Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

6.3.2023

#3296

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2023
Kokouspäivä 6.3.2023
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:15
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 6.3.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 7.3.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Janne Ojala ja Mika Shemeikka. Pöytäkirja tarkastetaan 6.3.2023 ja pidetään nähtävänä 7.3.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Koskinen ja Mika Shemeikka.

§ 38 Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton puitesopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi

Osana hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanoa Pirkanmaan hyvinvointialue, Pirkanmaan kunnat ja Pirkanmaan liitto ovat tunnistaneet tarpeen organisaatioiden systemaattiselle yhteistyölle. Myös lainsäädäntö edellyttää kuntia ja hyvinvointialueita toimimaan yhteistyössä. Yhteistyöstä on säädetty muun muassa hyvinvointialueesta annetussa laissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa. Yhteistyön yleisinä tavoitteina olisi saavutettavat ja saumattomat palveluketjut ja eri osapuolten kattava yhteistyö yhdyspintatehtävissä. Pirkanmaan liitto on taas keskeinen yhteistyökumppani muun muassa väestöennustetyön, ennakointityön, aluesuunnittelun, TKI-rahoituksen sekä vaikuttamisen kysymyksissä EU-tasolla ja kotimaassa.

Yhteistyön valmistelussa on pidetty tarkoituksenmukaisena, että yhteistyön tavoitteet, rakenteet ja periaatteet kirjattaisiin Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton puitesopimukseen. Sopimuksessa kuvatut yhteistyön periaatteet lähtevät siitä kumppanuus perustuu yhteiseen tietoon perustuvaan tilannekuvaan väestöstä ja eri väestöryhmien terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilasta ja kokemuksesta, palvelutarpeesta, kustannuksista sekä näiden kehitysnäkymistä. Strateginen kumppanuus rakentuu vahvaan luottamukseen ja sitoutumiseen yhdessä tekemiseen.

Liitteenä olevassa puitesopimuksessa on kuvattu puitteet osapuolten väliselle yhteistyölle, keskeisimmät strategiset tavoitteet ja yhteistyön toimeenpanoon liittyvät rakenteet. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi yhteisiksi strategisiksi keihään kärjiksi on sopimuksen esivalmistelussa nostettu työllistymisen tukeminen, kotouttamisen edistäminen, yhteinen väestöennuste, tiedolla johtaminen, varautuminen ja valmiussuunnittelu, edunvalvonta ja vaikuttaminen, TKI-yhteistyö sekä sivistys- ja sote-palveluiden tiivis yhteistyö. Keskeisimmiksi yhteisiksi foorumeiksi on tunnistettu strategisen yhteistyön toimivuuden varmistava ylimmän johdon foorumi (ylin virkajohto, hallitusten ja valtuuston puheenjohtajat) sekä strategisesta ja operatiivista yhteistyötä yhteensovittava Pirkanmaan johtajakokous.

Puitesopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet ja allekirjoituksillaan vahvistaneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Liite 1 sopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan puitesopimuksen Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hyvinvointialue, kirjaamo@pirha.fi, tuukka.salkoaho@pirha.fi
Liitteet
§ 39 Kunnanhallituksen myöntämät avustukset

Kunnanhallitus myöntää hakemuksesta yleisavustusta toiminnan tukemiseen kihniöläisille yhteisöille tai hakijalle, jonka toiminta sijoittuu Kihniön alueelle. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon yhteisön toiminnan laajuus, osallistumismahdollisuuden avoimuus ja vaikuttavuus. Yleisenä periaatteena on, että avustustoiminnan tulee olla vaikuttavaa ja tukea kuntastrategiaa. Hakemukseen tulee liittää ta-vuoden toimintasuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, selvitys edellisen vuoden tuen käytöstä sekä perustelut tuen tarpeesta. Määrärahaa avustuksiin on talousarviossa varattu 15.000 euroa. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset, anotut avustukset sekä ehdotus myönnettävästä tuesta liitteenä.

Talousarviokirjaan on merkitty sivistystoimen avustuksien kohtaa s. 38: "Sivistyslautakunta jakaa vuonna 2023 nuorisojärjestöille avustuksia 11.500 euroa, joka sisältää 4 H-yhdistykselle maksettavan palkka-avustuksen, jonka suuruuden päättää kunnanhallitus." Kihniön 4 H-yhdistys on hakenut 8.500 euron palkka-avustusta vuodelle 2023. Vuonna 2022 myönnetty summa oli 6.500 euroa.

Avustushakemukset nähtävänä kokoukessa ja sitä ennen kunnanvirastolla.

Liite 2 avustukset

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää avustukset liitteen 2 mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää 4 H-yhdistyksen palkka-avustukseksi 6.500 euroa vuodelle 2023.

Esteellisyys Jytilä Kirsi, Toivonen Katri, Alkkiomäki Jari (hallintolaki 28.1 §:n 3)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Jytilä Kirsi, Toivonen Katri, Alkkiomäki Jari esittivät esteellisyytensä asiassa ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Liitteet
§ 40 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 41 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

4 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys Jytilä Kirsi (hallintolaki 28.1 §:n 3)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kirsi Jytilä esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 42 Ilmoitusasiat

1. Pirkanmaan työllisyyskatsaus, Tammikuu 2023, työttömyysprosentti 7,7.

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Tarkastajat
Shemeikka Mika Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Varajäsenet
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.