Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

2.10.2023

#4034

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 12/2023
Kokouspäivä 2.10.2023
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 20:15
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 2.10.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 3.10.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 134 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 135 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä. Pöytäkirja tarkastetaan 2.10. ja pidetään nähtävänä 3.10. kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 136 Muutoksen hakeminen käräjäoikeuden päätökseen
Muut osallistujat Huhtamäki Ari

Kihniön kunta vaatii kanteessaan, että käräjäoikeus kohtuullistaa Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n lunastuslausekkeen lunastushintaa koskeva kohtaa soveltaen varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (oikeustoimilaki) 36 §:ää.

Oikeustoimilain 36 §:n mukaan oikeustoimen ehtoa voidaan sovitella, jos se on kohtuuton tai sen soveltamien johtaisi kohtuuttomuuteen. Tällaisena ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioidessa tulee ottaa huomioon oikeustoimen sisältö kokonaisuudessaan, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Oikeuskäytännössä (KKO 1990:171 ja KKO 1999:42) on katsottu, että yhtiöjärjestystä voidaan sovitella oikeustoimilain 36 §:n nojalla.

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy on toimialueensa kuntia ja niiden asukkaita ja yrityksiä palveleva sähköyhtiö. Yhtiön alkuperäisen yhtiöjärjestyksen (V2) mukaan yhtiö on toiminut yleishyödyllisellä pohjalla. Voimassa oleva yhtiöjärjestys (V1) on vuodelta 2008, eikä siihen sisälly enää mainintaa yleishyödyllisellä pohjalla toimimisesta. Yhtiöjärjestyksessä ei ole muutakaan määräystä yhtiön toiminnan tarkoituksesta, joten sen toiminnan tarkoituksen voidaan katsoa olevan osakeyhtiölain 1 luvun 5 §:n mukainen eli voiton tuottaminen omistajilleen.

Kantaja eli Kihniön kunta on katsonut, että yhtiön toiminnan tarkoituksen muuttaminen on muuttanut yhtiön toiminnan ja yhtiöjärjestyksen 13 §:n lunastuslausekkeen välistä tasapainoa ja suhdetta niin, että alun perin kohtuullinen lunastuslausekkeen hintamääräys on muuttunut kohtuuttomaksi.

Vaikka yhtiöjärjestystä on useita kertoja muutettu, lunastuslausekkeen lunastushintaa koskevaa määräystä ei ole olennaisesti muutettu. Alkuperäisen yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan osakkeiden hinta ei osakkeita siirrettäessä saa ylittää nimellisarvoa. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan osakkeiden hinta ei osaketta siirrettäessä saa ylittää osakkeiden verotusarvoa.

Verotusarvojen vahvistamisesta osakkeille on luovuttu verohallinnossa, ja verotusarvojen tilalle ovat tulleet vertailuarvot. Arvostaminen perustuu arvostamislaissa tarkoitettuun osakkeen vertailuarvoon. Noteeraamattoman osakeyhtiön vertailuarvo vastaa aiempaa verotusarvoa.

Kihniön kunta on teettänyt BDO Oy:llä arvonmäärityksen Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n osakkeiden arvosta (K3). Tämän määrityksen pohjalta voidaan laskea osakkeen käypä arvo, joka on BDO Oy:n arvonmäärityksen perusteella merkittävästi korkeampi kuin verotusarvoa vastaava vertailuarvo. Professori Jukka Mähönen on lausunnossaan todennut, että ero käyvän arvon ja lunastushinnan välillä on huomattava ottamatta kantaa, miten huomattava. Professori Seppo Villa on omassa lausunnossaan katsonut, että osakkeen käyvän hinnan ja osakkeen vertailuarvon välinen ero on huomattavan suuri, yli 14-kertainen.

Yhteenvetona käräjäoikeus toteaa, että asiassa on näytetty oikeustoimilain 36 §:n mukaista sovittelua puoltavia tekijöitä, joiden perusteella sovittelu voisi olla mahdollista yksittäistapauksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 30 §:ssä on kuitenkin säädetty, että yksinomainen toimivalta yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi on yhtiökokouksella. Käräjäoikeus ei voi näin ollen muuttaa Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen lunastushintaa koskevaa määräystä oikeustoimilain 36 §:n nojalla. Kanne on tällä perusteella hylättävä.

Kihniön kunta velvoitetaan korvaamaan Virtain kaupungin oikeudenkäyntikulut 36.280,50 euroa (alv 0 %) korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 20.10.2023 lukien.

Kihniön kunta velvoitetaan korvaamaan Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n oikeudenkäyntikulut 17.300 euroa (alv 0 %) korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 20.10.2023 lukien.

Kuullaan OTT Ari Huhtamäkeä teamsin välityksellä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hakea muutosta Tampereen käräjäoikeuden päätöksestä valittamalla asiasta Turun hovioikeuteen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Ari Huhtamäkeä kuultiin etänä klo 17.05-18.00

Tiedoksi Huhtamäki Ari
§ 137 Yhteistyö SPR:n ja Kihniön kunnan välillä
Valmistelija Liukku Petri

Kihniön kunta on viimeisen vuoden aikana syventänyt yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin Kihniö-Parkano osaston kanssa ja tutustunut mahdollisuuksiin joita SPR:n Kihniö - Parkano osasto voi valmiustyöhön tarjota. Kunta pyrkii huomioimaan paremmin valmius asioissa kolmannen sektorin toimijat ja SPR/Vapepa on hyvin tärkeä kumppani alueellamme.

Kihniön kunnan valmiuspäällikkö ja SPR:n Kihniö-Parkano osaston puheenjohtaja on yhteistyössä valmistellut sopimusta, jossa määritellään Kihniön kunnan ja SPR:n roolit varautumisessa ja auttamisvalmiudessa. Yhteistyösopimuksessa määritellään yhteistyön tarkoitus, johtovastuut, tehtävät, kommunikaatio, toimintavalmius, vastuut ja velvollisuudet, tiedottaminen, rajaukset, vaitiolo, vakuutukset, vahingonkorvaukset, korvaukset autettavien kuluista, voimassaolosta ja raportoinnista. Kihniön kunta pyrkii sopimuksilla sitouttamaan kolmatta sektoria ja selkeyttämään kolmansien osapuolten kanssa tehtävää yhteistyötä valmius- ja auttamistehtävissä.

Liitteenä 1 sopimusluonnos.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen SPR:n kanssa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Punaisen Ristin Kihniö-Parkano osasto, kunnan valmiusryhmä
Liitteet
§ 138 Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n kanssa tehtävän yhteistyön jatkaminen ja toiminnan perusrahoitukseen osallistuminen
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:ssä on mukana yhdeksän jäsenkuntaa: Isojoki,Kankaanpää, Jämijärvi, Parkano, Karvia, Siikainen, Karijoki, Kauhajoki ja Kihniö. Kunnat sijaitsevat kolmen maakunnan alueella.

Lauhanvuori - Hämeenkangas Geopark ry:n toiminta perustuu kuntien maksamaan vuosittaiseen perusrahoitukseen. Perusrahoitusta käytetään henkilöstömenoihin ja -kuluihin, taloushallintoon, viestintään ja vähäisessä määrin myös markkinointiin. Lisäksi perusrahoitusta käytetään hankkeiden omarahoitusosuuksina.

Kuntien maksama perusrahoitus on 119 000 € vuodessa, ja se jakautuu kuntien kesken seuraavasti:

Lauhanvuori - Hämeenkangas Geoparkin perusrahoitus 2022

Kauhajoki 26 500

Isojoki 9 500

Karijoki 6 500

Kankaanpää 26 500

Jämijärvi 8 500

Karvia 10 500

Siikainen 6 500

Parkano 16 000

Kihniö 8 500

Yhteensä 119 000

Lisäksi Metsähallitus maksaa jäsenmaksua 5 500 euroa vuodessa. Yritysten, yhdistysten ja henkilöjäsenten jäsenmaksuista kertyy noin
10 000 euroa. Yhdistyksen perustamisvaiheessa tehdyt rahoituspäätökset sekä Kankaanpään ja Honkajoen kuntaliitoksen jälkeen tehdyt väliaikaiset rahoituspäätökset ovat päättymässä ja kuntia pyydetään nyt tekemään uusi sopimus Geopark-yhteistyöstä.

Geoparkin painopistealueet tulevalle arviointikaudelle 2024-2027 ovat

- Alueen näkyvyyden lisääminen ja markkinoinnin tehostaminen kotimaassa ja kansainvälisesti

- Aluetalouden vahvistaminen kestävän matkailun, kestävän kehityksen ja kestävän liiketoiminnan edistämisen kautta

Matkailun kehittäminen laajasti erityisteemoineen, esim. pyöräily-, hyvinvointi- ja ruokamatkailu, ja luontomatkailuinfran kehittäminen edelleen

- Ympäristökasvatus

- Alueen inventoinnit geologian, luonnon ja kulttuurin näkökulmasta yhteistyössäkorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry ehdottaa sopimuksen tekemistä Geoparkyhteistyöstä, jonka mukaan kunnat sitoutuvat varaamaan vuosittaisen perusrahoituksen toistaiseksi, kuitenkin vähintään evaluointikaudeksi (neljä vuotta). Sopimuksen irtisanomisehto olisi 12 kuukautta ja irtisanomisilmoitus tulisi tehdä edellisen vuoden loppuun mennessä. Perusrahoitus pidettäisiin entisen tasoisena. Hankkeita tehtäisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja resurssien sallimissa rajoissa.

Liitteenä 2 tähän astinen toiminta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Kihniön kunta jatkaa Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n kanssa tehtävää Geopark-yhteistyötä ja sitoutuu toistaiseksi yhdistyksen rahoitukseen 8500 euron vuosimaksulla tulevalla arviointikaudella 2024-2027 sillä edellytyksellä, että myös muut Geopark-alueen kunnat sitoutuvat jäsenyyden jatkamiseen ja osallistuvat perusrahoitukseen esitettyjen vuosimaksujen mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry Jämijärven kunta Karvian kunta Siikaisten kunta Kauhajoen kaupunki Isojoen kunta Karijoen kunta Parkanon kaupunki Kihniön kunta
Liitteet
§ 139 Tietoaineistojen siirto ja tietoaineistoja koskeva yhteistoiminta Kihniön kunnan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen välillä
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Laissa (616/2021) sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta säädetään, että kunnan järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneet asiakas- ja potilasasiakirjat ja niihin liittyvät hallinnolliset asiakirjat, kunnan hallinnassa olevat yksityisiltä palveluntuottajilta siirtyneet asiakas- ja potilasasiakirjat, kunnan sivistystoimen järjestämässä opiskeluhuollossa syntyneet kuraattorien asiakirjat sekä kunnan pelastustoimen asiakirjat siirtyvät sen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palveluiden järjestämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueeseen kunta kuuluu. Siirto koskee vain hyvinvointialueelle siirtyviä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin liittyviä asiakirjoja, joita ei ole arkistoitu.

Tietoaineistojen siirto toteutetaan edellä mainitun lain 64 §:n perusteella ja lisäksi noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvinvointialueiden tietoaineistojen siirto-ohjeita niiltä osin, kuin oheisessa sopimuksessa liitteineen ei ole toisin sovittu. Sopimuksen liite 1 Analogiset arkistot luettelo, jossa luetellaan lisäksi kaikki siirtyvät ja yhteishallinnan piiriin kuuluvat aineistot.

Sopimuksessa sovitaan hyvinvointialueelle siirrettävistä ja sopimusosapuolien yhteishallintaan jäävistä tietoaineistoista, tietojen säilyvyydestä, käytettävyydestä sekä tuhoamisesta, tietosuojasta sopimuksen alaisten tietojen osalta ja tietopalvelusta.

Hallintosäännön 21 § mukaan kunnanhallitus päättää sopimuksen hyväksymisestä.

Liite 3 Sopimus tietoaineistojen siirrosta hyvinvointialueelle

Sopimuksen liite 1 Analogiset arkistot luettelo (Salassa pidettävä JulkL 24.1 pykälä, kohta 7)

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Kihniön kunnan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen välisen sopimuksen tietoaineistojen siirrosta ja tietoaineistoja koskevasta yhteistoiminnasta. Kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään tarvittaessa sopimukseen vähäisiä teknisluonteisia korjauksia sekä allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi jukka.nyyssonen@pirha.fi; kirjaamo@pirha.fi
Liitteet
§ 140 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 141 Kunnanvaltuuston kokouksen 25.9.2023 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 25.9.2023 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 20 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.6.2023 mukaan

§ 21 Hallintosäännön päivittäminen

§ 22 Lausunnot tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

§ 23 Määrärahamuutokset vuoden 2023 talousarvioon

§ 24 Muut asiat

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 142 Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.8.2023

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheisena toteuma.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.8.2023

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 143 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

5 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 144 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2023
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 27 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.

Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevassa hakemuksessa. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemukseen merkittävä se, milloin valtuusto käsittelee ne ja mitkä toimenpiteet ovat. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja.

Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kuntalain 118 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 §:n mukainen arviointiryhmä.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 10 000 000 euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 45 §:n 2 momentin mukaan korotusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä.

Hakemukset tulee toimittaa tiistaihin 17.10.2023 klo 16.15 mennessä

sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.vm@gov.fi tai osoitteella:

Valtiovarainministeriö

PL 28

00023 VALTIONEUVOSTO

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy keskustelun ja tekee päätöksen asiassa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus päätti, ettei harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta haeta, koska hakemisen edellytykset eivät täyty.

§ 145 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 35, 38

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 6.9.2023

§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 52 Mäntyperän energiapuisto; kaavaluonnos

§ 53 Lausuntopyyntö Vermassalon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

§ 54 Poikkeamishakemus

§ 55 Talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2023

§ 56 Talouden toteuma 1.1. - 31.7.2023

§ 57 Investoinnit vuodelle 2024

§ 58 Teknisen toimen kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2024

§ 59 Ajankohtaisasiat

§ 60 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

§ 61 Hallintosäännön päivitys

§ 62 Kihniön kunnan vakuutusten kilpailuttaminen

Sivistyslautakunta 13.9.2023

§ 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 67 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 68 Liikuntaneuvojan palveluketju ja prosessikuvaus

§ 69 Kihniön yhtenäiskoulun koulukuljetusjärjestelyjen hyväksyminen lukuvuodelle 2023-2024

§ 70 Vuoden 2024 erityisteemojen ja -toimenpiteiden valinta

§ 71 Hyvinvointikyselyn tulokset

§ 72 Viranhaltijapäätökset

§ 73 Ilmoitus- ja muut asiat

Tarkastuslautakunta 25.9.2023

Nuorisovaltuusto 15.9.2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 146 Ilmoitusasiat

1. Pirkanmaan ELY: Työllisyyskatsaus elokuu, Kihniön työttömyysaste 6,3 %.

2. Sivistyslautakunta PK ote: Liikuntaneuvonnan palveluketju ja prosessi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Ala-Katara Severi Tarkastajat
Jytilä Kirsi Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Alkkiomäki Jari Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 3. vpj.
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.