Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

4.12.2023

#4336

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 15/2023
Kokouspäivä 4.12.2023
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 19:29
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 4.12.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 5.12.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 174 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 175 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Severi Ala-Katara ja Katri Toivonen. Pöytäkirja tarkastetaan 4.12. ja pidetään nähtävänä 5.12.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä.

§ 176 Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman hyväksyminen
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Muut osallistujat Ala-Kurki Henna, Lankinen Vilja, Törmä Marita

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Talousarvioasiakirjan osa I sisältää yleisperustelut sekä yleiset tavoitteet suunnitelmakaudelle samoin kuin historia- ja kehystietoa taloudesta ja tuloslaskelmista, rahoituslaskelman sekä talousarvion sanalliset perustelut osastoittain / tehtäväalueittain. Osa II sisältää vuoden 2024 talousarvion numero-osan ja siihen liittyvä tuloslaskelman, investoinnit ja rahoitus-suunnitelman. Osa III sisältää taloussuunnitelman vuosille 2025 – 2026 ja siihen liittyvät tuloslaskelmat, investoinnit ja rahoitussuunnitelman. Talousarvioasiakirjan lopussa on liitteenä Kihniön kuntastrategia 2022-2030.

Vuoden 2024 talousarvioesitys on 315.211 euroa alijäämäinen. Vuosikate on 128.883 euroa positiivinen. Käyttötalouden toimintamenot ovat 7.444.573 euroa ja toimintatulot 2.926.622 euroa. Nettolainamäärä vähenee talousarviovuonna 2024 noin 619.000 eurolla. Kokonaislainamäärä on talousarviovuode lopussa noin 5.466.000 euroa. Nettoinvestoinnit ovat noin 269.000 euroa vuonna 2024.

YT-toimielin käsittelee talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 4.12.2023.

Osastopäälliköt ovat kokouksessa asiantuntijana tämän asian ajan.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy oheisena olevan talousarvion vuodelle 2024 ja vuosia 2025 – 2026 koskevan taloussuunnitelman.

Kunnanhallitus oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään talousarvioasiakirjaan tarvittaessa teknisluonteisia oikaisuja ja täydennyksiä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Osastopäälliköt esittelivät asiaa kokouksessa.

§ 177 Määrärahamuutokset vuoden 2023 talousarvioon
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Muut osallistujat Ala-Kurki Henna, Lankinen Vilja, Törmä Marita

Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Parkanon ja Kihniön välisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä aiheutuneiden palvelusopimuksen mukaisten ylittyneiden kustannusten määrästä on päästy sopimukseen. Kihniön kunta maksaa Parkanon kaupungille kertakaikkisena korvauksena 770.000 euroa. Tilinpäätöksessä 2022 on tehty varaus lisäkustannuksia varten 197.465 euroa. Lisämäärärahaa tarvitaan 573.000 euroa ~ 600.000 euroa kustannuspaikalle Sote ulkoistus.

Tekninen muutos talousarvioon

Liikuntapaikkojen hoitamisesta aiheutunut teknisen toimen sisäinen laskutus, mikä on kohdistunut sivistystoimelle poistetaan sivistystoimelta. Näin ollen teknisen lautakunnan sisäiset tulot jäävät siltä osin toteutumatta. Muutos johtuu siitä, että valtionkonttori on antanut tarkemman ohjeen sisäisten menojen jakamiseen palveluille. Muutos vähentää sivistystoimen sisäisiä menoja 101.229 euroa ja kasvattaa teknisen nettomenoja vastaavalla summalla. Kunnan ulkoisiin kokonaismenoihin ei ole vaikutusta.

Muutokset koskevat seuraavia kustannuspaikkoja:

0011230 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 15.180

003110 Päiväkoti 10.120

003210 Esiopetus 5.060

003220 Perusopetus 25.329

003230 Erityisopetus 5.060

003250 Aamu- ja iltapäivätoiminta 5.060

003610 Liikunta- ja ulkoilupaikat 25.300

003620 Nuorisopalvelut 5.060

003630 Vapaa-aikatoimen hankkeet 5.060

Sisäinen tulo vähennetään teknisen lautakunnan kustannuspaikalta 006440 Ulkoliikuntapaikat -101.229 euroa.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuluvan vuoden talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

  • Myönnetään lisämääräraha 600.000 euroa kustannuspaikalle 001610
  • Vähennetään kustannuspaikan 006440 sisäisiä maa-alueiden vuokratuloja 101.229 euroa
  • Vähennetään sivistyslautakunnan sisäisiä vuokria 101.229 euroa esittelytekstin mukaisesti.
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Osastopäälliköt Ala-Kurki ja Lankinen ja talouspäällikkö poistuivat kokouksesta 18.25

§ 178 Sovintosopimuksen hyväksyminen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue Kihniö –Parkano
Valmistelija Liukku Petri

Kihniön kunnalla ja Parkanon kaupungilla on hyväksytty sopimus sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueesta sekä palvelusopimus tuotettavien palveluiden tasosta sekä hinnanmuodostuksesta ajalla.1.5.2015 – 31.12.2022. Parkanon kaupunki on toiminut yhteistoiminta-alueen vastuukuntana ja yta- perusturvalautakunta on toiminut yhteisenä päätöksentekoelimenä.

Parkanon kaupunki on esittänyt Kihniön kunnalle taloudellisia vaateita palvelusopimuksen taloudellisen tason ylityksestä. Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta ovat neuvotelleet vuoden 2023 aikana korvauksen oikeasta ja oikeudenmukaisesta tasosta. Neuvotteluissa on päästy yhteisymmärrykseen ja sovittu, että Kihniön kunta suorittaa Parkanon kaupungille kertakaikkisena korvauksena ajalta 1.1.2020 – 31.12.2022 yhteensä 770.000 euron korvauksen ylitetyistä kustannuksista. Kihniön kunta ei enää oheisen sovintosopimuksen hyväksymisen jälkeen ole velvoitettu hyväksymään minkään laatuista Parkanon kaupungin tai palveluntuottajan lisämaksuvaadetta sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-ajalta.

Lisäksi on sovittu, että Parkanon kaupunki palauttaa Kihniön kunnalle takaisin yhteistoiminta-alueen alkaessa rahoitusvastuukatetta varten maksetun väliaikaisen luoton 168.820,74 euroa.

Liitteenä oleva sovintosopimus ei koske meneillään olevaa sote riita-asiaa hallinto-oikeusasteissa.

Päätösehdotus

Kunnanhallius hyväksyy liitteenä 1 olevan sovintosopimuksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Parkanon kaupunki, taloustoimisto
§ 179 Poikkeamishakemus / talousrakennus
Edeltävä kohta § 65 Poikkeamishakemus / talousrakennus

Oheisaineistona sijaintikartta ja asemapiirros

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että teknisen lautakunnan esittämin perusteluin poikkeamiseen suostuttaan. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tule hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Pirkanmaan ELY, hakija
§ 180 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asuinrakennus ja varasto
Edeltävä kohta § 66 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asuinrakennus ja varasto

Oheismateriaali asemapiirros ja kaavakartta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, ettei poikkeukseen suostuta. Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan perusteluihin:

Tekninen lautakunta toteaa, että kiinteistön rakennusoikeus on tutkittu vakiintuneen käytännön ja ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti kantatilatarkastelun avulla ja rakennusoikeuden määrittäminen on suoritettu samoin kriteerein kuin muidenkin vastaavien kiinteistöjen. Poikkeavan päätöksen tekeminen ei olisi linjassa aiempien päätösten kanssa ja loisi epätasa-arvoisen asetelman muihin maanomistajiin nähden. Asiaa on mahdollista selvittää kaavoituksen keinoin huomioiden vakiintuneet ranta-alueen mitoitus- ja emätilaperiaatteet.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hakija, Pirkanmaan Ely
§ 181 Vuoden 2023 avaava tase
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston on 16.5.2022 antanut lausunnon 128 hyvinvointialueille siirtyvien omaisuus- ja pääomaerien käsittelystä kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa.

Lausunnon mukaan kunnista hyvinvointialueelle siirtyvät omaisuus- ja pääomaerät kirjataan alkusaldojen muutoksina tilinavaukseen päiväykselle 1.1.2023. Tilinavaukseen kirjaamisen tarkoituksena on, että peruspääomaa vastaan kirjattavia omaisuus- ja pääomaerien siirtoja ei esitetä vuoden 2023 liiketapahtumina talousarvion toteutumisvertailussa eikä rahoituslaskelmassa.

Muut kirjaukset esitetään vuoden 2023 liiketapahtumina, ja ne voivat vaikutta vuoden 2023 tulokseen.

Kirjanpitolain mukaan (3:3.1 § kohta 5) tilinavauksen tulee perustua edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen. Kirjanpitovelvollisen tulee huolehtia alkusaldoihin kirjattavien muutosten riittävästä dokumentoinnista, jotta voidaan varmistaa aukoton kirjausketju edellisen vuoden päättävästä taseesta lopullisiin alkusaldoihin.

Pysyvät vastaavat: Hyvinvointialueelle siirtyvät kuntayhtymien jäsenosuudet ja irtain omaisuus vähennetään kunnan taseen omaisuuseristä. Siirto kirjataan kunnan kirjanpidossa peruspääomaa vastaan, jollei kunta toisin päätä. Kirjaus toteutetaan tase-erien välisenä siirtona.

Vertailuvuoden tase: Voimaanpanolain perusteella tehtävät omaisuuden ja pääomien siirtoja koskevat kirjaukset eivät ole luonteeltaan kirjanpitoperiaatteiden muutoksia tai aikaisempien vuosien virheiden oikaisuja, joten kuntien tilinpäätöksessä 2023 vertailuvuotena olevan edellisen tilikauden päättävään taseeseen 2022 ei tehdä oikaisuja vaan tarvittavat tiedot annetaan liitetiedoissa.

Vuoden 2023 tilinavauksen yhteydessä alkusaldojen muutoksina kunnan taseessa on peruspääomaa vastaan kirjattu lausunnon mukaisesti Pirkanmaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenosuudet 802 593,20 €. Kirjaukset on toteutettu tase-erien välisinä siirtoina. Kirjausten jälkeen vuoden 2023 avaavassa taseessa kuntayhtymäosuudet tili on 480 583, 20 € ja kunnan peruspääoma -tili 6 234 598,54 €.

Kunnalta ei siirtynyt irtainta omaisuutta.

Liite 2 Avaava tase 2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

1) merkitä tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2023 avaavan taseen ja

2) saattaa vuoden 2023 avaavan taseen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 182 Anomus väliaikaisen rahoituksen maksuajan pidentämisestä hankkeessa Nuoret verkossa
Valmistelija Liukku Petri
Edeltävä kohta § 233 Anomus väliaikaisen rahoituksen pidentämisestä hankkeessa Nuoret verkossa

Kihniön 4H-yhdistys anoo Kihniön kunnalta väliaikaisen rahoituksen maksuajan pidentämistä hankkeelle Nuoret verkossa. Maksamatta on vielä 1.000 euroa. Hanke päättyi 31.12.2021, jatkoaikaa anotaan 31.12.2024 saakka.

Liite 3 anomus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää hakemuksen mukaisesti Kihniön 4H- yhdistykselle hankkeessa Nuoret verkossa 1.000 € väliaikaisrahoituksen maksuajan pidentämistä 31.12.2024 saakka.

Myönnetty lisäaika on viimeinen. Ellei maksua suoriteta eräpäivään mennessä vähennetään summa vuoden 2025 avustuksista.

Asian kokouskäsittely

Kirsi Jytilä poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian ajaksi.

Esteellisyys Jytilä Kirsi (hallintolaki 28.1 §:n 3)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Katri Toivonen tämän asian ajaksi.

Tiedoksi Kihniön 4 H yhdistys, taloustoimisto
§ 183 Vaalien ulkomainonta presidentinvaalissa
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen, mutta kunnat ovat perinteisesti tarjonneet puolueille ja valitsijayhdistyksille mahdollisuuden ehdokasjulisteiden esillepanoon niille varatuissa telineissä.

Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan äänestäjän valintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että vaalimainosten ei tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.

Vaalien ulkomainonnan aloittamisajankohdaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa. Kuntaliitto suosittelee viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 10.1.2024 alkaen.

Kunnan tekninen toimi asettaa vaalimainostelineet Prunnintien varrelle kuten edellisissäkin vaaleissa. Mainosteline on kaksi puolinen eli jokaiselle ehdokkaita asettaneelle puolueelle tai valitsijayhdistykselle varataan mainospaikka (yksipuolinen). Mainokset asetetaan puolueittain samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä luettuna vasemmalta oikealle. Mainokset tulee poistaa asettajan toimesta viikon kuluessa vaalin vahvistamisesta. Mainosten asettajaia pyydetään huomioimaan mahdollinen vaalin toinen kierros.

Keskustan asemakaava-alueelle (lukuunottamatta Prunnintien mainostelineitä ) ei suositella vaalimainoksia asettaa (liite).

Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain (503/2005) 52 ja 52 a §:ssä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

Ulkomainontaa koskeviin kysymyksiin vastaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Kristiina Mäkelä 044-7541203, sposti etunimi.sukunimi@kihnio.fi tai vaalit@kihnio.fi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että vaalien ulkomainonta aloitetaan Kuntaliiton suosituksen mukaisesti keskiviikkona 10.1.2024, johon mennessä pystytetään vaalimainostaulut Prunnintien varrelle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Tekninen toimi
Liitteet
§ 184 Kuntalaisaloite "Valoa koulun pihaan"
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kihniön kunnalle on toimitettu aloitepalvelun kautta kuntalaisaloite:

Valoa koulun pihaan

Koulun pihassa ei ole valaistusta paikalla, johon bussit, taksit ja henkilöautot tuovat lapsia aamulla. Saa olla aamuisin todella tarkkana, kun lapsia jättää ja tämän jälkeen lähtee autolla liikkeelle. Valaistus toisi turvallisuutta ja olisi helpompi havaita lasten kulkeminen. Vaikka ei valaistus poista sitä, että tarkkana saa olla aina.
Ehdotan riittävän korkealta valaisevia valoja, ettei taas muodostu turhia varjoja.
Syksy on pimeimillään. Toivon pikaisesti lisä valoa tälle kulmalle koulun pihaa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen tiedoksi ja lähettää sen teknisen lautakunnan valmisteluun.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Tekninen lautakunta
§ 185 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 2023

Käyttämättömän määrärahan palautus valtion talousarvion momentilta 28.90.31 (Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki)

Valtion vuoden 2023 toisen lisätalousarvion mukaan kunnan peruspalveluiden valtionosuuteen lisätään 18 947 000 euroa liittyen momentilla 28.90.31 (Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki) vuonna 2022 käyttämättä jääneiden kuntarakennelain (1698/2009) 56 a § mukaisten vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien yhdistymisavustusten sekä kuntarakennelain 41 §:n mukaisten kuntien harkinnanvaraisten yhdistymisavustusten ja 44 §:n mukaisten valtionosuusmenetyksen korvausten palautukseen.

Kuntarakennelain 56 a § mukaan harkinnanvaraisten yhdistymisavustusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) mukaisesta valtionosuudesta. Valtionosuuden vähennys on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. Jos harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen varattua euromäärää ei kokonaisuudessaan käytetä varainhoitovuoden aikana, palautetaan jäljelle jäänyt osa kunnille asukasta kohden yhtä suurena osuutena varainhoitovuottaseuraavan vuoden aikana.

Kuntarakennelain 41 §:n mukaan kuntien yhdistyessä syntyvälle uudelle kunnalle voidaan valtion talousarvion rajoissa maksaa harkinnanvaraista yhdistymisavustusta.

Valtioneuvosto päättää harkinnanvaraisen yhdistymisavustuksen myöntämisestä kuntajaon muuttamista koskevan päätöksen yhteydessä. Kuntarakennelain 59 §:n mukaan lain 41 §:ssä tarkoitettujen yhdistymisavustusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) mukaisesta valtionosuudesta. Valtionosuuden vähennys on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. Jos yhdistymisavustukseen varattua euromäärää ei kokonaisuudessaan käytetä varainhoitovuoden aikana, jäljelle jäänyt osa palautetaan kunnille asukasta kohden yhtä suurena osuutena varainhoitovuotta seuraavan vuoden aikana.

Valtion vuoden 2022 talousarviossa momentille 28.90.31 (Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki) oli varattu 10 000 000 euroa kuntarakennelain 56 a §:nmukaisiin vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien yhdistymisavustuksiin ja 10 000 000 euroa kuntarakennelain 41 §:n mukaisiin kuntien harkinnanvaraisiin yhdistymisavustuksiin sekä 44 §:n mukaisiin valtionosuusmenetyksen kompensaatioihin.

Valtioneuvosto päätti 11.6.2020 Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnanyhdistymisestä vuoden 2021 alussa (VM/2020/101). Samassa yhteydessä valtioneuvosto päätti myöntää uudelle Kankaanpään kaupungille harkinnanvaraista yhdistymisavustusta 3 500 000 euroa. Kuntarakennelain mukaan harkinnanvaraisen yhdistymisavustuksen maksaminen voidaan jaksottaa enintään kolmen vuoden ajalle. Valtiovarainministeriön 23.3.2021 tekemän päätöksen mukaan Kankaanpään kaupungille maksettiin vuonna 2022 yhdistymisavustusta 1 050 000 euroa. Lisäksi Kankaanpään kaupungille maksetaan yhdistymisen voimaantulovuonna ja sitä seuraavina kolmena vuotena valtionosuuksien vähentymisen korvausta 2 007 euroa vuodessa.

Koska momentilta 28.90.31 ei maksettu vuoden 2022 aikana kuin edellä mainitut avustuksen ja korvaukset Kankaanpään kaupungille, jäi momentilla käyttämättä 8 950 000 euroa kuntarakennelain 56 a §:n mukaisia avustuksia sekä 9 997 000

euroa kuntarakennelain 41 §:n mukaisia avustuksia ja 44 §:n mukaisia korvauksia. Yhteensä momentilta jäi käyttämättä 18 947 000 euroa kunnan peruspalvelujen valtionosuusmomentilta siirrettyjä määrärahoja.

Toimivalta:

Valtion vuoden 2023 II lisätalousarvio.

Päätös:

Valtiovarainministeriö on tänään päättänyt lisätä kunnille myönnettävää kunnan peruspalvelujen valtionosuutta 3,43 euroa asukasta kohden vuodelle 2023 valtionvuoden 2023 II lisätalousarvioon perustuen. Lisäys huomioidaan valtionosuuden lisäyksissä ja vähennyksissä. Päätöksen vaikutus kunnalle myönnettyyn kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen ilmenee kunnalle tämän päätöksen liitteestä.

Muutos huomioidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien vuoden 2023 joulukuun maksuerässä. Yhteenveto kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien muutoksesta on liitteenä. Muutoksella päivitetty valtionosuuslaskelma vuodelle 2023 julkaistaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla osoitteessa:

https://vm.fi/valtionosuuslaskelmia

Kihniön kunnan osuus 6.201 €

Päätöksen oikaisuvaatimusaika on kolme kuukautta tiedoksisaannista lukien.

Liite 4 Kuntakohtaiset muutokset kuntien valtionosuudessa 2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä valtiovarainministeriön muutospäätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Tilintarkastaja
Liitteet
§ 186 Nimeämispyyntö Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen valmistelun projektiryhmiin

Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen kunnat ( Sastamala. Hämenkyrö, Ikaalinen, Parkano, Kihniö ja Punkalaidun) ovat hyväksyneet valtuustoissaan lokakuun lopulla työllisyysaluetta koskevan yhteistoimintasopimuksen ja palvelujen järjestämissuunnitelman. Työllisyysalueen perustamisasiakirjat ovat parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriön käsiteltävänä.

Kuntajohtajat ja työllisyysvastaavat ovat käsitelleet työllisyysalueen jatkovalmistelua 15.11.2023. jatkovalmistelusta on sovittu, että kuntajohtajat ja työllisyysvastaavatmuodostavat valmistelun ohjausryhmän, jonka alaisuuteen perustetaan projektiryhmät ( substanssiryhmät ) työnhakija- ja työnantajapalveluihin seuraavasti:

- Monialaiset palvelut ( kolme alaryhmää)

- Osaamisen kehittämisen palvelut

- Työelämäpalvelut

hallinto- ja tukipalveluihin perustetaan oma projektiryhmä ja sen alatyöryhmänä toimii ICT- projektiryhmä on jo aloittanut toimintansa.

Vastuukunta ( Sastamala ) pyytää työllisyysaluen kuntia nimeämään edustajansa edellä mainittuihin projektiryhmiin 15.12.2023 mennessä.

Hallinto- ja tukipalveluiden projektiryhmään tulee muista kunnista yksi edustaja / kunta. Substanssiryhmiin nimettävät on tarkoituksenmukaistaa nimetä työllisyysvastaavien yhteisvalmistelun peusteella.

Oheismateriaalina valmistelun organisaatiokaavio.

Lisätiedot tarvittaessa: Työllisyyspalvelupäällikkö Tiina Leppäniemi, puh 040-668 3961, tiina-leppaniemi@sastamala.fi


Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää hallinto- ja tukipalvelujen projektiryhmään kunnanjohtajan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi tiina-leppaniemi@sastamala.fi
§ 187 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 188 Talouden toteuma 1.1.-31.10.2023

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheisena toteuma.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.10.2023

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 189 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

2 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 190 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 50, 53, 56

Talouspäällikkö § -

Pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 16.11.2023

§ 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 65 Poikkeamishakemus / talousrakennus

§ 66 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asuinrakennus ja varasto

§ 67 Lausunto Leppäsentien ranta-asemakaavaluonnoksesta

§ 68 Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseen Kihniön kylässä

§ 69 Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseen Kankarin kylässä

§ 70 Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä / kiinteistö Lehtokangas / RN:o 250-405-7-5

§ 71 Kihniön pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystarpeen tarkastelu

§ 72 Yhteislupahakemus kallion louhintaan ja murskaukseen kiinteistöllä RN:o 250-403-14-36 Rajalammi

§ 73 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

§ 74 Paloaseman muutos hybridiasemaksi, ehdollinen urakoitsijavalinta

§ 75 Kihniön kunnan yleisten alueiden toimintapaikkojen turvallisuusasiakirja

§ 76 Ajankohtaisasia

Sivistyslautakunta 16.11.2023

§ 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 85 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 86 Poistettu esityslistalta

§ 87 Kirjastonjohtajan valinta

§ 88 Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

§ 89 Viranhaltijapäätökset

§ 90 Ilmoitus- ja muut asiat

Sivistyslautakunta 28.11.2023

§ 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 92 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 93 Koulun nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö Kihniössä

§ 94 Liikuntatoimen palkittavien valinta vuodelle 2023

§ 95 Muutos Kihniön yhtenäiskoulun työpäiviin

§ 96 Koulukuljetusoppaan päivitys suurpetovaaran osalta

§ 97 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.10.2023

§ 98 Viranhaltijapäätökset

§ 99 Ilmoitus- ja muut asiat

Tarkastuslautakunta 21.11.2023

Nuoristovaltuusto 21.11.2023

Vanhus- ja vammaisneuvosto 28.11.2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Ala-Katara Severi Tarkastajat
Jytilä Kirsi Tarkastajat
Toivonen Katri Tarkastajat
§ 182
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Ala-Kurki Henna Muu osallistujat
Tekninen johtaja
Alkkiomäki Jari Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 3. vpj.
Lankinen Vilja Muu osallistujat
Hyvinvointijohtaja
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Törmä Marita Muu osallistujat
Talouspäällikkö