Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

13.2.2023

#3292

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2023
Kokouspäivä 13.2.2023
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:55
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 14.2.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 15.2.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 22 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Nina Niemenmaa ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 14.2.2023 ja pidetään nähtävänä 15.2.2023 kunnan tietoverkossa. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanjohtaja.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Niemenmaa ja Marjo Niemi

§ 23 Hyvinvointijohtajan viran täyttäminen, virkavaali
Edeltävä kohta § 15 Hyvinvointijohtajan viran täyttäminen

Haastattelutyöryhmä on pitänyt haastattelut 30.1.2023. Kaikki kutsutut saapuivat haastatteluun.

Perustuslain 125 § mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto.

Valinta on lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 7 §:n mukaan ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt työnantajalle hyväksytyn todistuksen terveydentilastaan. Virkasuhteeseen ottamisessa käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) edellyttämä rikostaustaote. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Liitteenä yhteenveto hakijoista

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää valita Kihniön kunnan hyvinvointijohtajan virkaan terveystieteen maisteri Vilja Lankisen ja hänen kieltäytymisen ensimmäiselle varasijalle yhteiskuntatieteiden maisteri Heli Huttusen ja toiselle varasijalle valtiotieteiden maisteri Markus Hyytisen.

Hakijoista Vilja Lankisella on todettu olevan parhaat edellytykset hoitaa menestyksekkäästi virkatehtäviään. Päätöksen perusteena on kokonaisarviointi, jossa on huomioitu kelpoisuusehdot, koulutus, työkokemus, haastattelu ja yleiset virkamiehen nimitysperusteet.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Virkavaali on ehdollinen, kunnes valittu on viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksestä tiedon saatuaan esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen. Virassa noudatetaan (6) kuukauden koeaika.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hakijat, palkkatoimisto
§ 24 ICT-palveluiden hankinta, option käyttäminen
Edeltävä kohta § 23 ICT-palveluiden hankinta

ICT-palveluiden hankintasopimus on päättymässä helmikuun lopussa. Hankinnassa on vuoden optiomahdollisuus entisin ehdoin kaudelle 1.3.2023-28.2.2024.

Oheisena voimassa oleva sopimus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää käyttää ICT-palveluiden hankinnan option kaudelle 1.3.2023-28.2.2024 entisin ehdoin. Kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Esteellisyys Markkola Juha-Matti
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Keskustelun kuluessa Juha-Matti Markkola esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi IPP Oy
§ 25 ​Metsästysvuokrasopimusten uusiminen

1. Kankarin metsästysseura ry esittää, että Koskelan tilaa 250-405-5-69 koskeva metsästysvuokrasopimus, yhteensä noin 32,12 ha, joka päättyy 20.2.2023, uudistettaisiin viideksi vuodeksi. Vuokra on 95 euroa viisivuotiskaudelta (aiempi 85 e).

2.Mäkikylän Metsästäjät ry esittää, että Lahdentaustan tilaa 4:83 koskeva metsästysvuokrasopimus, yhteensä noin 44,74 ha, joka päättyy 17.2.2023 uudistettaisiin viideksi vuodeksi. Vuokra on 95 euroa viisivuotiskaudelta (aiempi 85 e).

3. Kihniönkylän Erä-Veikot esittää, että Koivikko 8: 238 tilaan kuuluvan 2 hehtaarin alueen metsästysvuokrasopimus Saunanevalta uudistettaisiin viideksi vuodeksi. Vuokra on 30 euroa viisivuotiskaudelta.Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää jatkaa edellä mainittuja metsästysvuokrasopimuksia viidellä vuodella esittelytekstissä mainituilla kertakorvaushinnoila. Kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan metsästyvuokrasopimukset alueista.

Esteellisyys Toivonen Katri ja Ojala Janne
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Keskustelun kuluessa Katri Toivonen ja Janne Ojala esittivät esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja postuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi Kankarin Metsästysseura, Mäkikylän Metsästäjät, Kihniön Erä-Veikot
§ 26 Kaavoitusaloite tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimiseksi Kihniön kunnan Närhinnevan alueelle

Hakija

Närhinnevan tuulipuisto oy on Närhinnevan tuulivoimahanketta varten perustettu yhtiö. Yhtiö on osa Salpatuuli osuuskunnan toimintaa. Salpatuuli osuuskunta on vuonna 2012 tuulivoimaloiden rakennuttamiseen ja suunnitteluun sekä sähköntuotantoon perustettu yhtiö. Salpatuulella on käynnissä useita suunnitteluvaiheessa olevia tuulipuistojen kehittämishankkeita eri puolilla Suomea.

Aloite

Närhinnevan tuulipuisto oy:n tarkoituksena on toteuttaa Kihniön kunnan Närhinnevan alueella enintään viiden tuulivoimalaitoksen tuulivoima-alue, jonka kokonaisteho olisi enintään 50 MW. Kolme tuulivoimaloista sijoittuu Pirkanmaan maakuntakaavan tuulivoima-alueelle ja kaksi sen ulkopuolelle.

Tuulivoimalaitoksen yksikköteho olisi korkeintaan 10 MW. Tuulivoimalaitosten kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä. Hankealue ja voimaloiden alustavat sijaintipaikat on esitetty karttaliitteessä.

Tuulivoimaloiden sähkönsiirto selvitetään hankkeen kaavoituksen yhteydessä huomioon ottaen mm. Myyränkankaan tuulivoimahankkeen sähkönsiirto ja Fingrid Oyj:n suunnitelmat alueella. Hakija on yhteydessä Pirkanmaan Ely -keskukseen hankkeen YVA -prosessin yhdistämisestä kaavoitusprosessiin.

Hankealue on metsätalouskäytössä. Närhinnevan tuulipuisto oy:llä on vuokrasopimukset hankealueella ja naapurikuntien rajoilla yhteensä 6 maanomistajan ja 7 kiinteistön kanssa. Lähimmät asuin- ja

lomarakennukset sijaitsevat noin 1,2 – 1,3 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Alueella on tehty luontoselvityksiä vuoden 2022 aikana.

Hanketoimija on tehnyt vuokrasopimuksen yksityisten maanomistajien kanssa voimaloiden sijaintipaikkojen kiinteistöstä. Maanvuokraamisessa on käytössä malli, jossa voimalan sijaintikiinteistön lisäksi korvaukseen ovat oikeutettuja naapurikiinteistöjen alueet noin 500 metrin säteellä voimaloista.

Tavoitteena on, että kaavan laatiminen voidaan aloittaa talven 2023 aikana ja kaava olisi valmis kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2023 tai 2024 aikana.

Närhinnevan tuulipuisto oy ehdottaa, että Kihniön kunta aloittaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatimisen maankäyttö -ja rakennuslain 44 § ja 77 § mukaan niin, että rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella. Närhinnevan tuulipuisto oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan ja selvitysten kustannuksista sekä kuulutuksesta aiheutuvista ja muista vastaavista kuluista. Kunnan omien hallinnollisten kustannusten osalta esitetään, että kunta vastaa omista yleiskaavan käsittelyyn liittyvien lakisääteisten tehtävien kustannuksista.

Kaavakonsultti

Kaavakonsultiksi ehdotetaan arkkitehti Esa Säkkistä, jolla on aiempaa kokemusta tuulivoima- ja muiden energiahankkeiden yleiskaavoituksesta.

Lisätietoja asiassa antaa toistaiseksi Närhinevan Tuulipuisto Oy:n hallituksen jäsen Matias Partanen, kunnes hankkeeseen on nimitetty projektipäällikkö, jonka yhteystiedot ilmoitetaan kunnalle heti nimityksen jälkeen.

Liite 1

Alueen sijainti ja suunnittelualue-ehdotus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Närhinnevan tuulipuisto oy n esityksen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosa-yleiskaavan laadinnan aloittamisesta Kihniön kunnan alueelle Virtain- ja Ylöjärven kaupunkien rajojen läheisyyteen. Tuulivoimaloita on tarkoitus rakentaa alueelle enintään viisi kappaletta.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy kaavakonsultiksi esityksen mukaisesti arkkitehti Esa Säkkisen.

Kunnanhallitus velvoittaa teknistä lautakuntaa tekemään kaavakustannuksista kaavoitussopimuksen Närhinnevan tuulipuisto Oy:n kanssa. Kaavoitussopimuksessa tulee mainita, että kunta veloittaa kaavasta aiheutuvat ilmoituskustannukset täysimääräisinä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Salpatuuli Matias Partanen, tekninen lautakunta
Liitteet
§ 27 Eduskuntavaalien 2023 ulkomainonta

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen, mutta kunnat ovat perinteisesti tarjonneet puolueille ja valitsijayhdistyksille mahdollisuuden ehdokasjulisteiden esillepanoon niille varatuissa telineissä.

Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan äänestäjän valintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että vaalimainosten ei tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.

Vaalien ulkomainonnan aloittamisajankohdaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa. Kuntaliitto suosittelee viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 15.3.2023 alkaen.

Kunnan tekninen toimi asettaa vaalimainostelineet Prunnintien varrelle kuten edellisissäkin vaaleissa. Mainosteline on kaksi puolinen eli jokaiselle ehdokkaita asettaneelle puolueelle tai valitsijayhdistykselle varataan mainospaikka (yksipuolinen). Mainokset asetetaan puolueittain samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä luettuna vasemmalta oikealle. Mainokset tulee poistaa asettajan toimesta viikon kuluessa vaalin vahvistamisesta.

Keskustan asemakaava-alueelle (lukuunottamatta Prunnintien mainostelineitä ) ei tule vaalimainoksia asettaa (liite 2).

Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain (503/2005) 52 ja 52 a §:ssä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

Liite 2 Asemakaava-alue

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että vaalien ulkomainonta aloitetaan Kuntaliiton suosituksen mukaisesti keskiviikkona 15.3.2023, johon mennessä pystytetään vaalimainostaulut Prunnintien varrelle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Tekninen toimi
Liitteet
§ 28 Salomaan perinnön käyttösuunnitelma 2023

Kunta sai valtionperinnön (Salomaa), jonka vastaanottamisesta kunnanhallitus teki päätöksen vuonna 2009. Perintö luovutettiin kunnalle käytettäväksi vanhusten huoltoon, lastensuojeluun sekä sotaveteraanien ja –invalidien kuntoutus- ja tukipalveluihin.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan varojen käyttösuunnitelma esitetään kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus päätti vuonna 2022, että vuoden 2023 alusta alkaen perinnön varoja käytetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen perinnön alkuperäisille kohderyhmille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kunnan järjestettäväksi 1.1.2023 alkaen.

Liite 3

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen Salomaan perinnön käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 29 Kuntalaisaloite Kihniön on luovuttava KSS:n osakkeiden myyntihankkeesta

Kihniö • Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet

1) Julkaistu
14.9.2022

2) Lähetetty kuntaan
16.9.2022

Aloitteen sisältö

Kihniön kunnan on luovuttava omistamiensa Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n osakkeiden myyntihankkeesta sekä luovuttava oikeustoimista KSS Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Perustelut:

Kihniön kunnan johto on ryhtynyt käräjöimään muuttaakseen Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n (KSS) yhtiöjärjestystä, jotta kunta voisi sitten myydä omistamansa yhtiön osakkeet markkinahinnalla. Nyt yhtiöjärjestys estää tämän.

KSS Oy tekee uusia sopimuksia vain omistajakuntiensa alueelle: Virroille, Alavudelle, Ähtäriin, Keuruulle ja Kihniöön omakustannushintaan, joka on pysynyt hyvin edullisena suhteessa kilpailijoihin, koska KSS:llä on merkittävää omaa vesivoimatuotantoa.

On moraalitonta maksattaa Kihniön kunnan huono taloudenhoito myymällä KSS Oy:n osakkeet markkinoille: Hetken se lämmittää kunnan kassaa, mutta aivan varmasti rokottaa kuntalaisten lompakkoa pysyvästi. Kilpailu vähenee, eikä KSS Oy enää myy omakustannussähköä Kihniöön.

Sähköyhtiön myynnissä ollaan tekemässä sama virhe kuin Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n yhtiöittämisessä: Kunta sai 2,55 miljoonan kirjanpidollisen voiton, mutta keskustaajaman asukkaat jatkuvan veden ja jäteveden hinnankorotuskierteen. Yhtiöittämisen valmistelussa konsulttiyhtiö ehdotti peräti 104 prosentin hintojen korotusta, jota toistaiseksi on lykätty.

Kuntalain 1 §:n mukaan kuntalain tarkoituksena on mm. edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä, edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Kunnan omaisuuden myyminen tai yhtiöittäminen kunnan talouden korjaamiseksi sillä seurauksella, että kuntalaisten kustannukset nousevat pysyvästi, ei ole kuntalaisten itsehallinnon periaatteen mukaista.

Pyrkiessään myymään sähköyhtiön osakkeet markkinoille Kihniön kunnan johto on unohtanut perustehtävänsä.


Vastaus:

Toimet Koillis-Satakunnan Sähkön 1.620 kappaleen osakeomaisuuden saamisesta sellaiseen tilaan, että kunnalla on itsenäinen mahdollisuus päättää omaisuudestaan on aloitettu. Sähkömarkkinat ovat Suomessa tällä hetkellä voimakkaan integroitumisen kohteena. Edellinen huomioiden hätiköityä myyntipäätöstä ei kannata tehdä sähkömarkkinahintojen ollessa noususuhdanteessa. Koillis-Satakunnan Sähkön lunastuslauseke on voimassa olevassa yhtiöjärjestyksessä kohtuuton, sillä yhtiöjärjestyksessä oleva verotusarvoon perustuva osakkeiden vaihdanta on mitätön osakkeen käypään arvoon nähden. Käypä arvo on BDO:n selvityksen mukaan noin 20 kertainen verotusarvoon ( nykyään vertailuarvo) nähden.

Edelliseen perustuen mahdolliset osakkeiden realisoimiset markkinaehtoisesti on hinnalla estetty ja täten voimassa oleva yhtiöjärjestys ei noudata osakeyhtiölain henkeä osakkeiden vapaasta vaihdannasta ja on siten kohtuuton. Käydyt neuvottelut sekä Virtain kaupunginhallituksen päätös osoittivat ettei yhtiöjärjestyksen muuttamisesta noin 10 vuotta käytyjä neuvotteluja ole edellytyksiä jatkaa Virtain kaupungin lukittua kantansa ettei mitään muutoksia voida yhtiöjärjestykseen tehdä johti siihen, että KSS:n yhtiökokouksen jälkeen Kihniön kunta nosti kanteen Tampereen käräjäoikeudessa asian ratkaisemiseksi ja lunastuslausekkeen kohtuullistamiseksi. Tällä toimenpiteellä Kihniön kunta pyrkii ratkaisuun siitä, että se itse on päättämässä omaisuudestaan, joko sen pitämisestä, tai myymisestä käypään hintaan. Kihniön kunnalla ei ole kuluvan vuoden talousarvioasiakirjaan eikä suunnitelmavuosille merkitty KSS osakkeiden realisoimista.

Aloitteen väittämä siitä, että KSS yhtiö myisi sähköä omakustannushintaan ei pidä paikkansa, ei edes huokeasti tuotetun vesivoiman. Mikään voittoa tavoitteleva yhtiö ei myy tuotettan omakustannushintaan. KSS Oy joutuu ostamaan sähkömarkkinoilta yli puolet myymästään sähköstä.

Lisäksi voidaan todeta, että myös muut omistajakunnat voivat olla ostajia etuosto-oikeutensa turvin Kihniön kunnan KSS osakkeille mikäli ne joskus myyntiin tulisivat ja 100 % kuntaomistus nähtäisiin tärkeänä, mutta tämä täytyisi tapahtua markkinahinnoilla eikä nykyisen yhtiöjärjestyksen "hyväntekeväisyyshinnoilla".

Lopuksi mainittakoon, että Kihniön kunta on realisoinut aikanaan myös Leppäkosken sähkö Oy:n osakkeita, mutta jättänyt omistukseensa sen verran osakkeita, että osallistumisoikeus yhtiökokouksiin on säilynyt.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen ja esittää kunnanvaltuustolle aloitteeseen annetun vastauksen hyväksymistä ja esittää kunnanvaltuustolle, että aloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 30 Kuntalaisaloite "Rivieran" palauttaminen yleiseksi uimapaikaksi

Kihniö • Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet

1) Julkaistu
23.11.2022

2) Lähetetty kuntaan
24.11.2022

Aloitteen sisältö

Kihniön ja Parkanon rajalla sijaitsevan Rivieran palauttaminen jälleen yleiseksi uimapaikaksi.
Kunnassa saa mielestäni olla muitakin hoidettuja uimapaikkoja kuin Pyhäniemi.
Raivausta ja kaivinkonetta paikka vaatisi, hoitamattomuudesta johtuen.
Pukukoppi, laituri ja istuimia, näillä pääsisi jo pitkälle.
Uimareita täällä kävi paljon myös Parkanosta, kannattaisi myös kysellä Kaupungin halukkuutta osallistumisesta kunnostukseen.
Metsähallitukselta joka alueen omistaa asiasta kyselin ja heillä ei sille estettä.


Aloitteeseen annettava vastaus:

Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksissaan 17.8 ja 7.9.2020 ja päättänyt, että Metsähallituksen maanvuokrasopimuksen jatkamista Linnankylän ”Rivieran” uimapaikan osalta ei jatketa, koska silloinen asian aloitteentekijä Linnankylän pienviljelijäyhdistys ei katsonut voivansa sitoutua Metsähallituksen asettamaan maan pilaantumista koskeviin ehtoihin. Linnankylän pienviljelijäyhdistys on perinteisesti vastannut uimapaikan siisteydestä ja huollosta.

Kihniön kunnassa on kaksi virallista kunnan ylläpitämää uimarantaa: Pyhäniemi Kankarinjärvellä ja Korhosjärven Aitolahti sekä kaksi muuta vapaaehtoisvoimin ylläpidettyä uimapaikkaa ns. Tuiskun ranta Korhosjärvellä Kihniön kylässä ja Raskin ranta Niskoksella Nerkoon järvellä.

Kunnan sitoutuminen yhä useamman uimarannan kunnossapitämiseen ei ole tarkoituksenmukaista ja edellä mainittujen uimapaikkojen tulisi olla riittävät 1.800 asukkaan Kihniölle. Lisäksi Kihniön kunnan resurssit uusien liikunta- / vapaa-ajan kohteiden perustamiseen ja hoitamiseen ovat hyvinkin rajalliset.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen ja esittää kunnanvaltuustolle aloitteeseen annetun vastauksen hyväksymistä ja esittää kunnanvaltuustolle, että aloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 31 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 31.12.2022 / Alustava

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alustavan tilinpäätösennusteen vuodelta 2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 32 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja

esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista

ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 33 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

2 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 34 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 2

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 1.2.2023

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 3 Sivistyslautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2023

§ 4 Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen vuonna 2023

§ 5 Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

§ 6 Lukuvuoden 2023-2024 työpäivät

§ 7 Kihniön yhtenäiskoulun valinnaiskurssien opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2023-2024

§ 8 Sopimus Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa aamu- ja iltapäivätoiminnan ja sekä koulun loma-ajan aikaisen hoidon järjestämisestä erityishuoltona

§ 9 Liittyminen Hanselin kilpailutukseen koulu- ja askartelutarvikkeista 2024-2026

§ 10 Liittyminen Hanselin kilpailutukseen Elintarvikkeista ja non-food-tuotteista 2023-2027

§ 11 Varhaiskasvatuksen markkinointi ja asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen

§ 12 Luvan myöntäminen leirikoulun järjestämiseen

§ 13 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 30.11.2022

§ 14 Viranhaltijapäätökset

§ 15 Ilmoitus- ja muut asiat

§ 16 Koulukuljetustarjousten hintojen korotukset

Nuorisovaltuusto 1.2.2023

Vanhus- ja vammaisneuvosto 25.1.2023

Tarkastuslautakunta 25.1.2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 35 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

1. Vanhus- ja vammaisneuvosto: Varaedustajien nimeäminen Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin: Hyvinvointialueen vanhusneuvoston varaedustajaksi nimettiin Kirsti Nieminen ja vammaisneuvoston varaedustajaksi Kosti Kuusisto.

2. Pirkanmaan maakuntamuseo: Pyhäniemen loma-asutusalueen kehittämissuunnitelmat

3. Pirkanmaan Te-palvelut: Työllisyyskatsaus joulukuu 2022, työttömyysprosentti 7,5 %

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Liukku Petri Pöytäkirjanpitäjä
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Niemi Marjo Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Pusa Leila Muu osallistujat
kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja