Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

17.2.2020

#895

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2020
Kokouspäivä 17.2.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:35
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 17.2.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 18.2.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokouksen osallistujat.

§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Marjo Niemi ja Erja Silvennoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 17.2.2020 ja pidetään nähtävänä 18.2.2020 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirja tarkastetaan 17.2.2020 ja pidetään nähtävänä 18.2.2020 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Niemi ja Erja Silvennoinen.

§ 14 Teknisen johtajan esittäytyminen

Tarmo Oraluoma aloitti Kihniön kunnan teknisenä johtajana 22.1.2019.

Kunnanhallitus käy teknisen johtajan kanssa vuorovaikutteisen keskustelun siitä, millaiset odotukset Oraluomalla on työnsä suhteen ja myös siitä mitä kärkiteemoja kunnanhallitus nostaa esiin teknisen johtajan virkaan liittyen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee käydyn keskustelun tiedokseen. Tekninen johtaja paikalla 17.05-17.35

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 15 Eron myöntäminen Petteri Pietikäiselle luottamustoimista sekä vapautuvien luottamushenkilöpaikkojen uudelleen täyttäminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Petteri Pietikäinen on pyytänyt eroa 24.1.2020 saapuneella kirjeellä yta- perusturvalautakunnan jäsenyydestä, sivistyslautakunnan jäsenyydestä sekä kunnanvaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi ja tästä johtuvasta vaalikelpoisuuden menettämisestä.

Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Petteri Pietikäiselle myönnetään ero yta- perusturvalautakunnan jäsenyydestä, sivistyslautakunnan jäsenyydestä sekä kunnanvaltuuston varajäsenyydestä.

Ja että hänen tilalleen valitaan jäsenet edellä mainittuihin luottamushenkilöpaikkoihin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 16 Selonteko vuoden 2019 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista

Kihniön kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Vuoden 2019 aikana ei jätetty yhtään kuntalaisaloitetta eikä valtuustoaloitetta. Sen sijaan vuoden 2019 aikana käsiteltiin yksi vuoden 2018 lopussa jätetty valtuustoaloite.

SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen 10.12.2018. Aloitteessa esitetään, että kuntalaisille hankitaan oma kierrätyslaatikko/ palautuspiste elintarvikemuovipakkauksille.

Aloite todettiin loppuun käsitellyksi kunnanvaltuuston kokouksessa 17.6.2019 § 20

Edellisiltä vuosilta kesken olevat valtuustoaloitteet:

Perussuomalaisten valtuustoaloite koulutuskuntayhtymä SASKY: stä eroamiseksi. Aloitteen käsittely on kesken, koska Ylöjärven kaupungin eroaminen ko. koulutuskuntayhtymästä on keskeneräinen tuomioistuinkäsittelyn vuoksi. Tapauksella on myös Kihniön kunnan kannalta keskeinen ennakkopäätösvaikutus erokorvauksen vuoksi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi, että Vuoden 2019 aikana ei jätetty yhtään kuntalaisaloitetta eikä valtuustoaloitetta. Sen sijaan vuoden 2019 aikana käsiteltiin yksi vuoden 2018 lopussa jätetty valtuustoaloite.

SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen 10.12.2018. Aloitteessa esitettiin, että kuntalaisille hankitaan oma kierrätyslaatikko/ palautuspiste elintarvikemuovipakkauksille.

Aloite todettiin loppuun käsitellyksi kunnanvaltuuston kokouksessa 17.6.2019 § 20

Edellisiltä vuosilta kesken olevat valtuustoaloitteet:

Perussuomalaisten valtuustoaloite koulutuskuntayhtymä SASKY:stä: eroamiseksi: Kunnanhallitus esittää asian tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Kunnanvaltuusto
§ 17 Työllisyyden kuntakokeiluun osallistumisesta päättäminen

Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan liittyen käynnistetään keväällä 2020 työllisyyden kuntakokeilut. Kihniön kunnanhallitus päätti 4.11.2019 § 144 kokeiluun hakeutumisesta osana Pirkanmaan kuntien yhteistä hakemusta. Samassa yhteydessä hyväksyttiin työllisyyden kuntakokeilua koskeva Pirkanmaan kuntien välinen aiesopimus ja yhteisistä toiminnoista aiheutuvien kustannusten jakamista koskeva sopimus liitteineen.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti 5.12.2019 Pirkanmaan kuntien valinnan kokeilun jatkovalmisteluun. Pirkanmaan jatkovalmistelun strategisena viitekehyksenä toimii kokeiluhakemus.

Lopullisesti kokeilualueista päättää eduskunta kokeilulain hyväksymisen yhteydessä keväällä 2020.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta (kokeilulaki) julkaistiin kommentoitavaksi 20.12.2019 (liite 1). Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 17.1.2020 hallituksen esitysluonnokseen liittyvän kuulemistilaisuuden. Luonnosta hallituksen esitykseksi on ollut mahdollista kommentoida Ota kantaa –palvelussa 24.1.2020 asti. Kommentteja käytetään hallituksen esityksen työstämisessä ja viimeistelyssä. Tampereen kaupunki on antanut pormestarin päätöksellä kirjallisen lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi (liite 2). Lausunnossa otettiin huomioon muiden Pirkanmaan kuntien kommentit sekä Kuntaliiton ja muiden suurten kaupunkien vastaavat lausunnot.

Annetussa lausunnossa todetaan, että Tampere pitää hyvänä, että kokeilulain keinoin annetaan halukkaille kunnille mahdollisuus osallistua julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tuottamiseen. Laki mahdollistaa kunnille toimivallan työllisyydenhoitoon kokeilulaissa määritellyn asiakaskohderyhmän osalta sekä pääsyn TE-hallinnon asiakastietojärjestelmään. Lisäksi lausunnossa todetaan, että kokeilulakiesitysluonnoksen pykälätekstit ovat hyväksyttävissä. Sen sijaan lakiesitysluonnoksen yleis- ja yksityiskohtaisissa perusteluissa on kirjauksia, joihin toivotaan muutoksia. Tampereen lausunnossa keskeisimpinä huomioina esitetään mm. että kokeilun tavoitteet tulisi kertoa selkeämmin ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuvina. Kysymyksessä on jo kolmas kuntakokeilu. Hallitusohjelman kirjausten ja Tampereen näkemyksen mukaan palvelurakenneuudistuksessa tulisi päästä pysyvämpiin ratkaisuihin ja kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestämisessä selkiyttää. Kokeilulain perusteissa järjestämisvastuun käsite tulisi määritellä sen mukaisena kuin järjestämisvastuu yleensä käsitetään.

Kunnanhallituksen päätöksen 4.11.2019 § 144 perustelutekstissä todettiin, että kokeilujen kaikki reunaehdot ja kunnille valtiolta siirtyvä resursointi eivät hakeutumispäätöstä tehtäessä olleet tiedossa. Jotta kunnat voivat sitovasti päättää työllisyyden kuntakokeiluun osallistumisesta ja kokeilusta johtuvien vastuiden vastaanottamisesta, hakeutumispäätöksen perustelutekstissä edellytettiin seuraavien periaatteiden ja suunnitelmien riittävän tarkkaa määrittelyä ennen lakiehdotuksen lausuntomenettelyä: kokeilun resursoinnin ja ELY-keskusten kanssa tehtävän hankintayhteistyön periaatteet, tarkennukset kunnan ja valtion työnjaosta työttömyysturvatehtävässä ja -neuvonnassa,työnhakijaksi ilmoittautumista koskevan prosessin sujuvuuden takaaminen TE-toimiston ja kokeilualueiden välillä sekä TE-toimistojen työnantajayhteistyön kohdentuminen kokeilualueiden asiakkaille.

Kokeilun resursointi:

Kuntaliitto ja kuusi suurinta kaupunkia ovat neuvottelet työ- ja elinkeinoministeriön, TE-toimistojen ja ELY-keskusten edustajien kanssa TE-toimistojen henkilöstöresurssien jakoperusteista. TEM on tehnyt erilaisia laskentamalleja ja vaihtoehtoja kokeiluihin siirtyvien henkilötyövuosien osalta. Jakoperusteissa on pyritty huomioimaan sekä kokeilualueiden että TE-toimistojen toimintaedellytykset kokeilujen käynnistyessä. Jakoperusteissa on otettu huomioon mm. siirtyvän asiakaskunnan palvelutarpeet, kokeilukuntien ja TE-hallinnon välinen lainsäädännöllinen työnjako kokeilussa, yritys- ja työnantajapalvelujen järjestäminen koko maakunnan alueella sekä työttömyysturvaan liittyvä kokeilualueille jäävä työ.

Valtakunnallisesti asiaa valmisteleva työryhmä on 7.1.2020 kokouksessaan päättänyt esittää resurssijakoa. Tämän mallin voidaan katsoa olevan kokeilukunnille esitetyistä vaihtoehdoista paras. Mallissa Pirkanmaan kokeilualueelle olisi siirtymässä 126,0 henkilötyövuotta (htv), josta Tampereen osuus on 79,7 htv:ä. Ylä-Pirkanmaan osuus on 4,0 htv:ä, Länsi-Pirkanmaan osuus 8,0 htv:ä. josta Kihniön kunnan osuus on 0,2 htv:tä, Etelä-Pirkanmaan osuus 9,8 htv:ä ja Tampereen kehyskuntien osuus 24,5 htv:ä. Htv-luvut on laskettu vuoden 2018 tietojen mukaan ja ne tullaan viimeistään helmikuussa 2020 täsmäyttämään vuoden 2019 tietojen mukaan. TEM:stä saadun tiedon mukaan htv-luvut eivät tule täsmäytyksessä ainakaan laskemaan.

Kokeilun resursointia tullaan tarkastelemaan myös kokeilun aikana työryhmän yhdessä sopimien periaatteiden mukaisesti. Alueelliset luvut sisältävät vielä Tampereelle keskitettäviksi sovittujen palvelujen resursoinnin. Muilta osin henkilöstön tehtävänkuvat ja toiminta suunnitellaan alueilla kuntien välisenä yhteistyönä lakisääteisten tehtävien toimeenpano huomioiden. TE-henkilöstö on siirtymässä kokeilukuntien työnjohdon alaisuuteen virkamieslain 20 § mukaisesti säilyttäen virkasuhteensa TE-hallintoon. Siirtyminen perustuu siirtyvän henkilön, TE-toimiston ja vastaanottavan kunnan suostumukseen. Näillä näkymin yt-prosessi käynnistyy TE-hallinnossa helmikuun loppupuolella.

ELY-keskuksen kanssa tehtävän hankintayhteistyön periaatteet:

Pirkanmaan kokeilun valmisteluryhmä on käynyt Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa neuvotteluja työllisyysmäärärahojen käytöstä kokeilun aikana. Hankintayhteistyön periaatteet on määritetty alueellisesti Pirkanmaalla. Vuodelle 2020 jo tehdyt julkisia työvoimapalveluja koskevat hankinnat (ammatillinen työvoimakoulutus, kotoutumiskoulutus, valmennus- ja asiantuntijapalvelut, muut hankinnat) ovat työllisyyskokeilun asiakkaiden käytössä. Palveluihin ohjaamisesta sovitaan myöhemmin tarkemmin. Tulevien hankintojen osalta ELY-keskus käynnistää valmistelu- ja suunnitteluyhteistyön työllisyyskokeilun kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti.

Kunnan ja valtion työnjako työttömyysturvatehtävässä ja -neuvonnassa:

Kuntakokeilujen aikana on tarkoituksena, että TE-toimisto vastaisi työttömyysturvan perus- ja asiantuntijalausuntojen tekemisestä. Asiakasprosessin sujuvuuden kannalta selvityspyyntöjen teko on kokeilulaissa siirtymässä kunnille. Tämä on otettu huomioon kokeilun htv-resursoinnin laskentaperusteissa. Työttömyysturvatehtävien siirtoa TE-hallinnosta maksajille valmistella tällä hetkellä valtakunnallisesti, ja on mahdollista että työnjakoon tulee muutoksia vuonna 2021.

Työnhakijaksi ilmoittautumisen sujuvuus:

Tampere kaupunki on neuvotellut valtakunnallisen KEHA-keskuksen kanssa kokeilun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden siirrosta kuntiin säädettävän kokeilulain mukaisesti. Asiakkaat tullaan siirtämään tietokanta-script -siirtona tietojärjestelmässä asiakkaan kotikunnan vastuulle. KEHA-keskuksen mukaan kokeilujen alussa asiakassiirrot vievät koko maassa noin kaksi viikkoa. Myös kokeilun aikana asiakaskohderyhmään kuuluvien asiakkaiden siirto tulee tapahtumaan tietojärjestelmän kautta. Kotikunta saa siirroista vastaanottoilmoituksen. Uudet työnhakija-asiakkaat ilmoittautuvat työnhakijoiksi TE-toimistoissa, joista asiakkaan palveluvastuun siirto asiakkaan kotikuntaan tapahtuu. Pääsääntöisesti asiakkaat ilmoittautuvat työnhakijaksi sähköisesti. Kolmannen maan kansalaiset ilmoittautuvat valtaosin paperilomakkeilla ja heidän asiakkuutensa TE-toimisto siirtää Tampereelle, jos kysymyksessä on kotoutumisvaiheessa oleva asiakas. Työnhakijaksi ilmoittautumisen sujuvuuden voidaan arvioida olevan uudessa Pirkanmaan työllisyyskokeilussa parempi ja tarkoituksenmukaisempi kuin vuosien 2017-2018 kokeilussa, mikäli KEHA:n kuvaama toimintamalli toteutuu.

TE-toimiston työnantajayhteistyön kohdentuminen kokeilualueiden asiakkaille:

Työnantaja- ja yrityspalvelujen henkilöstöresursointi jää kokonaisuudessaan TE-toimistoille. TE-toimistot rakentavat kokeilukuntien kanssa yhteisen toimintamallin työnantaja- ja yrityspalvelujen osalta. Kokeilulaissa on määritelty yhteistyövelvoite kokeilukuntien ja TE-toimiston kesken. Toimintomalleja suunnitellaan parhaillaan sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kokeilun hakeutumispäätöksessä KH 4.11.2019 § 144 edellytetyt kokeilun reunaehtojen tarkennukset on saatu ja ne ovat hyväksyttävissä.

Päätösehdotus

Kihniön kunta sitoutuu liitteenä 1 olevan hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevaksi kokeilualueeksi.

Sitoutumisen ehtona on että:

  • hallituksen esitys eduskuntakäsittelyssä syntyvine muutoksineen ei merkittäviltä osin poikkea esitysluonnoksen sisällöstä ja
  • kokeilun resursointiin, hankintayhteistyön periaatteisiin, työnjakoon työttömyysturvatehtävässä, työhakijaksi ilmoittautumisen sujuvuuteen ja TE-toimiston työnantajayhteistyön kohdentumiseen koskeviin reunaehtoihin ei tule merkittäviä Kihniön kunnan kannalta negatiivisia muutoksia valmistelun edetessä.

Lisäksi Kihniön kunnan osallistumisen ehtona on alueellisen yhteistyömallin luominen Länsi – Pirkanmaan alueelle, missä Kihniön kyky selvitä työllisyyskokeilun haasteista ja vastuista huomioidaan.

Edelleen kunnanhallitus päättää, että aiemmin hyväksytty aiesopimus muutetaan kuntien väliseksi yhteistyösopimukseksi Tampere / muut kunnat ja tämän lisäksi tehdään läntisen alueen kuntien välinen sopimus yhteisistä toiminnoista. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään em. sopimuksia.

Tärkeänä kokeilun onnistumisen kannalta pidetään sitä, että liitteenä 2 olevassa Tampereen kaupungin pormestarin antamassa työllisyyskokeilulakiluonnosta koskevassa lausunnossa esitetyt ongelmakohdat huomioidaan ministeriön lopullista lakiesitystä annettaessa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi tuula.mikkonen@tampere.fi
§ 18 Taloushallinnon ohjelman hankinta

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi uudistetaan automatisoiduksi ja yhdenmukaiseksi vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteena on, että raportoitu taloustieto on avointa, ajantasaista ja vertailukelpoista. Vuodesta 2021 alkaen Kuntien taloustietojen keruuvastuu on Valtiokonttorilla. Siihen asti tehtävää hoitaa Tilastokeskus.

Kerättävää tietoa tuottavat kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset ja muut taseyksiköt. Valtiokonttorin tehtäviä ovat myös kuntien taloustietojen rekisterinpito ja tietojen raportointi.

  • Taloustietojen siirtopalvelun kautta kunnat ja maakunnat lähettävät tietojärjestelmistään XBRL- tai CSV-muotoista taloustietoa Kuntatalouden tietopalveluun.
  • Hyväksyntäpalvelussa taloustietojen lähettäjä voi tarkastella lähettämiään tietoja sekä tiedoille tehtyjen tarkastusten tuloksia ja todeta niiden oikeellisuus. Jos tiedoista löytyy virheitä tai muuta huomioitavaa, lähettäjä joko korjaa tiedot lähdejärjestelmään ja lähettää ne uudelleen tai kommentoi havaintoa. Kun tiedot ovat kunnossa, ne hyväksytään.
  • Hyväksytyt taloustiedot siirtyvät rekisteripalveluun, joka toimii hyväksyttyjen ja tarkastettujen taloustietojen tietovarastona. Rekisteripalvelu tarjoaa avoimen rajapinnan, jonka kautta tietokantaan tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää.
  • Raportointipalvelu toteutetaan osana laajempaa julkishallinnon raportointipalvelua, joka mahdollistaa taloustietojen julkaisemisen, raportoinnin ja analysoinnin. Taloustiedot ovat rajapinnan kautta avoimesti hyödynnettävissä yhteisestä raportointiympäristöstä.

Toiminnan mahdollistamiseksi on Pro Economicaan (taloushallinnon ohjelma) perustettava uusi tietokanta. Cgi Suomi Oy:lta on pyydetty tarjous (oheisena) Käyttöönotto koostuu seuraavista osa-alueista: uuden tyhjän tietokannan asentaminen Pro Economic Premium versiona asiakkaan omaan palvelinympäristöön, suunnittelu, uuden tietokannan ohjaus- ja perustietojen määrittely sovellusalueittain, projektipäälliikköpalvelu. Uuden tietokannan perustaminen 18.983 €, solid-tietokantalisenssit 3 kpl 690 €, lisäohjelmat (XBRL-budjetointi, talousraportointi, Finvoice 3.0) noin 4 830 €, koulutus ja konsultointointi 1.305 € /pv. Hankinnan kokonaishinnaksi tulee 38.000-42.000 € koulutus- ja konsultointipäivien lukumäärästä riippuen. Hankinta alittaa kotimaisen kynnysarvon. Talousarviossa on varattu kuluvalle vuodelle taloushallinnon ohjelmistohankintoihin yhteensä 50.000 €.Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hankkia Cgi Suomi Oy:ltä uuden tietokantakokonaisuuden Pro Economica Premium-ohjelmaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Cgi Suomi Oy
§ 19 Kauppakirjan hyväksyminen / Ikaalisten Maja-Kiinteistöt Oy

Kihniön kunta on neuvotellut maanostosta Ikaalisten Maja-Kiinteistöt Oy:n kanssa yhteensä noin 5,6 hehtaarin suuruisesta maa-alueesta. Pinta-alasta noin 1,486 hehtaaria sijaitsee Kankarin järven puolella ja noin 4.1 hehtaaria sijoittuu Pyhäniementien toiselle puolelle ( Aittolammen puolelle).

Ostettava maa on kaavoitettua rakennusmaata, joka ei sisällä rakennuksia. Voimassa oleva kaava on vuonna 2007 valmistunut asemakaava.

Kauppahinnaksi on sovittu 170.000 euroa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt määrärahan vuoden 2020 budjettiin.

Liite 3 kauppakirja ja karttaliite

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan kauppakirjan ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.

Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajalle myönnetään oikeus tehdä sopimukseen teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Heikki Mäkinen esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi klo 17.55-18.10

Esteellisyys Mäkinen Heikki (hallintolaki 28.1 § 1 )
Tiedoksi Asianosaiset, taloustoimisto
§ 20 Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohje

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Kihniön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 9.12.2019 talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022.

Hallintosäännön 68 §:n mukaan kunnanhallitus voi talousarvion käsittelyn jälkeen antaa talousarvion täytäntöönpanosta ohjeet. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen on tarkoitus antaa konkreettisia ohjeita valtuuston hyväksymien meno- ja tuloarvioiden täytäntöön panossa ja seurannassa. Hallintokunnat vastaavat ohjeen viemisestä käytäntöön.

Liitteenä 4 toimeenpano-ohje

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hallintokunnat
§ 21 Salomaan perinnön käyttösuunnitelma

Kunta sai valtionperinnön (Salomaa), jonka vastaanottamisesta kunnanhallitus teki päätöksen vuonna 2009. Perintö luovutettiin kunnalle käytettäväksi vanhusten huoltoon, lastensuojeluun sekä sotaveteraanien ja –invalidien kuntoutus- ja tukipalveluihin.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan varojen käyttösuunnitelma esitetään kunnanhallitukselle. Aikaisemmin suunnitelman laati perusturvalautakunta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä yhteistoiminta-alueelle, toiminta jäi Kihniön kunnalle. Salomaan perinnön hoitajaksi kunnanhallitus (23.1.17/ 9 §) nimesi - talous- ja hallintojohtajan.

Liite 5 käyttösuunnitelma

Päätösehdotus

Kunnahallitus hyväksyy liitteenä 5 olevan Salomaan perinnön käyttösuunnitelman.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 22 Pellonvuokrasopimuksen uusiminen

Vuokralaisella on ollut vuokralla noin 1 ha:n peltoalue Koivikon tilasta 8:238 Teollisuustien itäpuolella. Sopimus on ollut kuuden vuoden pituinen ja se päättyy 30.4.2020. Vuokralainen esittää vuokrasopimuksen jatkamista kuudella vuodella. Vuosivuokra on 88 euroa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää jatkaa pellonvuokrasopimusta 88 euron vuosivuokralla ajalle 1.5.2020-30.4.2026. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että mikäli kunta tarvitsee vuokrattua maa-aluetta käytettäväksi, on kunnalla oikeus irtisanoa vuokrasopimus alkavan satokauden osalta viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Vuokralainen, taloustoimisto
§ 23 Nuoristovaltuuston valitseminen
Edeltävä kohta § 64 Uuden nuorisovaltuuston valinta

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan Kihniön nuorisovaltuusto on kunnan alueella asuvien yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Kihniön Nuorisovaltuusto.

Kihniön nuorisovaltuusto on kuntalain (410/2015) 26 §:n mukainen toimielin. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä.

Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi (1) vuosi. Toimikausi alkaa, kun kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuuston, ja päättyy, kun uusi nuorisovaltuusto on asetettu. Toimikausi on aina helmikuun 1. päivästä tammikuun 31. päivään.

Nuorisovaltuuston hyväksymässä toimintasäännössä 2019 sanotaan uuden valtuuston valinnasta seuraavaa:

Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuustoon kunnan sivistystoimen työntekijöiden ja nuorisovaltuuston yhteistyön pohjalta tapahtuvasta esittelystä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi 6 – 12 varsinaista jäsentä sekä mahdollisuuksien mukaan 2-4 varajäsentä. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Toimintakauden aikana voidaan tarvittaessa valita myös väliaikaisia toimihenkilöitä tai toimintaryhmiä.

Nuorisovaltuustolla on oikeus vaihtaa jäseniään itsenäisesti toimikautensa aikana.

Uuden nuorisovaltuuston valinta järjestetään ennen edellisen valtuustokauden päättymistä. Nuorisovaltuusto päättää valtuustokauden aikana millä tavalla uusien jäsenten valinta suoritetaan. Viime kokouksessa nuorisovaltuusto päätti, että uusi nuorisovaltuusto valitaan suoraan halukkuutensa ilmaisseiden keskuudesta, mikäli määrä ei ylitä 12 henkilöä.

Nuorisovaltuuston jäseneksi on kelpoinen 13–20-vuotias kihniöläinen nuori. Nuorisovaltuustokautensa aloittaessa nuoren tulee olla 13 vuotta täyttänyt kihniöläinen. Nuorisovaltuuston jäsen on oikeutettu jatkamaan nuorisovaltuustossa toimikautensa loppuun saakka, vaikka hän menettää vaalikelpoisuuden ikänsä johdosta kesken kauden.

Nuorisovaltuuston jäsenmäärä on 6 - 12 varsinaista jäsentä, jotka valitaan niin, että nuorisovaltuustossa olisi mahdollisuuksien mukaan edustettuina 2. asteen oppilaitosten opiskelijat ja perusopetuksen oppilaat. Suositus on, että nuorisovaltuustolle valitaan myös 2-4 varajäsentä. Jos toimintaan ei hae varsinaisen jäsenmäärän verran nuoria, tai jos nuoria toimikauden aikana eroaa niin, ettei uusia jäseniä saada tilalle, nuorisovaltuusto toimii minimissään 4 jäsenellä.

Päätösehdotus

Kunnahallitus valitsee nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 2020 seuraavat jäsenet nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti:

Sanna Koivula, Jarkko Kärki, Emilia Kärkelä, Ilona Uusi- Ristaniemi, Fanny Oksanen, Amalia Yli-Kärkelä, Tiia Hylkinen, Emma Pystykoski (U), Jemina Yli- Lankoski, Miko Yli- Lankoski (U).

Esteellisyys Pilvi Kärkelä (hallintolaki 28.1 § 1 )
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Pilvi Kärkelä esitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

§ 24 PSHP:n ylijäämän palautus ajalta 1.5.2015 - 31.12.2017

Pirkanman sairaanhoitopiiri on palauttanut kunnille taseessa olevaa ylijäämää varautuen valtakunnallisen sote- uudistuksen läpimenoon, jolloin toiminta olisi aloitettu "puhtaalta pöydältä". Taseen ylijäämää palautettiin kunnille vuoden 2017 tilinpäätökseen saakka.

Kihniön kunta ulkoisti sote-palvelunsa Parkanon kaupungille 1.5.2015 lähtien ja palveluntuottajana on 3- tien terveys. Sote- palveluiden kokonaisulkoistukseen sisältyy myös erikoisairaanhoidon kustannusvastuu.

Kihniön kunta katsoo, että riidaton PSHP:n palautuksen määrä koskee aikakautta 1.5.2015 - 31.12.2017. Laskentatapana on käytetty samaa tapaa sote- vastuukunta Parkanon kanssa, missä palvelujen ostot PSHP:ltä määrittävät palautusten määrän. Edellisen mukaan ylijäämäpalautusta maksetaan sote- vastuukunta Parkanolle eteenpäin toimitettavaksi 61.435, 60 euroa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy, että PSHP:n ylijäämänpalutuksista maksetaan sote- ulkoistusajankohdasta lähtien 1.5.2015 - 31.12.2017 yhteensä 61.435,60 euroa. Maksu suoritetaan sote- vastuukunnalle, sopimuskumppani Parkanon kaupungille eteenpäin toimitettavaksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 25 Poikkeamislupahakemus
Edeltävä kohta § 6 Poikkeamislupahakemus, Oksanen

Hakemusasiakirjat nähtävissä kokouksessa. Liitteenä 6 asemapiirros

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy poikkeamisen myöntämisen teknisen lautakunnan esittämin perustein.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Pirkanmaan Ely, asianosainen
§ 26 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 27 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

2 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja 5 §

Talous- ja hallintojohtaja 4 §

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 29.1.2020

8 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

9 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

10 § Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020

11 § Lukuvuoden 2020-2021 työ- ja lomapäivät

12 § Päiväkodinjohtajan viran täyttäminen

13 § Koulukuljetussopimuksen optiovuoden käyttäminen

14 § Kihniön yhtenäiskoulun valinnaiskurssien opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2020-2021

15 § Ilmoitus- ja muut asiat

Tekninen lautakunta 29.1.2020

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 § Teknisen lautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2020

4 § Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pito

5 § Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020

6 § Poikkeamislupahakemus, Oksanen

7 § Asemakaavan muutos tiloilla Taide-Tanhua ja Sarkamaa

8 § Koivikko rivitalo C:n vuokrien tarkistaminen

9 § Koivikko rivitalo C:n vesimaksut

10 § Valitus koskien naapurin rakennustoimia

11 § Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

Nuorisovaltuusto 3.2.2020

Henkilöstöjaosto 11.2.2020

Saapuneet kirjeet:

1. Nuorisovaltuusto: Edutajien valinta kunnanvaltuustoon ja lautakuntiin, toimintakertomus ja -suunnitelma

2. Lapsi- ja perheasiainneuvosto: Muistio 23.1.20

3. Aluehallintovirasto: Ohjauskirje liittyen rajoittamislain ja Paras-puitelain velvoitteiden jatkumiseen.

4. Aluehallintovirasto: Päätös valvonta-asiassa: Kiireettömän hoitoon pääsyn toteutuminen Parkanon ja Kihniön yhteistoiminta-alueella.

5. Pirkanmaan TE-keskus: Joulukuun 2019 tilannekatsaus, Kihniö työttömyysaste 8,3 %

6. Pirkanmaan pelastuslaitos: Valvontasuunnitelma 2020

7. Pirkanmaan Ely: Alle 30-vuotiaiden työttömyys tammi-joulukuu 2018 ja 2019

8. Puolustusvoimat: Kutsuntakuulutus 2020 (Kihniö 21.10. klo 10)Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys Korkiakoski Mika kiinteistönluovutukset (Hallintolaki 28.1.)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Mika Korkiakoski esitti esteellisyytensä kiinteistönluovutusilmoituksiin ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Niemi Marjo Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1.vpj.
Liukku Petri Muu osallistujat
Kunnanjohtaja, esittelijä
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2.vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.