Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021-2025

17.4.2024

#5008

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2024
Kokouspäivä 17.4.2024
Kokouksen alkuaika 18:00
Kokouksen päättymisaika 20:00
Kokouspaikka Kihniön nuorisotila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 18.4.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 17.04.2024
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Arsi Haapamäki ja Mikko Nevanperä. Pöytäkirja tarkastetaan 18.4.2024 ja pidetään nähtävänä 18.4.2024 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Arsi Haapamäen tilalle toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sirpa Kaikkonen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 36 Muutos Kihniön yhtenäiskoulun tuntijakoon 1.8.2024 lähtien
Muut osallistujat Männikkö-Tarsia Tarja

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti B1 –kielen opetuksen vähimmäismäärä nousee yhdellä tunnilla 1.8.2024 lähtien, yhteensä B1 –kieltä tulee olla siis 7 vuosiviikkotuntia. Jotta kokonaistuntimäärä oppilaalla ei kasva, vähennetään yksi tunti 9.luokan valinnaisaineista.

Valinnaisainevähennyksen vuoksi lisätään yksi valinnaisaine 3.luokalle, vähentämällä tuntikehyksen ylimääräinen uskontotunti. Valinnaisaineeksi valitaan tunne- ja vuorovaikutustaidot.

Esityksen liitteet: Kihniön perusopetuksen tuntijako 1.8.2024 lähtien (liite 1)

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy esitetyn tuntijakomuutoksen liitteen 1 mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 37 Kihniön yhtenäiskoulun valinnaiskurssien opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2024-2025
Muut osallistujat Männikkö-Tarsia Tarja

Kihniön yhtenäiskoulun lukuvuodelle 2024– 2025 tarjottavien kurssien tarjotin on valmistunut. Opetussuunnitelmassa on kerrottu myös kurssin viikkotuntimäärä, tavoite ja arviointi.

Esityslistan liitteet:

Yhtenäiskoulun valinnaisaineiden opetussuunnitelmat 2023-2024 (liite 2)

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun valinnaisaineiden liitteen 2 mukaiset opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2024-2025.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 38 Sivistystoimen täytettävät virat ja tehtävät
Muut osallistujat Männikkö-Tarsia Tarja

Laskevan oppilasmäärän vuosi Kihniön yhtenäiskoululla on alettu suunnittelemaan joustavaan alkuopetukseen siirtymistä. Joustavan alkuopetuksen on suunniteltu alkavan syyslukukaudella 2025. Lisäksi vuodelle 2025 on suunnitteilla sopeuttamistoimia, joiden seurauksena tehtäviä uudelleen organisoidaan. Muuttuvien ja epävarmojen tilanteiden vuoksi avoinna olevia virkoja ei laiteta hakuun vaan ne täytetään määräaikaisena.

Kihniön yhtenäiskoulun yläkoulun oppilasmäärä vaikuttaa myös opetusjärjestelyihin siten, että luokanopettajat hoitavat kuluvana lukuvuotena usean yläkoulun aineen aineenopetuksen.

Tuntiopettajia tarvitaan seuraaviin aineisiin maantieto, biologia, terveystieto, liikunta, kuvataide, musiikki, kotitalous sekä käsityö (tekninen), fysiikka ja kemia. Lisäksi tarvitaan esikoulun opettaja ja erityisluokan opettaja.

Vakinaisia koulunkäynnin ohjaajia on yhtenäiskoulussa kymmenen. Määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia on kolme. Tarvittava määrä koulunkäynnin ohjaajia palkataan ajalle 06.08.2024 - 01.06.2025.

Varhaiskasvatuksesta on jäänyt eläkkeelle yksi lähihoitaja, jonka tilalle on päätetty laittaa avoimeksi varhaiskasvatuksen opettajan toimi sivistyslautakunnan kokouksessa 2/2023 §21, jotta varhaiskasvatuslain määräämä henkilöstömitoitus täyttyisi vuonna 2030. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrää arvioidaan syksyllä lasten määrän mukaan.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää vakinaisten opettajien valitsemisesta ja hyvinvointijohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.

Päätösehdotus

1. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että toistaiseksi voimassa olevia virkoja ei laiteta auki talouden sopeuttamisen ja joustavaan alkuopetukseen siirtymisen vuoksi.

2. Sivistyslautakunta päättää, että seuraavat tehtävät ja toimet täytetään määräaikaisesti lukuvuodeksi 2024 - 20245 eli 01.08.2024 - 31.07.2025 tai tarpeen mukaan.

- esiluokanopettaja

- erityisluokanopettaja

Lisäksi haetaan tuntiopettajia seuraaville oppiaineille: käsityö, musiikki, biologia, maantieto, terveystieto, kuvataide, kotitalous, liikunta, fysiikka, kemia

Asian kokouskäsittely

Rehtori Tarja Männikkö-Tarsia poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.33.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 39 Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Jokaisella hyvinvointialueella ja kunnalla on velvollisuus laatia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 6 §:ssä tarkoitettua kunnan hyvinvointisuunnitelmaa. Suunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Kihniössä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman koonnista vastaa hyvinvointijohtaja. Suunnitelman sisällön tuottamiseen sekä tavoitteiden asettamiseen ovat osallistuneet päiväkodinjohtaja, rehtori, kirjastonjohtaja, vapaa-aikaohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä, sivistystoimen toimistosihteeri, Kihniössä toimivat seurakunnat, järjestöt ja yhdistykset sekä lapsi- ja perheasiainjaosto.

Vuosien 2024-2026 painopisteiksi valittiin:

  • Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen
  • Vanhemmuuden tukeminen
  • Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä kiusaamiseen puuttuminen

Esityslistan liitteet:

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (liite 3)

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteen 3 mukaisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja saattaa sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
Liitteet
§ 40 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Työhyvinvointikysely
  • Aluehallintovirasto LSSAVI/22159/2023, Valtionavustuspäätös, Kulttuuria ja demokratiaa kirjastossa, 3.600€, 80%
  • Aluehallintovirasto LSSAVI/23180/2023, Valtionavustuspäätös, Etsivä nuorisotyö Kihniön kunnassa, 7.500€
  • Aluehallintovirasto LSSAVI/22816/2023, Valtionavustuspäätös, Liikunta osaksi hyvinvointia 2024, 20.500€, 50%
  • Vuoden 2024 kotikuntakorvauksen perusosaa korjataan
  • Sovitaan seuraava kokousaika
Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja sopii seuraavan kokousajan.

Asian kokouskäsittely

Seuraava kokousaika sovittiin tiistaille 7.5.2024 klo 18.00. Kokous pidetään Kihniön yhtenäiskoululla.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Nevanperä Mikko Varapuheenjohtaja
Lankinen Vilja Pöytäkirjanpitäjä
Kaikkonen Sirpa Tarkastajat
Nevanperä Mikko Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Koivukoski Mikael Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Toroskainen Maarit Osallistujat
Koivisto Neea Muu osallistujat
Nuorisovaltuuston edustaja
Männikkö-Tarsia Tarja Muu osallistujat
Yhtenäiskoulun rehtori
Shemeikka Mika Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja