Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

15.11.2021

#2078

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 12/2021
Kokouspäivä 15.11.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:50
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 17.11.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 18.11.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esittelijä Liukku Petri
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanjohtaja.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esittelijä Liukku Petri
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Katri Toivonen ja Severi Ala-Katara. Pöytäkirja tarkastetaan 17.11. ja pidetään nähtävänä tarkastuksen jälkeen viimeistään 18.11.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katri Toivonen ja Severi Ala-Katara.

§ 212 Hyvinvointityöryhmän päivittäminen

Hyvinvointityön perusta on Kuntalaissa (410/2015), jonka 1 §:n mukaan kunnan tarkoituksena on asukkaidensa hyvinvoinnin ja alueensa elinvoiman edistäminen sekä asukkaiden palvelujen järjestäminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Lisäksi kunnan tulee seurata kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Terveydenhuoltolaissa sää- detään myös hyvinvointityön toimijoista ja terveyden ja hyvinvoinninedistämisen vastuutahojen nimeämisestä. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa olevien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Hyvinvointityöryhmän tarkoituksena on ohjata kunnan hallinnonalat ylittävää hyvinvointityötä ja vastata terveydenhuoltolain 12 §:n velvoitteisiin. Hyvinvointityöryhmä laatii hyvinvointikertomuksen edelliseltä vuodelta ja koordinoi kuluvan vuoden hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista ja tavoitteiden seurantaa. Lisäksi hyvinvointityöryhmä valmistelee hyvinvointisuunnitelman seuraavalle vuodelle ja laajemman hyvinvointisuunnitelman kerran valtuustokaudessa. Kihniön laaja hyvinvointisuunnitelma on laadittu edellisen kerran vuosille 2017-2020.

Kihniön kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuhenkilönä toimii kunnanjohtaja .Kihniössä on viranhaltijoiden toimesta organisoitu poikkihallinnollinen työryhmä edistämään suunnitelman toteutumista. Hyvinvointityöryhmän jäseniin (varsinaiset ja kutsutut) kuuluvat kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, sivistystoimenjohtaja, perusturvajohtaja, tekninen johtaja, nuoriso- ja vapaa-aika ohjaaja, vanhustyön päällikkö, kotihoidon palveluvastaava, hyvinvointipalveluiden päällikkö, vastaava lääkäri ja valtuuston edustaja. Tarvittaessa hyvinvointityöryhmään kutsutaan asiantuntijoita eri yhteistyösidosryhmistä.

Hyvinvointikoordinaattori valmistelee asiat hyvinvointityörymän kokouksiin.Päätösehdotus

Kunnanhallitus:

 • nimeää hyvinvointityöryhmään kunnanjohtajan, hyvinvointikoordinaattorin, talous- ja hallintojohtajan, sivistystoimenjohtajan, teknisen johtajan, nuoriso- ja vapaa-aika ohjaajan, etsivän nuoristotyön edustajan
 • kutsuu jäseneksi Parkanon kaupungin ja Kolmostien terveyden edustajat 2-3 (seuraavilta toimialoilta vanhustyö ja kotihoito, hyvinvointi ja terveys)
 • pyytää vanhus- ja vammaisneuvostoa ja nuoristovaltuustoa nimeämään edustajansa
 • nimeää luottamushenkilöiden edustajan
 • toteaa, että hyvinvointityöryhmän tulee laatia laaja hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 sekä vuosittaiset hyvinvointisuunnitelmat ja -kertomukset
Päätöksen lisätiedot

Päätösesitys hyväksyttiin lukuunottamatta kohtaa luottamushenkilöiden edustajan nimeämistä. Kunnanhallitus ei nimennyt luottamushenkilöiden edustajaa tässä vaiheessa, koska luottamushenkilöitä on jo jossain muussa roolissa työryhmässä.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 213 Poikkeamishakemus
Edeltävä kohta § 74 Poikkeamishakemus

Hakemusasiakirjat nähtävänä kokouksessa.

Liitteenä 1 asemapiirros, Liite 2 kaavakartta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy poikkeuksen myöntämisen teknisen lautakunnan esittämin perustein.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Pirkanmaan ELY, hakija
§ 214 Kaavoitusaloite tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimiseksi Kihniön kunnan Mäntyperän alueelle

Mäntyperän tuulipuisto Oy suunnittelee kolmen (3) enintään 8 MW tuulivoimalan rakentamista Kihniön kunnan Mäntyperän alueella.

Voimaloiden etäisyys Kihniön keskustasta länteen on 7,5 km. Suunniteltavat voimalat ovat kokonaiskorkeudeltaan enintään 260 m.

Mäntyperän tuulipuisto Oy ja Kihniön kunta sopivat tuulivoimarakentamista ohjaavan tuulivoimayleiskaavan laatimisen käynnistämisestä kyseiselle alueelle. Kaavoitettava alue on kokonaan Kihniön kunnan alueella.
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena tuulivoimayleiskaavana ja sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §). Alueen rajaus voi tarkentua kaavasuunnittelun edetessä. Kihniön kunta toimii kaavoituksessa vastaavana viranomaisena.
Kaavoituskustannukset ja mahdollisen YVA-menettelyn kustannukset maksaa Mäntyperän tuulipuisto Oy.

Kaavoituskonsulttina ja kaavan laatijana toimii arkkitehti Esa Säkkinen.

Kyseessä on yleiskaavatasoinen kaavoitus ja rakentaminen yksityisille maille. Mäntyperän tuulipuisto Oy:llä on kaavoitettavan alueen osalta voimassa olevat vuokrasopimukset maanomistajien kanssa.

Mäntyperän tuulipuisto Oy vastaa itse tuulipuiston tarvitsemien uusien teiden rakentamisesta ja olemassa olevien teiden kunnostamisesta/vahvistamisesta. Myös näiden teiden ja alueiden kunnossapidosta vastaa Mäntyperän tuulipuisto Oy rakentamisen ja tuotantotoiminnan ajalta.

Alueelle ei ole tarkoitus järjestää kunnallista vesihuoltoa.

Käsiteltävänä oleva kaavoitusaloite on tehty ja hyväksytty samansisältöisenä aiemmin Salpatuuli Osuuskunnan nimissä kunnanhallituksessa 26.4.2021 §: ssä 77. Hakijan nimenmuutoksen vuoksi asia käsitellään uudelleen.

Oheisena kartta suunnittelualueesta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Mäntyperän tuulipuisto Oy:n esityksen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan aloittamisesta Kihniön kunnan Mäntyperän alueella enintään kolmen tuulivoimalaitoksen tuulivoima-alue, jonka kokonaisteho olisi enintään 24 MW. Tuulivoimalaitosten kokonaiskorkeus olisi enintään 260 metriä.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy kaavanlaatijaksi esityksen mukaisesti arkkitehti Esa Säkkisen.

Edelleen kunnanhallitus velvoittaa teknistä lautakuntaa tekemään kaavoituskustannuksista kaavoitussopimuksen Mäntyperän tuulipuisto Oy:n kanssa. Kaavoitussopimuksessa tulee mainita, että kunta veloittaa kaavasta aiheutuvat ilmoitus- / kuulutuskustannukset täysimääräisinä .

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Liitteet
§ 215 Konserniohjauksen antaminen yhtiökokousedustajalle

Kuntalain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n omistajanohjausta on vahvistettu siten, että yhtiöjärjestykseen on sisällytetty määräys, jonka mukaan asiakkailta perittävien vesimaksujen muutoksiin tarvitaan yhtiökokouksen hyväksyntä. Yhtiöjärjestysmääräys perustuu osakeyhtiölain 5.luvun 2§:ään. Lain kohdan mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiökokous päättää toimitusjohtajan ja hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvasta asiasta. Käytännössä päätöksenteko ko. asiassa tapahtuisi siten, että päätöksen tekee kunnanhallitus, joka antaa konserniohjausta yhtiökokousedustajalle päätöksentekoa varten yhtiökokouksessa. Kunnanhallituksen tulee ko. päätösvaltaa käyttäessään huomioida osakeyhtiölain osakeyhtiön hallitukselle asettaman vastuun ja velvoitteet sekä vesihuoltolain määräykset.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa konserniohjauksena yhtiökokousedustajalle ohjeen vesimaksujen tarkistamisen osalta.

Esteellisyys Koivistoinen Hannu, Niemi Marjo, Silvennoinen Erja (Hallintolaki 28.1. § 5 yhteisöjäävi)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanjohtaja ehdotti, että kokous valitsee puheenjohtajan tämän asian ajaksi, koska hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat esteellisiä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Shemeikka. Koivistoinen, Niemi ja Silvennoinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 216 Kunnanvaltuuston 8.11.2021 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 8.11.2021 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 • Lausunnot tarkastuslautakunnan huomioista tarkastuskertomuksessa
 • Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1
 • Aloite kiinteistöveron poistamisesta yleishyödyllisiltä yhteisöiltä Kihniössä
 • Kiinteistöverot vuodelle 2022
 • Vuoden 2022 tuloveroprosentti
 • Keskustapuolueen valtuustoryhmän täydentäminen
 • Hallintosäännön muutos / tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuuskuvaus
 • Muut asiat
Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 217 Eronpyyntö luottamustoimista

Jaakko Rytilä on toimittanut eronpyynnön luottamustoimistaan. Rytilä pyytää eroa kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, perusturvalautakunnan jäsenyydestä sekä kunnanhallituksen, teknisen lautakunnan ja tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin (KuntaL 70 §)

Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuutettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta määrää varavaltuutetut vaalilain 93 §:n mukaisesti.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

 • Jaakko Rytilälle myönnetään ero kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, perusturvalautakunnan jäsenyydestä sekä kunnanhallituksen, teknisen lautakunnan ja tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Perussuomalaisten kolmanneksi varavaltuutetuksi ja täydentämään varavaltuutettujen määrää jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 218 Kunnanhallituksen varajäsenen täydentäminen

Edesmennyt Antti Tarsia tuli kevään 2021 kuntavaaleissa valituksi kunnanvaltuutetuksi. Antti Tarsia valittiin myös kunnanhallitukseen Mika Shemeikan varajäseneksi. Hänen tilalleen tulee valita varajäsen uudelleen.

Päätösehdotus

Kunnahallitus esittää valtuustolle, että Antti Tarsian tilalle valitaan uusi varajäsenen kunnanhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 219 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 220 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 31-32

Talous- ja hallintojohtaja § 41

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 27.10.2021

Vanhus- ja vammaisneuvosto 27.10.2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 221 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

3 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 222 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet:

Sastamalan kaupunki, pöytäkirjanote; esitys vuoden 2022 ympäristöterveydenhuollon maksusta.

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Shemeikka Mika Puheenjohtaja
§ 215
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Liukku Petri Pöytäkirjanpitäjä
Ala-Katara Severi Tarkastajat
Toivonen Katri Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.