Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

21.8.2023

#3983

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 10/2023
Kokouspäivä 21.8.2023
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:25
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 21.8.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 22.8.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 106 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Janne Ojala ja Mika Shemeikka. Pöytäkirja tarkastetaan 21.8. ja pidetään nähtävänä 22.8.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 107 Sopimus Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken
Edeltävä kohta § 74 Sopimus Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken

Ukrainan pakolaistilanteen tasaantumisen, kuntien omien toimintamallien ja palveluohjauksen vakiintumisen sekä ELY-keskuksen kasvaneen koordinaatioresurssin johdosta on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että Pirkanmaan kuntien yhteiselle Ukraina-projektille rekrytoidaan projektipäällikön ja kahden projektisuunnittelijan sijasta projektipäällikkö ja yksi projektisuunnittelija. Tästä syystä on tarve muuttaa Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken sovitun sopimuksen kohtaa 4, jonka otsikko on ”Projektin kustannusten jakautuminen kuntien kesken”.

Henkilöresurssin vähentäminen ei vaikuta Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken sovitussa sopimuksessa sovittuihin projektin sisältöihin ja tavoitteisiin.

Kihniön kunnan maksuosuus on muutetusta mallista johtuen laskenut noin 458 euroon.

Liite 1 sopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Pirkanmaan kuntien välinen kustannustenjakosopimuksen Ukraina-projektin kustannusten jakamiseksi.

Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan sopimus päätöksen saatua lainvoiman. Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetäänTampereen kaupungin kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kirjaamo@tampere.fi; tuula.mikkonen@tampere.fi; laura.ojanen@tampere.fi
Liitteet
§ 108 Kunnanvaltuuston kokouksen 12.6.2023 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 12.6.2023 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 3 Hyvinvointiraportti 2022

§ 4 Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

§ 5 Vuoden 2022 arviointikertomus

§ 6 Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle

§ 7 Tilintarkastusyhteisön valinta

§ 8 Kuntalaisaloite; KIhniön on luovuttava KSS:n osakkeiden myyntihankkeesta

§ 9 Kuntalaisaloite "Rivieran" palauttamiseksi yleiseksi uimapaikaksi

§ 10 Valtuustoaloite kunnan nettisivujen palveluiden ja sisällön päivityksestä

§ 11 Selonteko vuoden 2022 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista

§ 12 Määrärahamuutokset talousarvioon; Pyhäniemen vierasvenelaiturihanke

§ 13 Määrärahamuutos talousarvioon; Teknisten palvelujen palvelutuotannon vaihtoehtojen

selvittäminen

§ 14 Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräykset

§ 15 Kaavoituskatsaus 2023

§ 16 SASKY koulutuskuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen

§ 17 Muut asia

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 109 Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen valmistelu

Työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille työvoimapalvelujen järjestämisestä annetun lain (380/2023) mukaisesti 1.1.2025. Järjestämisvastuun saaminen edellyttää kunnan työvoiman määrän olevan vähintään 20 000 henkilöä. Jos kunnan työvoiman määrä on alle 20 000 henkilöä, sen on muodostettava palveluiden järjestämiseksi yhteistoiminta-alue (työllisyysalue) yhdessä jonkin toisen tai useamman muun kunnan kanssa siten, että työllisyysalueen kuntien yhteenlaskettu työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen tulee muodostaa maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. Työllisyysalueeseen kuuluvien kuntien tulee sopia työvoimapalveluiden ja niihin liittyvien tehtävien järjestämisestä kuntalain (410/2015) tarkoittamassa lakisääteisessä yhteistoiminnassa.

Kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi.

Muodostettavalla työllisyysalueella tarjotaan lähipalveluita uudistuksen tavoitteiden mukaisesti.

Kuntien, jotka muodostavat työllisyysalueen, on toimitettava viimeistään 31.10.2023 työ- ja elinkeinoministeriölle ilmoitus siitä, mitä järjestämisvastuusta sovitaan työllisyysalueen kuntien kesken.

Läntisen Pirkanmaan kunnat ovat olleet mukana Pirkanmaan yhteisen työllisyysalueen valmistelussa. Läntisen Pirkanmaan oma työllisyysalue mahdollistaisi kuitenkin tätä paremmin oman alueen ja paikallisten työllisyys-, elinkeino- ja koulutuspalvelujen muodostaman ekosysteemin hyödyntämisen, lähipalvelujen tuottamisen ja demokraattisen päätöksenteon.

Edellä mainittuun perustuen on valmisteltu Läntisen Pirkanmaan oman työllisyysalueen suunnittelun käynnistämistä. Yhteistoimintamalliin sitoutuvat kunnat muodostaisivat edellä mainitun lain mukaisen yhteistoiminta-alueen eli Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen. Yhteistyökunnat hyväksyisivät erikseen tähän toimintamalliin pohjautuvan yhteistoimintasopimuksen ja suunnitelman työvoimapalvelujen järjestämisestä lokakuun aikana.

Vastuukuntana toimisi Sastamalan kaupunki, joka toimisi lain edellyttämänä työvoimaviranomaisena. Järjestämisvastuussa oleva vastuukunta vastaisi kuntalain 8 §:n 2. momentin mukaisesti palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta ja viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Sen estämättä, mitä kuntalain 8 §:n 2. momentin 5. kohdassa säädetään, järjestämisvastuussa oleva kunta voisi sopia laissa tarkoitetun työvoimaviranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä noudattaen mitä kuntalain 54 §:ssä säädetään sopimuksesta viranomaistehtävän hoitamiseksi.

Liitteenä 2 seuraa Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen toimintamalli, jossa on tarkemmin määritelty toimintamallin periaatteet. Toimintamallin periaatteet täsmentyvät yhteistoimintasopimuksessa ja suunnitelmassa työvoimapalvelujen järjestämisestä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää käynnistää Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen valmistelun, ja että

  • Sastamalan kaupunki toimii Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen valmisteluun vastuukuntana,
  • työllisyysalueen valmistelua tehdään viranhaltijatyönä, tarvittaessa alueen kuntien luottamushenkilöedustajat kutsutaan erilliseen neuvotteluun,
  • Sastamalan kaupungilla vastuukuntana on oikeus hankkia työllisyysalueen valmistelussa tarvittavia asiantuntijapalveluja,
  • Kihniön kunta irtaantuu Tampereen johtamasta koko Pirkanmaan työllisyysalueen valmistelusta elokuun loppuun mennessä.
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Sastamalan kaupunki, Tampereen kaupunki, muut Pirkanmaan kunnat
Liitteet
§ 110 Talousarvion toteutumaraportti 1.1.-31.7.2023

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.7.2023

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 111 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 112 Lähetekeskustelu toiminnan tavoitteista vuodelle 2024

Kunnan uusi strategia on hyväksytty vuoden 2022 syksyllä. Talousarvion laadintaa varten käydään keskustelu strategisista painopisteistä, toimenpiteistä ja mittareista vuodelle 2024.

Oheisena strategia

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy keskustelun vuoden 2024 strategisten painotusten, toimenpiteiden ja mittareiden osalta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 113 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

17 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys Jytilä Kirsi ja Ala-Katara Severi (hallintolaki 28.1 §:n 1)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Jytilä Kirsi ja Ala-Katara Severi esittivät esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 114 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 7.6.2023

§ 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 40 PIKI-verkkokirjaston uudistetut käyttösäännöt

§ 41 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 6.luokan oppimistasosta

§ 42 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 9.luokan oppimistasosta

§ 43 Kivineva yhtiöt oy:n liikennetoiminnan siirto Tilausliikenne Koivukoski ky:lle

§ 44 Koulukuljetusten hintojen korotukset

§ 45 Kulttuuritoiminnan avustusten lisähaku

§ 46 Viranhaltijapäätökset

§ 47 Ilmoitus- ja muut asiat

§ 48 Petäjäopiston kuntosalimaksut

§ 49 Iltapäivätoiminnan järjestäminen lukuvuotena 2023-2024

Tekninen lautakunta 7.6.2023

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 38 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 39 Pyhäniementien teollisuusalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

§ 40 Lausuntopyyntö Pirkanmaan vaihemaakuntakaavasta

§ 41 Lausuntopyynnöt Tuuramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavasta ja ympäristövaikutusten

arviointiohjelmasta

§ 42 Poikkeamishakemus

§ 43 Talouden toteuma 1. - 30.4.2023

§ 44 Ajankohtaisasiat

§ 45 As Oy Kihunan remontoitujen huoneistojen vuokrantarkistus

Tekninen lautakunta 15.6.2023

§ 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 47 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 48 Rakennuslupahakemus / Varastohalli

§ 49 Petäjäopiston uima-allasmaksut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 115 Ilmoitusasiat

1. Pirkanmaan ELY: Työllisyyskatsaus kesäkuu, Kihniön työttömyysaste 6,7 %

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 116 Lapsi- ja perheasiainneuvoston aloite kunnanhallitukselle

Lapsi- ja perheasiainneuvosto on tehnyt aloitteen kunnanhallitukselle koskien OP Puiston ja Aitolahden uimarannan tilannetta.

Aloite liitteenä 3

Päätösehdotus

Kunnanhallitus lähettää aloitteen sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan yhteiseen valmisteluun.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Sivistyslautakunta, tekninen lautakunta
Liitteet
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Ojala Janne Tarkastajat
Shemeikka Mika Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Alkkiomäki Jari Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 3. vpj.
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.