Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

24.11.2021

#2201

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 9 / 2021
Kokouspäivä 24.11.2021
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 18:07
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 24.11.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 30.11.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 79 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Silvennoinen Erja ja Vierre Ulla. Pöytäkirja tarkastetaan 24.11.2021 ja pidetään nähtävänä 25.11.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 80 Poikkeamishakemus / rakennusoikeuden ylitys

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 3940 m2 m2 suuruinen Rantala II-niminen kiinteistö. Kiinteistötunnus on 250-401-1-32. Kiinteistö rajoittuu Kankarinjärveen noin 70 metrin matkalta.

Esitetty toimenpide ja hakemuksen perustelut:

Poikkeamista haetaan kiinteistölle rakennettavan nukkuma-aitan rakentamiselle. Rakennus ylittää kerrosalaltaan yli 10%:lla rakennusjärjestyksessä annetun ohjeellisen aittarakennuksen kerrosalan 30 m2. Lisäksi kiinteistön rakennettu kerrosala ylittää rakennusjärjestyksessä sallitun enimmäiskerrosalan kyseisen kokoiselle tontille. Hakija perustelee asiaa lisätilan tarpeella. Erityisesti etätöiden tekeminen on helpottunut ja tiloja käytetään mm. tähän tarkoitukseen. Vanha olemassa oleva aittarakennus puretaan pois.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne

Kiinteistö sijaitsee kaavoittamattomalla ranta-alueella, jolloin rakentamisessa noudatetaan Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusjärjestyksen mukaan ranta-alueella rakennuspaikalla saa olla enintään yksi loma-asunto, sauna ja aittarakennus, joiden yhteenlaskettu pinta-ala saa olla enintään 125 m2, kun rakennuspaikan koko on alle 5000 m2. Tämän lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 m2. Yhteensä kiinteistön sallittu kerrosala on 150 m2 + savusauna 16 m2, mikäli etäisyysvaatimukset täyttyvät. Muiden kuin saunarakennusten etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 20 metriä, etäisyys mitattuna terassin ulkoreunasta. Lisäksi rakennuksen tulee soveltua ympäristöön ja maisemaan. Aittarakennus sijaitsee noin 40 metrin päässä rantaviivasta.

Rakentamistilanne:

Kiinteistöillä on yksi vapaa-ajanrakennus 93 m2, sauna 15 m2 sekä vanha varastorakennus 40 m2, joka puretaan pois ja tilalle rakennetaan aittarakennus 52 m2, josta on lämmintä tilaa 23,4 m2.

Naapurien kuuleminen:

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapurit ovat huomauttaneet, että rakentamisen toteutus asemapiirustuksen mukaisesti sopii heille.

Parkkipaikan sijainti on tarkistettava siten, että se on kokonaisuudessaan kiinteistön 250-401-1-32 puolella.

Poikkeamisen edellytykset ja päätösehdotuksen perustelut:

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rakennettava aittarakennus on noin 40 metrin päässä rantaviivasta. Rakennusjärjestyksen mukaiset etäisyysvaatimukset täyttyvät. Rakennettava kerrosala ylittää n. 10 m2 kiinteistön sallitun rakennetun kerrosalan määrän, jonka ei kuitenkaan voida arvioida aiheuttavan ympäristössä merkittävää haittaa. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda merkittävään rakentamiseen.

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö –ja rakennuslaki 116 §, 117 § ja 171 §.

Oheisaineistona otteet rakennusjärjestyksestä, sijaintikartasta ja asemapiirroksesta.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että edellä esitetyin perusteluin poikkeamiseen suostuttaisiin. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tule hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 81 Poikkeamishakemus

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 2000 m2 m2 suuruinen Mattila-niminen kiinteistö. Kiinteistötunnus on 250-403-10-58. Kiinteistö rajoittuu Pääjärveen noin 50 metrin matkalta.

Esitetty toimenpide ja hakemuksen perustelut:

Poikkeamista haetaan kiinteistölle rakennettavan uuden saunarakennuksen ja aittarakennuksen rakentamiselle. Vanhat rakennukset puretaan pois.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne

MRL 72 §;” meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ranta-aluetta, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi”.

Purettaessa olemassa olevat rakennukset, kiinteistön rakennuspaikkastatus raukeaa, jolloin uudisrakentaminen tulee käsitellä poikkeamismenettelyn kautta.

Kiinteistö sijaitsee kaavoittamattomalla ranta-alueella, jolloin rakentamisessa noudatetaan Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusjärjestyksen mukaan ranta-alueella rakennuspaikalla saa olla enintään yksi loma-asunto, sauna ja aittarakennus, joiden yhteenlaskettu pinta-ala saa olla enintään 125 m2, kun rakennuspaikan koko on alle 5000 m2. Tämän lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 m2. Muiden kuin saunarakennusten etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 20 metriä, etäisyys mitattuna terassin ulkoreunasta. Rantasauna saa sijaita 15 metrin päässä rantaviivasta. Lisäksi rakennuksen tulee soveltua ympäristöön ja maisemaan.

Rakentamistilanne:

Kiinteistöillä on yksi vanhat 1970-luvulla rakennetut sauna –ja varastorakennus, jotka puretaan pois.

Naapurien kuuleminen:

Kunta on kuullut naapurit, joilla ei ole huomautettavaa rakentamiseen.

Poikkeamisen edellytykset ja päätösehdotuksen perustelut:

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rakennettava saunarakennus tullaan rakentamaan 16 metrin päähän rantaviivasta. Rakennusjärjestyksen mukaiset etäisyysvaatimukset täyttyvät. Saunarakennuksen kerrosala on 30 m2, jolloin se on rakennusjärjestyksen määräyksen mukainen. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda merkittävään rakentamiseen.

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö –ja rakennuslaki 116 §, 117 § ja 171 §.

Oheisaineistona otteet rakennusjärjestyksestä, sijaintikartasta ja asemapiirroksesta.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että edellä esitetyin perusteluin poikkeamiseen suostuttaisiin. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tule hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 82 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2022

Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024.

Liitteenä (1) talousarvioesitys vuodelle 2022.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen teknisen lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2022.

Asian kokouskäsittely

Taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 ei ollut kokouksessa käsittelyssä.

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana Jaakko Rytilä teki ehdotuksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, koska lautakunnalla ei ollut mahdollisuutta verrata budjettilukuja toteutuneeseen. Esittelijä kertoi, että talouden totutumaa on käytetty budjetin laadinnassa. Rytilän ehdotus raukesi kannattamattomana.

Puheenjohtaja totesi siten esittelijän ehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi.

Jaakko Rytilä jätti asiaan eriävän mielipiteen. (Liitetään pöytäkirjaan)

Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 83 Latukoneen kuljettajan kilpailutus/palveluntarjoajan valinta

Kihniön kunnan tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia latukoneen kuljettamisesta. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta lukien (suunniteltu alkavaksi joulukuussa 2021) ja päättyy 30.4.2023. Sopimuskauteen sisältyy optioehto 1 vuotta. Päätös option käytöstä tehdään erikseen. Tilaaja ei sitoudu minimi- eikä maksimityötuntimääriin.

Tarjoukseen tuli sisällyttää seuraavat tehtävät:

  • Latujen teko kunnan latuverkostolla. Latujen teko painottuu viikonloppuihin sekä hiihto- ja muihin loma-aikoihin. Tavoitteena, että latu on hiihtokunnossa aamulla klo 09.00 (Pyhäniemi- Kirkonkylä) ja nk. pieni lenkki koulun pellolla klo 08.00 lumiolosuhteet huomioiden. Kirkonkylä - Käskyvuori-reitti ajetaan lumiolosuhteiden salliessa ja sen ajamisesta sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Ladunteon pakkasraja on -20⁰C.
  • Latukoneen hulto ja pienet korjaukset palveluntarjoajan työkaluin, polttoaineen,voiteluaineen ja varaosien haku, kilometrikorvaus verottajan ohjeen mukaan (ei sisällytetä tarjoukseen).
  • Latukoneen kuljetusmahdollisuus
  • Mahdollisuus maastomönkijän käyttöön, josta annetaan erillinen hinta tarjouslomakkeelle (ei sisällytetä tarjoukseen).

Hankintapäätöksen valintaperusteet: Tarjoushinnaltaan halvin.

Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin menettely ja tarjouspyyntö on julkaistu kunnan kotisivulla 10.11.2021.

Määräaikaan 22.11.2021 klo 14.00 mennessä saatiin 2 tarjousta.

Tarjouspyyntö liitteenä (2).

Tarjoukset tuodaan kokoukseen.Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita kunnan latukoneen kuljettajaksi Koneurakointi Nevanperän tarjouspyynnön pvm. 10.11.2021 ja tarjouksen pvm. 22.11.2021 mukaisin ehdoin siten, että tuntihinta on 38 euroa (alv 0%).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä sopimuksella, joka voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Esteellisyys Olivia Shemeikka
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Päätös tehtiin toimijan aikaisemman kokemuksen perusteella.

§ 84 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus
Edeltävä kohta § 111 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus, § 62 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus, § 44 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus

§ 84

Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Tässä vaiheessa kaavaa esitetään jaettavaksi kahteen erilliseen osa-alueeseen, 1 ja 2, mikä mahdollistaa osaalueen 2 rakentumisen käynnistämisen nopealla aikataululla kaavan saatua lainvoiman.

Ehdotusvaiheessa 14.6. – 31.7.2021 välisenä aikana nähtävillä olleesta kaava-aineistosta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet.

1. Asemakaavaehdotuksesta jätetyt viranomaislausunnot

Asemakaavaehdotuksesta saatiin 2 kappaletta lausuntoja.

1.1 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (2.7.2021)

Lausunto (kommentti)

Asemakaavan muutoksen selostuksessa on arvioitu, ELY-keskuksen luonnoksesta antaman lausunnon mukaisesti, kuinka yleiskaavaa koskevat MRL 39 §:n mukaiset sisältövaatimukset tulevat huomioon otetuksi. Lisäksi luontoselvitys on selostuksen liitteenä ja Pyhäniementie on osoitettu asemakaavassa katualueeksi.

Koska T-korttelialueen ja kaava-alueen pohjoisosassa olevien AO-korttelialueiden välinen puistoalue poistuu ja alueelle tulee uusi katu ja ulkoilureitti, niin T-korttelialueiden reunat, etenkin erillispientalojen korttelialueita vastaan, tulee merkitä puilla ja pensailla istutettavaksi alueen osaksi. Puilla ja pensailla istutettava alueen osa parantaa rakentamisen sopeutumista maisemaan ja suojaa naapurikortteleita esimerkiksi teollisuusalueen suunnasta mahdollisesti tulevaa melua, hajua tai valon häiritsevyyttä vastaan. Mikäli alueella sallitaan esimerkiksi mainostornin sijoittaminen, sen sijaintia ja laatua on tarpeen ohjata asemakaavalla valohaitan ennakoimiseksi suhteessa asutukseen. Tonttien valaistusjärjestelyissä valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on soviteltava siten, että ne lisäävät alueen turvallisuutta eivätkä tarpeettomasti ja haitallisesti häiritse naapurialueen asukkaita, alueella liikkuvia tai naapurialueita.

Kaava-alueen eteläosa on Koivikon teollisuusaluetta, jossa sijaitsee teollisuushalleja, varastoja ja ulkovarastointiin tarkoitettuja rakenteita. Lisäksi idässä sijaitsevalla kiinteistöllä 403-8-179 toimii Lakeuden Etappi Oy:n jäteasema.

Mikäli teollisuus-, tai muussa vastaavassa käytössä olevan käyttötarkoitusta muutetaan ja osoitetaan kaavassa asumiseen tai muuhun vastaavanlaiseen käyttötarkoitukseen, tulee alueella aiemmin harjoitettu teollisuus- tai muu mahdollinen maaperää ja pohjavettä pilaava toiminta ottaa huomioon ja alueen maaperän tila selvittää ja tarvittaessa puhdistaa viranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Pohjaveden laatua uhkaavien riskien vähentämiseen tulee kiinnittää huomiota.

Asuinpientalojen (AP) asemakaavamerkintää ei ole merkitty kaavakarttaan, vaikka merkintä on asemakaavamääräyksissä.

ELY-keskus ei anna kirjallista lausuntoa kaavaehdotuksesta.

Vastine

Teollisuuskorttelin 64 pohjoisreunaan osoitettua Istutettava alueen osa -määräystä tarkennetaan, että istutusten tulee olla puita ja pensaita mahdollisten teollisuusalueelta muodostuvien haittojen lieventämiseksi (melu, haju, pöly, valo). Teollisuuskiinteistöjen valaistusjärjestelyihin liittyvät ratkaisut ja päätökset kuuluvat hankkeiden rakennuslupien käsittelyvaiheeseen ja niistä vastaa kunnan rakennusvalvonta.

Kaavassa on osoitettu selkeästi asuminen ja teollinen toiminta omille alueilleen. Käyttötarkoitusmuutokset eivät ole todennäköisiä. Jos tarvetta tällaiseen ilmenee, kuuluu ratkaisu ja siihen liittyvien edellytysten määrittely kunnan rakennusvalvonnalle.

Kaavaan on lisätty yleismääräys liittyen pohjavesiin.

AP – kaavamerkintä on poistettu kaavamääräyksistä.

Muilta osin kommentti merkitään tiedoksi.

1.2 Pirkanmaan maakuntamuseo

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta hankkeesta. Maakuntamuseo on tutustunut hankkeen aineistoon ja toteaa, ettei sillä ole asiasta huomautettavaa.

Vastine

Merkitään tiedoksi.

2. Asemakaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset

2.1 Muistutus numero 1

Teollisuustien uusi linjaus ei kuulu asuntoalueen lähelle. Haitat melu, pöly ja hajuhaitat. Oman kiinteitön arvo alenee. Olemme ostaneet ja rakentaneet tontillemme nykyisen kaavan voimassaolo aikana ja olleet tietoisia sen hetkisestä kaavasta. (Tie linjattu ja rakennettu nykyisen kaavan mukaan eikä haittaa ole). Jos tie tehdään Nokian tieltä Kalusteen portin luota alkuperäisen suunnitelman mukaisesti samassa suhteessa nykyisen Teollisuustien kanssa, ei haittaa asuntoalueelle.

Eikä haittaa mielestämme nykyisille yrittäjille koska tieosuus teollisuus alueelta valtatie 23 on raskaaalle liikenteelle ja isommillekkin kuljetuksille hyvä.

Uusi muutos ei tuo mitään uutta kaavaan. Koska tien tarkkaa linjausta ei ole missään merkattuna kaavaan selkenkeinä metreinä. (esim.rajapyykeistä).

Vastineessa mainitaan melu—ja pöly suojauksen yleismäärityksestä? Eli ei mitään uutta merkittävää parannusta tilanteeseen.

Vastine

Kaava-alueen katu- ja liikennejärjestelyistä on tarkasteltu kaavaprosessin aikana yleissuunnitelmassa, joka tarkentuu myöhemmin tehtävässä katusuunnitelmassa. Muilta osin muistutus merkitään tiedoksi.

2.2 Muistutus numero 2

Vastine/Valitus/ja kaikkea muuta

Vastustan Koivikon kaavassa kaikkea Teollisuustien muutokseen liittyviä muutoksia.

Perustelut:

Teollisuustien linjaus muutokset estävät vapaan ja sujuvan liikennöinnin omistamalleni Vipatek kiinteistölle jolla sijaitsee kaksi isoa teollisuushallia yht. n. 1650 m2. Yritykseni on toiminut kiinteistöllä vuodesta 2001 alkaen. Yritykselläni on käytössä raskasta erikoiskuljetuskalustoa joilla ei pääse halleihin kulkemaan uusien linjausten mukaan.

Tiedotus minulle ollut asiasta sairaan vajavaista. Valitus aikakin laitettu kesäloma ajaksi! Tulen vastustamaan uutta linjausta viimeiseen hengenvetoon asti.

Vastine

Kaavaehdotuksesta ja sen nähtävillä olosta on toimitettu postitse tieto kaavan osallisille. Lisäksi nähtävilläolosta on ilmoitettu kuten kunnan virallisista ilmoituksista kuulutetaan. Kaavaehdotuksen aineisto oli nähtävillä kunnan www-sivuilla, kunnanvirastolla sekä kirjastossa. Koska ehdotusvaiheen nähtävilläolo ajoittui kesään, aineisto oli nähtävillä n. 1,5 kuukautta – vähimmäisaika nähtävilläolosta ehdotusvaiheessa on 30 päivää (MRA § 27). Nähtävilläolon pidentämisellä varmistettiin, että kaavasta jää riittävä aika palautteen antamiseen. Muilta osin muistutus merkitään tiedoksi.

2.3 Muistutus numero 3

Liitteenä kuva, jossa näkyy kiinteistömme 250-401-3-175 pisto teollisuustien varteen, josta puhelimessa kerroin.

Eli kaavapäätökseen olisi hyvä mainita, että tuon kohdan on säilyttävä maanomistajan hyödynnettävänä metsätien paikkana. Kun tuolta lohkolta hakataan puita, on tuosta päästävä kulkemaan ja kuljettamaan puutavaraa.

Tuo soiro on siis 15 metriä leveä, eikä sinänsä itsessään edes soveltuisi teollisuuskäyttöön. Jos tästä tulee jotain kysyttävää tai muuta mieleen, niin ollaan yhteyksissä.

Vastine

Ajoyhteys on huomioitu kaavaratkaisuun kaavan viimeistelyvaiheessa.


Kaavaselostus, vastineraportti ja kaavakartat liitteenä (3).

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että asemakaava jaetaan kahdeksi kaava-alueeksi, osa-alue 1 ja osa-alue 2. Samalla tekninen lautakunta päättää hyväksyä asemakaavaehdotuksen ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Esteellisyys Jaana Rahkola
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
§ 85 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

Tekninen johtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

  • Tarjouspyynnöt ammattihenkilön palveluista
  • Ojaniemen alueen tilanne
  • Maastoliikuntareitin tilanne
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 86 Muut asiat
  • Rakennustarkastajan päätökset 22.10. - 18.11.2021 (liite 4).
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Sillanpää Niina Puheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Vierre Ulla Tarkastajat
Aho Timo Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Vierre Ulla Osallistujat
Rahkola Jaana Varajäsenet
Soininen Kalle Varajäsenet
Ojala Janne Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja
Shemeikka Olivia Muu osallistujat
nuorisovaltuuston edustaja