Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 1.12.2021

1.12.2021

#2221

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2021
Kokouspäivä 1.12.2021
Kokouksen alkuaika 17:06
Kokouksen päättymisaika 17:44
Kokouspaikka Etäkokous - google meet
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 2.12.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan nettisivut
Aika 2.12.2021
Allekirjoittajan nimi Amalia Yli-Kärkelä
Allekirjoittajan titteli puheenjohtaja
§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun 1/3 osaa osallistujista paikalla.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan yhden pöytäkirjan tarkastajan.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti on Lotta Leino. Pöytäkirja tarkastetaan 2.12.2021 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 33 Hyvinvointityöryhmän jäsenen nimeäminen

Hyvinvointityön perusta on Kuntalaissa (410/2015), jonka 1 §:n mukaan kunnan tarkoituksena on asukkaidensa hyvinvoinnin ja alueensa elinvoiman edistäminen sekä asukkaiden palvelujen järjestäminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Lisäksi kunnan tulee seurata kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Terveydenhuoltolaissa sää- detään myös hyvinvointityön toimijoista ja terveyden ja hyvinvoinninedistämisen vastuutahojen nimeämisestä. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa olevien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Hyvinvointityöryhmän tarkoituksena on ohjata kunnan hallinnonalat ylittävää hyvinvointityötä ja vastata terveydenhuoltolain 12 §:n velvoitteisiin. Hyvinvointityöryhmä laatii hyvinvointikertomuksen edelliseltä vuodelta ja koordinoi kuluvan vuoden hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista ja tavoitteiden seurantaa. Lisäksi hyvinvointityöryhmä valmistelee hyvinvointisuunnitelman seuraavalle vuodelle ja laajemman hyvinvointisuunnitelman kerran valtuustokaudessa. Kihniön laaja hyvinvointisuunnitelma on laadittu edellisen kerran vuosille 2017-2020.

Kihniön kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuhenkilönä toimii kunnanjohtaja .Kihniössä on viranhaltijoiden toimesta organisoitu poikkihallinnollinen työryhmä edistämään suunnitelman toteutumista. Hyvinvointityöryhmän jäseniin (varsinaiset ja kutsutut) kuuluvat kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, sivistystoimenjohtaja, perusturvajohtaja, tekninen johtaja, nuoriso- ja vapaa-aika ohjaaja, vanhustyön päällikkö, kotihoidon palveluvastaava, hyvinvointipalveluiden päällikkö, vastaava lääkäri ja valtuuston edustaja. Tarvittaessa hyvinvointityöryhmään kutsutaan asiantuntijoita eri yhteistyösidosryhmistä.

Hyvinvointikoordinaattori valmistelee asiat hyvinvointityörymän kokouksiin.

Kunnanhallitus pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään edustajansa hyvinvointityöryhmään.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto nimeää edustajansa työryhmään.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto valitsee edustajakseen Emilia Kärkelän.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus, hyvinvointityöryhmä
§ 34 Uuden nuorisovaltuuston valinta

Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi vuosi. Toimintasäännön mukaan Nuorisovaltuusto voidaan valita suoraan, mikäli ehdokkaiden määrä ei ylitä toimintasäännössä määritettyä valtuuston paikkamäärää. Mikäli ehdokkaita on enenmmän kuin paikkoja, järjestetään vaali.

Nuorisovaltuusto on kampanjoinut uusien ehdokkaiden löytämiseksi nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuustolaidet ovat tiedottaneet asiasta mm. omissa ryhmissään. Nuvan instagram - tilillä ja wilma-viestillä.


Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää uuden valtuuston valintatavasta ja tarvittaessa nimeää ilmottautumisten perusteella uuden nuorisovaltuuston.

Nuorisovaltuusto välittää tiedot valinnoista kunnanhallitukselle, joka hyväksyy valinnat ja nimeään uuden nuorisovaltuuston. Uuden valtuuston valtuustokausi alkaa 2/ 2021.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto päättää jatkaa hakuaikaa uuteen nuorisovaltuustoon. Hakuaikaa jatketaan 20.12.2021. Nuorisovaltuusto tekee uuden valtuuston valinnan tammikuun alun kokouksessa ja hyväksyttää valinnat kunnanhallituksen tammikuun kokouksessa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 35 Muut asiat

Nuorisovaltuusto keskustelee muista esille tulevista asioista

Maakunnan nuvan asioita
Kunnan ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja käsitellyiksi.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto kävi asioista tarpeellisen keskustelun.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
Kärkelä Emilia Osallistujat
Leino Lotta Osallistujat
Virtanen Vili Osallistujat
Yli-Kärkelä Minka Osallistujat