Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

15.5.2023

#3624

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2023
Kokouspäivä 15.5.2023
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:20
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 15.5.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 16.5.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 69 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Nina Niemenmaa ja Janne Ojala. Pöytäkirja tarkastetaan 15.5. ja pidetään nähtävänä 16.5. kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 70 Teknisten palvelujen palvelutuotannon vaihtoehtojen selvittäminen
Muut osallistujat Ala-Kurki Henna
Edeltävä kohta § 34 Teknisten palvelujen palvelutuotannon vaihtoehtojen selvittäminen
Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää esittää kunnanvaltuustolle 10.000 euron lisämäärärahaa teknisen hallinnon kustannuspaikalle selvitystyön asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Tekninen johtaja esitteli asiaa kokouksessa.

§ 71 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunnon muutos vakituiseksi asunnoksi
Muut osallistujat Ala-Kurki Henna
Edeltävä kohta § 29 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunnon muutos vakituiseksi asunnoksi

Oheisena asemapiirros.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Tekninen johtaja esitteli asiaa.

Tiedoksi Pirkanmaan ELY, hakija
§ 72 Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
Muut osallistujat Ala-Kurki Henna
Edeltävä kohta § 30 Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Liite 1 Perustelut muutostarpeelle

Liite 2 Ehdotus Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Tekninen johtaja esitteli asiaa.

Liitteet
§ 73 Kaavoituskatsaus 2023
Muut osallistujat Ala-Kurki Henna
Edeltävä kohta § 35 Kaavoituskatsaus

Liite 7 kaavoituskatsaus 2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että:

1. Kaavoituskatsaus hyväksytään liitteen 7 mukaisena.

2. Katsaus lähetetään tiedoksi Pirkanmaan ELY - keskukselle, Pirkanmaan liitolle ja valtuustolle.

3. Kaavoituskatsaus laitetaan nähtäville kunnan verkkosivuille ja ilmoitustaululle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Tekninen johtaja esitteli asiaa kokouksessa. Poistui kokouksesta tämän asian jälkeen klo 17.25.

Tiedoksi Pirkanmaan ELY, Pirkanmaan liitto, kunnanvaltuusto
Liitteet
§ 74 Sopimus Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken

Pirkanmaan kunnat ovat sopineet kuntajohtajakokouksessa 2.12.2022 Pirkanmaan laajuisen 1.5.2022 käynnistyneen Ukraina-projektin jatkamisesta ajalla 1.1.2023 – 31.12.2023. Ukraina-projekti kartoitti vuonna 2022 Pirkanmaan kuntien tuen ja koordinaation tarpeita ja tarvekartoituksen myötä nähtiin tarvetta jatkaa Pirkanmaan laajuista koordinaatiota vuonna 2023.

Projektin tarkoitus on tukea ukrainalaisia pakolaisia kotoutumaan Pirkanmaalle ja sitä kautta edistää kohderyhmän terveyttä ja hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja aktiivista toimijuutta sekä vahvistaa paikallista elinkeinoelämää ja pitovoimaa. Projekti tiivistää viranomais- ja verkostoyhteistyötä asettautumisen tuessa, sujuvoittaa palveluprosesseja sekä parantaa tiedonkulkua ja mahdollistaa nopeaa reagointia muuttuvissa tilanteissa.

Projektin ohjausrakenteena toimii työllisyyden ja työikäisten kotoutumisen edistämisen osalta Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilun operatiivinen johtoryhmä. Muiden teemojen osalta ohjausrakenteena toimii kuntien yhdyshenkilöistä muodostettu verkosto. Projektin henkilöstö toimii Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen työnjohdon alaisuudessa. Ukraina-projekti on erillinen määräaikainen yhteistyöprojekti, eikä se siten ole päällekkäinen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella solmitun kuntien välisen yhteistyösopimuksen kanssa.

Projektin kustannusten jakamisesta kuntien välillä sovitaan liitteenä olevalla sopimuksella. Sopimuksessa Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken määritellään projektista syntyvien kustannusten jakoperusteet. Tampereen kaupunki vastaa projektissa 50 prosentista projektipäällikön palkkakustannuksia sekä toisen projektille palkatun projektisuunnittelijan kustannuksesta. Lisäksi Tampereen kaupunki vastaa 50 prosentista projektin muista kustannuksista (mm. tilat, viestintä, matkakulut). Muiden Pirkanmaan kuntien kesken jaettava kustannus muodostuu 50 prosentista projektipäällikön palkkakustannuksia ja yhden projektisuunnittelijan palkkakustannuksista sekä 50 prosentista projektin muista kuluista (mm. tilat, viestintä, matkakulut). Edellä mainittu osuus projektin kustannuksista jaetaan muiden Pirkanmaan kuntien (ei Tampere) kesken asukasluvun suhteessa.

Tampereen kaupungin projektin budjetin mukainen maksuosuus on noin 103 062 euroa. Projektin kustannukset laskutetaan projektiin osallistuvilta kunnilta toteuman perustella tammi- helmikuussa 2024.

Kihniön kunnan maksuosuus on arvioitu olevan noin 658 euroa. Lopullinen todellisiin kustannuksiin perustuva laskutus tapahtuu alkuvuodesta 2024.

Liite 3 sopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 3 olevan Pirkanmaan kuntien välinen kustannustenjakosopimuksen Ukraina-projektin kustannusten jakamiseksi.

Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan sopimus päätöksen saatua lainvoiman. Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetäänTampereen kaupungin kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kirjaamo@tampere.fi; tuula.mikkonen@tampere.fi
Liitteet
§ 75 SASKY koulutuskuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen

SASKY koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat Huittinen, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Keuruu, Kihniö, Kokemäki, Multia, Mänttä-Vilppula, Parkano, Punkalaidun, Ruovesi ja Sastamala.

SASKY koulutuskuntayhtymän toiminta on organisoitu jäsenkuntien hyväksymän perussopimuksen mukaan. Sopimus on hyväksytty omistajakunnissa vuonna 2017. Sopimuksen mukaisesti SASKY:n tehtävänä on ylläpitää, kehittää ja järjestää peruskoulutuksen jälkeen annettavaa toisen asteen koulutusta sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutusta.

Kuntayhtymä ylläpitää Sasky Vammalan ammattikoulua, Sasky Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitosta, Sasky Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitosta, Sasky Huittisten ja Kokemäen oppilaitosta Huittisten ammattija yrittäjäopistoa, Sasky Mäntän seudun koulutuskeskusta, Sasky Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitosta, Sasky Ikaalisten kauppaoppilaitosta, Sasky Ammatti-instituutti Iisakkia, Sasky Tampereen palvelualan ammattiopistoa, yleissivistävää koulutusta sekä oppisopimus- ja työelämäpalveluita.

Jäsenkuntien välisellä perussopimuksella todetaan, että edellä mainittujen koulutustehtävien järjestämisvastuu on siirretty koulutuskuntayhtymälle opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti. SASKY koulutuskuntayhtymän hallitus on hyväksynyt päivitetyn perussopimuksen ja esittää sitä hyväksyttäväksi jäsenkuntien valtuustoille. Ehdotettu perussopimus on vanhan sopimuksen päivitys, eikä sisällä merkittäviä muutoksia toimintaan. Sopimus päivitetään kuntaliiton mallin mukaisesti, lainsäädännön uudistukset huomioiden. Muutokset on esitelty sopimusluonnoksessa.

Liite 4 sopimusluonnos, oheisena voimassa oleva sopimus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen 4 mukaisesti Sasky koulutuskuntayhtymän ja jäsenkuntien välisen päivitetyn perussopimuksen luonnoksessa esitetyin muutoksin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 76 Laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tarkistetaan laskujen asiatarkastajat/vastaanottajat vuosittain.

Kunnassa on käytössä sähköinen laskujen hyväksymiskäytäntö. Sisäisen valvonnan varmistamiseksi, laskujen vastaanottaja ja hyväksyjä ei saa olla sama henkilö. Omia laskuja ei voi hyväksyä eikä pääsääntöisesti alainen voi hyväksyä esimiehen laskuja. Laskujen vastaanottajat/asiatarkastajat tarkistavat laskun oikeellisuuden. Vastaanottajan tulee tarkistaa tiedot tavaran tai palvelun tilaajalta. Laskujen hyväksyjän on huolehdittava, että laskussa on asianmukaiset tilimerkinnät ja muut laskutustiedot. Reklamoinnista vastaa tavaran tai palvelun tilaaja. Laskut tulee toimittaa maksatukseen välittömästi hyväksymisen jälkeen viivästyskorkojen välttämiseksi.

Liite 5 ostolaskujen vastaanottajat ja hyväksyjät

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä 5 mainitut laskujen vastaanottajat ja hyväskyjät.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yleinen hyväksymisoikeus varsinaisen hyväksyjän tai varahyväksyjän esteellisenä tai poissa ollessa kaikkiin kunnan laskuihin on seuraavan järjestyksen mukainen: 1. kunnanjohtaja 2. talous- ja hallintojohtaja 3. talouspäällikkö.

Varsinaisten laskujen vastaanottajien ollessa estynyt, ottaa osastopäällikkö laskut vastaan ja kunnanjohtaja tai talous- ja hallintojohtaja hyväksyy.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät, taloustoimisto
Liitteet
§ 77 Kokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen Saskyn ja Sataedun koulutuskuntayhtymien yhtymäkokoukseen

Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajat valitaan seuraavasti:

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Sataedun yhtymäkokous pidetään 25.5.2023 klo 14.00 Sataedu Ulvilan auditoriossa.

Saskyn yhtymäkokous pidetään 15.6.2023 klo 16 paikka päätetään myöhemmin.

Edustajien ja varaedustajien nimet ja sähköpostiosoitteet pyydetään toimittamaan kuntayhtymän kirjaamon sähköpostiin kirjaamo@sasky.fi 23.5.2023 mennessä. Sataedun edustajat 24.5. mennessä sataedu@sataedu.fi


Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymien yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus nimesi Sataedun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Matti Sillanpään ja varalle Juha-Matti Markkolan.

Kunnanhallitus nimesi Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Leila Törmän ja varalle Kirsi Jytilän.

Tiedoksi Sasky, Sataedu
§ 78 Verotuloennuste 2023

Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy Kihniössä ko. ennusteen mukaan kuluvana vuonna noin 213.000 euroa enemmän kuin on budjetoitu.

Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin ylijäämäisenä 39.909 €. Kunnal­lisverotuotto vuonna 2022 oli 5.000.494 euroa ja ennusteen mukaan kunnallisverotuotto olisi vuoden 2023 lopussa 2.457.000 euroa. Kuluvan vuoden alusta alkaen kuntien veroprosenttia leikattiin 12,64% Sote-uudistuksen rahoituslain säädösten mukaisesti, joten aimpien vuosien luvut eivät ole vertailukelpoisia.

Yhteisöverotuotto vuonna 2022 oli 1.153.824 euroa ja ennusteen mu­kaan yhteisöverotuotto olisi vuoden 2023 lopussa 779.000 euroa (ero -374.824 ed.vuoteen).

Kiinteistöverotuotto vuonna 2022 oli 558.006 euroa ja ennusteen pe­rusteella kiinteistöveron tuotto olisi 572.000 euroa (ero +14.000) vuoden 2023 lopussa.

Esityslistan mukana on kuntaliiton arvio (4/2023) kunnan verotulokertymästä vuoden 2023 osalta (liite ), jonka mukaan Kihniön kunnan verotulot 2023 yh­teensä olisivat 3.808.000 euroa.

Liite 6 verotuloennuste


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kuntaliiton verotuloennusteen tiedoksi sekä käy asi­asta tarvittavan keskustelun.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 79 Liittyminen Hanselin Junamatkustuspalvelut 2024-2027 -puitejärjestelyyn

Yhteishankintaratkaisulla voi hankkia kotimaan kaukoliikenteen junamatkustuspalveluja työ- ja virkamatkustuksen tarpeisiin sopimusalennuksen myötä edullisemmin.

Organisaation maksamat junalla tehtävät koululais- ja asiakasmatkat on myös mahdollista hankkia tästä sopimuksesta.

Yhteishankinnan edut:

  • Saa sopimusalennuksen myötä kotimaan junamatkustuspalvelut edullisemmin organisaatiosi käyttöön
  • Sopimuskauden aikaisessa kehitysryhmässä pääsee vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia junamatkustuksen käytänteistä muiden asiakkaiden kanssa
  • Hanselin asiantuntijoiden tuki sopimuskauden aikana

Junalippuvarauksia voi sopimuskaudella tehdä suoraan sopimustoimittajalta tai vaihtoehtoisesti oman sopimusmatkatoimiston tarjoamien mahdollisuuksien mukaan sopimusmatkatoimistosta. Junalippuja voi maksaa joko maksuaikakortilla tai laskulla (verkkolaskutus).

Tavoite on, että sopimus on asiakkaiden hyödynnettävissä 1.1.2024 alkaen. Aikataulu tarkentuu vuoden 2023 aikana.

Sopimukseen tulee liitty viimeistään 31.5.2023. Sopimusta voivat hyödyntää vain ennen hankintailmoituksen julkaisua liittyneet asiakkaat.

Oheisena esittely

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että kunta liittyy Hanselin kilpailuttamaan Junamatkustuspalvelut 2024-2027 -puitejärjestelyyn ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään liittymissopimuksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 80 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 31.3.2023

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.3.2023

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 81 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 82 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

8 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys Severi Ala-Katara (Hallintol. § 28.1.)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Severi Ala-Katara poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 83 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 7, 8

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 3.5.2023

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 29 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunnon muutos vakituiseksi asunnoksi

§ 30 Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

§ 31 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2023

§ 32 Kihniö Geopark Aitoneva-Käskyvuori maastoreitin pitkospuiden rakentaminen

§ 33 Talouden toteuma 1.1 - 28.2.2023

§ 34 Teknisten palvelujen palvelutuotannon vaihtoehtojen selvittäminen

§ 35 Kaavoituskatsaus

§ 36 Muut asiat

Nuorisovaltuusto 3.5.2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 84 Ilmoitusasiat

1. Pirkanmaan ELY: Työllisyyskatsaus maaliskuu 2023 ; Kihniön työttömyysprosentti 7,4

2. Sisä-Suomen Poliisilaitos: Poliisin neuvottelukunnan pöytäkirja 13.4.2023

3. Kankaanpään kaupunki: Pöytäkirjanote Maksajavirastosopimuksen päivittäminen

4. Kankaanpään kaupunki: Pöytäkirjanote Maaseutuhallinnon tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Ojala Janne Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Ala-Kurki Henna Muu osallistujat
Tekninen johtaja
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.