opetushallitus määrää 13.12.2022 julkaisemissaan muutetuissa opetussuunnitelmien perusteissa koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmasta. Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma korvaa opiskeluhuollon osalta paikallisen opetussuunnitelman 1.8.2023 alkaen.

Kihniössä on ollut oppilashuoltosuunnitelma vuosille 2022-2027. Suunnitelmaa on päivitetty vastaamaan uudistetun lainsäädännön vaatimuksia yhdessä koulun ja oppilashuollon kanssa.

Liitteet: Opiskeluhuoltosuunnitelma (liite 9).

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä päivitetyn opiskelijahuoltosuunnitelman.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 62 Hallintosäännön päivittäminen

Kuntahistoriassa tapahtui suurin muutos, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Muutosten seurauksena on tarvetta tarkastella kunnan hallinto- ja johtamisjärjestelmää. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 6§:ssä määritellään kunnan velvollisuudet asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Strategiassa on määriteltävä tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, jonka vuoksi kunnan on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho.

Kunnan on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Kunnan on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Muutokset edellyttävät muutoksia kaupungin hallintosääntöön. Hallintosääntöön nimetään vastuutaho ja sekä määritetään vastuutaholle kuuluvaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistehtävä.

Sivistyslautakunta toimii jatkossa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen vastuutahona. Lautakunnan nimi muutetaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnaksi. Nykyisten tehtävien lisäksi lautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan kuuluu:

• kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sen poikkihallinnollinen koordinointi

• osallisuuden edistäminen ja järjestöyhteistyö

• ehkäisevä päihdetyö

• kotouttamisen edistäminen

Hallintosääntöön tehdyt muutokset esitetään kokouksessa liitteessä 10.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi edellämainitut muutokset.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 63 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.07.2023

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 79,5 (84,1) ja menojen toteutumaprosentti on 57,1 (57,9). Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 52,5 (52,3).

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 64 Viranhaltijapäätökset

Hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 2.6-24.6.2023

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 65 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Opetushallitus on myöntänyt avustusta hankkeelle 23/796/2021 6500 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 9286 €. Valtionavustusprosentti on korkeintaan 70 % kokonaismenoista. Hankkeen päätyttyä kokonaismenot olivat 8925 e, josta 70 % on 6248 e, joten avustusta pitää palauttaa 253 e (= 6500 e – 6248 e).
  • Opetushallitus on tarkastanut hankkeen "Kerhotoiminta 2020" ("Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2020") valtionavustusta koskevan loppuselvityksen ja toteaa avustusta koskevan asian käsittelyn päättyneeksi.
  • Opetushallitus on tarkastanut hankkeen "Kerhotoiminta 2022" ("Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2021") valtionavustusta koskevan loppuselvityksen ja toteaa avustusta koskevan asian käsittelyn päättyneeksi.
  • Opetushallitus on tarkastanut hankkeen "Takametsien tutoropet" ("Kärkihanke 1 - hakuryhmä A: Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen 2017") valtionavustusta koskevan loppuselvityksen ja toteaa avustusta koskevan asian käsittelyn päättyneeksi.
  • Liikuntaneuvoja Emilia Piilola tulee esittelemään liikuntaneuvonnan palveluketjun seuraavaan kokoukseen. Syksyllä toimintaa esittelee myös koulun nuorisotyöntekijä/etsivä nuorisotyöntekijä Hanna Nordström.
  • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys on alkanut. Suunnitelman luonnos tuodaan sivistyslautakunnalle nähtäväksi sen valmistuttua.
  • Sovitaan uusi kokousaika.
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja keskustelee mainituista aiheista. Sivistyslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 13.9.2023 klo 17.30. Paikkana kunnantalon kokoushuone.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Nevanperä Mikko Varapuheenjohtaja
Lankinen Vilja Pöytäkirjanpitäjä
Oksanen Silja Tarkastajat
Toroskainen Maarit Tarkastajat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Toroskainen Maarit Osallistujat
Kohtala Paavo Varajäsenet
Koivisto Neea Muu osallistujat
Nuorisovaltuuston edustaja
Männikkö-Tarsia Tarja Muu osallistujat
Yhtenäiskoulun rehtori