Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

24.1.2022

#2267

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2022
Kokouspäivä 24.1.2022
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:30
Kokouspaikka Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 24.1.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 25.1.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä. Pöytäkirja tarkastetaan 24.1.2022 ja pidetään nähtävänä 25.1.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 3 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävilläolo

Kuntalain (410/2015) 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta.

Kuntalain 140 §:n mukaan: "Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Hallintosäännössä on kokousmenettelystä mm. seuraavat määräykset:

130 § Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen

129 § Kokouskutsu

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jos eivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta toimitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Edellä mainitusta 4 päivän ajasta voidaan poiketa asian kiireellisyyden niin vaatiessa toimielimen enemmistön suostumuksella.

132 § Sähköinen kokouskutsu

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

151 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan allekirjoituksilla myöhemmin.

Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot.

Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä. Jokaisen ratkaisuvaltaa käyttävän viranhaltijan on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

Kunnanhallitus on viime vuosina kokoontunut pääsääntöisesti maanantaisin noin kolmen viikon välein klo 17.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ovat pääsääntöisesti maanantaisin joka kolmas viikko, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa muunakin ajankohtana.

Kokouspäivää tai kellonaikaa voidaan tarvittaessa muuttaa. Kunnanhallitus käyttää sähköistä kokousjärjestelmää, jonka kautta esityslista jaetaan jäsenille neljä päivää ennen kokousta. Tämän lisäksi voidaan lähettää lisälista myöhemmin.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat tarkastetaa viimeistään kokousta seuraavana arkipäivänä ja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastusta seuraavana arkipäivänä kunnan internet-sivuilla.

Esityslistassa on maininta pöytäkirjan nähtävilläolopäivämäärästä.

Kunnanhallituksen esityslista ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan www-sivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti huomioiden kuitenkin salassapitosäännökset. Esityslista poistuu tietoverkosta kokouksen jälkeen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 4 Kunnanvaltuuston 13.12.2021 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 13.12.2021 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 • Määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvioon
 • Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman hyväksyminen
 • Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus (osa-alue 1)
 • Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus (osa-alue 2)
 • Eronpyyntö luottamustoimista
 • Kunnanhallituksen varajäsenen täydentäminen
 • Konserniohjeen päivittäminen
 • Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
 • Muut asia
Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 5 Jäsenen valitseminen Lakeuden jätelautakunnan jätepoliittisen ohjelman ohjausryhmään

Uudistetun jätelainsäädännön tuomat muutostarpeet edellyttävät toimialueella tulevan jätehuoltojärjestelmän vaihtoehtojen selvittämistä ja yhteistä linjausta alueellisista suuntaviivoista kiertotalouden edistämiseksi ja jätteiden kierrätysasteen nostamiseksi. Jätepoliittisella ohjelmalla kunnat voivat ilmaista yhteisen tahtotilansa jätehuollon kehittämistyön tueksi. Jätelautakunta tulee keväällä 2022 esittämään kunnille hyväksyttäväksi ohjausryhmän ohjauksessa ja seurannassa valmistellun, kuntien yhteisen jätepoliittisen ohjelman. Kunnilta pyydetään lausuntoa ohjelmaluonnoksesta ennen hyväksymisesitystä.

Lakeuden jätelautakunta pyytää toimialueensa kuntia nimeämään edustajan alueelle valmisteltavan jätepoliittisen ohjelman ohjausryhmään

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää jäsenen Lakeuden jätelautakunnan jätepoliittisen ohjelman ohjausryhmään.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Lakeuden jätelautakunnan jätepoliittisen ohjelman ohjausryhmään valittiin Erja Silvennoinen.

Tiedoksi Valittu, palkkatoimisto, Lakeuden jätelautakunta Paivi.Mikkola@ilmajoki.fi
§ 6 Edustajan valitseminen Kyrönjokirahaston johtoryhmään

Kyrönjokirahaston säännöissä sanotaan seuraavaa:

Kaikilla jokivarsikunnilla on johtoryhmässä pysyvästi varsinainen jäsen ja varajäsen ja vain reuna-alueiden kunnat vuorottelevat keskenään. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksella (Y-vastuualue) ja Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:llä on molemmilla yksi äänivaltainen asiantuntijajäsen:

Ilmajoki jäsen ja varajäsen

Kurikka jäsen ja varajäsen

Kauhajoki jäsen ja varajäsen

Seinäjoki jäsen ja varajäsen

Isokyrö jäsen ja varajäsen

Vaasa jäsen ja varajäsen

Mustasaari jäsen ja varajäsen

Kihniö/ Virrat jäsen/ varajäsen (vaihtuvat 2 v välein)

Vöyri / Laihia jäsen/ varajäsen (vaihtuvat 2 v välein)

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksella (Y-vastuualue) asiantuntijajäsen ja varajäsen

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry asiantuntijajäsen ja varajäsen

Kihniö ja Virrat vuorottelevat kahden vuoden välein.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeään edustajan Kyrönjokirahaston johtoryhmään.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kyrönjokirahaston johtoryhmään valittiin Janne Ojala.

Tiedoksi marjut.mykra@pvy.fi, valittu, palkkatoimisto
§ 7 Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta

Kunnan hallintosäännön ja kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio ja taloussuunnitelma-asetelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän hoitamista varten.

Käyttösuunnitelmassa asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan edelleen kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.

Liitteenä nro 1 käyttösuunnitelma kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen talousarvion käyttösuunnitelman.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 8 Vuoden 2022 Talousarvion täytäntöönpano-ohje

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Kihniön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.12.2021 talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024.

Hallintosäännön 68 §:n mukaan kunnanhallitus voi talousarvion käsittelyn jälkeen antaa talousarvion täytäntöönpanosta ohjeet. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen on tarkoitus antaa konkreettisia ohjeita valtuuston hyväksymien meno- ja tuloarvioiden täytäntöön panossa ja seurannassa. Hallintokunnat vastaavat ohjeen viemisestä käytäntöön.

Liitteenä 2 toimeenpano-ohje


Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hallintokunnat, laskujen käsittelijät
Liitteet
§ 9 Väliaikaisrahoituksen takaisinmaksuajan jatkaminen Kihniön Matkailu ry
Edeltävä kohta § 23 Väliaikaisrahoituksen maksuajan jatkaminen hankkeissa

Hakija Kihniön Matkailu ry on hakenut yleishyödylliselle kehittämishankkeelleen 115158 ”Geo Wellbeing” jatkoaikaa 31.12.2022 (1 v.)

Muutoshakemus ja jatkoaika on hankkeen toinen.

Muutoshakemus on tullut vireille 28.10.2021. Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n hallitus on hyväksynyt muutoshakemuksen kokouksessaan haetun mukaisesti 11.11.2021.

Koronaviruksen takia tapahtumaa ei voitu järjestää aiotussa aikataulussa. Muutos on perusteltua hankkeen loppuun viemiseksi suunnitelman mukaisesti.

Liitteenä 3 päätös hankkeen jatkoajasta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että Kihniön matkailuyhdistyksen Geo Wellbeing tapahtumalle on Satakunnan Ely- keskuksen päätöksellä myönnetty jatkoaikaa 31.12.2022 saakka.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy Kihniön kunnan myöntämän väliaikaisrahoituksen tulevan takaisinmaksuun hankkeille myönnettyjen jatkoaikojen päättyessä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kihniön Matkailu ry., taloustoimisto
Liitteet
§ 10 Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen paloaseman kiinteistöstä

Paloaseman kiinteistöön on tehty pelastustoimen edellyttämät korjaustoimenpiteet vuoden 2021 aikana. Öljyntorjuntakalusto on siirretty Mansikkamäen hallitiloista paloaseman rakennukseen. Remontin tarkoituksena on ollut saattaa tilat ajanmukaiseen ns. puhdas paloasema muotoon.

Puhdas paloasema -mallin tavoitteena on vähentää pelastustoimen henkilöstön altistumista ilman ja pintojen epäpuhtauksille oikeaoppisella suojautumisella paloasemilla.

Puhdas paloasemalla eri toimintoihin tarkoitetut tilat jaetaan likaisiin, puolipuhtaisiin ja puhtaisiin tiloihin. Paloaseman sisätilat ja kulkureitit suunnitellaan siten, ettei paloaseman henkilöstön tarvitse poiketa puhtaista tiloista likaisiin tai toisin päin tehdessään tehtävän jälkeistä huoltoa tehtävältä paloasemalle saavuttuaan.

Tilojen vuokran tarkistamisesta on käyty neuvotteluja Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Tarkistettua vuokraa noudatetaan 1.2.2022 alkaen.

Sopimusluonnos on liitteenä 4

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 4 mukaisen vuokrasopimusluonnoksen.

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään sopimukseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Päätös Asia jätettiin pöydälle.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti jättää asian pöydälle lisäselvitystä varten.

Tiedoksi Pirkanmaan pelastuslaitos Teemu-Taavetti Toivonen, taloustoimisto laskutus
Liitteet
§ 11 Nuorisovaltuuston valitseminen vuodelle 2022
Edeltävä kohta § 3 Uuden nuorisovaltuuston valinta

Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi vuosi. Nuorisovaltuusto voidaan valita suoraan, mikäli ehdokkaiden määrä ei ylitä toimintasäännössä määritetyä valtuuston paikkamäärää. Mikäli ehdokkaita on enenmmän kuin paikkoja. Järjestetään vaali.

Nuorisovaltuusto on kampanjoinut uusien ehdokkaiden saamiseksi. Ehdokkaita ilmottautui yhteensä 7. Toimikausi alkaa helmikuussa 2022.

Päätösehdotus

Kunnahallitus valitsee nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 2022 seuraavat jäsenet nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti: Siiri Rinneheimo, Vili Virtanen, Olivia Shemeikka, Emilia Kärkelä, Lotta Leino, Minka Yli-Kärkelä sekä Emma Pystykoski. Kausi alkaa 2/2022.

Esteellisyys Mika Shemeikka, Katri Toivonen (Hallintolaki 28.1 § 1)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Mika Shemeikka ja Katri Toivonen poistuivat kokousesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 12 Tehtävien hoitaminen kunnajohtajan virkavapauden aikana

Kunnanjohtajalle on myönnetty virkavapaus 21.12.2021-20.2.2022 väliseksi ajaksi. Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnajohtajan ollessa poissa tai esteellinen tehtäviä hoitaa talous- ja hallintojohtaja. Mikäli poissaolo kestää kahta kuukautta pidemmän ajan voi kunnahallitus ottaa viran väliaikaisen hoitajan. Hallintosääntö ei ota kantaa palkkaukseen.

KVTES:ssä asiaa käsitellään seuraavasti:

KVTES II luku 10 §:

Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. Vuosilomasijaisuuksissa tehtäväkohtaista palkkaa ei alenneta ja tehtäväkohtaisen palkan korottaminen koskee vain vähintään kaksi viikkoa kestäviä yhdenjaksoisia sijaisuuksia, jolloin tarkistamisajankohta on sijaisuuden alkaminen.

Soveltamisohje (1 mom. ja 2 mom.) Tehtävän vaativuuden muutoksen perusteena voi olla mm. siirto toiseen virkaan tai tehtävään, määräaikainen lisätehtävä tai tehtävien muuttaminen olennaisesti vaativammaksi tai vähemmän vaativaksi. Jos tehtäviä muutetaan määräajaksi ja uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi, tehtäväkohtainen palkka alenee välittömästi em. määräajan päätyttyä.

Tehtäväkohtaista palkkaa ei muuteta, jos tilapäinen siirto toiseen virkaan tai tehtävään tai tilapäiset tehtävämuutokset on otettu huomioon tehtäväkohtaisen palkan määrässä, esim. toimiminen tilapäisesti esimiehen sijaisena tai muu sijaisuusjärjestely.

Talous- ja hallintojohtajan palkkaus sisältää normaalin vuosilomien ja lyhyiden poissaolojen sijaistamisen. Tehtäväkohtaisten palkkojen ero on 2.040 €. Asiasta on käyty keskustelu talous- ja hallintojohtajan kanssa.

Mikäli kunnanjohtajan virkavapaus jatkuu, käsittelee hallitus asiaa uudelleen viran väliaikaisen hoitajan osalta.


Päätösehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtajan esitys:

Kunnanhallitus käy asiasta keskustelun ja tekee päätöksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus kävi keskustelun ja päätti, että talous- ja hallintojohtajlle maksetan kunnanjohtajan tehtävien hoitamisesta puolet tehtäväkohtaisen palkan erotuksesta (1020 e) kuukaudessa tammi-helmikuun ajalta.

Talous- ja hallintojohtaja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja tämän asian ajan.

§ 13 Talouden toteuma 1.1.- 30.11.2021

Talous- ja hallintojohtaja esittelee taloustilannetta.

Oheisena toteuma

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouden toteuman ajalta 1.1.- 30.11.2021

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 14 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Talous- ja hallintojohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 15 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

12 kiinteistönluovutusilmoitusta


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 16 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 2

Talous- ja hallintojohtaja § 44, 4, 5

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Keskusvaalilautakunta 16.12.2021

Vanhus- ja vammaisneuvosto 12.1.2022

Nuorisovaltuusto 18.1.2022


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 17 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet:

1.Sastamalan kaupunki pöytäkirjanote: Sote yhteistoiminta-aluetta koskevan yhteistoiminasopimuksen irtisanominen 1.1.2023

2. STM: Rokottamisen ja tartunnajäljityksen lisävoimavarat

3. Aluehallintovirasto: Tartuntatautilain 16 §:n mukaisen päätöksen (LSSAVI/19876/2021) kumoaminen.

4.STM: Hätäjarrumekanismin tehostetoimenpiteet

5. Aluehallintovirasto: Tartuntatautilain 58 D §:n mukainen päätös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueille

6. Aluehallintovirasto; Tartuntatautilain 58 §:n ja 58 §: n mukainen päätös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueille

7. Yhteistyösopimus Läntisen Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilun aluekoordinaatiosta läntisellä alueella yhteisesti hankittavista palveluista.

8. Nuorisovaltuuston toimintakertomus 2021

9. Aluehallintovirasto: Tartuntatautilain 58 D §:n mukainen päätös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueille

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Pöytäkirjanpitäjä
§ 12
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Ala-Katara Severi Tarkastajat
Jytilä Kirsi Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.