Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

15.12.2022

#3138

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 19/2022
Kokouspäivä 15.12.2022
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 18:15
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 15.12.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 16.12.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 230 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 231 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Severi Ala-Katara ja Nina Niemenmaa. Pöytäkirja tarkastetaan 15.12.2022 ja pidetään nähtävänä 16.12.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Severi Ala-Katara ja Tiina Jokioja.

§ 232 Lylyharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava; kaavaluonnos esittely

Muutettu esitys: Lylyharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaluonnos on valmistumassa.

Asiaa esitellään kokouksessa.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Tekninen johtaja ja toimistoinsinööri olivat paikalla tämän asian ajan.

Liitteet
§ 233 Anomus väliaikaisen rahoituksen pidentämisestä hankkeessa Nuoret verkossa
Edeltävä kohta § 250 Anomus väliaikaisen rahoituksen pidentämisestä / hankkeessa Nuoret verkossa

Kihniön 4H-yhdistys anoo Kihniön kunnalta väliaikaisen rahoituksen maksuajan pidentämistä hankkeelle Nuoret verkossa. Maksamatta on vielä 1.500 euroa. Hanke päättyi 31.12.2021, jatkoaikaa anotaan 31.12.2023 saakka.

Liitteenä 2 pyyntö

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää hakemuksen mukaisesti Kihniön 4H- yhdistykselle hankkeessa Nuoret verkossa 1.500 € väliaikaisrahoituksen maksuajan pidentämistä 31.12.2023 saakka.

Esteellisyys Jokioja Tiina (Hallintolaki § 28 kohta 5)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Tiina Jokioja esitti esteellisyytensä asiassa eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Pöytäkirjantarkastajana tämän asian ajan Janne Ojala.

Tiedoksi Taloustoimisto, Kihniön 4H-yhdistys
§ 234 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 31.10.2022

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Oheismateriaalina toteumavertailu.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.10.2022

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 235 Äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 22.–28.3.2023 (seitsemän päivää keski-viikosta tiistaihin) ja ulkomailla 22.-25.3.2023 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 15.3.2023.

Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisestä syistä toisin määrätä. Erityinen syy voi olla lähinnä vain kunnan jonkin alueen tai taajaman vähäiseksi arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson päivänä. Tällaisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi on mahdollista perustaa kunnan eri alueille ennakkoäänestyspaikkoja, jotka ovat auki vähemmän kuin seitsemän päivää.

Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen klo 8 eikä klo 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9 eikä klo 18 jälkeen.

Kunnanhallituksen tulee myös määrätä ennakkoäänestyspaikkoina olevat sosiaalihuollon toimintayksiköt, joissa saa äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat tehtäviinsä. Kussakin ennakkoäänestyspaikassa tulee olla vähintää kaksi vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla.

Vaalipäivän äänestyspaikan määrääminen

Vaalilain 9 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella on kun­nan­hal­li­tuk­sen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka.

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Kihniön kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon kulloisenkin epidemiatilanteen ja varautumaan siihen, että tilanne voi vaatia samanlaisia erityisjärjestelyitä, joita toteutet-tiin Covid-19 –pandemian osalta vuoden 2021 kuntavaaleissa ja vuoden 2022 aluevaa-leissa

Ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä eduskuntavaalien osalta vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään viimeistään 13.1.2023 klo 12 mennessä.

Liitteenä 1 Oikeusministeriön ohjeistus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2023 toimitettavissa vaaleissa:

1. Kihniön kunnan ennakkoäänestyspaikkana eduskuntavaaleissa on Puumila, osoite Kuruntie 1-3, joka on avoinna seuraavasti:

ke 22.3. - pe 24.3.2023 klo 12 – 18

la 25.3.- su 26.3.2023 klo 12 – 15

ma 27.3. - ti 28.3.2023 klo 12 - 18

2. Varsinaisen vaalipäivän 2.4.2023 äänestyspaikkana on Kihniön yhtenäiskoulu, Kettukalliontie 3.

3. Sosiaalihuollon yksiköissä Iltaruskossa (tähän voivat osallistua myös Kotipihlajan asukkaat) sekä Suutarin Pihlajan tehostetun palveluasumisen yksikössä järjestetään ennakkoäänestys vaalitoimikunnan toimesta erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Oikeusministeriö vaalitietojärjestelmä
Liitteet
§ 236 Kunnanhallituksen kokousajat 1. vuosipuoliskolla 2023

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pitää kokouksensa pääsääntöisesti terveyskeskuksen kokoushuoneessa ja pandemia-aikana Puumilassa ja vuoden ensimmäiselle vuosipuoliskolle vahvistetaan seuraavat ajat:

23.1.2023

13.2.2023

6.3.2023

30.3.2023

24.4.2023

15.5.2023

5.6.2023

Lisäksi on huomioitava, että 2023 on vuosi, jolloin tuulivoimaosayleiskaavat etenevät ja vaativat todennäköisesti edellä mainitusta poikkeavia kokouspäivämääriä.

Tilinpäätös kunnanvaltuusto12.6.2023

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 237 Sopimus asukkaiden vuokrasopimusten siirrosta ja asukasvuokrien perimisestä vuonna 2023 / virka-apupyyntö

Pirkanmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221308-6) aloittaa toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialueen toiminnan aloittaessa kuntien vuokraamien asuntojen vuokrasopimukset tulevat siirtymään Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja hyvinvointialue jatkaa asunnon vuokranantajana vuoden 2023 alusta. Voimaanpanolain perusteella sopimukset siirtyvät nykyisin ehdoin hyvinvointialueelle. Asukkaiden vuokrasopimukset siirretään hyvinvointialueelle asianhallintajärjestelmään.Pirkanmaan kuntia pyydetään toimittamaan siirtyvät vuokrasopimukset ja erillinen listaus vuokralaisista (vuokralaisen koko nimi ja henkilötunnus) Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon.

Pirkanmaan hyvinvointialue ei kuitenkaan kykene laskuttamaan asukkaiden vuokrasopimuksiin liittyviä vuokria heti 1.1.2023 alkaen, koska hyvinvointialueella ei ole käytettävissä laskutuksessa tarvittavaa järjestelmää. Tämän vuoksi Pirkanmaan hyvinvointialue pyytää Pirkanmaan kuntia jatkamaan asukasvuokrien perimistä elokuun 2023 loppuun asti.

Siirtymäaikana hyvinvointialue ottaa käyttöön asukkaiden vuokrasopimusten hallintajärjestelmän, jonka avulla jatkossa hallinnoidaan asukaskohtaiset vuokrasopimukset ja niiden laskutus.

Hyvinvointialue tekee kuntien kanssa erillisen sopimuksen asukasvuokrien perimisestä. Kunnille korvataan asukasvuokrien perimisestä aiheutuvien kulujen kattamiseksi 10 €/lasku. Korvaus kattaa kaikki vuokrareskontran kulut mukaan lukien mahdolliset ulkopuolisten perintätoimistojen vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset sekä vuokrien tilittäminen eteenpäin hyvinvointialueelle.

Kunnilta on alustavasti tiedusteltu mahdollisuutta jatkaa vuokrien perimistä siirtymäajan. Suurin osa kunnista on suhtautunut myönteisesti virka-avun antamiseen. Hyvinvointialueen puolelta ollaan yhteydessä kuntiin, joiden kanssa käydään erilliset neuvottelut asiasta.

Liiteenä 3 sopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan sopimusluonnoksen ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan lopullisen sopimuksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Pirha
Liitteet
§ 238 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Petteri Wiinamäki poistui klo 17.55

§ 239 Kunnanvaltuuston kokouksen 12.12.2022 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 12.12.2022 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 38 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 39 Laajan hyvinvointikertomuksen vuosilta 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen vuosille 2021-2025

§ 40 Keskustan valtuustoryhmän aloite / kokeilu maksuttomasta päivähoidosta

§ 41 Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman hyväksyminen

§ 42 Määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvioon

§ 43 Muut asiat

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön sekä lähettää jätetyt valtuustoaloitteet valmisteluun sivistyslautakunnalle ja kunnanhallitukselle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 240 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

4 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 241 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 53

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 14.12.2022

§ 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 106 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 107 Asia poistettiin listalta

§ 108 Lausuntopyyntö, Parkanon tekninen lautakunta; Takakangas-Pihlajaharju tuulivoimapuiston

kaavaluonnoksesta

§ 109 Lausuntopyyntö Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: TakakangasPihlajaharjun tuulivoima-alueen YVA-selostuksesta

§ 110 Koivikon rivitalo B:n vuokrien määritys

§ 111 Muut asiat

Pori-Parkano-Haapamäki rataryhmän kokousmuistiot 3.6., 19.8. ja 11.11.2022

Valtiovarainministeriö: Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntäminen vuonna 2022

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet päätökset ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Ala-Katara Severi Tarkastajat
Jokioja Tiina Tarkastajat
Ojala Janne Tarkastajat
§ 233
Ala-Katara Severi Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Haapamäki Arsi Varajäsenet
Jokioja Tiina Varajäsenet
Malin Marketta Varajäsenet
Ala-Kurki Henna Muu osallistujat
§ 232
Kujansuu Johanna Muu osallistujat
§ 232
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.