Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

30.11.2022

#2933

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 17/2022
Kokouspäivä 30.11.2022
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 20:15
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 30.11.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 1.12.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 210 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Erja Silvennoinen ja Severi Ala-Katara. Pöytäkirja tarkastetaan 30.11.2022 ja pidetään nähtävänä 1.12.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Niemi ja Erja Silvennoinen.

§ 211 Laajan hyvinvointikertomuksen vuosilta 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen vuosille 2021-2025
Valmistelija Perälä Anne

Kuntalain (410/2015) mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kuntaa huolehtimaan terveyden ja hyvinvoinnin edellytysten huomioimisesta kaikkien hallinnonalojen toiminnassa sekä seuraamaan väestön terveyttä, hyvinvointia ja toteutettuja toimenpiteitä.

Valtioneuvoston kesäkuussa 2020 hyväksymä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen periaatepäätös linjaa pitkän aikavälin toimia, joilla suomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden eriarvoisuus vähenee vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on turvata ihmisille kestävä hyvinvointi kaikissa elämänvaiheissa. Ihmisten työ- ja toimintakyvyn edistäminen ymmärretään tässä linjauksessa laaja-alaisena toimintana, jonka seurauksena ihmiset voivat hyvin ja kokevat osallisuutta. Siinä onnistumiseksi tarvitaan toimia kaikilla hallinnonaloilla sekä esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan ja yritysten tekemistä. (STM 2020)

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä on neljä painopistettä:

1. Kaikille mahdollisuus osallisuuteen

2. Hyvät arkiympäristöt

3. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja palvelut

4.Päätöksenteolla vaikuttavuutta

Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisestä kunnassa tulee raportoida valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Laaja hyvinvointikertomus on työväline hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun, seurantaan, raportointiin ja arviointiin. Se auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet. Hyvinvointikertomustyö jakaantuu kertomusosaan, jossa kuvataan hyvinvoinnin nykytilanne ja suunnitelmaosaan, jossa on kuvattu tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseen. Hyvinvointikertomuksessa tunnistettujen painopisteiden,tavoitteiden ja niistä johdettujen toimenpiteiden tulisi ohjata kunnan hyvinvointityötä. Painopisteitä voidaan muokata sekä tavoitteita ja toimenpiteitä tarkentaa vuosittain hyvinvointiraportin yhteydessä, jos tarkasteltavien mittareiden ja indikaattoreiden perusteella asia huomataan tarpeelliseksi Hyvinvointikertomus tuottaa myös seurantatietoa suunnitelmien,ohjelmien ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan onnistumisesta sekä paikallisista ilmiöistä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja, ylläpidetään ja parannetaan hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja toimintakykyä, ehkäistään syrjäytymistä, osattomuutta, tapaturmia ja sairauksia. Tärkeää on kohtaaminen, yksilötasolla, ihminen ihmisen kanssa. Yhteistyötä eri toimialojen ja toimijoiden välillä tuleekin tehdä laaja-alaisesti ja yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaten kohtaamista kunnioittaen niin arjessa kuin vapaa-ajalla. Peruspalveluiden ennaltaehkäisevässä työssä on laaja vastuu eri toimijoilla ja yhteistyötä tulee tehdä maakunnan hyvinvointialueen kanssa (kunnille ja hyvinvointialueille on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 6 ja 7 §:ssä säädetty yhteistyövelvoite hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä). Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat myös vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat, jotka järjestävät kuntalaisille muun muassa aktiviteetteja ja tapahtumia. Ennaltaehkäisevällä työllä voidaan vähentää raskaiden, pitkäaikaisten ja kustannuksia lisäävien korjaavien palveluiden käyttö. 

Vuoden 2017-2020 laajan hyvinvointikertomuksen painopisteet Kihniön kunnassa olivat :

Terveellisten elintapojen edistäminen

Hyvä arki kaikille

Perheiden tukeminen

Pirkanmaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteet vuosille , jotka kunnan tulisi ottaa huomioon omassa suunnittelussa- kaudella 2021-2024 ovat:

1.Elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia

2. Osallisuus ja vaikuttaminen

3.Turvallinen elinympäristö

4.Vaikuttavat palvelut

Kihniön uudelleen koottu hyvinvointiryhmä (kunnanhallitus 15.11.2021 § 212) Hyvinvointityöryhmän päivittäminen) on valmistellut laajan hyvinvointikertomuksen ja käyttänyt apuna sähköistä hyvinvointikertomustyövälinettä. Hyvinvointiryhmän esityksen mukaan kunnanhallitus ja valtuusto vahvistivat vuoden 2022 alussa, että valtuustokauden 2021-2024 laajan hyvinvointikertomuksen työn painopisteiksi Kihniön kunnassa asetetaan:

Terveellisten elintapojen edistäminen

Osallisuus ja vaikuttaminen

Turvallinen elinympäristö

Hyvinvointikertomuksen painopisteet tukevat kunnan strategian toteuttamista. Painopisteiden tehty kuntalaisten kuulemista hyvinvointikyselyllä sekä pyydetty lausuntoa vanhusneuvostolta sekä nuorisovaltuustolta. Hyvinvointiryhmä on nyt koonnut painopisteiden tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit hyvinvointisuunnitelma taulukkoon ja pyytää hallitusta ne vahvistamaan.

Lisäksi hyvinvointikertomuksen laadinnan yhteyteen on tuotu ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelman osio. Kihniön ja Parkanon yhteistoiminta-alueella on ennaltaehkäiseväksi päihdetoimielimeksi nimetty Perusturva Yta-lautakunta. Tulevan hyvinvointialueen alkaessa lautakunnan tehtävä kuitenkin päättyy ja kuntan tuleenimetä uusi toimielin, joka luo rakenteet ja valvoo ennaltaehkäisevän työn kokonaisuutta. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) ohjaa päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tehtävää työtä.

Työ kattaa alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyn ja vähentämisen. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) pykälä 5§ mukaan kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.

Toimielimen tehtävänä on:

1) huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;

2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;

3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;

4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;

5) huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.

Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista.

Hyvinvointikoordinaattori esittelee asiaa kokouksessa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se:

 • hyväksyy oheisen Kihniön kunnan laajan hyvinvointikertomuksen 2021- 2025 sekä
 • merkitsee tiedoksi hyvinvointikertomuksen (valtuustokauden) 2017-2020 toteutumisen
 • nimeää Kihniön kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaksi toimielimeksi sivistyslautakunnan.
 • Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Päätöksen lisätiedot

  Hyvinvointikoordinaattori poistui tämän asian jälkeen klo 17.05.

  Liitteet
  § 212 Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman hyväksyminen

  Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

  Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

  Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

  Talousarvioasiakirjan osa I sisältää yleisperustelut sekä yleiset tavoitteet suunnitelmakaudelle samoin kuin historia- ja kehystietoa taloudesta ja tuloslaskelmista, rahoituslaskelman sekä talousarvion sanalliset perustelut osastoittain / tehtäväalueittain. Osa II sisältää vuoden 2023 talousarvion numero-osan ja siihen liittyvä tuloslaskelman, investoinnit ja rahoitus-suunnitelman. Osa III sisältää taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2025 ja siihen liittyvät tuloslaskelmat, investoinnit ja rahoitussuunnitelman. Talousarvioasiakirjan lopussa on liitteenä Kihniön kuntastrategia 2022-2030.

  Vuoden 2023 talousarvioesitys on noin 40.000 euroa ylijäämäinen. Vuosikate on 510.266 euroa positiivinen. Käyttötalouden toimintamenot ovat 7.367.103 euroa ja toimintatulot 2.997.443 euroa. Nettolainamäärä vähenee talousarviovuonna 2023 noin 639.000 eurolla. Kokonaislainamäärä on talousarviovuode lopussa noin 6.085.000 euroa. Nettoinvestoinnit ovat noin 370.900 euroa vuonna 2023.

  Merkittävänä muutoksena on sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymisestä hyvinvointialueelle johtuvat vaikutukset.

  YT-toimielin käsittelee talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 28.11.2022

  Osastopäälliköt ovat kokouksessa asiantuntijana tämän asian ajan.

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy oheisena olevan talousarvion vuodelle 2023 ja vuosia 2024 – 2025 koskevan taloussuunnitelman.

  Kunnanhallitus oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään talousarvioasiakirjaan tarvittaessa teknisluonteisia oikaisuja ja täydennyksiä.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Päätöksen lisätiedot

  Johanna Kujansuu, Henna Ala-Kurki ja Marita Törmä poistuivat klo 18.20 tämän asian jälkeen.

  § 213 Kihniön kunnan ja Parkanon Vesi Oy:n neuvottelutuloksen hyväksyminen maksamattomista suorituksista jätevesien puhdistamisesta.

  Kihniön kunnan ja Kihniön Vesi ja Lämpö Oy sekä Parkanon Vesi Oy:n kanssa on ollut eri näkemyksiä jäteveden puhdistamisen kustannuksista Parkanon jätevesilaitoksella. Perimmäinen syy erimielisyyksiin on ollut alkuperäisen sopimuksen tulkinta, mikä olisi kaivannut uudistamista ja selkeyttämistä jo pitkään.

  2.6.2022 Pidettiin neuvottelu edellä mainittujen tahojen kanssa, jossa sovittiin, että sopijapuolten kesken tehdään uusi sopimus jätevesien johtamisesta ja käsittelystä sekä lietteiden johtamisesta 30.9.2022 mennessä.

  Uusi sopimus allekirjoitettiin määräaikaan mennessä 30.9.2022.

  Maksamattomista suorituksista sovittiin siten, että Kihniön kunta maksaa Parkanon Vesi Oy:lle 40.723,71 euroa.

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus hyväksyy neuvottelun tuloksen mukaisen 40.723,71 euron korvauksen maksamisen Parkanon Vesi Oy :lle

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  § 214 Määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvioon

  Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

  Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle tulee varata lisämäärärahaa 200.000 euroa. Ulkoistuksen vuosihinta on määritelty vasta elokuussa se on noin 135.000 korkeampi kuin mitä on budjetoitu. Pandemian kustannukset ovat korkeammat kuin budjetoidut.


  TulossalueTA 2022muutosTA+Muutos 2022
  Kunnanhallitus
  Sosiaali- ja terveystoimi
  -8.833.644-200.000-9.033.644


  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että esitetylle tulosalueelle tehdään seuraavat muutokset:

  Kunnanhallituksen tulosalue

  Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle (kustannuspaikka sote-ulkoistus 135.000 ja pandemia 65.000 ) varataan lisämääräraha 200.000 euroa.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  § 215 Keskustan valtuustoryhmän aloite / kokeilu maksuttomasta päivähoidosta

  Keskustan valtuustoryhmä esittää kokeilua maksuttomasta päivähoidosta vuoden 2023 aikana lapsiperheiden houkuttelemiseksi kuntaan. Valtuustoaloitteessa todetaan, että ollaan huolestuneita lapsiperheiden määrän kehitystä. Edelleen keskustan valtuustoryhmä toteaa, että tarvitsemme konkreettisia keinoja, jotta voidaan muuttaa kehityksen suuntaa. Kunnan tulee tehdä kaikkensa, jotta lapsiperheiden määrä on sellainen, että voimme tarjota maksuttoman perusopetuksen. Tähän tarvitaan tietty määrä lapsiperheitä. Lopuksi keskustan valtuustoryhmä toteaa, että muissa kunnissa on näistä kokeiluista positiivisia kokemuksia. Esimerkiksi 2.000 asukkaan kunnassa Soinissa viime vuonna väkiluku kasvoi ja yhdeksi tekijäksi on katsottu juuri maksuton päivähoito.

  Kunnanjohtaja on tiedustellut maksuttomaa varhaiskasvatusta toteuttavilta kunnilta, joita Suomessa on tällä hetkellä 12 alla olevat kysymykset ( 8 kuntaa / kaupunkia vastasi).

  1.Onko maksuttomalla varhaiskasvatuksella ollut lapsiperheitä lisäävä vaikutus kunnassanne?

  2.Onko kunnassa jo asuvien varhaiskasvatuksen käyttö lisääntynyt maksuttomuuden myötä?

  3.Oma näkemyksenne siitä, että oliko maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtyminen organisaatioltanne

  oikea ratkaisu?

  4.Kuinka olette hyödyntäneet kuntamarkkinoinnissa maksutonta varhaiskasvatusta?

  KYSELYN VASTAUKSET:

  Kysymykseen yksi tuli neljä puoltavaksi katsottavaa lausuntoa.

  Kysymykseen kaksi tuli kuusi puoltavaa lausuntoa.

  Kysymykseen kolme tuli kuusi puoltavaa lausuntoa ja kaksi varauksellista lausuntoa, mutta ei yhtään selkeää ei vastausta.

  Kysymykseen neljä tuli 6 puoltavaa vastausta siitä, että markkinoinnissa oli huomioitu maksuton varhaiskasvatus.

  Monissa vastauksissa tuli esiin se, ettei voida varmuudella katsoa mikä oli lopulta se syy, mikä vaikutti lapsiperheiden muuttoon paikkakunnalle ja ehkäpä sitä on vaikea varmuudella todentaakkaan.

  Maksuttoman päivähoidon vaikutukset kunnan talouteen:

  Vuodelle 2023 varhaiskasvatuksen maksukattoja nostetaan jälleen valtion päätöksillä, mikä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatusmaksutuottojen määrä laskee noin 30 %. Tämän vuoksi Kihniön kunnan varhaiskasvatuksesta saamat maksutuotot jäisivät noin 10.000 euroon vuodelta 2023.

  Maksuton varhaiskasvatus ei koske kuntien välisiä sopimuksia ja näistä kunta saisi edelleen laskuttaa varhaiskasvatuksesta, mikäli tällaisia tapauksia vielä tulee.

  Lisäksi riskinä on se, että maksuttoman varhaiskasvatuksen palvelujen käyttö lisääntyy kunnan sisäisesti. Tästä voi seurata tarve palkata lisää henkilöstöä, jolloin kustannukset ovat merkittävät. Tällä hetkellä ryhmissä on kuitenkin tilaa, mutta riski on syytä tiedostaa.

  Keskustan valtuustoryhmä ehdottaa, että kokeilu kestäisi vuoden 2023 . Tosiasiallisesti vuosi on liian lyhyt aika, että voidaan todeta kokeilun vaikutukset. Siksi ehdotankin, että mikäli kokeiluun lähdetään se kestäisi vuodet 2023 – 2024.

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kihniön kunta suorittaa kokeilun maksuttomasta varhaiskasvatuksesta vuosien 2023 -2024 aikana. Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että sivistyslautakunta velvoitetaan suunnittelemaan maksuttoman varhaiskasvatuksen mahdollisimman kustannustehokas ja yleisöä tavoittavan kunnan ulkopuolisen markkinoinnin.

  Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  § 216 Hyvinvointialueelle siirtyvien kiinteistöjen vuokrasopmukset

  Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, myöhemmin myös ”voimaanpanolaki”) 22 §:n 1 momentin mukaisesti kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023 alkaen.

  Voimaanpanolain 22 §:n mukaan hyvinvointialue ja kunta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä toimitilojen hallintaa koskevien vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin kuin pykälässä säädetään.

  Pirkanmaan hyvinvointialue on valmistellut sopimusluonnoksen ja vastuunjakotaulukon oheisten liitteiden mukaisesti. Pohjana käytetään Maakuntien tilakeskuksen valmistelemia aineistoja.

  Hallintosäännön § 72 mukaan kunnan kiinteän omaisuuden vuokraamisesta päättää kunnanhallitus.

  Vuokrasopimuksen muista ehdoista ja vastuunjakotaulukon päivittämisestä käytännön työssä vastaa Kihniön kunnassa tekninen toimi. Niin ikään kiinteistöjen hoitamisesta vastaa tekninen toimi vastuunjaon mukaisesti.

  Kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin tilojen vuokrastopimukset tehdään toistaiseksi voimassaoleviksi kolmen vuoden jälkeen. Tehostetun palveluasumisen yksikön Suutarin Pihlajan vuokrasopimus siirtyy sellaisenaan ja on voimassa sopimuskauden loppuun saakka. Suutarin Pihlajan rakentamisen yhteydessä Kihniön kunnan antama takaussitoumus ei siirry. Voimaanpanolain 25 §:n mukaan jos kunta on antanut 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun, sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan osakeyhtiön puolesta takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. Hallituksen esityksen mukaan 25 §:n 4 momentti koskee takaussitoumuksia, joita kunta on mahdollisesti antanut omistamansa, sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla toimivan yhtiön puolesta.

  Liite 1 Terveyskeskuksen vuokrasopimus

  Liite 2 Toimela III (koulukuraattorin tila)

  Liite 3 Paloasema, (kouluterv.hoitajan tila)

  Liite 4 Lottala, (sosiaalitoimen tila)

  Liite 5 Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot vuokrasopimus


  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä:

  • liitteenä olevat vuokrasopimusluonnokset,
  • valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään luonnoksille teknisiä korjauksia,
  • valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan sopimaan mahdollisesta optiovuoden käytöstä sopimuskauden päättyessä

  .

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi Hyvinvointialue Mikko Alin
  Liitteet
  § 217 Kunnanvaltuuston 14.11.2022 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

  Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

  Kunnanvaltuuston 14.11.2022 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

  § 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  § 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

  § 20 Lausunnot tarkastuslautakunnan huomioista tarkastuskertomuksessa

  § 21 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.6.2022 mukaan

  § 22 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen / Kihniön kunta

  § 23 Kuntastrategia 2022-2030

  § 24 Kiinteistöverot vuodelle 2023

  § 25 Vuoden 2023 tuloveroprosentti

  § 26 Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n lainojen maksuohjelman muutos

  § 27 Eronpyyntö luottamustoimista / Pystykoski Tero

  § 28 Eronpyyntö luottamustoimesta / Kuusela Rami

  § 29 Eronpyyntö luottamustoimista / Yli-Kärkelä Amalia

  § 30 Eronpyyntö luottamustoimista / Markkola Roosa

  § 31 Vastaus kuntalaisaloitteeseen " vanhuksille asumispaikkoja Kihniön sairaalaan"

  § 32 Vastaus kuntalaisaloitteeseen " öljystä luopuminen"

  § 33 Vastaus kuntalaisaloitteisiin "kunnan nimi ja pormestarimalli"

  § 34 Vastaus kuntalaisaloitteeseen " Stop-merkki"

  § 35 Vastaus kuntalaisaloitteeseen " pumppuvoimalaitos "

  § 36 Muut asiat

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  § 218 Hyvinvointijohtajan viran perustaminen

  Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 12.9.2022 §:ssä 148 eriyttää sivistystoimenjohtajan virkatehtävät rehtorin virkatehtävistä, koska yhdistelmävirka on vuosien saatossa osoittautunut tekijöilleen kuormittavaksi. Tämän lisäksi kunnanhallitus päätti samassa pykälässä, että hyvinvointijohtajan virka laitetaan valmisteluun.

  Kunnanhallitus perusti kokouksessaan 24.10.2022 §: ssä 194 työryhmän valmistelemaan hyvinvointijohtajan tehtävänkuvaa. Työryhmä kokoontui 7.11.2022 valmistelemaan asiaa.

  1.1.2023 tapahtuu kuntahistorian suurin muutos, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Kunnan ja hyvinvointialueen välille syntyy merkittävä yhdyspinta, mikä edellyttää myös kunnan vastuulle jäävien ja lainsäädännössä annettujen uusien hyvinvoinnin edistämisen tehtävien tarkastelua ja organisointia. Hyvinvointityön tavoitteena on vahvistaa kunnalle kuuluvaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistehtävää sekä kuntalaisten osallisuuden lisäämistä sekä hyvinvointialueen, kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävää verkostoyhteistyötä. Kuntiin jäävä yhdyspintojen sisältö on vielä kehittymässä. Se muuttuu ja tarkentuu hyvinvointialueen käynnistyessä.

  Edelliseen perustuen hyvinvointijohtajan virkatehtäviin kuuluu kunnan hyvinvointi- ja kotouttamiskoordinaattorin tehtävät sekä mahdolliset hyvinvointialueen ja kunnan yhdyspintatehtävät ja hän toimii työterveyshuollon yhteyshenkilönä.

  Hyvinvointijohtaja toimii lisäksi varhaiskasvatuksen, liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden, kirjaston ja sivistystoimen tukipalveluiden esimiehenä sekä esi- ja perusopetuksen, jossa rehtori vastaa toiminnasta, ylimpänä viranhaltijana sekä hoitaa kulttuurisihteerin työtehtävät.

  Lisäksi hyvinvointijohtaja vastaa kunnan hankkeiden valmistelusta ja hallinnoinnista sekä on kunnan tiedotusvastaava.

  Hyvinvointijohtajan tulisi johtaa toimialueensa kokonaisuutta ja yhteistyötä kunnan toimialoihin ja sidosryhmiin. Hyvinvointijohtajan tehtävä on laaja ja vaatii moniosaamista ja yhteistä kehittämistä työntekijöiden kanssa. Sidosryhmätyöskentelyä ja verkostoitumista on paljon.

  Kihniön kunnan voimassa olevan hallintosäännön 6. luvun 46 §:n mukaan kunnanhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

  Hyvinvointijohtajan kelpoisuusvaatimuksisksi määritetään ylempi korkeakoulututkinto.

  Yksityiskohtaisempi luettelo sivistysvastuualueen tehtävistä, kulttuurisihteerin tehtävistä ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävistä liitteenä.

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus päättää perustaa hyvinvointijohtajan viran esittelytekstissä olevin perustein ja tehtäväsisällöin.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Liitteet
  § 219 Hyvinvointijohtajan viran aukijulistaminen

  Hyvinvointijohtajan virka on uusi ja julistetaan auki siten, että viran viimeinen hakupäivä on 16.1.2023.

  Liite 6 hakuilmoitus

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus päättää hyvinvointijohtajan viran aukijulistamisesta seuraavasti:

  - Viran viimeinen hakupäivä on 16.1.2023 klo 16

  - Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto

  - Julkaista hakuilmoitus harkinnan mukaan sanomalehdissä te- / Oikotie palveluissa ja kunnan sähköisillä kanavilla.

  - Hyväksyä liitteenä olevan hakuilmoituksen

  - Valita haastatteluryhmän

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Päätöksen lisätiedot

  Haastattelutyöryhmään valittiin kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajisto, sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

  Liitteet
  § 220 Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttäminen
  Edeltävä kohta § 201 Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttäminen

  Yhtenäiskoulun rehtorin virka on ollut avoinna. Viimeinen hakuaika 28.11.2022 klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Hakemuksen jättivät:

  • Isojärvi Mervi KM
  • Karonen Eeva FM
  • Männikkö-Tarsia Tarja FM

  Aiemmalta hakukierrokselta mukana on Tapio Mäkelä KM.

  Hakemusasiakirjat nähtävänä kokouksessa.

  Oheisena yhteenveto hakijoista.

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus valitsee haastateltavat ja nimeää haastattelutyöryhmän.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Päätöksen lisätiedot

  Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun Mervi Isojärven ja Tarja Männikkö-Tarsian. Haastattelut pidetään 2.12.22 kunnanviraston kokoushuoneessa.

  Haastattelutyöryhmään valittiin kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajat, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, vs. sivistystoimenjohtaja ja kunnanjohtaja.

  § 221 Puumilan tilojen yrittäjäsopimuksen hyväksyminen

  Kunta käynnisti yrittäjäpohjaisen emännän / isännän haun syksyllä 2022 edellisen yrittäjän ilmoitettua lounasravintolan toiminnan loppumisesta Puumilassa. Puumilasta oli kiinnostunut useampikin yrittäjä. Neuvottelut tilojen vuokrausta koskevasta sopimuksesta on käyty Pitopalvelua pitävän Sami Jokisen kanssa. Yrittäjän tarkoituksena on käynnistää Puumilassa ruoka- ja kahviopalvelut sekä juhla- ja kokoustoiminnan tilapalvelut.

  Pitopalvelu Sami Jokisen ja kunnan välinen sopimus alkaa taannehtivasti 15.11.2022

  Liitteenä n:o 7 on sopimus. Sopimuksen ehtojen mukaan se sitoo vuokralaista heti, kun se on allekirjoitettu ja Kihniön kuntaa, kun kunnanhallitus on sen hyväksynyt ja päätös on saanut lainvoiman.
  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä n:o 7 olevan sopimuksen.

  Lisäksi kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä sopimukseen tarvittavia pieniä teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi Asianosaiset, taloustoimisto
  Liitteet
  § 222 Kunnanjohtajan informaatioasiat

  Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  § 223 Kiinteistönluovutusilmoitukset

  Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

  Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

  Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

  Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

  Kiinteistönluovutusilmoituksia:

  3 kiinteistönluovutusilmoitusta

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  § 224 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

  Viranhaltijapäätökset:

  Kunnanjohtaja § 36

  Talous- ja hallintojohtaja §

  Talouspäällikkö §

  Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

  Sivistyslautakunta 23.11.2022

  § 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  § 88 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

  § 89 Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

  § 90 Liikuntatoimen palkittavien valinta vuodelle 2022

  § 91 Ilmoitus- ja muut asiat

  Tekninen lautakunta 23.11.2022

  § 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  § 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

  § 102 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2023

  § 103 Talouden toteuma 1.1. - 30.9.2022

  § 104 Muut asiat

  Tarkastuslautakunta 15.11.2022

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus merkitsee saapuneet otteet ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  § 225 Saapuneet kuntalaisaloitteet

  Kuntalaisaloitepalvelussa on jätetty seuraava kuntalaisaloite:

  "Rivieran" palauttaminen yleiseksi uimapaikaksi.

  Aloite on luettavissa kokonaisuudessaan kuntalaisaloitepalvelussa

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus merkitsee tehdyn kuntalaisaloitteen tiedokseen ja lähettää sen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  § 226 Ilmoitusasiat

  Saapuneet:

  1. FCG Ilmatar Oy: Tuuramäen tuulivoimahankkeen viranomaisneuvottelun muistio

  2. Traficom: Valtiontuen myöntäminen Pohjois-Kihniön laajakaistahankkeelle

  3. Ely Pirkanmaa: Työllisyyskatsaus lokakuu, työttömyysprosentti 6,6

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Lataa pdf

  Henkilöt

  Henkilöt
  Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
  Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
  Liukku Petri Esittelijä
  Kunnanjohtaja
  Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
  Niemi Marjo Tarkastajat
  Silvennoinen Erja Tarkastajat
  Niemi Marjo Osallistujat
  Ojala Janne Osallistujat
  Shemeikka Mika Osallistujat
  Toivonen Katri Osallistujat
  Ala-Kurki Henna Muu osallistujat
  Asiantuntija § 212
  Kujansuu Johanna Muu osallistujat
  vt. Tekninen johtaja § 212
  Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
  Kunnanvaltuuston pj.
  Perälä Anne Muu osallistujat
  Hyvinvointikoordinaattori § 211
  Pusa Leila Muu osallistujat
  Kunnanvaltuuston 2. vpj.
  Törmä Marita Muu osallistujat
  Talouspäällikkö § 212