Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

23.1.2023

#3207

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2023
Kokouspäivä 23.1.2023
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:25
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 23.1.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 24.1.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Ala-Katara Severi ja Jytilä Kirsi. Pöytäkirja tarkastetaan 23.1.2023 ja pidetään nähtävänä 24.1.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 3 Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta

Kunnan hallintosäännön ja kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio ja taloussuunnitelma-asetelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän hoitamista varten.

Käyttösuunnitelmassa asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan edelleen kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.

Liitteenä nro 1 käyttösuunnitelma kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen talousarvion käyttösuunnitelman.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 4 Vuoden 2023 Talousarvion täytäntöönpano-ohje

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Kihniön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2022 talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025.

Hallintosäännön 68 §:n mukaan kunnanhallitus voi talousarvion käsittelyn jälkeen antaa talousarvion täytäntöönpanosta ohjeet. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen on tarkoitus antaa konkreettisia ohjeita valtuuston hyväksymien meno- ja tuloarvioiden täytäntöön panossa ja seurannassa. Hallintokunnat vastaavat ohjeen viemisestä käytäntöön.

Liitteenä 2 toimeenpano-ohje

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hallintokunnat, taloustoimisto
Liitteet
§ 5 Kumppanuussopimus kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta 1.1.2023 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät kunnista hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen, ja lain kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 6§:n (lakimuutos 591/2022) mukaisesti kuntouttavan työtoiminnan järjestää hyvinvointialue. Hyvinvointialue vastaa riippumatta kuntouttavan työtoiminnan järjestämistavasta siitä, että toiminta järjestetään kuntouttavan työtoiminnan lain ja asiakkaan aktivointisuunnitelmassa tai monialaisessa työllistymissuunnitelmassa määritellyllä tavalla.

Kuntouttavan työtoiminnan lain 13§:n mukaisesti kuntouttavan työtoiminnan palveluiden tuottamiseen sovelletaan, mitä hyvinvointialueesta annetun lain 611/2021 9§:ssä säädetään. Ko. pykälän mukaisesti, jollei lailla toisin säädetä, hyvinvointialue voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta. Vaikka hyvinvointialue hankkii palveluja muulta palvelujen tuottajalta, sillä säilyy järjestämisvastuu. Palvelujen tuottajan vastuu palveluista määräytyy lisäksi sen mukaan, mitä hyvinvointialueesta annetussa laissa tai muussa laissa säädetään, sekä mitä hyvinvointialue ja palvelujen tuottaja ovat vastuunjaosta sopineet.

Kunta ei toimi tämän sopimuksen pohjalta lain mukaisena palveluntuottajana.

Kuntouttavan työtoiminnan palveluiden asiakaslähtöisen palvelutuotannon turvaamiseksi on tarpeellista sopia yhteistyöstä palveluiden toteuttamisesta kuntien toimintaympäristöissä Pirkanmaan hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Tällä sopimuksella Pirkanmaan hyvinvointialue kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuullisena viranomaisena ja Kihniön kunta (myöhemmin tässä sopimuksessa kunta) kumppanuustoimijana sopivat keskinäisestä vastuunjaosta ja muista ehdoista, joiden mukaisesti kuntouttavaa työtoimintaa voidaan toteuttaa kunnan toimintaympäristöissä.

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen ja tuotantoon liittyvistä palveluista ja kustannuksista. Kunnat voivat tarjota kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville soveltuvia työtoimintatehtäviä ja työnjohdollista ohjausta kunnan toimitiloissa ilman erillistä korvausta.

Mahdollisesta muusta kustannusten jaosta sovitaan tarvittaessa erillisellä sopimuksella.

Liite 3 sopimusluonnos


Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan kumppanuussopimuksen kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta 1.1.2023 alkaen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi sari.soini@pirha.fi
Liitteet
§ 6 Sopimuksen hyväksyminen Talo Kuitu ja Kaapeli-tv palvelu kunnan vuokra-asuntoihin / IPP

Talo Kuitu –palvelussa Kihniön kunta valitsee asukkaille yhden perusnopeuden kaikkiin huoneistoihin. Palvelu laskutetaan suoraan Kihniön kunnalta. Asukkailla on mahdollisuus tilata IPP:ltä lisänopeuksia tai palveluita, jotka IPP laskuttaa suoraan käyttäjältä. Talo Kuitu kasvattaa taloyhtiön arvoa ja tarjoaa asukkaille huomattavasti perinteistä edullisemman laajakaistaliittymän.

Talo Kuitu sisältää taloyhtiökohtaisen runkoyhteyden IPP:n palveluverkkoon,koti- ja ulkomaan Internet kapasiteetin ja tarvittavien IP - osoitteiden rekisteröinnin ja niiden ylläpidon. Talo Kuitu – palvelu toteutetaan valokuitutekniikalla, jolloin runkoyhteys tuodaan taloyhtiön talojakamoon ja kytketään sieltä taloyhtiön sisäverkkoa hyödyntäen huoneistoihin asukkaille. IPP vastaa runkoyhteydestä(valokuitu) talojakamoon sekä sinne asennettavista tietoliikennelaitteista (reititin, kytkin) sekä niiden ylläpidosta ja huolloista. Taloyhtiö vastaa sisäverkostostaan.

Kuitu- palvelu liitetään seuraaviin taloyhtiöihin:

- Koivikon rivitalot. Saarijärventie 2 ja 4 yhteensä 16 asuntoa

- Koivikon rivitalot, Rauhalantie 2 ja 4 yhtensä 18 asuntoa

- As. Oy Ohtolanpää, Reunatie 4 ja 5 yhteensä 11 asuntoa

- Kiint. Oy Kihniön Suutarinpiha, Suutarinkatu yhteensä 11 asuntoa

Kaapeli tv- palvelu liitetään seuraaviin taloyhtiöihin:

- Rajakallion rivitalot, Rajakalliontie 7 ja 9 yhteensä 7 asuntoa

- As. Oy Kihnuna, Kiviholmantie 13 yhteensä 8 asuntoa

Vuokrapirtti, Kasevantie 2 ja Kettukallion rivitalot, Kasevantie 4 yhteensä 17 asuntoa

Veteraanitalo, Kihniöntie 66 yhteensä 8 asuntoa

Pelkän kaapeli tv:n otettaviin taloyhtiöihin tuodaan valmius mahdollisesti myöhempää internetyhteyttä varten.

Kustannukset muodostuvat seuraavasti:

28.000 euroa sisäverkkorakentamisesta, 5 vuoden määräaikainen kuitusopimus 65.016 euroa, kaapeli tv 5 vuoden määräaikainen sopimus 12.000 euroa. Yhteensä 105.016 euroa. Määräaikaisia sopimuksia voidaan määräajan loputtua jatkaa suoraan asukkaiden toimesta, jolloin kulut kohdistuu suoraan asiakkaalle.

Sopimuksen hyväksyminen edesauttaa Kihniön keskustaajaman laajakaistarakentamista ja tarjoaa keskustan asukkaille mahdollisuuden saada laajakaista omaan kiinteistöön kohtuullisilla kustannuksilla. Mainittakoon, että keskustan alue on Traficomin linjauksen mukaan tukikelvonta aluetta, johon ei voida saada valtakunnallista tukea Etelä-Kihniön ja Pohjois-Kihniön tapaan.

Liite 4 sopimusluonnos


Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan sopimuksen.

Lisäksi kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle oikeiden tehdä sopimukseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Esteellisyys Markkola, Juha-Matti (hallintolaki 28.1 §:n 5)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Juha-Matti Markkola esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Liitteet
§ 7 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 30.11.2022

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 30.11.2022

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 8 Yleinen tietosuojasopimus Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa

Kihniön kunnan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee tehdä tietosuojasopimus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679), jäljempänä "Tietosuoja-asetus") ja tietosuojaan liittyvän muun kansallisen ja EU-tasoisen lainsäädännön (jäljempänä yhdessä "Tietosuojalainsäädäntö") vaatimuksiin perustuen henkilötietojen käsittelyä koskevien vastuiden ja velvollisuuksien määrittämiseksi.

Kihniön kunta toimii tiettyjen henkilötietojen osalta tietojen käsittelijänä ja Pirkanmaan hyvinvointialue juridisena rekisterinpitäjänä. Lisäksi on päinvastaisia tilanteita, joissa Kihniön kunta toimii rekisterinpitäjänä ja Pirkanmaan hyvinvointialue tietojen käsittelijänä.

Pirkanmaan hyvinvointialue ja Tampereen kaupunki ovat valmistelleet yhdessä mallipohjan tietosuojasopimuksesta myös muille Pirkanmaan kunnille käytettäväksi. Asiasta on ollut yhteinen tilaisuus 3.1.2023, jossa tietosuojasopimusta ja sen liitteitä käytiin läpi. Liite 2 otetaan käyttöön vain, jos tietoja luovutetaan EU:n alueelle.

Liitteenä 5 tietosuojasopimusluonnos liitteineen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy tietosuojasopimuksen liitteineen ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään siihen muutoksia tarvittaessa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi hallinto@pirha.fi
Liitteet
§ 9 Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen

Kihniön kunta on vuokrannut 3- tien varresta mainostaulutelineen pystyttämispaikan vuoden 2018 alusta alkaen. Vuokrasopimus on päättynyt 31.12.2022. Vuokrattava alue on kooltaan 10x10 m2 ja maanvuokraaaja X on esittänyt uudelle viiden vuoden määräajalle vuokraksi 100 euroa / vuosi.

Kihniön kunta korvaa erikseen vuokranantajalle mainostauluvalaistuksen sähkönkäytön, joka syötetään vuokranantajan sähköliittymän kautta.

Vuokra-aika alkaa 1.1.2023. Koko vuokrasopimuksen aikainen vuokra maksetaan kerralla vuokranantajan tilille heti, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman.

Liite 6 sopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 6 mukaisen maanvuokrasopimuksen.

Lisäksi kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä sopimukseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Tiedoksi vuokranantaja
§ 10 Ilmoitus kaavamuutoksen vireilletulosta ja käynnistämisestä / Leppäsentien ranta-asemakaava

Kaavanlaatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka / Heikki Havanka ilmoittaa käynnistettävästä ranta-asemakaavan laadinnasta Kihniön kunnan seuraaville tiloille:

- Tuulenpesä 8:149 ( 250-407-8-149)

- Kivipohja 8:74 (250-407--8-74)

- Saunakallio 8:56 ( 250-407-8-56)

- Pikkuvalkama 8:57 ( 250-407-8-57)

Pikkuvalkama II 8:73 ( 250-407-8-73)

Ranta-asemakaavoituksen kohteena oleva alue rajoittuu Nerkoonjärveen. Tilat rajoittuvat Leppäsentiehen, Matkaa Kihniön keskustaan on runsaat 15 kilometriä. Kaavamuutoksen ja laajennuksen kohteena olevan alueen pinta-ala on noin 1,7970 hehtaaria.

Kaavoitustyö käynnistyy usean eri yksityishenkilön aloitteesta. Alueella on yhteensä viisi tilaa. Kolmella tilalla on rakennuksia. Tavoitteena on sijoittaa kaavaan alueelle viisi loma-asuntokiinteistöä.

Liite 7 OAS

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että em. kaavahanke käynnistetään ja kaavan laatijaksi hyväksytään Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy / Heikki Havanka.

Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että tekninen lautakunta tekee hakijan kanssa kaavoitussopimuksen kaavoitusprosessista syntyneiden mahdollisten kulujen korvaamiseksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy
Liitteet
§ 11 Valtionosuudet ja avustukset

Valtiovarainministeriö on 29.12.2022 tehnyt päätökset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja kunnan verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta sekä päätöksen perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle 2023

Päätöksen mukainen valtionosuus on 1.286.990 €, mikä on lähes talousarvioon varatun mukainen.

Kihniön kunta on saanut valtionavustusta covid -19-epidemiasta vuonna 2022 aiheutuviin lisäkustannuksiin 123.641euroa.

Kihniön kunta on saanut myös valtion korvausta työllisyyden edistämisen kuntakokeilun viivästymisestä 964 euroa.

Liitteet 8-10 päätökset

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi ja toteaa, ettei muutoksenhakuun ole tarvetta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 12 Vaalilautakunnan ja -toimikunnan asettaminen Eduskuntavaaleihin

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys kotimaassa toimi­tetaan 22-28.3.2023.Kihniön kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskunta-vaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä varsinaisissa että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kum­piakin vähintään 40 %.

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikun­nan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten si­jaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

Vaalilautakunnan pääasiallinen tehtävä on vaalipäivän äänestyksen järjestäminen äänestysalueella ja äänestysalueella annettujen äänestyslippujen äänten laskenta.

Vaalitoimikunnan tehtävä on järjestää ennakkoäänestys laitoksissa. Vaalitoimikun­nan työ alkaa viimeistään ennakkoäänestyksen alkamispäivänä.

Vaalilain 15 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta vaalilautakuntaan ja vaalitoimikun­taan.

  • Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
  • Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä.

Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja re­kisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa (365/1995) säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (33 ja 36 §). Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.

Vaalitoimitsija, vaalilautakunnan tai –toimikunnan jäsen ei voi olla keskusvaalilauta-kunnassa, koska keskusvaalilautakunta toimii laillisuuden arviojana.

Oheisena Aluevaalien vaalilautakunnan kokoonpano

Päätösehdotus

Kunnanhallitus asettaa vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten:

1. Kihniön äänestysalueen vaalilautakunnan ja valitsee siihen

-puheenjohtajan,

-varapuheenjohtajan

- kolme muuta jäsentä

- viisi varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten

sijaan.

2. vaalitoimikunnan ja valitsee siihen

-puheenjohtajan,

-varapuheenjohtajan

-yhden jäsenen

- kolme varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten sijaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

1. Kihniön äänestysalueen vaalilautakuntaan valittiin:

Malin Marketta vpj

Mäkinen Heikki pj

Nieminen Kirsti

Annala Taija-Maaria

Korkiakoski Mika

VARAJÄSENET siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten sijaan.

Kuusisto Kosti

Laitala Sirkka

Lepistö Meri

Aho Pirjo

Annala Juhani

2. vaalitoimikuntaan valittiin

VAALITOIMIKUNTA

Koivukoski Mikael pj

Taupila Sinikka vpj

Vierre Ulla

Varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten sijaan.

Koivukoski Mirka

Korkiakoski Anita

Kivioja Antti

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 13 Lylyharju tuulivoimapuiston osayleiskaava / luonnos
Edeltävä kohta § 3 Lylyharju tuulivoimapuiston osayleiskaava / luonnos
Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Lylyharjun tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja pyytää tarpeelliset viranomaislausunnot. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville.

Liite 11 Kaavaselostus ja liitteet

Esteellisyys Markkola, Juha-Matti (hallintolaki 28.1 §:n 3)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Juha-Matti Markkola esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Liitteet
§ 14 Sopimus työllisyyspalveluista ja työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan kokeilualueella / Parkano ja Kihniö

Sopimuksen taustaa:

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut toteutetaan ajalla 1.3.2021 – 31.12.2024 (1269/2020 laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta ja 287/2022 laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta). Työllisyyden kuntakokeilun ollessa käynnissä on tullut useita muitakin lakiuudistuksia, joilla on vaikutusta kuntakokeilun toimeenpanoon mm. 288/2022, 289/2022, 338/2022 sekä julkisen työvoimapalvelulain uudistus (1379/2021), joka astui voimaan 2.5.2022 ja sisälsi mm. asiakaspalvelumallin uudistuksen. Lisäksi vireillä ja tulossa olevia lakimuutoksia on kotoutumisen edistämiseen, monialaiseen yhteistyöhön ja Te-palveluihin. Yksi tällainen uudistus on 1.3.2023 tuleva kotoutumisuudistus, jolloin ukrainalaisten Te-palvelut siirtyvät kuntiin.

Kokeilujen tavoitteena on vahvistaa kuntien vastuuta työllisyyspalvelujen järjestäjänä ja saada tietoa siitä, parantaako kuntapohjainen palvelujen järjestäminen työllisyyden edistämisen vaikuttavuutta ja työllisyysastetta. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmiä ovat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat sekä vieraskieliset.

Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan sopimuksen ulkopuolelle jäävät Tampereen kaupungin kanssa pääsopimuksessa ja kuntasopimuksessa sovitut keskitetyt palvelut ja kokeilun muut yhteiset toiminnot, joiden kustannuksista kukin kunta vastaa erikseen toteuttajataholle (mm. kotouttamisaikaiset maahanmuuttajat, Tampereen kaupungin tuottamat muut yhteiset palvelut ja Sastamalan kaupungin tuottama koordinaatio ja Roidun asiakaspalautejärjestelmän hankinta läntisen alueen kunnille). Reunakunnat ovat sopineet kuntasopimuksessa TE-resurssin siirrosta Tampereen kaupungille yhteensä 0,5 htv psykologipalveluihin. Palveluja tuotetaan Tampereen kaupungille siirretyn resurssin suhteessa Pirkanmaan reuna-alueiden kuntiin. Maahanmuuttajien kotoutumispalvelujen resurssi on siirretty kaikkien muiden Pirkanmaa kuntien osalta pääsopimuksessa suoraan Tampereelle 3 htv:tä, josta Pirkanmaan läntisen alueen kuntien siirtynyt resurssi yhteensä 0,5 htv:tä.

Kihniön kunta ostaa kunnan vastuulla olevia lakisääteisiä työvoima- ja yrityspalveluja sekä muita lakisääteisiä työttömien työnhakijoiden aktivointisuunnitelmiin ja monia-laiseen yhteistyöhön (TYP) liittyviä palveluja Parkanon kaupungilta tällä sopimuksella määritellyillä periaatteilla. Sastamalan kaupungin tehtävään asettamat viranhaltijat vastaavat näiltä osin Kihniön kunnan lakisääteisten palvelujen tuottamisesta.

Yhteistoimintasopimukseen sisältyy työllisyyden edistämisen kuntakokeilulain, monialaisen työllistymistä edistävän palvelulain ja kuntouttavan työtoiminnan lain mukaiset aktivointisuunnitelmat työvoimaviranomaisen roolin osalta työttömille työnhakijoille.

Parkanon kaupunki sitoutuu tuottamaan tämän sopimuksen mukaiset palvelut Kihniön kunnalle asiakasmäärän perusteella. Asiakasmäärä tarkistetaan työllisyyden toiminnanohjausjärjestelmästä kuukauden viimeinen päivä.

Työllisyyspalvelujen henkilöstön toiminta-alue on Parkano ja Kihniö. Asiakaspalvelupisteet henkilökohtaiseen asiointiin ovat Parkanon kaupungilla osoitteissa Parkanontie 37 ja Kihniön kunnalla Kihniöntie 46 (Lottala) sovittuina aukioloaikoina. Asiakaspalvelupisteistä hoidetaan asiakaspalvelua henkilökohtaisen palvelun lisäksi myös puhelimitse, verkkopalveluna ja etäyhteyksin. Parkanon kaupungin viranhaltijat vastaavat Parkanon toimipisteiden palveluista. Asiakaspalvelu on suunnattu molempien kokeilukuntien työnhakija-asiakkaille sopimuksen kohderyhmät huomioiden.

Parkanon kaupungilla on lähipalveluna asiointipisteessä (Parkanontie 66) palveluneuvoja, joka neuvoo ja auttaa verkko- ja etäasioinnissa työnhakija-asiakkaita ja se ei kuulu tähän sopimukseen.

Kihniön kunnan kustannusosuus

Kihniön kunta suorittaa tämän sopimuksen mukaisista kustannuksista kokonaiskorvauksen. Kokonaiskorvaus on jaettu kuukausittaiseen korvaukseen ja korvaus on laskettu todellisista kustannuksista asiakasmäärään perustuen. Välittömässä asiakastyössä Parkanon kaupungilla työskentelee päivittäin kaksi OMA-valmentajaa ja tarvittaessa lomasijaisia ja työllisyyskoordinaattori. Kihniöläisiä asiakkaita on keskimäärin 64 asiakasta ja asiakkaiden kokonaismäärä on keskimäärin vuosittain 299, jolloin Kihniön osuus kustannuksista on 21,4 %. Työllisyyden kokonaiskulut talousarviossa ovat 207 058 €, joka muodostuu seuraavista kustannuksista

- henkilöstökulut 196 618 €

- ict-, toimisto-, arkistointi- ja tilakustannukset 10 440 €

- yhteensä 207 058 €

- josta 21,4 % 44 310,41 €

- joka maksetaan 12 x vuodessa, eli kuukausimaksu 3 692,53 €

Kihniön kunta maksaa Parkanon kaupungille em. korvauksen 12 erässä, 1 erä/kuukausi kuukauden 15. päivänä.

Kihniön kunta suorittaa työttömyysturvalain mukaisen työmarkkinatuen kuntaosuuden suoraan Kelalle. Kunnan lakisääteinen velvoitetyön järjestäminen ei kuulu sopimuksen piiriin.

Sopimus tulee voimaan 1.1.2023 ja on voimassa kokeilun loppuun saakka 31.12.2024.


Liite 12 sopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 12 olevan sopimuksen ja antaa kunnanjohtajalle oikeuden tehdä sopimukseen tarvittavia teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Parkanon kaupunki
Liitteet
§ 15 Hyvinvointijohtajan viran täyttäminen
Edeltävä kohta § 218 Hyvinvointijohtajan viran perustaminen

Hyvinvointijohtajan virka on ollut avoinna. Hakuaika päättyi 16.1.2023 klo 16. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät:

Forell Marikki HM, Haapala Anne fysioterapeutti (YAMK), Huttunen Heli YM, Hyytinen Markus VM, Karppinen Sanna KM, Kauppinen Tero ekonomi, Kivilompolo Anne terveydenhoitaja (AMK), Lankinen Vilja TtM, Raivio Jani liikunnanohjaaja (YAMK), Rytilä Jaakko OTM, Turunen Anu fysioterapeutti (YAMK), Virtanen Tommi LitM, Ylimys Päivi kulttuurituottaja (YAMK) .

Hakemusasiakirjat nähtävänä kokouksessa.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee haastateltavat ja haastattelutyöryhmän.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Haastatteluun valittiin: Forell Marikki HM, Huttunen Heli YM, Hyytinen Markus VM, Ylimys Päivi kulttuurituottaja (YAMK) ja Lankinen Vilja TtM.

Haastattelutyöryhmään valittiin kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto, sivistyslautakunnan pj, vt. sivistystoimenjohtaja, hyvinvointikoordinaattori ja kunnanjohtaja.

Haastattelut pidetään terveyskeskuksen kokoushuoneessa 30.1.2023 klo 12 alkaen.

§ 16 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 17 Nuorisovaltuuston valinta vuodelle 2023
Edeltävä kohta § 3 Uuden nuorisovaltuuston valinta

Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi (1) vuosi. Toimikausi alkaa, kun kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuuston, ja päättyy, kun uusi nuorisovaltuusto on asetettu. Toimikausi on aina helmikuun 1. päivästä tammikuun 31. päivään.

Nuorisovaltuusto voidaan valita suoraan, mikäli ehdokkaiden määrä ei ylitä toimintasäännössä määritetyä valtuuston paikkamäärää. Mikäli ehdokkaita on enenmmän kuin paikkoja. Järjestetään vaali.

Nuorisovaltuusto on kampanjoinut uusien ehdokkaiden saamiseksi. Ehdokkaita ilmottautui yhteensä 7. Toimikausi alkaa helmikuussa 2023.

Nuorisovaltuuston hyväksymässä toimintasäännössä sanotaan uuden valtuuston valinnasta seuraavaa:

Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuustoon kunnan sivistystoimen työntekijöiden ja nuorisovaltuuston yhteistyön pohjalta tapahtuvasta esittelystä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi 6 – 12 varsinaista jäsentä sekä mahdollisuuksien mukaan 2-4 varajäsentä. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Toimintakauden aikana voidaan tarvittaessa valita myös väliaikaisia toimihenkilöitä tai toimintaryhmiä.

Nuorisovaltuustolla on oikeus vaihtaa jäseniään itsenäisesti toimikautensa aikana.

Päätösehdotus

Kunnahallitus valitsee nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 2023 seuraavat jäsenet nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti: Emilia Kärkelä, Olivia Shemeikka, Vili Virtanen, Neea Koivisto, Siiri Rinneheimo, Minka Yli-Kärkelä ja Miska Kokko.

Esteellisyys Shemeikka Mika (Hallintolaki 28 § 1)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Mika Shemeikka esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 18 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

10 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 19 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 18.1.2023

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 3 Lylyharju tuulivoimapuiston osayleiskaava / luonnos

§ 4 Teknisen lautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2023

§ 5 Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pito

§ 6 Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023

§ 7 Talouden toteuma 1.1. - 30.11.2022

§ 8 Vastine Kihniön Riistanhoitoyhdistyksen valitukseen ympäristölupapäätöksen johdosta

§ 9 Asuntolainoitettujen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien tarkistus

§ 10 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 11 Muut asiat

Nuorisovaltuusto 17.1.2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 20 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

Parkanon kaupunki pöytäkirjan ote: Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan väliset sote-kustannukset

Hämeenlinnan hallinto-oikeus: Välipäätös rakennusuojeluasiassa Kihniön kansakoulu ry.

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Ala-Katara Severi Tarkastajat
Jytilä Kirsi Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.