Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

16.5.2022

#2588

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2022
Kokouspäivä 16.5.2022
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:52
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 17.5.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 18.5.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanjohtaja.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 77 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Katri Toivonen ja Erja Silvennoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 17.5. ja pidetään nähtävänä 18.5.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Silvennoinen ja Kirsi Jytilä.

§ 78 Investointien 2022 ajankohtaiskatsaus

Tekninen johtaja Tarmo Oraluoma saapuu kokoukseen esittelemään kuluvan vuoden talousarviossa olevien investointien eteenpäin viemistä ja kilpailutustilannetta. Ennen kaikkea tekniseltä johtajalta edellytetään selvitystä, mihin toimenpiteisiin hän on jo ryhtynyt sekä aikataulutusta ja suunnitelmia loppuvuoden osalle

Päätösehdotus

Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedokseen saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 79 Kunnan edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan

Asevelvollisuuslaki määrää, että kutsuntalautakuntaan kuuluu sotilasjäsenten lisäksi yksi edustaja kustakin kunnasta, jonka kutsunnanalaisia kutsuntatoimitus koskee. Viimeksimainitun jäsenen, jolla on äänivalta ainoastaan omaan kuntaansa kuuluvia kutsunnanalaisia koskevissa asioissa, valitsee kunnanhallitus. Lisäksi on valittava varajäsen.

Kuluvana vuonna kihniöläisten kutsuntatilaisuus on Kihniössä 13.9.2022.

Kutsuntalautakuntaan valitun kunnan edustajan ja hänen varajäsenensä yhteystiedot pyydetään lähettämään 1.8.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: pirkanmaanaluetoimisto@mil.fi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee yhden edustajan ja yhden varaedustajan kutsuntalautakuntaan vuosiksi 2022-2025.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus valitsi varsinaiseksi jäseneksi kutsuntalautakuntaan Janne Ojalan ja varajäseneksi valittiin Mika Shemeikka.

Tiedoksi pirkanmaanaluetoimisto@mil.fi
§ 80 Luottamustoimen päättyminen ja uudelleen täyttäminen

Tapani Risku on valittu kiinteistötoimistusten uskotun miehen luottamustehtävään syksyllä 2021. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Käräjäoikeuslain 6 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25–vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Riskun kohdalla ikäpykälä on täyttynyt ja hän on näin ollen menettänyt vaalikelpoisuutensa ko. luottamustoimeen ja hänen tilalleen on valittava uusi luottamushenkilö.

KuntaL 78 §:n mukaan ” jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielein toteaa luottamustoimen päättyneeksi." Kiinteistötoimitusten uskotun miehen osalta päätöksen tekee valtuusto.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Tapani Riskun luottamustoimi katsotaan päättyneeksi kiintestötoimitusten uskotun miehen luottamustehtävässä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanvaltuusto
§ 81 Puhepalveluiden hankinta

Kihniön kunnan puhepalveluiden sopimus on päättymässä. Tarjouspyynnöt puhepalveluista lähetettiin kahdelle palveluntuottajalle DNA:lle ja Telialle. Kunnalla on nykyinen sopimus Telian kanssa.

Kihniön kunnan tietohallinto ehdottaa jatkamaan yhteistyötä Telian kanssa mobiilivaihteen ja liittymien osalta ja valitsemaan Telian 24 kuukauden määräaikaisen sopimuksen Telian tarjouksen mukaisesti. Telian hinnoittelu on tämän hetkisen liittymäkannan mukaan keskimäärin noin 10% kuukaudessa edullisempi, kuin DNA:n vastaava tarjous.

DNA:lla tulisi korkeampien kuukausimaksujen lisäksi käyttöönotto- ja koulutuskustannukset.

Sopimuskauden hankintahinta jää alle kotimaisen kynnysarvon.

Tarjoukset, vertailu ja sopimusluonnos liitteenä 1-4 (luottamuksellinen)

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että puhepalvelut hankitaan edullisimman tarjouksen tehneeltä Telia Finland Oyj:ltä. Sopimus on määräaikainen. Lisäksi kunnahallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi DNA, Telia, Tietohallinto
§ 82 Ostolaskujen vastaanottajat ja hyväksyjät

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnahallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tarkistetaan laskujen asiatarkastajat/vastaanottajat vuosittain.

Kunnassa on käytössä sähköinen laskujen hyväksymiskäytäntö. Sisäisen valvonnan varmistamiseksi, laskujen vastaanottaja ja hyväksyjä ei saa olla sama henkilö. Omia laskuja ei voi hyväksyä eikä pääsääntöisesti alainen voi hyväksyä esimiehen laskuja. Laskujen vastaanottajat/asiatarkastajat tarkistavat laskun oikeellisuuden. Vastaanottajan tulee tarkistaa tiedot tavaran tai palvelun tilaajalta. Laskujen hyväksyjän on huolehdittava, että laskussa on asianmukaiset tilimerkinnät ja muut laskutustiedot. Reklamoinnista vastaa tavaran tai palvelun tilaaja. Laskut tulee toimittaa maksatukseen välittömästi hyväksymisen jälkeen viivästyskorkojen välttämiseksi.

Liite 5 ostolaskujen vastaanottajat ja hyväksyjät

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä 5 mainitut laskujen vastaanottajat ja hyväskyjät.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yleinen hyväksymisoikeus varsinaisen hyväksyjän tai varahyväksyjän esteellisenä tai poissa ollessa kaikkiin kunnan laskuihin on seuraavan järjestyksen mukainen: 1. kunnanjohtaja 2. talous- ja hallintojohtaja 3. talouspäällikkö.

Varsinaisten laskujen vastaanottajien ollessa estynyt, ottaa osastopäällikkö laskut vastaan ja kunnanjohtaja tai talous- ja hallintojohtaja hyväksyy.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hallintokunnat, taloustoimisto
Liitteet
§ 83 Verotuloennuste 2022

Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy Kihniössä ko. ennusteen mukaan kuluvana vuonna noin 170.000 euroa enemmän kuin on budjetoitu ja noin 119.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2021.

Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin ylijäämäisenä 56.262 €. Kunnal­lisverotuotto vuonna 2021 oli 4.861.000 euroa ja ennusteen mukaan kunnallisverotuotto olisi vuoden 2022 lopussa 4.922.000 euroa. (ero +61.000).

Yhteisöverotuotto vuonna 2021 oli 1.152 euroa ja ennusteen mu­kaan yhteisöverotuotto olisi vuoden 2022 lopussa 972.000 euroa (ero -180.000).

Kiinteistöverotuotto vuonna 2021 oli 545.000 euroa ja ennusteen pe­rusteella kiinteistöveron tuotto olisi 540.000 euroa (ero -5.000) vuoden 2022 lopussa.

Esityslistan mukana on kuntaliiton arvio (4/2022) kunnan verotulokertymästä vuoden 2022 osalta (liite ), jonka mukaan Kihniön kunnan verotulot 2022 yh­teensä olisivat 6.439.000 euroa (6.558.000 / 2021).

Liite 6 verotuloennuste

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kuntaliiton verotuloennusteen tiedoksi sekä käy asi­asta tarvittavan keskustelun.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 84 Kokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen Saskyn ja Sataedun koulutuskuntayhtymien yhtymäkokoukseen

Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajat valitaan seuraavasti:

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Sataedun yhtymäkokous pidetään 25.5.2022 klo 14.00 Sataedu Ulvilan auditoriossa.

Saskyn yhtymäkokous pidetään 16.6. klo 16 Vammalan ammattikoulun auditoriossa.

Edustajien ja varaedustajien nimet ja sähköpostiosoitteet pyydetään toimittamaan kuntayhtymän kirjaamon sähköpostiin kirjaamo@sasky.fi 24.5.2022 mennessä. Sataedun edustajat 24.5. mennessä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymien yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus nimesi Sataedun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Matti Sillanpään ja varalle Rami Kuuselan.

Kunnanhallitus nimesi Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Leila Törmän ja varalle Kirsi Jytilän.

Tiedoksi kirjaamo@sasky.fi, sataedu@sataedu.fi
§ 85 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2022

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa esitetään valtion perusväylänpidon rahoituksella toteutettavat alueen keskeiset tienpitotoimenpiteet vuonna 2022 sekä joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvät keskeiset asiat ELY-keskuksen vastuualueella. Lisäksi suunnitelmassa luodaan katsaus tienpitoa ja liikennettä ohjaaviin alueellisiin linjauksiin sekä niihin vaikuttaviin taustatekijöihin. Suunnitelmassa nostetaan vuosittain esiin myös muita ajankohtaisia liikenteeseen liittyviä asioita.

Suunnitelma on laadittu paikkatietopohjalle, joten karttoja pääsee tarkastelemaan tarkemmin ja osaan kartalla esitettävistä asioista on kytketty tarkempia tietoja kohteista. Suunnitelmassa on linkkejä myös muihin tietolähteisiin tarkempaa tutustumista varten.

Pirkanmaa on voimakkaasti kasvava maakunta. Suhteellinen asukasmäärän kasvu on ollut maamme nopeinta ja absoluuttisestikin kasvumäärät ovat kärkisijoilla. Tämä näkyy myös alueen liikenteessä. Pirkanmaa on myös elinkeinoelämän kannalta vetovoimainen, joten kasvu ja muutos on voimakasta myös tällä osa-alueella. Oman elinkeinoelämän lisäksi Pirkanmaan liikenneverkko palvelee merkittävästi myös muita alueita, sillä huolimatta alueen oman toiminnan virkeydestä, alueen tavaraliikenteestä iso osa muodostuu myös kauttakulkevista tavaravirroista.

Nopea kasvu näkyy alueen liikennevirroissa, mutta myös voimakkaissa maankäytön muutoksissa, jotka muokkaavat liikennevirtoja. Raskaan liikenteen määrät alueen pääteillä hipovat lukemia, jotka vastaavat joidenkin alueiden pääteiden kokonaisliikennemääriä. Yksittäisillä väyläosuuksilla liikennemäärät ja niiden kasvuvauhti ovat maan suurimpia.

Kasvu keskittyy Tampereen kaupunkiseudulle. Vastapainoksi osassa maakuntaa etenkin haja-asutusalueella liikennemäärät ovat vähentyneet ja tämän kehitys luultavasti jatkuu tulevaisuudessakin. Tämä tuo vaikean optimointitehtävän tienpidon ja liikenteen linjauksiin: miten taklataan keskittyvän kasvun aiheuttamat ongelmat, mutta samanaikaisesti turvataan liikkumismahdollisuudet riittävällä tasolla kaikille pirkanmaalaisille.

Valtion rahoitustilanne ei tuo helpotusta ongelmaan. Perusväylänpidon ja joukkoliikenteen rahoitustaso vähenee edellisvuodesta ja valtiontalouden kehysten mukaan lasku iskee tulevana vuonna vielä voimakkaammin tienpitoon. Alueellisen tienpitäjän keinot tässä tilanteessa jäävät vähäisiksi. Väkisinkin tämä tarkoittaa korjausvelan kasvua ja palvelutason laskua joillekin tienkäyttäjille, mutta tavoitteenamme on pitää tilanne hallitusti oikeudenmukaisena.

Vuonna 2022 perusväylänpidon rahoitusta on 45,543 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi käytössä on edellisvuodelta säästynyttä rahoitusta.

Vuoden 2022 rahoitustaso on noin 7,5 miljoonaa euroa edellisvuotta vähäisempi. Saldoja jäi viimevuotista enemmän ja mahdollisesti vuoden aikana voidaan vielä jonkin verran osoittaa lisärahoitusta alueelliseen tienpitoon. Valtion julkisen talouden suunnitelman kehysten perusteella vuonna 2023 tienpitoon valtakunnallisesti osoitettava rahoitus vähenee vielä 120 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa Pirkanmaalla lähes 10 miljoonan euron vähennystä määrärahaan. Vähenemä vuodesta 2021 vuoteen 2023 on 32 %.

Vuoden 2023 jälkeenkään Pirkanmaan tienpidon rahoitustaso ei valtion kehysten mukaan nouse 2010-luvun rahoitustasojen yläpuolelle. Tuolla 2010-luvun rahoitustasolla synnytettiin valtaosa nykyisin tieverkolla olevasta korjausvelasta. Kun huomioidaan ostovoiman huomattava heikkeneminen lähiaikoina, niin voidaan arvioida korjausvelan kasvun olevan jatkossa entistä voimakkaampaa ja luultavasti kiihtyvää.

Päällystetyn tieverkon kunto on viime aikoina muutamia vuosia lukuun ottamatta heikentynyt koko ajan. Vuoden 2022 alussa huonokuntoisia päällystettyjä osuuksia oli 570 kilometriä, kun päällystettyjä teitä Pirkanmaalla on yhteensä noin 3500 kilometriä. Tänä vuonna huonokuntoisten määrän ennustetaan nousevan noin 650 kilometriin. Mittausten perusteella huonokuntoisia päällystettyjä osuuksia voi tarkastella Väyläviraston karttapalvelussa.

Päällysteiden kunnon heikkenemisen pysäyttäminen edellyttäisi vuosittain noin 25 miljoonan euron rahoitusta Pirkanmaalla. Tänä vuonna rahoitusta on käytössä 17 miljoonaa euroa ja ensi vuonna vielä huomattavasti tätäkin vähemmän, arviolta 11 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että tänä vuonna päätiet pystytään pitämään kohtalaisessa kunnossa, mutta muulle tieverkolle voidaan osoittaa lähinnä vain paikkaustoimenpiteitä. Bitumin hinnan säilyessä korkeana ensi vuoden rahoitus ei riitä edes päätieverkon kunnon ylläpitämiseen. Vähäliikenteisimmiltä huonokuntoisilta teiltä joudutaan tarvittaessa päällysteitä purkamaan. Rahoituskehysten perusteella kunnon heikkeneminen jatkuu myös tulevaisuudessa.

Ainoa toimenpide tienpidon suunnitelmassa, mikä koskee Kihniötä on valtatie 23 päällysteen uusiminen välillä Parkano – Kihniö noin 10 kilometrin matkalla.

Liite 7 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2022

Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kunnanhallitus esittää vakavan huolestuminen siitä, että tienpidon ja liikenteen alhainen rahoitustaso on johtamassa alueen kehityksen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta kestämättömään tilanteeseen.

Valtatie 23 tulee säilyttää valtatietasoisena sekä hoidettavuuden, että kuntonsa puolesta

Liikennöitävyyden ja ihmishenkiin kohdistuvan turvallisuuden takaaminen maakunnan reuna-alueilla on kyettävä toteuttamaan, oli rahaa tai ei. Esimerkiksi Kihniössä Alavantien kunto alittaa kaiken turvallisen liikennöitävyyden tason ja kunta pyytää välittömiä toimenpiteitä asian korjaamiseksi. Pelkkä kuoppien täyttäminen irtosoralla muutaman kerran vuodessa ei auta tilannetta juuri lainkaan. Myöskään päällysteen purkaminen ei tilannetta pelasta, koska joka tapauksessa tien rakenteita tulee korjata, jotta liikennöitävyys olisi edes tyydyttävää. Edellä mainittuja toimenpiteitä on esitetty jo yli 10 vuotta. Olisi kohtuullista, että Alavantie pääsisi edes toimenpidelistalle Pirkanmaan sisäisessä luokituksessa.

Lisäksi Kihniön kunta esittää, että Valtatie 23 ja pyhäniementien risteyksen kohdalle tulee rakentaa ryhmityskaistat molemmista suunnista. Samoin tulee menetellä Valtatie 23 ja Kihniön keskustan liittymään.

Kihniön kunta esittääkin maakunnan edunvalvontaa harjoittavia eri toimijoita mm. Pirkanmaan Ely –keskus ja Pirkanmaan liittoa, yrittäjiä, kauppakamaria sekä maakunnan kansanedustajia yhä tehostetumpaan ja kovenevaan edunvalvontayhteistyöhön valtiovaltaa kohtaan. Pirkanmaan maakunnan suuruus ja vaikuttavuus sekä kasvuhakuisuus tulee näkyä myös liikenteen budjettimäärärahoissa ja niiden jakautumisessa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 86 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 31.3.2022

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.3.2022

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 87 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 88 Edustajan valinta Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon toimikaudelle 2022 -2025

Koillis-Satakunnan Sähkön yhtiökokous pidetään 24.5.2022 klo 10 Virroilla.

Yhtiökokouksessa valitaan hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa on Kihniön kunnan osalta Harri Yli-Hietanen.

Koillis-Satakunnan Sähkön nimitysvaliokunta valmistelee ehdotukset hallintoneuvoston jäsenistä yhtiökokoukselle. Tätä varten Kihniön kuntaa pyydetään toimittamaan esityksensä toimikaudelle 2022 – 2025 valittavasta hallintoneuvoston jäsenestä.

Koska Kihniöllä on hallintoneuvostossa yksi paikka, voi valittava henkilö olla siis kumpaa sukupuolta tahansa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää ehdokkaansa Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon toimikaudelle 2022 -2025.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus nimesi kunnanjohtaja Petri Liukun Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon toimikaudelle 2022 - 2025.

§ 89 Kunnanviraston sulkeminen vuosilomien vuoksi 2022

Kunnanvirasto on vuosittain pidetty suljettuna kolmen tai neljän viikon ajan heinäkuussa, jolloin koko henkilökunta on ollut vuosilomalla. Lomien osittaisella keskittämisellä voidaan turvata tehokkaammat palvelut muuna aikana. Vuosilomasijaisia ei kunnanvirastossa ole käytetty.

Suurimmalla osalla henkilöstöä vuosiloman pituus on 38 työpäivää. Vuonna 2022 kunnanvirasto voisi olla suljettuna neljän viikon ajan heinäkuussa. Lisäksi juhlapyhien yhteyteen on toivottu vuosilomapäivien sijoittamista, jolloin myös kokonaan sulkeminen on paikallaan pienentyneiden henkilöstöresurssien vuoksi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pitää kunnanviraston suljettuna vuosilomien vuoksi kuluvan vuoden aikana seuraavasti:

27.5.2022

4.-31.7.2022

5.12.2022

23.12.2022-6.1.2023

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 90 Matti Sillanpään siirtäminen yhtenäiskoulun avoinna olevaan matematiikan lehtorin virkaan

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (KVhL) § 24 säädetään, että viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

KVhL § 4 mukaan julkisesta hakumenettelystä voidaan poiketa, jos kysymyksessä on edellä §24 tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen.

Matti Sillanpää on pyytänyt eroa yhdistetystä rehtorin / sivistystoimenjohtajan virasta ja esittää siirtymistä takaisin avoinna olevaan matematiikan lehtorin virkaan.

Matti Sillanpää on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon vuonna 1996, pääaine kasvatustiede 55 opintoviikkoa ja Matematiikan opinnot 35 opintoviikkoa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että rehtori / sivistystoimenjohtaja

Matti Sillanpää siirretään oman toiveensa mukaisesti avoinna olevaan matematiikan lehtorin virkaan

ilman hakumenettelyä KVhL 4 luvun ja § 24 mukaisin perusteluin 1.8.2022 alkaen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 91 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

2 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 92 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 27.4.2022

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 30 Kouluterveyskyselyn 2021 tulosten esittely

§ 31 Liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jako 2022

§ 32 Kulttuuritoimen avustusten jako vuonna 2022

§ 33 Kihniön kuntosalin maksut

§ 34 Luokanopettajan valinta

§ 35 Laaja-alaisen erityisopettajan valinta

§ 36 Eron myöntäminen Rami Kuuselalle ja viran aukijulistaminen

§ 37 Kihniön yhtenäiskoulun 5. luokan leirikoulu Eräveikkojen majalla.

§ 38 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.03.2022

§ 39 Ilmoitus- ja muut asiat

Henkilöstöjaoston pöytäkirja 11.5.2022

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 93 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

1. Pirkanmaan ELY: Työllisyyskatsaus maaliskuu, (työttömyys 6,5 % Kihniö)

2. Pirkanmaan Te-palvelut: Maaliskuun tilannekatsaus

3. Sisä-Suomen poliilaitos: Poliisin neuvottelukunnan pöytäkirja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
kunnanjohtaja
Liukku Petri Pöytäkirjanpitäjä
Jytilä Kirsi Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.