Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

4.3.2024

#4663

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2024
Kokouspäivä 4.3.2024
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:40
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 4.3.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 5.3.202
Allekirjoittajan nimi Anna Kiviholma
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Erja Silvennoinen ja Katri Toivonen. Pöytäkirja tarkastetaan 4.3.2024 ja pidetään nähtävänä 5.3.2024 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Katri Toivosen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Severi Ala-Katara.

§ 40 Oikaisuvaatimus koskien Kihniön kunnanhallituksen 12.2.2024 päätöstä § 23

Jaakko Rytilä on lähettänyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle koskien asiaa; Työryhmän asettaminen terveyskeskuksen tilojen hyödyntämiseksi

Vaadin, että kunnanhallitus nimeää työryhmään myös hyvinvointijohtaja Vilja Lankisen, koska hänen alaisuudessaan on yli 70 % Kihniön henkilöstökustannuksista ja valtaosa henkilökunnasta, joten hänellä on parhaat edellytykset uusien käyttötarkoitusten kartoittamisessa. Kihniön kuntahan ei ole enää juuri muuta kuin sivistystoimi, jolla on valtava, ylisuuri keskushallinto.

Lisäksi ehdotan, että työryhmä kuulee Kihniössä toimivia kolmea seurakuntaa

Kunnanhallituksen vastaus

Työryhmän tarkoituksena on laatia konkreettinen suunnitelma terveyskeskuksen tilojen hyödyntämiseksi kuntalaisten tarpeiden ja yleisten palvelutarvelinjausten mukaisesti. Työryhmä kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia kokoukseen. Hyvinvointijohtaja voidaan lisätä toimikuntaan.

Tässä vaiheessa on tarkoitus rajata tarkastelu sote-pela kiinteistöihin.

Liite 1 oikaisuvaatimus


Päätösehdotus

Kunnanhallitus lisää hyvinvointijohtajan työryhmään ja varalle rehtorin. Työryhmä kuulee tarvittaessa eri asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Rytilä Jaakko, valitut
§ 41 Oikaisuvaatimus koskien Kihniön kunnanhallituksen 12.2.2024 päätöstä § 29

Jaakko Rytilä on lähettänyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle koskien; Kuntalaisaloite / Latauspiste ja kylmäasema grillinmäen levähdyspaikalle Kihniöön

Olen tehnyt kyseisen aloitteen kuntalaisaloitepalvelun kautta 19.9.2022 https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/28504 .

Kihniön kunta on lähettänyt aloitteen käsiteltäväksi Kehitys-Parkki -nimiselle yhtiölle, joka ei ole kunnan toimielin. Sieltä asia on siirretty tekniseen lautakuntaan, joka ei ole Kihniön hallintosäännön mukaan oikea toimielin, vaan se olisi ollut Elinvoimatoimikunta, joka ei ole asiaa käsitellyt lainkaan. Minulle hakijana ei ole kuntalain 164 §:n mukaisesti annettu tietoja aloitteen käsittelystä.

Aloitteen käsittelymenettely on rikkonut seuraavia oikeusohjeita:

Kuntalaki 163 §

Kuntalaki 164 §

Kihniön hallintosääntö 24 §

Lisäksi väärän elimen antama vastaus ei pidä paikkansa: Kunnassa on vireillä kolme osayleiskaavaa, joihin aloite oli tarkoitettu kytkettäväksi. Edellä mainitut kaavat ovat edelleen valmistelussa https://www.kihnio.fi/page/914

Vaadin, että aloitteeni käsittely palautetaan valmisteluun sekä valmistellaan ja käsitellään asianmukaisesti.

Liite 2 oikaisuvaatimus

Päätösehdotus

Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjan 12.2.2024 oikaisuvaatimusohjeesta ilmenevällä tavalla päätöksestä 29 § ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimus jätetään näin ollen tutkimatta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Rytilä Jaakko
§ 42 Lausunto Korpilahden ranta-asemakaavan kaavaluonnoksesta
Edeltävä kohta § 80 Lausunto Korpilahden ranta-asemakaavan kaavaluonnoksesta

Liite 3 OAS, Liite 4 kaavakartta, Liite 5 kaavaselostus


Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy kaavaluonnoksen esitetyssä muodossa ja asettaa sen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 43 Puumilan työtilan 202 A vuokraaminen

Jarkko Peltomäki on esittänyt kiinnostuksensa Puumilan työtilan n:o 202 A vuokraamisesta yrityskäyttöön.

Työtilan koko on 13 m2

Kuukausivuokra on 165,28 euroa ( sis. kulloisenkin voimassa olevan alv:n, nyt 24 %)

Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Negatiivista indeksin kehitystä ei kuitenkaan huomioida. Vuokraa korotetaan kuitenkin vuosittain tammikuun alusta lukien vähintään 2 %. Seuraava vuokrankorotusajankohta on 1.1.2025.

Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä ja valaistuksesta sekä tavanomaisen yhdyskuntajätteen jätehuoltomaksut. Lisäksi vuokra sisältää nykyiset nettiyhteydet.

Vuokrasopimus astuu voimaan 1.4.2024.

Irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta 1 kk ja kunnan puolelta 2 kk. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi ilmoitusta seuraavan täyden kuun alusta lukien. Mikäli vuokranmaksu tai muu sopimuksen ehdon täyttäminen viivästyy yli 1 kk, on kunnalla oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi.

Liite 9 sopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää vuokrata Puumilan työtilan 202 A Jarkko Peltomäelle 1.4.2024 alkaen.

Työtilasta laaditaan vuokrasopimus.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Peltomäki Jarkko, taloustoimisto
§ 44 Viranomaisen asiakirjoista ja tietopyynnöistä perittävät maksut

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Kihniön kunnan asiakirjoja koskevat tietopyynnöt osoitetaan kirjaamolle sähköisesti kihnio@kihnio.fi. Kirjaamo toimittaa tietopyynnöt vastattaviksi oikeille tahoille. Tietopyynnön voi tehdä myös kunnantoimistossa.

Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Tietopyynnön yksilöiminen mahdollisimman tarkasti myös nopeuttaa asiakirjan löytämistä. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa ilmoittaa aina, mikäli se on tiedossa.

Lähtökohtana tietojensaannissa julkisista asiakirjoista on maksuttomuus. Tiedon saanti asiakirjoista on kunnissa maksutonta, kun

  • asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
  • asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
  • sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
  • asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin (ks. hallintolaki 8 §, 34 §).

Julkisuuslaki ei velvoita viranomaista laatimaan pyynnöstä selvityksiä eikä yhdistelemään tietoja. On kuitenkin mahdollista varautua tällaisiin palvelupyyntöihin ja määritellä niitä varten omat maksunsa.

Erityistoimenpiteitä vaativasta tiedon tai asiakirjan hausta voidaan periä tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettu maksu. Tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä silloin, kun asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä siinä käytettävän asiakirjaluokittelun eikä asiakirjan tunnisteen avulla eikä sähköisesti ylläpidetystä rekisteristä sen hakutoimintojen avulla. Pyyntö katsotaan erityiseksi myös, jos salassa pidettävien tietojen tarkistaminen tai poistaminen asiakirjasta vaatii tavanomaista enemmän työtä tai asiakirjapyyntö on poikkeuksellisen laaja ja tieto joudutaan yhdistämään eri lähteistä. Erityistoimenpiteitä vaativia ovat myös tilanteet, joissa tarvitaan erityisiä automaattisen tietojenkäsittelyn haku-, seulonta-, yhdistely- ja tulostus-ominaisuuksia.

Tavanomainen asiakirjapyyntö on maksuton

Tavanomaisena asiakirja/tietopyyntönä pidetään pyyntöä, jossa asiakirja on kokonaan julkinen tai sen salassa pidettävien osien poistaminen on vaivatonta. Asiakirjan on oltava yksilöitävissä ja löydettävissä kunnan asiakirjajärjestelmästä käytössä olevan asiakirjan tunnisteen avulla taikka sähköisesti ylläpidetystä rekisteristä sen hakutoimintojen avulla.

Tiedonhakuun mahdollisesti liittyvistä maksuista informoidaan asiakasta ennen kuin viranomainen käsittelee pyynnön.

Liite 6 ehdotus maksutaksaksi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 6 olevan maksutaksan. Päätös tulee voimaan heti.

Esittelijä muutti esitystään siten, että

Maksutaksan kohtaan 2, alakohta 8) tehdään tarkennus, kohta kuuluu: asiakirjasta, joka annetaan kotiseutututkijalle kunnan tilauksesta historiikin kirjoitusta varten.

Esittelytekstiin lisättiin kohta "Tiedonhakuun mahdollisesti liittyvistä maksuista informoidaan asiakasta ennen kuin viranomainen käsittelee pyynnön."

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hallintokunnat
Liitteet
§ 45 Lausuntopyyntö Pirkanmaan Ely-keskuksen joukkoliikenteen palvelutason määrittely 2024-2025

Palvelutason määrittely perustuu EU:n palvelusopimusasetukseen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1370/2007 rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista). Laki liikenteen palveluista (320/2017) ei edellytä tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen vahvistusta palvelutasomääritykselle, mutta jotta EU:n palvelusopimusasetuksen mukainen päätös joukkoliikenteen järjestämistavasta voidaan tehdä, tulee toimivaltaisella viranomaisella olla käsitys tavoiteltavasta palvelutasosta.

Pirkanmaan ELY-keskus määritteli joukkoliikenteen palvelutason toimivalta-alueelleen vuosiksi 2020–2023. (Raportti: Pirkanmaan ELY keskuksen joukkoliikenteen palvelutason määrittely 2020–2023, ISBN:978-952-314-855-0). Tällä määrittelyllä päivitetään palvelutasotavoitteet vuosiksi 2024–2025. Pirkanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueena on Pirkanmaan maakunta pois lukien Tampereen kaupunkiseutu (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti sekä Ylöjärvi). Pirkanmaan ELY-keskus hankkii palvelusopimusasetuksen mukaista liikennettä yhteisrahoitteisesti kuntien kanssa. Lisäksi ELY-keskus voi myöntää alueensa kunnille valtionavustuksia julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen.

Palvelutasomääritys koskee linja-autoliikennettä, ja sisältää ELY keskuksen sopimusliikenteestä sekä markkinaehtoisesta liikenteestä muodostuvan kokonaisuuden. Aiemmasta poiketen palvelutason määrittely ei sisällä junaliikennettä, koska palvelutasoesityksessä haluttiin kuvata ELY keskuksen omilla hankinnoilla ja markkinaehtoisella liikenteellä toteutettavissa oleva linja-autoliikenteen tarjonta. Maakunnan junaliikennettä on kuvattu ja käsitelty erillisessä kappaleessa. Junaliikenne on monilla suunnilla merkittävä osa joukkoliikenteen palvelutasoa myös Pirkanmaan sisäisen liikkumisen osalta, erityisesti yhteyksinä Tampereelle. Myöskään yksinomaankuntien hankkimaa, kuntien sisäistä liikennettä ei esitetä ELY-keskuksen palvelutasomäärityksessä.

Pirkanmaan ELY-keskus on määrittänyt toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet vuosille 2024–2025 alueen liikkumistarpeita rahoituskehystä vastaavaksi.

Pirkanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa raporttiluonnoksesta ja erityisesti siinä esitetystä tavoitteellisesta palvelutasosta.

Lausunto pyydetään toimittamaan 28.3.2024 mennessä

Liite 7 luonnos palvelutasomäärittelyksi


Päätösehdotus

Kihniön kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kihniön ja Parkanon välillä liikennöi neljä ELY:n vuoroa suuntaansa koulupäivisin. Lisäksi Kankaanpää - Parkano-Kihniö-Virrat-Keuruu liikennöi yksi vuoro suuntaansa koulupäivisin.

Palvelutasotavoitteessa Kihniö-Parkano väli on merkitty luokkaan 2 (3-7 vuoroa/suunta /vrk) Nykyinen ja esitetty palvelutaso, mikäli liikennöinti säilyy samantasoisena, palvelee se riittävästi koululaisten ja opiskelijoitten liikkumista koulupäivisin. Vuorojen tarkoituksena on koulu/ opiskelijaliikenteen lisäksi palvella myös muuta väestöä liikuttaessa kuntien välillä sekä yhteyksiä Parkanon rautatieasemalle, josta jatkoyhteyden muualle Suomeen ovat hyvät. Tärkeää on jatkossakin turvata matkaketjujen toteutuminen. Ongelmana on vuorojen puuttuminen viikonloppuisin ja kesäaikana.

Kankaanpää-Parkano-Kihniö-Virrat-Keuruu linja kulkee Kihniön kautta kerran päivässä suuntaansa koulupäivisin. Reitti kulkee Parkanon rautatieaseman kautta. Merkitty luokkaan 3. (1-2 vuoroa/suunta/vrk) Esitetty palvelutaso on riittävä.

Rahoituksen jakoperiaatteet: Kuntien rahoitusosuus Pirkanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen sisäisessä kuntien välisessä ELY-liikenteessä on 30 % ja ELY-keskuksen 70 %. Kuntaosuuden jakotavasta on päätetty yhteisesti siten, että kuntaosuus 30 % jaetaan sopimuksen reiteittäin ja vuoroittain tasan niiden kuntien kesken, joita liikenne palvelee.

Rahoitusta voitaisiin jakaa myös linjakilometrien tai matkustajamäärien suhteessa, mutta ero tasajakoon olisi pieni ja laskelmista tulisi niin raskaita, etteivät ELY-keskuksen resurssit riitä niiden tekemiseen. Mikäli tämän tyyppiseen seurantaan löydetään toimiva ratkaisu, olisi Kihniön kunta kiinnostunut asian kokeiluun.

Vaikka palvelutasomäärittely ei pidä sisällään junaliikennettä, Kihniön kunta haluaa korostaa Parkanon rautatieaseman ja junaliikenneyhteyksien kehittämistä edelleen niin, että se palvelee mahdollisimman laajaa aluetta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
Liitteet
§ 46 Kunnanhallituksen myöntämät avustukset

Kunnanhallitus myöntää hakemuksesta yleisavustusta toiminnan tukemiseen kihniöläisille yhteisöille tai hakijalle, jonka toiminta sijoittuu Kihniön alueelle. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon yhteisön toiminnan laajuus, osallistumismahdollisuuden avoimuus ja vaikuttavuus. Yleisenä periaatteena on, että avustustoiminnan tulee olla vaikuttavaa ja tukea kuntastrategiaa. Hakemukseen tulee liittää ta-vuoden toimintasuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, selvitys edellisen vuoden tuen käytöstä sekä perustelut tuen tarpeesta. Määrärahaa avustuksiin on talousarviossa varattu 15.000 euroa. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset, anotut avustukset sekä ehdotus myönnettävästä tuesta liitteenä.

Talousarviokirjaan on merkitty sivistystoimen avustuksien kohtaa s. 42 "Sivistyslautakunta jakaa vuonna 2024 nuorisojärjestöille avustuksia 11.500 euroa, joka sisältää 4 H-yhdistykselle maksettavan palkka-avustuksen, jonka suuruuden päättää kunnanhallitus." Kihniön 4 H-yhdistys on hakenut 8.500 euron palkka-avustusta vuodelle 2024. Vuonna 2023 myönnetty summa oli 6.500 euroa.

Avustushakemukset nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen kunnanvirastolla.

Liite 8 avustukset

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää avustukset liitteen 8 mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää 4 H-yhdistyksen palkka-avustukseksi 6.600 euroa vuodelle 2024.

Esteellisyys Alkkiomäki Jari, Jytilä Kirsi, Toivonen Katri, Ojala Janne (Hallintolaki 28.5)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Esteelliset poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi Hakijat, sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Liitteet
§ 47 Vuoden 2024 vaalien ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikan määrääminen
Edeltävä kohta § 154 Vuoden 2024 vaalien (presidentin- ja europarlamenttivaalien) ennakkoäänestyspaikkojen ja va...

Kunnanhallituksen päätöstä 23.10.2023 § 154 muutetaan Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikan aukioloaikojen osalta (la-su).

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna 29.5.-4.6.2024:

keskiviikko-perjantai 12-18

lauantai-sunnuntai 10-13

maanantai-tiistai 12-18

Ennakkoäänestyspaikkana toimii Puumila, osoite Kuruntie 1-3

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikan aukioloajoiksi 29.5.-4.6.2024:

keskiviikko-perjantai 12-18

lauantai-sunnuntai 10-13

maanantai-tiistai 12-18

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Puumila, vaalitietojärjestelmä
§ 48 Talousarvion toteumaraportti 1.1.- 31.12.2023

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.12.2023

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 49 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 50 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kunnanhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

6 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 51 Saapuneet päätökset, pöytäkirjat ja kuntalaisaloitteet

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö § -

Pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 14.2.2024

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 16 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esitys talouden sopeuttamiseksi

Sivistyslautakunta 21.2.2024

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 19 E-kirjaston yhteistyösopimus

§ 20 Lukuvuoden 2024-2025 työpäivät

§ 21 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Kuntaliiton tiedote perusopetuksen B1-kielen

opetuksen toimeenpanosta

§ 22 Kulttuurin TEAviisari 2023

§ 23 Viranhaltijapäätökset

§ 24 Ilmoitus- ja muut asiat

Tekninen lautakunta 9.2.2024

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 16 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 17 Teknisen lautakunnan esitys talouden sopeuttamisesta ja kehitysideoista

Keskusvaalilautakunta 9.2.2024

Vanhus- ja vammaisneuvosto 14.2.2024

Kuntalaisaloitteet: Vesiskoottereille jatkuva käyttökielto Kihniön Kankarinjärvellä.

Kihniön kunnan on keskeytettävä kaikki investoinnit loppuvaltuustokaudeksi (jätetty Kuntalaisaloitepalvelussa)

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Kunnanhallitus merkitsee kuntalaisaloitteet saapuneeksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kuntalaisaloitteet: Vesiskoottereille jatkuva käyttökielto Kihniön Kankarinjärvellä. Tekninen lautakunta valmistelee.

Kihniön kunnan on keskeytettävä kaikki investoinnit loppuvaltuustokaudeksi (jätetty Kuntalaisaloitepalvelussa. Kunnanhallitus valmistelee.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Ala-Katara Severi Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Alkkiomäki Jari Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 3. vpj.
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.