Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

25.4.2022

#2522

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2022
Kokouspäivä 25.4.2022
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:45
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 25.4.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 25.4.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Janne Ojala ja Mika Shemeikka. Pöytäkirja tarkastetaan 25.4.2022 ja pidetään nähtävänä 26.4.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 67 Katsaus TE-palvelut 2024 uudistukseen
Muut osallistujat Rönni Kaija

Työllisyyskoordinaattori Kaija Rönni saapuu kokoukseen esittelemään asiaa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana.

Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja.

Siirron yhteydessä kunnille luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa niitä kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä.

Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Myös kielellisten oikeuksien toteutuminen ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien palvelut turvataan.

TE-palvelujen siirron valmistelun rinnalla hallitus valmistelee useita muita työnhakijoiden palveluja parantavia ja työllisyyttä edistäviä uudistuksia, kuten pohjoismaista työvoimapalvelumallia ja digitaalisten TE-palvelujen uudistusta. Positiivinen työllisyysvaikutus syntyy näiden uudistusten yhteisvaikutuksesta.

TE-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022. Kunnille palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi vuoden 2024 aikana.

Valmistelussa ratkaistavia asioita:

 1. Kannustavan rahoituksen elementit
  • Kunnan työttömyysturvan rahoitusvastuun aikaistaminen.
  • Työttömien aktivointi ei vaikuttaisi työttömyysturvan rahoitusvastuuseen.
  • Kunta ja valtio jakaisivat työvoimapalveluiden rahoitukseen liittyvää kustannusvastuuta.
 2. Kuntien järjestämisvastuun määrittely
  • Palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja kuntien mahdollisuus suoriutua tehtävistään.
 3. Valtakunnalliset keskitettävät palvelut
  • Tarkentuvat järjestämisvastuun määrittelemisen jälkeen.
 4. Rakenteet
  • Vaikutukset TE-toimistoihin, ELY-keskuksiin ja KEHA-keskukseen

TE-palvelujen siirtoa valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden, TE-palvelujen, ELY-keskusten, KEHA-keskuksen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä tekee linjauksia valmistelun edetessä.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Työllisyyskoordinaattori oli paikalla klo 17.10-17.45

§ 68 Jätepoliittisen ohjelman hyväksyminen
Edeltävä kohta § 41 Lausunto Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen jätepoliittisesta ohjelmasta

Lakeuden jätelautakunta lähettää liitteenä olevan jätepoliittisen ohjelman kunnan hyväksyttäväksi. Ohjelma on täydennetty ohjelmaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. Tekninen lautakunta on antanut lausunnon luonnoksesta 28.3.2022 § 44.

Ohjelman hyväksymispäätös lähetetään jätelautakunnalle tiedoksi 31.5.2022 mennessä.

Liitteenä 1 ehdotus jätepoliittiseksi ohjelmaksi.

Oheisena tiivistelmä ohjelmasta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan jätepoliittisen ohjelman.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Lakeuden jätelautakunta, jatelautakunta@ilmajoki.fi
Liitteet
§ 69 Liittyminen Hanselin puitejärjestelysopimuksiin

Mobiilipäätelaitteet ovat uusi sopimusjärjestely Hanselilta. Hansel on kuntien puolesta kilpailuttanut mobiilipäätelaitteiden hankintasopimukset.

Kihniön kunta on ollut käyttäjänä Kuntahankintojen puitesopimuksessa KLKH130 Ict-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut, toimittajana 3StepIT Oy. Kuntahankintojen puitesopimus KLKH130 päättyy 20.12.2022.

Näihin puitejärjestelysopimuksiin ei voi liittyä enää jälkikäteen, toisin kuin kunnanhallituksessa aiemmin esillä olleet DPS sopimukset, joihin voi liittyä myös kesken sopimuskauden.

Ohessa puitejärjestelysopimukset, joihin Kihniön kunnan tietohallinto suosittelee liityttävän.

Kihniön kunnan tietohallinnolla on tunnukset Hanselin palvelua ja seurantaa varten.

Kihniön kunnalla on ollut leasing yhteistyö 3StepIT:n kanssa kuntahankintojen kautta. Tämän vuoksi olisi suositeltavaa, että Kihniön kunta liittyisi aiemmin mainittuihin yhteishankintoihin, niin saadaan Hanselin tarjoamat edut tarvittaessa käyttöön.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että kunta liittyy Mobiilipäätelaitteet 2022–2023 (2026) sekä Leasingpalvelut 2023–2024 (2026) puitejärjestelysopimuksiin ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään liittymissopimukset.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 70 Ehdotus saavutettavuusohjelman rahoituksesta vuosina 2023—25 Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolisille Pirkanmaan kunnille

Kaupunkiseudun kunnat ovat rahoittaneet saavutettavuuden kehitysohjelmaa vuosina 2019–2022 kahdella eurolla asukasta kohden. Lisäksi muista Pirkanmaan kunnista Akaa, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Juupajoki ja Virrat ovat rahoittaneet ohjelmaa yhdellä eurolla asukasta kohden.

Tampereen kaupunkiseudun kuntajohtajakokous käsitteli vuosille 2023–2025 suunnitellun ohjelmakauden rahoitusta kokouksessaan 11.2.2022. Business Tampere Oy:n toimitusjohtaja on valmistellut asiaa seuraavan taustoituksen ja kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

Toukokuun alusta lukien Tampere-Pirkkalasta lennetään säännöllisesti kymmeneen kohteeseen. Lisäksi lennetään tilauslentoja lomakohteisiin. Tämän mahdollistamiseksi Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat päättäneet yhden euron lisärahoituksesta vuodelle 2022.

Kaupunkiseudun elinkeinojohtajat ovat valmistelleet asiaa valmistelutyöryhmässä. Valmistelu on lähtenyt siitä, että nykyisen tasoinen rahoitus tarvitaan myös tulevalla kaudella. Näin voidaan varmistaa nykyisten lentojen jatkuvuus ja mahdolliset uudet avaukset sekä logistiikan kehittäminen.

Kaupunkiseudun kuntajohtajakokouksessa 11.2.2022 hyväksyttiin lisärahoitus vuodelle 2022 ja pidettiin Tampereen kaupunkiseudun kuntien rahoitusta kolmella eurolla asukasta kohden vuosille 2023–2025 oikeana tasona. Lisäksi päätettiin esittää Pirkanmaan kuntajohtajakokoukselle muiden Pirkanmaan kuntien osallistumista ohjelman rahoitukseen 1,5 eurolla asukasta kohden vuosina 2023–2025.

Rahoituksesta laaditaan ohjelmakauden mittainen puitesopimus kunkin osallistuvan kunnan ja Business Tampere Oy:n välillä. Laskutus on tarkoitus toteuttaa kahdesti vuodessa. Rahoitussopimus voidaan laatia kullekin vuodelle erikseen. Sopimus perustuu ohjelmakauden mittaiseen suunnitelmaan, jonka vuosittaisesta toteutuksesta laaditaan erillinen toimenpidesuunnitelma. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain Pirkanmaan kuntajohtajakokoukselle samaan tapaan kuin Tampereen kaupunkiseudun kuntajohtajille ja Tampereen seutuhallitukselle.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää osallistua 1,5 euron asukasperusteiseen rahoitukseen sillä edellytyksellä, että kaikki Pirkanmaan kunnat ovat siinä mukana.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 71 Lausunto kuntien taloustietojen tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista tilikaudelta 2023

Kuntalakiin (410/2015) on lailla 1368/2019 (HE 60/2019 vp) lisätty vuoden 2020 alusta lukien kuntien taloustiedon raportointia koskevat säännökset. Kuntien ja kuntayhtymien tulee raportoida taloustietonsa Valtiokonttorin Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietojärjestelmään automatisoidusti XBRL-muodossa tai määrämuotoisessa CSV-muodossa.

Kuntalain 112 §:n nojalla on annettu valtioneuvoston asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) ja kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020). Asetuksissa ovat tarkemmat säännökset kunnan tilinpäätökseen kuuluvasta taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja niiden liitteenä olevista tiedoista sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta, konsernitilinpäätöksestä ja sen liitetiedoista sekä osavuosikatsauksista ja toimittamisaikatauluista.

Valtiovarainministeriö antaa vuosittain kuntalain 120 a §:n nojalla asetuksen, jossa ovat tarkemmat säännökset seuraavan tilikauden tietojen toimittamiseen sovellettavista teknisistä kuvauksista ja tietosisällöstä.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne kunnan taloustietojen toimittamisesta sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista tilikaudelta 2023 raportoitavista tiedoista. Valtiovarainministeriön asetus 815/2021 tilikaudelta 2022 raportoitavista tiedoista annettiin 31.8.2021. Hyvinvointialueiden perustaminen ja sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävien siirto kunnilta hyvinvointialueille edellyttää kuntien raportoinnin tietosisältöihin muutoksia. Myös muissa raportoitavissa tietosisällöissä on havaittu tarkennustarpeita sekä tietosisältöjen että teknisten kuvausten osalta.

Lausuntopyyntö koskee palveluluokituksen ja muiden tietokokonaisuuksien sisältöjä ja uusia palveluluokkia, teknisiä määrittelyitä sekä uusia tietokokonaisuuksia. Lausuntoa pyydetään havaituista muutostarpeista ja muutosten vaikutuksista kuntien ja kuntayhtymien raportointijärjestelmiin sekä tiedon tuottamiseen.

Tausta

Tilikauden 2023 tiedoista lähtien myös hyvinvointialueet raportoivat taloustietonsa Valtiokonttorille, millä on vaikutusta kuntien ja kuntayhtymien raportoimiin tietosisältöihin. Kuntien ja kuntayhtymien raportointia koskevat muutokset johtuvat suurilta osin hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvään tehtävien siirtoon kunnilta hyvinvointialueille.

Valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimien tietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä määrittelee kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden automatisoidun talousraportoinnin tarkempia tietosisältöjä ja teknisiä kuvauksia. Yhteistyöryhmässä on mukana edustajia tietoja käyttävistä ministeriöistä ja virastoista, ja kuntia ja kuntayhtymiä yhteistyöryhmässä edustaa Suomen Kuntaliitto. Lisäksi yhteistyöryhmässä ovat hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin edustajat. Yhteistyöryhmän asiantuntijajäseninä ovat edustajat kunnasta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Opetushallituksesta ja Valtiokonttorilta. Muita tiedonkäyttäjiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita on kuultu yhteistyöryhmän kokouksissa ja tarvittaessa erilaisissa valmistelevissa alatyöryhmissä.

Tärkeä tietosisältöjen kehittämisen työväline on Valtiokonttorin ylläpitämä Kuntatalouden tietopalvelun asiakaspalvelukanava (kuntadata@valtiokonttori.fi). Palveluun tulleiden kuntien, talouspalvelun palvelutarjoajien sekä järjestelmätoimittajien esittämien kysymysten ja havaintojen myötä on kehitetty raportointia koskevaa ohjeistusta ja löydetty virheitä tilikaudelle asetuksella annetusta sanastosta, koodistosta ja XBRL-taksonomiasta.

Tavoitteet

Lausuntopyynnön tavoitteena on saada sekä tiedon tuottajien, raportointijärjestelmien teknisten toteuttajien ja taloushallinnon palvelutarjoajien asiantuntijapalautetta muutosesityksistä. Palautetta pyydetään erityisesti tietosisältömuutoksista sekä muutosten vaikutuksista järjestelmiin ja uusien tietotarpeiden vaatimien tietojen tuottamiseen. Muutokset vuoden 2022 raportointiin esitetään koottuna liitteessä 3.

Kommentoitava kokonaisuus on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

1. Kunnan ja kuntayhtymän raportoinnin kokonaisuus ja siihen liittyvä valtiovarainministeriön asetus

 • Yleiset kommentit kunnan ja kuntayhtymän raportoinnin kokonaisuudesta ja siihen liittyvästä valtiovarainministeriön asetuksesta (liitteet 1 ja 2)
2. Kunnan ja kuntayhtymän palveluluokitus ja sen muutokset (liite 4)
 • Muutokset palveluluokkien nimiin
 • Muutokset palveluluokkien palvelukuvauksiin ja huomautuksiin
 • Muutokset sisältöihin: mikäli palveluluokan tietosisältö yhdistetään tai jaetaan, lakkautetaan vanha/vanhat ja perustetaan uusi/uusia. Näin säilytetään palveluluokkakohtaisen tiedon kustannusten vertailukelpoisuus
 • Kulttuurifestivaalien ja –tapahtumien tietojen vaihtoehtoinen tapa kerätä tiedot olisi osana KKYTT-raportointikokonaisuutta. Kommentoi tätä vaihtoehtoa (liite 6)
 • Kiinnitä huomiota summatasoihin investointien raportoinnissa palveluluokkakohtaisesti. Ehdotetussa mallissa investointeja ei tarvitsisi raportoida erikseen jokaisen palveluluokan osalta eikä investointeja raportoitaisi sektoreittain.
 • Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Järjestämisvastuun siirron jälkeen kunnissa voi kuitenkin muodostua kirjanpidon eriä, jotka johtuvat kunnan yleisen toimialan myötä tarjottavista sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen palveluista sekä ko. palveluita koskevista aiempia tilikausia koskevien kirjausten oikaisuista ja muista tapahtumista johtuvista eristä. Näille kirjauksille ehdotetaan kahta uutta palveluluokkaa, jotka ovat Sosiaali- ja terveystoimen tulot ja menot tilikaudelta 2023 alkaen sekä Pelastustoimen tulot ja menot tilikaudelta 2023 alkaen.
3. Muutokset eri raportointikokonaisuuksien tietosisältöihin ja uudet tietosisällöt (liitteet 3, 5 ja 6 sekä taulukkomallit)
 • Kilpailulain 30 d §:n mukainen markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta (uusi raportointikokonaisuus KKLMY) sekä laajennus TOLT-raportointikokonaisuuteen (taulukkomallin uusi välilehti t06)
 • Täydennyksiä tietokokonaisuuksiin kuten TOLT (kts. ed.), KKTPA (valtionosuuslaskennan kehysvalmistelua tukeva uusi tietotarve-esitys taulukkomallin välilehdellä k-t15) ja KKYTT (Opetushallituksen tietotarpeet valtionosuuslaskentaan, taulukkomallin välilehti k-t01)
4. Muutokset teknisiin määritteisiin ja pakollisuuksiin
 • Hierarkia-, label- ja dimensiokenttien muutokset ja muutokset pakollisuustietoihin (liite 3 sekä taulukkomallit)

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 27.4.2022 lausuntopalvelun kautta.

Oheisena lausuntoon liittyvät liitteet

Päätösehdotus

Kihniön kunta esittää lasuntonaan seuraavaa:

1. Kunnan ja kuntayhtymän raportoinnin kokonaisuus ja siihen liittyvä valtiovarainministeriön asetus, yleiset kommentit

Raportoitavien tietojen tulisi olla mahdollisimman pysyviä vuodesta toiseen muutoskustannusten minimoimiseksi. Kuntien tiedonantotaakkaa ei tule lisätä ilman erittäin vahvoja perusteita.

Kaikki muutokset aiheuttavat kunnille muutoskustannuksia joko työ- tai tietojärjestelmäkustannusten muodossa. Muutostyökustannuksia aiheutuu sekä tiedot tuottaville organisaatioille että tietoja vastaanottavalle taholle, joka vastaa tietojen käsittelystä ja tarkastussäännöistä.

2. Kunnan ja kuntayhtymän palveluluokitus ja sen muutokset

Ei huomautettavaa.

3. Muutokset eri raportointikokonaisuuksien tietosisältöihin ja uudet tietosisällöt

Markkinoila tapahtuvan taloudellisen toiminnan raportointi

Kihniön kunta pitää edelleen kohtuuttomana vaatimusta, jonka mukaan kuntien ja kuntayhtymien tulisi raportoida Kilpailulain 30 d nojalla eriytetty markkinoilla tapahtuva taloudellinen toimintansa automatisoidusti Valtiokonttorille.

Koska eriyttämisvelvollisuus on vieläkin suhteellisen uusi asia, olisi siitä pitänyt saada nykyistä tarkempia ohjeita kunnille ja kuntayhtymille. Ohjeiden puutteellisuus on vaikeuttanut ylipäänsäkin eriytettyjen laskelmien laatimista. Niitä on laadittu esimerkiksi Excel-taulukoihin. Usein voi tulla eriytettäväksi pieniäkin toimintoja, joiden liikevaihto saattaa olla vain muutamia tuhansia euroja. Tällaisten eriytettyjen tuloslaskelmien yhdistäminen automatisoitua raportointia varten vaatii suhteettoman paljon käsityötä ja kustannukset ovat merkittäviä. Tavoitteen kannalta ne ovat myös epäolennaisia.

Lisäksi kaikki raportoitavat yksiköt tulisi ilmoittaa TOLT-taulukossa. Koska kyseessä saattaa olla lukuisia pieniä yksiköitä, niiden perustietojen tuottaminen lisää vastaavasti työmäärää ja kustannuksia.

4. Muutokset teknisiin määritteisiin ja pakollisuuksiin

Ei huomautettavaa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Lausuntopalvelu
Liitteet
§ 72 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

1 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 73 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 74 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 28.3.2022

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 38 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 39 Koivikon rivitalo B:n vuokrien määritys

§ 40 Valtuustoaloite / Matonpesupaikka

§ 41 Lausunto Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen jätepoliittisesta ohjelmasta

§ 42 Tarjous Kihniön jätevesien käsittelyratkaisun selvityksestä

§ 43 Rakennusammatti- ja putkitöiden tuntiveloitushintojen tarjouspyynnöt

§ 44 Muut asia

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 75 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

1. Ähtärin, Alavuden ja Keuruun kaupunki : Pöytäkirjanote: KSS yhtiöjärjestyksenmuutos

2. STM: Valtionavustus covid-19 epidemian kuluista 2021

3. Hämeenlinnan hallinto-oikeus: Tiedoksianto hallinto-oikeuden hylkäämästä valituksesta koskien kunnahallituksen asiaa 7.3.2022 § 47

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Ojala Janne Tarkastajat
Shemeikka Mika Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Rönni Kaija Muu osallistujat
Työllisyyskoordinaattori
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.