Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

16.9.2020

#1247

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 7/2020
Kokouspäivä 16.9.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:49
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 17.9.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 17.9.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 60 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Tarsia Merja ja Koivisto Markus. Pöytäkirja tarkastetaan 17.9.2020 ja pidetään nähtävänä 17.9.2020 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Merja Tarsia ja Markus Koivisto.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Annala ja Mika Korkiakoski.

§ 61 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus; osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja luonnoksen käsittely Kihniön kunnan teknisessä lautakunnassa.

Kaavoitettava alue sijaitsee Kihniön Kankarin kylässä Koskenkyläntien varrella ja se rajoittuu Kankarinjärveen. Kaava-alue muodostuu 12 eri kiinteistöstä; osa Risku, Mansikka, Mustikka, osa Rinta-Salomäki, osa Ranta-Salomäki, Vadelma, Lakka, Puolukka, Herukka, osa Yli-Salomäki, osa Masila ja Mesimarja. Etäisyyttä Kihniön kunnan keskustaan on n.8 km. Sijainti ilmenee liitteenä olevasta kartasta.

Kaavamuutoksen ja laajennuksen kohteena olevan alueen pinta-ala on n. 5,5 hehtaaria.

Alueen maanomistus jakautuu usean yksityishenkilön kesken.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos liitteenä (1).


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta puoltaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja luonnoksen mukaista ranta-asemakaavan laatimista.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 62 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus
Esteelliset Ala-Katara Severi

Koivikon asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnos on valmistunut. Asemakaava koskee Kihniön Koivikon kortteleita 45, 56-67, 128-129, ja osaa korttelista 55 sekä maatalous-, puisto- ja katualuetta. Asemakaavan laajennus koskee kiinteistöjä 401-3-119, 401-3-179, 403-8-37, 403-70-7 ja 403-70-8.

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen suunnittelualue sijaitsee Koivikon alueella, Kihniön keskustan lounaispuolella. Etäisyyttä keskustaan on n. 0,5-1,5 km. Suunnittelualueen eteläosa on teollisuustoiminnan käytössä ja pohjoisosaan sijoittuu asuinrakennuksia. Asemakaavan laajennus käsittää alueen eteläosan kortteleita Teollisuustien varrella Pyhäniementien pohjoispuolella. Suunnittelualue on n. 39 hehtaarin suuruinen.

Kaavaseloste liitteenä (2).

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaluonnoksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy kaavaluonnoksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää lausunnot.

Asian kokouskäsittely

Markus Koivisto toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 63 Poikkeamishakemus / Sandelin

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on3100m2:n suuruinen rakennuspaikka, jonka kiinteistötunnus on 250-407-5-49. Rakennuspaikka rajoittuu Kankari-järveen noin 45 metrin matkalla.

Oheismateriaalina asemapiirros.

Esitetty toimenpide:

Poikkeamista haetaan ranta-asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittämiselle.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla sijaitsee vanha vapaa-ajanrakennus 67 m2, joka on otettu käyttöön vuonna 1972.

Lisäksi rakennuspaikalla on talousrakennukset 13 m2ja 22 m2. Lisäksi vuonna 2013 rakennuspaikalle on haettu rakennuslupa vapaa-ajanrakennuksen laajennukselle.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

Alueella on voimassa Hurstinlahti-Kuttiniemi ranta-asemakaava, jonka mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa m2 loma-asunnon ja saunarakennuksen, yhteensä 120 m2. Erillisen saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 20 m2.

Naapureiden kuuleminen:

Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta 18.6.2020. Rajanaapureina on kuultu kiinteistöjä 250-407-5-110 ja 250-407-5-109.

Naapureilla ei ole huomautettavaa asiasta. ( MRL 133§)

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171§ mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Rakennuspaikan tämän hetkinen rakennettu kerrosala on huvila 67 m2, sauna 20 m2, aitta 13 m2 ja puuvaja 22 m2. Olemassa oleva vapaa-ajanrakennus sijaitsee noin 8 metrin päässä rannasta Hakija laajentaisi rakennusta sivulle päin siten, että rakennuksen kylkeen rakennetaan laajennus keittiölle, makuuhuone ja wc-tila. Rakennus laajenee sivulle 2.9 metriä + katettu terassi 1,5 metriä. Rakennuksen kerrosala kasvaisi noin 33 m2 ja olisi muutoksen jälkeen yhteensä 100 m2. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennettu kerrosala olisi muutosten jälkeen 155 m2. Tällöin rakennusoikeuden yhteenlaskettu ylitys rantakaavan mukaisesta sallitusta rakennusoikeudesta on 35 m2.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa alueen luonnon –ja vesiensuojelulle. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai muuten aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö – tai muita vaikutuksia. Rannan maisema-arvot tulee huomioida rakentamisessa siten, että rakennus rakennetaan luonnon ympäristöön soveltuvaksi väritykseltään. Vapaa-ajanrakennukseksi rakennus on huomattavan lähellä rantaa. Maisemallisia arvoja tulee varjella siten, ettärannan ja vapaa-ajanrakennuksen väliselle alueelle on jätettävä suojaava puusto tai muuta kasvillisuutta..

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo- Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 64 Paineviemärin saneeraus Sulkuejärven rannassa

Tekninen lautakunta päätti edellisessä kokouksessaan (12.8.2020 §52) ,että paineviemärin saneeraukseen ryhdytään pikaisesti. Samalla rakennetaan uusi vesijohto välille Hellgrenin pumppaamo-Hakatie.

Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia ajalla 4. - 14.9.2020 em. vesihuoltohankkeelle ja tarjouspyyntö on julkaistu kunnan internet-sivustolla 4.9.2020.

Hankinta on kansallisen hankinta-arvon alittava ja hankintamuotona oli avoin menettely.

Tarjouksen valintaperusteena on hinnaltaan halvin.

Tarjouksia saatiin määräaikaan 14.9.2020 klo 14 mennessä 2 kpl.

Tarjouspyynnön mukaisesti:

"Tarjousten käsittelyn ensimmäisenä vaiheena tarkastetaan, että tarjoaja ja hänen mahdollisesti ilmoittamansa alihankkijat täyttävät edellytettyjen selvitysten perusteella soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset ja että ei ole olemassa seikkoja, jotka hankintalain mukaan voivat johtaa tarjoajan poissulkemiseen. Jos soveltuvuusvaatimukset eivät täyty tai tarjoaja on suljettava pois tarjouskilpailusta, tarjoaja hylätään tarjouksen muuta sisältöä tutkimatta."

Hyväksytyt tarjoukset:

Koneurakointi Jari Kivistö Oy 43 600 euroa (alv 0%)
Alvarin Sora ja Murske Oy 50 000 euroa (alv 0%)

Oheismateriaalina:
- tarjousten avauspöytäkirja (kokouksessa nähtävänä)

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita paineviemärin saneerauksen ja vesijohdon rakentamisen urakoitsijaksi hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen Koneurakointi Jari Kivistö Oy:n, tarjouspyynnön 4.9.2020 ja tarjouksen pvm. 14.9.2020 mukaisin ehdoin siten, että urakkahinta on 43 600 euroa (alv 0%).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä urakkasopimuksella, joka voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

Hankintalain 75 §:n mukaan hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen sekä asianosaisten tiedonsaantioikeuteen sovelletaan julkisuuslakia (621/1999). Hankinta-asiakirjat tulevat asianosaisille julkisiksi hankintaa koskevan päätöksenteon jälkeen, mutta muille vasta sen jälkeen, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Samalla tekninen lautakunta hakee kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta ko. investoinnille lisämäärärahaa vesi- ja viemärilaitoksen tehtäväalueelle 43 600 euroa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 65 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Omatoimi-kirjasto; tilannekatsaus
- Vesi- ja lämpölaitoksen yhtiöittämisselvityksen tilanne
- Investointeja 2021
- Hansel; sähkön hinta

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 66 Muut asiat

- Rakennustarkastajan päätökset 1.8. - 9.9.2020 (3)

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Annala Hanna Tarkastajat
Korkiakoski Mika Tarkastajat
Annala Hanna Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja