Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

22.1.2024

#4445

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2024
Kokouspäivä 22.1.2024
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:30
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 23.1.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 24.1.2024
Allekirjoittajan nimi Anna Kiviholma
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä. Pöytäkirja tarkastetaan 23.1.2024 ja pidetään nähtävänä 24.1.2024 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Nina Niemenmaa valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Kirsi Jytilän tilalle.

Lisälistalle otetaan asia Puumilan kahviotilan vuokra.

§ 3 Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta

Kunnan hallintosäännön ja kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio ja taloussuunnitelma-asetelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän hoitamista varten.

Käyttösuunnitelmassa asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan edelleen kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.

Liitteenä nro 1 käyttösuunnitelma kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen talousarvion käyttösuunnitelman.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 4 Ilmoittajansuojelulain mukaisen sisäisen ilmoituskanavan käyttöönotto ja ilmoitusten käsittelystä vastaavien henkilöiden nimeäminen

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan 1.1.2023. Kysymys on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanosta. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Ilmoituskanava ei ole yleinen "palautekanava" vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten luotu palvelu.

Sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee kuntia, kuntayhtymiä, liikelaitoskuntayhtymiä ja kunnallisia liikelaitoksia, joiden työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti vähintään 50. Sama koskee kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä kuten tytäryhtiöitä. Kunnilla ja kuntayhtymillä voi olla myös yhteisiä ilmoituskanavia.

Kanavan kautta organisaatio ilmoittaa myös suoritetuista toimenpiteistä ilmoituksen tekijälle. Sisäinen ilmoituskanava tulee ottaa käyttöön kolmen kuukauden sisällä lain voimaantulosta eli viimeistään 1.4.2023.

Organisaatio voi halutessaan mahdollistaa myös nimettömien ilmoitusten vastaanottamisen. Velvollisuutta siihen ei ole.

Organisaation on nimettävä ilmoitusten käsittelystä vastaava henkilö tai henkilöt. Nimettävä henkilö tai henkilöt ovat kunnan harkinnassa.

Kahden henkilön nimeäminen on suotavaa ilmoitusten käsittelemisen riippumattomuuden takaamiseksi.


Liite 2 Whistleblow dokumentti

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättä ottaa käyttöön sisäisen ilmoituskanavan ja nimeää ilmoitusten käsittelystä vastaaviksi henkilöiksi hyvinvointijohtajan ja talous- ja hallintojohtajan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Henkilöstö
Liitteet
§ 5 Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohje

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Kihniön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.12.2022 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026.

Hallintosäännön 68 §:n mukaan kunnanhallitus voi talousarvion käsittelyn jälkeen antaa talousarvion täytäntöönpanosta ohjeet. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen on tarkoitus antaa konkreettisia ohjeita valtuuston hyväksymien meno- ja tuloarvioiden täytäntöön panossa ja seurannassa. Hallintokunnat vastaavat ohjeen viemisestä käytäntöön.

Liitteenä 3 toimeenpano-ohje

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hallintokunnat, taloustoimisto
Liitteet
§ 6 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024

Valtiovarainministeriö on 21.12.2023 (VN/35660/2023) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 5 §:n nojalla myöntänyt kunnille kunnan peruspalvelujen valtionosuutta sekä päättänyt kuntien veroperustemuutoksista johtuvista verotulomenetysten korvauksista vuodelle 2024.

Valtiovarainministeriö on 21.12.2023 (VN/35661/2023) on päätöksen kotikuntakorvauksen perusosasta. Vuoden 2024 kotikuntakorvauksen perusosa 7 459,25 €. Liitteen laskelman mukaiset kotikuntakorvaustulot on 55.348 € ja kotikuntakorvausmenot -11.935 €.

Talousarvioon 2024 kirjattu arvio valtionosuuksista on 1.105.807 €.

Kihniön kunnalle myönnetyt valtionosuudet:

euroa / kuukausi euroa / vuosi
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
(sis. verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen)
84 751 1 017 009
- josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 66 701 800 409
- josta osakuntaliitoksen osuus 0 0
Kotikuntakorvaustulot 4 612 55 348
Kotikuntakorvausmenot -995 -11 935
Yksityisten opetuksen järjestäjien arvonlisävero 0 0
Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus 36 774 441 292
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa
sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus
-30 451 -365 374
Yhteensä 94 692 1 136 340

Jos kunta on tyytymätön edellä olevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 51 §:n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.

Liite 4 päätös peruspalvelujen valtionosuudesta 2024

Liite 5 päätös kotikuntakorvausten perusosasta 2024

Liite 6 maksuerittely


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi ja toteaa, ettei muutoksenhakuun ole tarvetta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 7 Kunnanvaltuuston 13.12.2023 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 13.12.2023 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

- Vuoden 2024 talousarvion javuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelman hyväksyminen

- Määrärahamuutokset vuoden 2023 talousarvioon

- Vuoden 2023 avaava tase

- Eronpyyntö luottamustoimista

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 8 Talouden sopeuttamisen työryhmän nimeäminen

Kunnallistalouden kiristys koskee kuntakoosta riippumatta kaikkia kuntia. Syyt ovat moninaiset: yleinen hintatason nousu, korkotason nousu, palkkojen nousut ja valtionosuuksien leikkaukset. Myös kuntien verokertymä laskee valtakunnallisen heikon taloudellisen kehityksen seurauksena sekä hyvinvoitialueen hyväksi tilitetyt verotuotot.

Edellä mainittujen syiden vuoksi on myös Kihniön kuntaan asetettava talouden sopeuttamisen työryhmä, jonka tehtävänä on hakea kustannussäästöjä kaikista hallintokunnista sekä seurata kuluvan vuoden budjetin pitävyyttä.

Hallitus nimeää edustajansa talouden sopeuttamistyöryhmään ja kunkin hallintokunnan osastopäällikkö on aina mukana työryhmässä, kun hänen toimialaansa tarkastellaan. Työryhmä voi kutsua kokouksiinsa myös asiantuntijoita. Ulkopuolisen konsultin käyttöä tulee harkita.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää jäsenet talouden sopeuttamisen työryhmään.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Työryhmään valittiin edustaja jokaisesta valtuustoryhmästä; Hannu Koivistoinen, Marjo Niemi, Juha-Matti Markkola, Jari Alkkiomäki, Katri Toivonen. Viranhaltijoista talouspäällikkö Marita Törmä ja kunnanjohtaja Petri Liukku. Muut asiantuntijat esittelytekstin mukaan. Työryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

Tiedoksi Valitut
§ 9 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 10 Talouskatsaus ajalta 1.1. - 30.11.2023

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 30.11.2023

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 11 Leppäkoski Group Oy:n osakeantiin osallistuminen

Osakeannin tausta ja tarkoitus

Olennaisesti kasvanut pohjainflaatio, rahoituskustannusten merkittävä kasvu, Venäjän federaation Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset energiantuotannon raaka-ainemarkkinoihin sekä toteutuessaan Energiaviraston luonnos valvontamenetelmiksi vuosille 2024–2031 ovat merkittävästi lisänneet kaikkien energiayhtiöiden taloudellisia ja kaupallisia energiantuotantoon liittyviä riskejä. Edelleen, Leppäkoski Group Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Leppäkoski”) rahoitussopimuksissa on omavaraisuuteen liittyviä kovenanttiehtoja, jotka Yhtiö on velvollinen täyttämään. Edellisen lisäksi rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja korkojen nousu heikentää Yhtiön kassavirtaa sekä lisää rahoitukseen liittyviä riskejä.

Lisäksi Yhtiö on osana kokonaisvaltaista riskienhallintastrategiaa käynnistänyt uuden, energiapuun raaka-ainehankintaa koskevan liiketoiminnan, jolla pyritään turvaamaan raaka-aineiden hankinta ja kaukolämmön kilpailukyky pitkällä tähtäimellä. Uusi toiminta edellyttää riittäviä taloudellisia puskureita polttoaineiden hankintaan ja hankinnan resurssointiin liittyen. Tämän lisäksi Yhtiöllä on suunnitelmissa merkittävän kokoluokan investointeja säätösähkö ja reserviteho markkinoihin liittyen. Edellisten lisäksi Yhtiön tytäryhtiön Leppäkosken Sähkö Oy:n energiamarkkinalain edellyttämät investoinnit toimitusvarmuuteen sekä sähköenergianmittauksiin liittyen rasittavat Yhtiön kassavirtaa lähivuosien aikana.

Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisen ja kohonneiden riskien hallitsemiseksi Yhtiön on perusteltua vahvistaa omaa pääomaansa osakeannilla luovuttamalla hallussaan olevia Yhtiön osakkeita nykyisille osakkeenomistajille. Tämän vuoksi Yhtiön hallitus on 12.12.2023 päättänyt osakeannista, jossa annetaan Yhtiön aikaisemmin hallussa olevia sekä henkilöstörahastolta osto-option nojalla hankittuja osakkeita Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille (jäljempänä ”Osakeanti”).

Osakeannissa luovutettavat osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkittäväksi sellaisille osakkeenomistajille, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon (ml. odotusluettelo) Osakeannin täsmäytyspäivänä 15.12.2023 (jäljempänä ”Täsmäytyspäivä”), niiden Täsmäytyspäivän mukaisten osakelajikohtaisten omistusosuuksien suhteessa (pro rata) (jäljempänä ”Merkintäoikeus”).

Merkintäoikeuden nojalla merkittävien osakelajikohtaisten osakkeiden lukumäärä on N (pyöristettynä alaspäin lähimpään tasanumeroon), joka lasketaan seuraavasti: N = (OO/(KO-YO))*AO, jossa (i) OO tarkoittaa kyseessä olevan osakkeenomistajan Täsmäytyspäivän mukaisten A-/K-sarjan osakkeiden lukumäärää, (ii) KO tarkoittaa kaikkien yhtiön Täsmäytyspäivän mukaisia A-/K-sarjan osakkeiden lukumäärää, (iii) YO tarkoittaa Täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa (ml. odotusluettelo) olevien A-/K-sarjan osakkeiden yhteislukumäärää ja (iv) AO tarkoittaa Osakeannin yhteydessä tarjottavien A-/K-sarjan osakkeiden enimmäismäärää. Tarjottavien osakkeiden lukumäärä on A-osakkeita 4.987 kappaletta ja K-osakkeita 6.480 kappaletta. Täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa (ml. odotusluettelo) olevien osakkeiden lukumäärä on A-osakkeita 5.097 kappaletta ja K-osakkeita 6.586 kappaletta.

(i) merkitsemällä tarjottavia osakkeita Merkintäoikeuden nojalla

a. merkintä tapahtuu täyttämällä ja allekirjoittamalla Yhtiön internetsivuilla olevan merkintälistan ja toimittamalla sen Yhtiölle sekä maksamalla Merkintäoikeuden mukaisen merkintähinnan Yhtiön pankkitilille merkintäaikana, ja

(ii) merkitsemällä tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeutta, mikäli tarjottavia osakkeita jäisi merkitsemättä Merkintäoikeuksien nojalla

a. merkintä tapahtuu antamalla merkintäsitoumus Yhtiön internetsivuilla olevan merkintäsitoumuksen mukaisesti ja toimittamalla sen Yhtiölle sekä maksamalla ilman Merkintäoikeutta tehtävien merkintöjen mukaisen merkintähinnan Yhtiön pankkitilille merkintäaikana. Osakkeiden merkintäaika alkaa 20.12.2023 ja päättyy 31.1.2024

Kihniön kunnalla on 25 A ja 25 K-osaketta. Merkintälistaan voi laittaa 2 A ja 3 K-osaketta. Yhden osakkeen hinta on 410 euroa sekä A- että K- osakkeilla.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

  • että Kihniön kunta osallistuu Leppäkoski Group Oy:n osakeantiin ja merkitsee osakeannin ehtojen mukaisesti 2 A ja 3 K- osaketta.
  • esittää kunnanvaltuustolle, että kuluvan vuoden talousarvioon varataan osakkeiden ostoa varten 2500 euroa.
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Leppäkoski Group Oy
§ 12 Nuorisovaltuuston valinta vuodelle 2024
Edeltävä kohta § 3 Uuden nuorisovaltuuston valinta

Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi (1) vuosi. Toimikausi alkaa, kun kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuuston, ja päättyy, kun uusi nuorisovaltuusto on asetettu. Toimikausi on aina helmikuun 1. päivästä seuraavaan vuoden tammikuun 31. päivään.

Nuorisovaltuusto voidaan valita suoraan, mikäli ehdokkaiden määrä ei ylitä toimintasäännössä määritetyä valtuuston paikkamäärää. Mikäli ehdokkaita on enenmmän kuin paikkoja. Järjestetään vaali.

Nuorisovaltuusto on kampanjoinut uusien ehdokkaiden saamiseksi. Ehdokkaita ilmottautui yhteensä 11. Toimikausi alkaa helmikuussa 2024.

Nuorisovaltuuston hyväksymässä toimintasäännössä sanotaan uuden valtuuston valinnasta seuraavaa:

Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuustoon kunnan sivistystoimen työntekijöiden ja nuorisovaltuuston yhteistyön pohjalta tapahtuvasta esittelystä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi 6 – 12 varsinaista jäsentä sekä mahdollisuuksien mukaan 2-4 varajäsentä. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Toimintakauden aikana voidaan tarvittaessa valita myös väliaikaisia toimihenkilöitä tai toimintaryhmiä.

Nuorisovaltuustolla on oikeus vaihtaa jäseniään itsenäisesti toimikautensa aikana.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 2024 seuraavat jäsenet nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti: Metta Hirviniemi, Neea Koivisto, Ada Kilic, Vili Virtanen, Minka Yli-Kärkelä, Olivia Shemeikka, Moona Koskinen, Ada Uusitalo, Emma Ahola, Niklas Aittoniemi ja Oskari Hulkkonen.

Esteellisyys Jytilä Kirsi ja Shemeikka Mika (hallintolaki 28.1 §:n 1)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Jytilä ja Shemeikka poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 13 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asuinrakennus
Edeltävä kohta § 81 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asuinrakennus

Kyseinen kiinteistö sijaitsee Naarmijärven rannalla kaavoittamattomalla ranta- alueella, jolloin ennen rakennusluvan käsittelyä, on rakennusoikeus ja rakentamisen soveltuvuus tarkasteltava poikkeamisluvan kautta. MRL 72§; Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle ranta-vyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kaavoittamattomalla alueella rakentamattoman kiinteistön rakennusoikeus tulee ennen poikkeamisluvan käsittelyä tutkia kantatilatarkastelun avulla. Vakiintuneen käytännön mukaan kantatilatarkastelussa selvitetään kiinteistöjaotus poikkileikkausajankohtana, joka yleisesti on ollut rakennuslain ja - asetuksen voimaantulopäivä 1.7.1959 ja jota käytetään kantatilatarkastelussa rakennusoikeuden määrittämiseksi kaavoittamattomilla ja rakentamattomilla ranta- alueilla. Kyseisessä tapauksessa vuoden 1959 tilanteen selvittäminen on käytännössä katsoen mahdotonta kiinteistöjen suuren lukumäärän vuoksi, jolloin vakiintunutta menetelmää ei voida täysin soveltaa Otonrinteen rakennusoikeuden määrittämiseen. Tämän vuoksi tarkastelu tehdään soveltaen ajankohtaa 13.9.2013, jolloin kiinteistö Valtion metsämaa on jaettu Nerkoon valtionmaaksi 250-893-1-2 ja Kankarin valtionmaaksi 250-893-1-3. Kankarin valtionmaa 250-893-1-3 (muod. 13.9.2023) on lohkottu kiinteistöt Salmela 250-401-3-182 (5.10.2013), Otonrinne 250-401-54-2 (19.6.2015), Puuhapaikka 250-401-55-1 (muod. 9.8.2027) ja Oskarin keidas 250-401-53-6 (muod. 15.12.2026), josta edelleen lohkaistu 250-401-53-8. Näistä rantavaikutus on kiinteistöillä Salmela ja Otonrinne, joista Salmela on käyttänyt rakennusoikeuden aiemmin. Kiinteistöillä Puuhapaikka ja Oskarinkeidas ei ole rantavaikutusta.

Kankarin valtionmaasta on maarekisterikiinteistö 250-893-1-3, Naarmijärven rannalla, joka on rakentamaton ja joka myös tukeutuu rantaan. Tämän kiinteistön omistaa Metsähallitus, joka on ilmaissut kiinnostuksensa rantarakennuspaikan muodostamiseen, mikäli kiinteistö Otonrinne saa rakennusoikeuden.

Kankarin valtionmaan rantaviivan pituus on ollut yhteensä 366 metriä. Poikkeamisluvalla voidaan päästä rakentamistiheyteen maks. 6 rantarakennuspaikkaa/rantaviivakilometri.

Naarmijärven alueella läheiselle kiinteistölle Metsä-Piikkilä 250-401-10-23 on myös tehty kantatilatarkastelu maanomistajan toiveesta, tavoitteena muodostaa rantarakennuspaikka samaiselle rannan osalle. Tämä kiinteistö on kuitenkin lohkottu eri kantatilasta.

Poikkemisluvan mitoituksella ei rakennusoikeutta voida myöntää, vaan rakennusoikeutta tulee tarkastella rantakaavoituksen keinoin tässä tapauksessa.

Liite 7 karttaote

Liite 8 asemapiirustus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ei myönnä poikkeuslupaa kyseiselle kiinteistölle.

Koska Naarmijärven rannalle kohdistuu rakentamispainetta usealle eri kiinteistölle ja mitoitus ylittää sen, mitä poikkeamismenettelyllä on mahdollista käsitellä tai mitoitusta ei voida soveltaa vakiintuneen käytännön mukaisesti, niin rakennusoikeus olisi kannattavaa tutkia laajemmin rantakaavoituksen keinoin, jolloin maanomistajien tasapuolinen kohtelu voidaan turvata paremmin.

Osan näistä kiinteistöistä, rakennusoikeus on tutkittu vakiintuneen käytännön mukaan kantatilatarkastelun avulla, osan kohdalla se ei ole mahdollista vakiintuneen käytännön mukaisesti suorittaa.

Kunnanhallitus kehottaa etenemään asiassa kaavoituksen kautta yhdessä muiden maanomistajien kanssa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hakijat, Pirkanmaan Ely
§ 14 Vauvarahan yleiset myöntämisperusteet ja hakemismenettely

Kuluvan vuoden talousarviossa on viime vuosien tapaan ns. vauvarahanmyöntämistä koskeva määräraha. Kihniöläisperheisiin syntyviä vauvoja ja heidän perheitään esitetään muistettavaksi edellisten vuosientapaan lahjarahalla. Lahjarahan suuruus muuttuu viidestäsadasta (500) tuhanteen euroon (1000) talousarvion mukaisesti.

Liite 9 myöntämisperusteet ja hakemismenettely

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy ns. vauvarahan myöntämisperusteet ja hakemismenettelyn liitteen 9 mukaisesti. Vauvarahan myöntämisperusteet ovat voimassa toistaiseksi, mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy määrärahan vuosittain talousarvioonsa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Neuvola
Liitteet
§ 15 Option käyttäminen kutsuliikennepalvelussa
Edeltävä kohta § 121 Kutsutaksiliikenne tarjouksen hyväksyminen

Kutsu(taksi)liikenteen sopimus on tehty 2021 järjestetyn kilpailutuksen pohjalta sopimuskaudelle 1.10.2021-31.7.2024 sekä optiot 1.8.2024-31.7.2025 ja 1.8.2025-31.7.2026. Sopimus laadittiin Kivineva yhtiöiden kanssa. Kivineva-yhtiöt Oy:n kuljetukset ovat siirtyneet sopimuksineen Tilausliikenne Koivukoski Oy:lle vuonna 2023.

Kutsuliikennettä on ajettu tiistaisin ja perjantaisin vain ennakkoon tilattuna. Option käytöstä tulee ilmoittaa 6 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Option käyttäminen edellyttää molempien osapuolten hyväksyntää.

Oheisena voimassaoleva sopimus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää käyttää option kaudelle 1.8.2024-31.7.2025.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Tilausliikenne Koivukoski Oy
§ 16 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kunnanhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

7 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys Jytilä Kirsi (hallintolaki 28.1 §:n 1)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kirsi Jytilä poistui asian käsittelyn ajaksi.

§ 17 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 57, 58

Talouspäällikkö § -

Pöytäkirjat:

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 10.1.2024

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 3 Kihniö, nuorten puolella -hankehakemuksen puoltaminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.1.2024

§ 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 6 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2024

§ 7 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen vuonna 2024

§ 8 Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

§ 9 Koulukuljetusten optiovuosien käyttöönotto

§ 10 Liittyminen Hanselin kilpailutukseen esi- ja perusopetuksen oppimateriaalit 2024–2026 (2028)

§ 11 Talousarvion toteutumaraportti 01.01-30.11.2023

§ 12 Viranhaltijapäätökset

§ 13 Ilmoitus- ja muut asiat

Tekninen lautakunta 7.12.2023

§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 78 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 79 Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa Kihniön Korhosjärven jääradalle

§ 80 Lausunto Korpilahden ranta-asemakaavan kaavaluonnoksesta

§ 81 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asuinrakennus

§ 82 Talouden toteuma 1.1. - 31.10.2023

§ 83 Ajankohtaisasiat

§ 84 Koivikon rivitalon maalämpöurakan hankinnan keskeyttäminen

Nuorisovaltuusto 9.1.2024

Keskusvaalilautakunta 7.12.2023Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 18 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

Pirkanmaan Ely: Työllisyyskatsaus marraskuu 2023, Kihniön työttömyysprosentti 7,5

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 19 Puumilan kahviotilan vuokra

Puumilan ravintolayrittäjä on pyytänyt kahviotilan vuokrasta alennusta vedoten liiketoiminnan haasteisiin.

Tilan vuokra on tällä hetkellä 900 € + alv ja vuokrasopimuksen mukainen vuokran (indeksi) korotus on tammikuussa. Kihniön kunta pitää vuokran määrää kohtuullisena kohonneet elinkustannukset huomioiden.

Kunnan intressi on pitää Puumilan kahvilapalvelut asiakaskäytössä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että vuokrankorotusta ei tehdä kahviotilan vuokraan vuodelle 2024.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Yrittäjä
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Ala-Katara Severi Tarkastajat
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Alkkiomäki Jari Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 3. vpj.
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.