Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

20.6.2022

#2664

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 8/2022
Kokouspäivä 20.6.2022
Kokouksen alkuaika 17:15
Kokouksen päättymisaika 19:35
Kokouspaikka Kunnan mökki Pyhäniemessä
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 21.6.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 22.6.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokoukseen osallistujat.

§ 113 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Marjo Niemi ja Janne Ojala. Pöytäkirja tarkastetaan 21.6. ja pidetään nähtävänä 22.6. kunnan tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanjohtaja.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 114 Hyvinvointikyselyn tulokset

KIHNIÖN KUNNAN HYVINVOINTIKYSELYN 2022 TULOKSET

Kihniön kunta toteutti kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille hyvinvointikyselyn huhtikuun ajan 2022. Kyselyllä kartoitettiin laajasti erilaisia hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Vastaajat pääsivät antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia. Kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti tai paperilla. Kyselyyn saatiin yhteensä 68 vastausta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimisessa.

Kyselyn vastauksista nousi esiin positiivisia asioita asukkaiden hyvinvoinnin tilasta, mutta myös kehitettävää. Suurin osa vastaajista koki voivansa hyvin ja olevansa pääosin onnellisia. Kirjastoon ja terveyspalveluihin oltiin erityisen tyytyväisiä. Luonnossa liikkuminen koetaan tärkeäksi hyvinvoinnin tekijäksi. Vastaajat antoivat palautetta esimerkiksi kunnan palveluista ja julkisista kulkuyhteyksistä.

Kyselyn vastauksista kehityskohteina nousivat osallisuuden kokemus, vaikuttamismahdollisuudet sekä yhdessäoloa ja yhteisöllisyyttä lisäävä tekeminen ja toiminta. Kirjastoon ja terveyspalveluihin vastaajat olivat erityisen tyytyväisiä. Lisäksi toivottiin matalankynnyksen aktiviteetteja, tekemistä nuorille sekä parannusta julkisiin kulkuyhteyksiin.

Hyvinvointityöryhmän lisäksi hyvinvointikyselyn tuloksia käsitellään tulevan syksyn Tehdään yhdessä- yhdistysillassa sekä julkaistaan avoimesti sosiaalisessa mediassa teemoittain. Kyselyn tuloksiin voi tutustua myös kirjastossa paperisena versiona 21.6.2022 alkaen.

Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esittelee kyselyn tuloksia hallitukselle.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee hyvinvointikyselyn tulokset tiedoksi ja käy keskustelun tulosten pohjalta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 115 Kuntalaisaloite vanhuksille asumispaikkoja Kihniön sairaalaan

Aloitteen tekijä: Hannu Tiainen

Aloitteen sisältö:

Kuten tiedämme, kotona asuu paljon huonokuntoisia vanhuksia. Ambulanssit joutuvat usein hakemaan kotoa iltaisin ja öisin vanhusten kokiessa turvattomuutta. Parkanon sairaala ei taas ole oikea paikka ja Tehostetun hoidon palveluasumisyksikkö on täysi. Moni haluaisi turvalliseen kodinomaiseen, sairaalan ja tehostetun palveluasumisen välimuotoiseen asumiseen. Vanhuksilla olisi turvallinen paikka missä olisi hoitajia saatavilla ympäri vuorokauden. Näin jäisi pois kotonakäynnit ambulanssilla aikana jona kotihoitoa ei saa. Koska sairaalamme käy osin tyhjäkäynnillä, esitän, että kunnanhallitus alkaa pikinmiten neuvottelut ja suunnitelmat Parkanon kaupungin ja Kolmostienterveyden kanssa sairaalan käyttöönottoon edellä mainitulla tavalla. Kihniö kuntana kuitenkin vastaa edelleen kuntalaisten terveydestä ja turvallisuudesta.

Aloite on lähetetty sosiaali- ja teveystoimen yhteistoiminta-alueen perusturvalautakuntaan lausunnolle:

Yta- perusturvalautakunta lausui aloitteen sisällöstä kokouksessaan 12.5.2022 § 4 seuraavasti:

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia asumispalveluja ovat tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja, kuten hoiva- ja hoitopalveluja sekä ateriapalveluja.

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tehostetun palveluasumisen yksikössä henkilöstöä on paikalla ja palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti. Vanhusten laitoshoitoa järjestetään vanhainkodeissa ja vastaavissa laitoshoidon toimintayksiköissä sekä terveyskeskusten vuodeosastoilla. Laitoshoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista, kuntouttavaa hoitoa.

Vanhuspalvelulain (920/2012) mukaan kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Pitkäaikaista laitoshoitoa voidaan järjestää vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.

Parkano-Kihniö sote yhteistoiminta-alueella vanhuspalvelulain linjauksen mukaisesti pitkäaikainen ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelu järjestetään tehostettuna palveluasumisena, pitkäaikaista laitoshoitoa alueellamme ei järjestetä.

Ympärivuorokautinen kotihoito on yhteistoiminta-alueella ollut käytössä vuodesta 2019 saakka.

Parkano-Kihniö sote yhteistoiminta-alueen palvelutuottajana toimii Kolmostien Terveys Oy, jonka toimi-alueeseen ikäihmisen asumispalvelut sekä kotihoito kuuluvat.

Ympärivuorokautisen hoidon prosessissa keskiössä ovat asiakkaan palvelutarve sekä asiakkaan oma näkemys asumisesta suhteessa tarvitsemiinsa palveluihin. Voimavarakartoituksissa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne ja kartoitetaan sekä asiakkaan ja että hänen määrittelemän läheisverkoston näkemys avuntarpeesta. Asiakkaan kotona asumista pyritään tukemaan mahdollisimman pitkälle palvelutarpeen mukaisesti myönnetyillä avohuollon palveluilla.

Valmistelija: Vanhustyön asiantuntija Tanja Mustajärvi

Esittelijä: Terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen

Päätösehdotus

Parkanon kaupungin näkemyksen mukaan tehostetun asumisen paikkamäärä yhteistoiminta-alueella on tällä hetkellä riittävä. Lisäksi todettakoon, että palveluiden laajentamiseen tai lisäämiseen ottaa kantaa Pirkanmaan hyvinvointialue.


Yta: Päätös

Keskustelun jälkeen muutettiin päätösehdotusta seuraavasti: Perusturvalautakunta ytan näkemyksen mukaan tehostetun asumisen paikkamäärä yhteistoiminta-alueella on tällä hetkellä riittävä. Lisäksi todettakoon, että palveluiden laajentamiseen tai lisäämiseen ottaa kantaa Pirkanmaan hyvinvointialue.

Hyväksyttiin yksimielisesti.Päätösehdotus

Kunnanhallitus yhtyy yta- perusturvalautakunnan lausuntoon, jonka mukaan tehostetun asumisen paikkamäärä yhteistoiminta-alueella on tällä hetkellä riittävä. Lisäksi todetaan, että palveluiden laajentamiseen tai lisäämiseen ottaa kantaa Pirkanmaan hyvinvointialue.

Kunnanhallitus esittää em. lausuntoa kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 116 Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Edeltävä kohta § 61 Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 1 OAS

Päätösehdotus

Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan päätökseen ja hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman esitetysti, mutta kiinnittää huomiota mahdollisiin yhteisvaikutuksiin Kihniön alueen muihin tuulivoimahankkeisiin nähden ja pitää tärkeänä tiedottamista osallisille ja toteaa, että vapaa-ajan asukkaita olisi hyvä tiedottaa asianomaisille lähetettävällä kirjeellä.

Esteellisyys Jytilä Kirsi, Toivonen Katri (hallintolaki 28.1 §:n 3)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 117 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.


Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä, jossa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta kumottaisiin.

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kumottaisiin ja korvattaisiin uudella lailla työllistymistä edistävästä monialaisen tuen yhteistoiminnasta.

1.Tausta

Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman toteuttamiseen. Hallitusohjelman keskeisenä tavoitteena on työllisyyden vahvistaminen ja työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Syyskuussa 2020 pidetyn hallituksen budjettiriihen päätösten mukaan hallitus tekee hallituskauden aikana taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllisen työllisyysvaikutukset.

Hallitusohjelman mukaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistettiin 1.3.2021 työllisyyden edistämisen kuntakokeilut, joissa kokeilukunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden tarjoamisesta.

Kevään 2021 puoliväliriihessä hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2024. Samalla hallitus päätti jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Hallitus linjasi, että siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä. Linjauksen mukaan valmistelussa tähdätään siihen, että kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista laajennettaisiin sekä työttömyysturvan ja työttömän palveluun aktivoinnin välinen kytkös poistettaisiin. Valtio ja kunnat jakaisivat työvoimapalveluiden rahoitukseen liittyvää kustannusvastuuta, jolloin turvattaisiin kuntien kannusteet järjestää palveluja myös heikommassa työmarkkina-asemassa oleville.

Uudistusta on valmisteltu yhdessä sidosryhmien kanssa työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alaisuudessa toimivassa Työvoimapolitiikan palvelurakenne -alatyöryhmässä.

2.Tavoitteet

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoa koskevan uudistuksen tavoitteena on kasvattaa työllisyyttä edistämällä kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa valtion ja kuntien välisellä yhteistyöllä sekä vahvistaa alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä asiakaslähtöisillä palveluilla hyödyntämällä kuntaekosysteemin mahdollisuuksia. Yksi uudistuksen keskeisistä elementeistä on kannustava rahoitusmalli. Tavoitteena on laajentaa kuntien vastuuta työttömyysetuuksien rahoituksesta siten, että rahoitusvastuu kannustaa kuntaa huolehtimaan alueen työllisyydestä sekä järjestämään työttömille työnhakijoille mahdollisimman tehokkaasti palveluja, jotka johtavat työllistymiseen. Uudistuksella tavoitellaan 7 000–10 000 henkilön työllisyysvaikutusta.

3. Kunnan rooli:

- Vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirrettäisiin pääosin kunnille.

- Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän.

- Työttömyysetuuksien rahoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laajenisi työmarkkinatuen lisäksi koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa.

- Lisäksi rahoitusvastuu alkaisi nykyistä työmarkkinatuen rahoitusvastuuta aikaisemmin ja kasvaisi portaittain työttömyyden pitkittyessä.

- Kunnan rahoitusvastuu ei myöskään katkeaisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta kuten nykyisin.

- Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä kunnille, kunnilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työttömyysetuuksista syntyvään rahoitusvastuuseen järjestämällä työttömille palveluja, jotka johtavat tehokkaasti työllistymiseen avoimille työmarkkinoille.


4. Valtion rooli:

- Valtiolla olisi jatkossakin kokonaisvastuu työllisyydestä ja työvoimapalvelujärjestelmän valtakunnallisesta toimivuudesta.

- Valtio vastaisi kuntien työllisyydenhoidon tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista sekä laillisuusvalvonnasta.

- Valtio tarjoaisi työvoimapalveluihin liittyvät valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut sekä ylläpitäisi valtakunnallisia tietovarantoja.

- Valtion paikallisviranomaisina toimivat työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin ja niiden nykyisin hoitamat tehtävät, joita ei ehdoteta siirrettäväksi kunnille, sijoitettaisiin valtionhallinnon sisällä uudelleen pääosin KEHA-keskuksen tehtäviksi.

- Poikkeuksena olisivat työ- ja elinkeinotoimiston nykyisin hoitamat työntekijän oleskeluluvan osalupaan liittyvät tehtävät, jotka siirrettäisiin Maahanmuuttovirastolle.

Kihniön kunta kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta.

Luonnoksessa asetetut tavoitteet, tehtävien resurssointi ja rahoitus eivät ole oikein mitoitettuja. Uusi työttömyysturvamaksujen muutos tulee kasvattamaan kuntien kustannuksia ja lähes 10 % nykyisistä valtion hallinnon virkailijoista ei siirry muutoksen myötä kuntiin, vaan jää valtionhallinnon palvelukseen. Näiden pohjalta voidaan pohtia, onko työnjako ja rahoitus oikeanlainen.

Kihniön kunnan mukaan rahoituslaskelmien tulisi perustua kuntien todellisiin kustannuksiin ja rahoituksen seurantaan, jotta voidaan välttää kunnallisveron korotuspaineet. Soteuudistus aiheuttaa joillekin kunnille veronkorotuspaineita, joten uusi veronkorotus työllistämispalvelu-uudistuksen vuoksi ei ole hyväksyttävää.

Kuntien rahoitusta voitaisiin helpottaa, mikäli rahoitusmalli olisi erilainen. Ehdotuksessa on, että kunnat saisivat rahoitusta yleiskatteellisena valtionavustuksena 70 % työvoiman määrän perusteella ja 30 % laajan työttömyyden perusteella. Laajalla työttömyydellä tarkoitetaan työttömiä, työttömyystuella opiskelevia, työllistämistä edistävissä palveluissa olevia työnhakijoita, kuten kuntouttavassa työtoiminnassa tai palkkatuella olevia. Kihniön kunta kannattaa Kuntaliiton ehdottamaan rahoitusmallia, jossa rahoituksen suhde olisi 50/50, koska rahoitus on tällöin enemmän tarveperusteista ja se tasoittaa suhdannevaihteluja, joihin kunta ei voi vaikuttaa.

Ehdotuksessa kuntien uuden rahoituksen siirtymäkaudeksi esitetty aika on kolme vuotta, mutta esitetyn laskelman mukaan se on kuitenkin vain kaksi vuotta ja kuukausi. Kihniön kunnan näkemyksen mukaa siirtymäkauden tulisi olla esitetty kolme vuotta.

Uudistuksen aloitus joulukuussa 2024 ei ole järkevää. Kihniön kunta ehdottaa, että uudistus tulisi voimaan vasta 1.1.2025 alkaen.

Palkkatukiuudistus osana uudistusta on haastava. Kunta ei voi myöntää palkkatukea itselleen ja tämä pitäisi huomioida valtionosuuksissa esimerkiksi Kuntaliiton esittämällä tavalla, jolloin aiemmin kuntiin palkkatuella palkatut työnhakijat laskettaisiin osaksi laajan työttömyyden kriteeriä. Tämä vahvistaisi työnhakijan mahdollisuuksia saada töitä avoimilta markkinoilta ja huomioisi palkkatuetun työn kuntien valtionosuuksissa.

Kunnilla on oma ekosysteemi, jossa tehdään yhteistyötä monella tavalla. Tiivis, paikallinen yhteistyö koulujen, yhdistysten, yritysten ja muun elinkeinoelämän kanssa on tärkeää ja se pitää mahdollistaa uudistuksessa. Kuka palveluita tuottaa, vaikuttaa koko ekosysteemiin. Kihniön kunta haluaa, että järjestämisvastuulla tuotetut palvelut ja rahat tulisivat olla samoissa käsissä tai jokaisella kunnalla tulisi olla todellinen mahdollisuus ohjata toimintaa ja rahoitusta, jotta se palvelee koko ekosysteemiä. Uudistuksessa on vaatimus yhdenvertaisista palveluista. Se ohjaa järjestäjää, eli kuntaa, isäntäkuntaa tai kuntayhtymää vapaaehtoisesti hakeutumaan yhteistyöhön niiden palveluiden kohdalla (hankinnat, maahanmuuttajien palvelut yms.), joissa tarvitaan yhteistyötä. Valtiolla on mahdollisuus varmistaa esimerkiksi kuntien välisissä yhteistyösopimuksissa kuvattujen palvelu- ja rahoitusmallien kautta, että palvelujen yhdenvertaisuus sekä paikallinen saatavuus toteutuvat.

Kihniön kunta pitää tärkeänä, että järjestämisvastuuta voidaan toteuttaa myös kuntien välisillä sopimuksilla.

Uudistusta tule ei tehdä uudistamisen vuoksi, vaan tärkeintä uudistuksessa ovat toimivat palvelut. Työnhakijoiden saavutettavat palvelut ja paikallisen elinkeinoelämän työvoimatarve tulee kohdata ja palvella paikallisesti lähipalveluna. Tämä ei saa unohtua uudistuksessa, sillä se on tärkein työllistämisen väline, jonka tulee toteutua järjestämismallista riippumatta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa edellä olevan lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöks

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 118 Yhtenäiskoulun rehtorin viran aukijulistaminen

Kihniön kunnanhallitus on 16.05.2022 kokouksessaan siirtänyt Kihniön yhtenäiskoulun rehtori Matti Sillanpään tämän omasta pyynnöstä takaisin matematiikan lehtorin virkaan. Kihniön yhtenäiskoulun avoin rehtorin virka tulee täyttää.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro: 986/98 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tutkimus.

Yhtenäiskoulun rehtorin tehtäviin on yhdistetty Kihniön kunnan sivistystoimenjohtajan tehtävät. Rehtorin opetustunnit on huojennettu sivistystoimenjohtajan tehtävien vuoksi. Sivistystoimenjohtaja toimii sivistyslautakunnan esittelijänä sekä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, kirjaston sekä vapaa-aika- ja kulttuuritoimen ylimpänä viranhaltijana.

Voimassaolevan hallintosäännön 50 §:n mukaan kunnanhallitus päättää yhtenäiskoulun rehtorin valinnasta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

-julistaa avoimeksi yhtenäiskoulun rehtorin viran heti siten, että 8.8.2022 (klo 15:00) on viimeinen hakupäivä.

- että pätevyysvaatimuksena yhtenäiskoulun rehtorin virkaan vaaditaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 § mukainen kelpoisuus.

-Julkaista hakuilmoitukset: Aamulehdessä, Ilkassa, Ylä-Satakunnassa, Kuntalehden nettisivuilla sekä työvoimatoimiston nettisivuilla, kunnan omilla sähköisillä kanavilla ja kunnan ilmoitustaululla.

- että 1.8.2022 alkaen rehtorin tehtävien hoito järjestetään sisäisesti sivistystoimen hallinnossa erikseen sovittavalla tavalla, kunnes virkaan valittu aloittaa työnsä.

-hyväksyä liitteenä 2 olevan hakuilmoituksen

-valita haastatteluryhmän

Asian kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Katri Toivonen esitti Mika Shemeikan kannattamana, että rehtorin ja sivistystoimenjohtajan virat erotetaan toisistaan.

Todettiin, että koska on tullut kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys on asiasta suoritettava äänestys.

Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin suoritettavaksi nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Katri Toivosen tekemää vastaehdotusta äänestävät EI.

Kunnanjohtajan esitystä kannatti 5 kunnanhallituksen jäsentä (Hannu Koivistoinen, Severi Ala-Katara, Nina Niemenmaa, Marjo Niemi, Janne Ojala) ja Katri Toivosen esitystä kannatti 4 kunnanhallituksen jäsentä (Erja Silvennoinen, Kirsi Jytilä, Mika Shemeikka, Katri Toivonen).

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut kunnanjohtajan esitys äänin 5-4.

Päätöksen lisätiedot

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Haastatteluryhmään valittiin kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajat sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

Liitteet
§ 119 Tietokoneiden leasing-hankinta

Kihniön kunta on mukana Hanselin kilpailuttamassa Tietokoneet 2021-2025 (DPS)-sopimuksessa. Yhtenäiskoulun koneiden ( 30 kpl) leasing sopimus on päättymässä ja tilalle tulee hankkia uudet koneet. Hanselin sopimuksen mukaan (DPS) kunnan on mahdollista tehdä minikilpailutus alle 60.000 euron hankinnoissa ja pyytää tarjous haluamiltaan tahoilta. Hankinnan kokonaisarvo on alle 30.000 €.

Tarjoukset pyydettiin Dustinilta, Atealta ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:lta. Tarjouspyynnössä oli väljät, mutta käyttökapasiteetiltaan riittävät vaatimukset laitteiden heikon saatavuuksien ja aikataulun vuoksi. Atea ja Dustin tarjosivat HP:n koneita ja IPP Oy Lenovon koneita. Kunnalla on ollut käytössä HP:n koneita ja niihin on oltu tyytyväisiä ja siitä syystä ei merkkiä ole tarve vaihtaa. Dustinin hinta osoittautui halvimmaksi tarjoukseksi. Hintavertailu liitteenä 3. Hankinnassa käytetään 36 tai 48 kk leasingin rahoitusta. Leasing-vuokriin on varattu määrärahaa talousarviossa.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää valita yhtenäiskoulun tietokoneiden toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman Dustin Finland Oy:n.

Esteellisyys Markkola Juha-Matti
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 120 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 30.4.2022

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 30.4.2022

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 121 Valtuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston kokouksessa 21.2.2022 käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 • Laajan hyvinvointikertomuksen painopistealueiden asettaminen
 • Lakisääteisen selvityksen antaminen koskien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävien ja tietojen siirtoa Pirkanmaan hyvinvointialueelle
 • Muut asiat

Kunnanvaltuuston kokouksessa 13.6.2022 käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 • Vuoden 2021 arviointikertomus
 • Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle
 • Kauppakirjan hyväksyminen
 • Kauppakirjan hyväksyminen / Konepaja Ala-Katara Oy
 • Luottamustoimen päättyminen ja uudelleen täyttäminen
 • Kuntalaisaloite / Ajantasalla oleva hallintosääntö on julkaistava Kihniön verkkosivuilla
 • Kuntalaisaloite Pyhäniemen ja Kihniön keskustan välisen valaistun latuosuuden muuttaminen koiraladuksi / Kihniön koiraharrastajat ry. ja Kihniön matkailuyhdistys ry.
 • Selonteko vuoden 2021 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista
 • Muut asiat
Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 122 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 123 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

4 kiinteistönluovutusilmoitusta


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 124 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 20

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 15.6.2022

§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 60 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 61 Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

§ 62 Talousarvion toteumaraportti 1. - 30.4.2022

§ 63 Muut asiat

§ 64 Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseen Niskoksen kylässä

§ 65 Rakennusjaoston valinta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneen pöytäkirjan ja viranhaltijapäätöksen tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Liukku Petri Pöytäkirjanpitäjä
Niemi Marjo Tarkastajat
Ojala Janne Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Perälä Anne Muu osallistujat
Hyvinvointikoordinaattori § 114
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.