Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

25.10.2021

#2075

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 11/2021
Kokouspäivä 25.10.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:55
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 25.10.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 26.10.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 193 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 194 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Janne Ojala ja Mika Shemeikka. Pöytäkirja tarkastetaan 25.10. ja pidetään nähtävänä 26.10.2021kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Ojala ja Mika Shemeikka.

§ 195 Vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestyspaikat

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 12-18.1.2022. Kihniön kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

Vaalilain 9 §:n 1 kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää sekä kohdan 3 mukaan sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat. Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestysajanjakson puitteissa ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat arkisin klo 8-20 ja viikonloppuna klo 9-18 välisenä aikana.

Ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään kunnanhallituksen tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:

- ennakkoäänestyspaikkoja on oltava riittävästi

- ennakkoäänestyspaikan tulisi sijaita sellaisessa paikassa, jossa se on äänestäjien helposti saavutettavissa. Koronavirustilanteessa turvavälien mahdollistamisesta.

- liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten äänestämismahdollisuudet tulee ottaa huomioon ennakkoäänestyspaikkaa suunnitellessa

- ennakkoäänestyspaikassa on oltava tarpeeksi tilaa, jotta äänestys voidaan toimittaa vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha huomioon ottaen

- ennakkoäänestyspaikat olisivat vaalista toiseen mahdollisimman pysyviä, jolloin äänestäjät tietävät helpommin, missä äänestyspaikka on.

- Oikeusministeriö antaa vaaliohjeessaan tarkempia ohjeita ennakkoäänestyspaikan varustelusta koronavirukseen liittyen, esimerkiksi vaalivirkaoilijoiden mahdollisesta suojavarustuksesta, käsidesin käytöstä ja suojapleksien mahdollisesta käyttämisestä.

Edellisissä vaaleissa yleinen ennakkoäänestys on järjestetty Puumilassa. Laitosäänestys on toimitettu palvelutalo Iltaruskossa ja tehostetun palveluasumisen yksikössä Suutarinpihlajassa ja Kotipihlajassa.

Ennakkoäänestys laitoksessa /sosiaalihuollon yksiköissä järjestetään vaalitoimikunnan määrääminä aikoina, joista ilmoitetaan myöhemmin.

Puumilan ennakkoäänestysajoiksi esitetään keskiviikko-perjantaihin klo 12 – 18 ja lauantaina sekä sunnuntaina klo 12 – 15. Maanantaina ja tiistaina klo 12-18.

Ennakkoäänestypaikat ja ajat tulee ilmoittaa vaalitietojärjestelmään 5.11.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että:

 • Kihniön aluevaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka on Puumilan Taitotalo
 • Palvelutalo Iltarusko ja Tehostetun palveluasumisen yksiköt Kotipihlaja ja Suutarinpihlaja (laitosäänestys)
 • Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti ajalla 12.-18.1.2022:
 • keskiviikko – perjantai 12.00-18.00
 • lauantai – sunnuntai 12.00-15.00
 • maanantai klo 12-18
 • tiistai 12.00-18.00
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 196 Vuoden 2022 aluevaalien vaalipäivän äänestyspaikka

Vuoden 2022 kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 23.1.2022

Voimassa olevan äänestysaluejaon mukaan Kihniössä on yksi äänestysalue. Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallituksen on määrättävä äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikat.

Vaalipäivän äänestyspaikkoja määrätessään kunnanhallituksen tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:

- äänestyspaikan tulisi sijaita sellaisessa paikassa, jossa se on äänestäjien helposti saavutettavissa

- liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten äänestämismahdollisuudet tulee ottaa huomioon äänestyspaikkaa suunniteltaessa

- äänestyspaikassa on oltava tarpeeksi tilaa, jotta äänestys voidaan toimittaa vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha huomioon ottaen

- äänestyspaikat olisivat vaalista toiseen mahdollisimman pysyviä, jolloin äänestäjät tietävät helpommin, missä äänestyspaikka on.

Kihniön kunnan vaalipäivän äänestyspaikkana on ollut jo pitkään Kihniön yhtenäiskoulu (osoite Kettukalliontie 3).


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaaleissa Kihniön kunnan vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Kihniön yhtenäiskoulu.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 197 Aloite kiinteistöveron poistamisesta yleishyödyllisiltä yhteisöiltä Kihniössä

Nerkoon Metsästäjät ry, Mäkikylän Metsästäjät ry, Kihniön Eränkävijät ry, Kihniönkylän Eräveikot ry, Kankarin Metsästysseura ry, Pohjois-Kihniön Metsästysseura ry, Kihniön Vapaaseurakunta, Kihniön Saalem-yhdistys, Kihniön VPK ry, Kihniön Nuorisoseura ry ja Aseman ja Niskoksen kyläseura esittävät kiinteistöveron poistamista Kihniön kunnan alueella toimivilta yleishyödyllisiltä yhteisöiltä.

Em. yhdistykset perustelevat aloitetta seuraavasti:

 • Yli 87 % Suomen kunnista ei kerää kiinteistöveroa yleishyödyllisiltä yhteisöiltä mm. yhdistyksiltä.
 • Kunnan budjettiin verokertymällä ei ole kovin suurta merkitystä, mutta yhdistysten vuosimenoihin ja budjettiin sillä voi olla hyvinkin suuri vaikutus
 • Kuntastrategian yksi painopistealue on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja osana tätä on kolmannen sektorin tukeminen. Mielestämme kiinteistöverotuksen kohdentaminen yhdistyksiin ei ole linjassa tämän pyrkimyksen kanssa
 • Yhdistyksen toimintamahdollisuuksien turvaaminen ja parantaminen luo mahdollisuuksia myös strategian toiveisiin yhteisöllisyyden lisäämisestä ja osaltaan parantaa kuntamme vetovoimaisuutta kausiasukkaiden ja matkailijoiden silmissä.

Yhdistykset toivovat aloitteen saavan laajan kannatuksen ja johtavan yleishyödyllisten yhteisöjen kannalta positiiviseen päätökseen lopettaa kiinteistöveron kerääminen mahdollisimman nopealla aikataululla.

Vastaus aloitteeseen:

Yhdistykset ja yhteisöt eivät automaattisesti ole yleishyödyllisiä.

Yhdistykset ja yhteisöt voivat hakeutua verohallintoon tekemällään hakemuksella yleishyödyllisiksi. Ohjeet tästä löytyvät verohallinnon www- sivuilta. Yleishyödyllisiksi hakeminen tarkoittaa sitä, että niihin sovelletaan alempaa kiinteistöveroprosenttia. Kihniössä yleinen kiinteistöveroprosentti on tällä hetkellä 1,10 % ja yleishyödylliseksi haetun kiinteistön osalta se on 0,44 %. eli huomattavasti edullisempi.

Kunta kerää kiinteistöveroina yleishyödyllisiltä yhteisöiltä vuosittain noin 3.500 – 4.000 euroa.

Kunnanvaltuusto päättää kerran vuodessa loka- / marraskuussa kunnan alueelta perittävien kiinteistöverojen tason ja mm. myös siitä peritäänkö yleishyödyllisiltä yhteisöiltä kiinteistöveroa.

Muutoksenhakua ja vapautusta kiinteistöverosta haetaan erikseen verohallinnolta, jolle kunta on vapaaehtoisesti luovuttanut toimivallan voimassa olevan lain mukaisesti.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle aloitteen tiedoksi päätöksentekoaan varten ja esittää, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Esteellisyys Mäkelä Kristiina, Ojala Janne, Koivistoinen Hannu, Wiinamäki Petteri, Toivonen Katri ( Hallintolaki 28 § kohta 5)
Päätöksen lisätiedot

Esteelliset poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana ja pöytäkirjanpitäjänä toimi Erja Silvennoinen tämän asian ajan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 198 Kiinteistöverot vuodelle 2022

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto määrää kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tulovero-prosentin. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella suoritettava vero, jonka kiinteistön kotikunta saa kokonaisuudessaan.

Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen vaihteluvälit vuodelle 2022 ovat seuraavat:

1.Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00

2.Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 – 1,00

3.Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 – 2,00

4.Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 – 2,00

Kunnalla on mahdollisuus periä rakentamattomista tonteista korotettua veroa, jonka suuruus on 2,00 – 6,00 %. Tämän veron periminen edellyttää rakenta-mattomalta rakennuspaikalta tiettyjä perusvaatimuksia, jotta veroa voidaan periä. Kunta voi määrätä myös voimalaitosrakennuksille veroprosentin, jonka suuruus on enintään 3,10 %.

Kiinteistöveron poistamisesta yleishyödyllisiltä yhteisöiltä on tehty aloite.

Vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit ovat olleet seuraavat (koko maan ja Pirkanmaan luvut ovat keskiarvoja):

erolajiKihniöPirkanmaaKoko maa
Yleinen kiinteistöveroprosentti
1,101,151,08
Vakituisten asuntojen veroprosentti
0,550,570,50
Muiden asuinrakennusten veroprosentti
1,101,121,20
Yleishyödylliset yhteistöt veroprosentti
0,44
Voimalaitosten veroprosentti2,85


Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuodelle 2022 vahvistetaan seuraavat kiinteistöveroprosentit:

1. yleinen 1,10

2. vakituiset asuinrakennukset 0,55

3. muut asuinrakennukset 1,10

4. yleishyödylliset yhteisöt 0,44

5. voimalaitokset 2,85

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä veroa.

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana Mika Shemeikka esitti yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0. Erja Silvennoinen ja Janne Ojala kannattivat esitystä. Puheenjohtaja päätti äänestystavaksi kädennostoäänestyksen. Esittelijän ehdotus ei saanut kannatusta, Shemeikan ehdotus sai 9 ääntä ja tuli näin ollen hallituksen päätökseksi.

Tiedoksi Verohallinto
§ 199 Vuoden 2022 tuloveroprosentti

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2021 on 20,02 ja Pirkanmaalla se on 20,71 %.

Kihniön tuloveroprosenttia vuodelle 2006 korotettiin 18,75 %:sta 19,25 %:iin, jonka mukaisena se pysyi vuoden 2007. Vuodelle 2008 sitä jälleen korotettiin 0,50 prosenttiyksikköä ja vuodelle 2014 tuloveroprosentiksi määrättiin 20,50. Vuodelle 2015 tuloveroprosentti nostettiin 21,50 %:iin.

Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan kunnallisveroa kertyy Kihniössä kuluvana vuonna noin 270.000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Vuodelle 2022 ennusteen mukaan kunnallisveroa kertyisi noin 85.000 euroa enemmän kuin kuluvana vuonna.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2022 määrätään 21,50 %.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Verohallinto
§ 200 Keskustapuolueen valtuustoryhmän täydentäminen

Edesmennyt Antti Tarsia tuli kevään 2021 kuntavaaleissa valituksi kunnanvaltuutetuksi. Antti Tarsia valittiin myös teknisen lautakunnan, elinvoimatoimikunnan ja Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy:n hallituksen jäseneksi sekä Kehitys-Parkki Oy:n hallitukseen vuosille 2024-2025.

Kuntalain 17 §:n 2. mom. mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuutettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta määrää varavaltuutetun vaalilain 93 §:n mukaisesti.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

 • valita Antti Tarsian tilalle jäsenen

-elinvoimatoimikuntaan

-Kehitys-Parkki Oy:n hallitukseen vuosille 2024-2025

- nimetä hallitusjäsenehdokkaan Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy:n hallitukseen pykälässä 206

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:

 • tekniseen lautakuntaan valitaan varsinainen jäsen Tarsian tilalle
 • valtuuston puheenjohtaja kutsuu Antti Tarsian sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Suomen Keskustan ensimmäisen varavaltuutetun Matti Niemelän.
 • valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Suomen Keskustan varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätöksen lisätiedot

Elinvoimatoimikuntaan valittiin Jarkko Peltomäki. Keskustelun aikana Erja Silvennoinen esitti Pilvi Kärkelää Kehitys-Parkin hallitukseen vuosille 2024-2025. Janne Ojala esitti, että Petteri Wiinamäki valitaan koko nelivuotiskaudeksi. Puheenjohtaja teki äänestysjärjestysesityksen, noudatetaan kädennostoäänestystä. Janne Ojalan esitystä kannatti viisi jäsentä ( Ojala, Ala-Katara, Niemenmaa, Niemi ja Koivistoinen) ja Erja Silvennoisen esitystä kannatti neljä jäsentä (Silvennoinen, Shemeikka, Jytilä ja Toivonen). Hallituksen päätökseksi tuli Ojalan ehdotus eli Petteri Wiinamäki valittiin Kehitys-Parkkin hallitukseen toimikaudeksi 2022-2025.

Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin yksimielisesti.

Tiedoksi Valitut ja yhteisöt
§ 201 Kihniön kunnan tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuuskuvaus

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki 906/2019) ja siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2020. Tiedonhallintayksikön velvollisuudeksi on tullut laatia ja ylläpitää tiedonhallintamallia ja asiakirjajulkisuuskuvausta. Hallintokunnat ovat osallistuneet tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvauksen tekemeiseen yhteistyössä Tietohallinnon kanssa.

Tiedonhallintamalli:

Tiedonhallintamalli on kuvaus tiedonhallintayksikössä toimivien viranomaisten tehtävien hoidossa toteutettavasta tiedonhallinnasta. Tiedonhallintamalli on laadittava ja ylläpidettävä palvelujen, asiankäsittelyn ja tietoaineistojen hallinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja rajoitusten toteuttamiseksi, moninkertaisen tietojenkeruun vähentämiseksi, tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuuden toteuttamiseksi sekä tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Tiedonhallintamalli auttaa viranomaisia hallitsemaan jatkuvasti lisääntyvää tietomäärää. Se auttaa hahmottamaan ja hallitsemaan tiedon elinkaarta sekä siten tunnistamaan ja hallitsemaan myös uusien digitaalisten palvelujen käyttämiseen liittyviä riskejä.

Tiedonhallintamallin laadinta ei ole kertaluontoinen kuvausvelvoite, vaan tiedonhallintamallia on ylläpidettävä aina, kun tiedonhallintayksikön tiedonhallinnassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat sen sisältöön. Tiedonhallintamalli on luonteeltaan tiedonhallintayksikön oma sisäinen määräys siitä, miten tiedonhallinta ja tietojenkäsittely on toteutettava tiedonhallintamallin mukaisesti käsiteltäessä tietoaineistoja.

Tiedonhallintamallin ylläpitovastuu on tiedonhallintayksiköllä eli Kihniön kunnanhallituksella ja siinä toimivilla viranomaisilla. Vastuuta ei voi ulkoistaa yksityisille tahoille. Tiedonhallintamalli muodostaa osan siitä informaatiopohjasta, jolla tiedonhallintayksikkö suunnittelee toimintaansa kohdistuvia muutoksia.

Asiakirjajulkisuuskuvaus:

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Kuvaus tehdään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Kuvauksesta käytetään nimitystäsia kirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tavoista avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä.Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Asiakirjakuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa viranomainen käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita. Mahdollisuus saada tieto siitä, mitä tietovarantoja viranomaisella on, palvelee hallinnon avoimuutta.

Liite 1

Kihniön kunnan tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuuskuvaus


Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Kihniön kunnan tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvauksen liitteen mukaisesti.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hallintokunnat, varhaiskasvatus, kirjasto, vapaa-aikatoimi
Liitteet
§ 202 Hallintosäännön muutos / tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuuskuvaus

Hallintosääntömuutoksessa on luvussa 7 huomioitu, että Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) astui voimaan 1.1.2020 ja sitä sovelletaan viranomaisen tiedonhallintaan ja tietojärjestelmien käyttöön. Laki tuo mukanaan uusia velvoitteita ja sisältää tiukat siirtymäajat.

Hallintosääntömuutoksessa on huomioitu, että kunta ja siihen kuuluvat viranomaiset muodostavat tiedonhallintalain mukaisen tiedonhallintayksikön, tiedonhallintalain toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut tiedonhallintayksikössä on määritetty ja johto huolehtii lain mukaisesti ajantasaisesta ohjeistuksesta, tarvittavasta koulutuksesta, asianmukaisista työvälineistä ja riittävästä valvonnasta.

Hallintosääntöön esitetään tehtäväksi esityslistan liitteessä olevat tarkistukset siten, että yliviivattu teksti on tarkoitettu poistettavaksi ja punaisella kirjoitettu teksti lisätään. Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.12.2021 ja sitä noudatetaan päätöksenteon jälkeen huolimatta siitä, että valtuuston hallintosääntöpäätöksestä valitettaisiin. Hallintosäännön muutos on tehty Kuntaliiton mallin mukaisesti.

Liite 2: Muutosehdotus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa hallintosääntöä selosteessa mainitulta ja liitteessä 2 esitetyltä osin.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Liitteet
§ 203 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 204 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 30.9.2021

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 30.9.2021

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 205 Osa-aikaisen, määräaikaisen hyvinvointikoordinaattorin toimen perustaminen

Hyvinvointikoordinaattori huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Pienemmissä kunnissa koordinaattori voi olla osa-aikainen tai kuntien yhteinen koordinaattori.

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävää on hoidettu soteulkoistusyhteistyön pohjalta vuodesta 2015 alkaen yhdessä Parkanon kaupungin kanssa. Kesällä 2021 Parkanon kaupunki ilmoitti, että perustavat oman hyvinvointikoordinaattorin, joka vastaisi vain Parkanon kaupungin osalta tehtävistä. Perusteena on soteuudistus, jossa hyvvinvointikoordinaattorit jäävät kunnan palvelukseen vuoden 2023 alusta alkaen.

Osassa kunnista koordinaattorin tehtävä on sijoitettuna kunnan keskushallintoon. Tällä tavoin varmistetaan hyvinvoinnin edistäminen monialaisesti ja sen liittyminen eri sektoreiden työhön. Hyvinvointikoordinaattori sijoittuu Kihniön kunnassa hallinto-osastolle. Esimiehenä toimii talous- ja hallintojohtaja, joka tekee myös valinnan toimeen. Toimi täytetään määräaikaisena ja osa-aikaisena (10-20 % toimistotyöajasta ja 2.898 e kk palkasta) vuoden 2022 loppuun saaka.

Tehtävää tarkastellaan uudestaan vuoden 2022 lopulla organisaatiomuutosten vuoksi (maakuntasote). Talousarviossa ei ole varausta kuluvalle vuodelle.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättä perustaa osa-aikaisen, määräaikaisen hyvinvointikoordinaattorin toimen ja julistaa tehtävän avoimeksi liitteen 3 mukaisesti.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Liitteet
§ 206 Yhtiökokousedustajan valinta ja konserniohjauksen antaminen yhtiökokousedustajalle, ylimääräinen yhtiökokous

Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy:n hallituksen jäsenmäärässä on tapahtunut muutoksia ja hallituksen jäsenmäärää tulisi tarkastella. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintää kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Kuluvalla toimikaudella hallituksessa on ollut viisi jäsentä ja yksi varajäsen. Kaksi varsinaista jäsentä on jäänyt pois. Yksi on menehtynyt ja toinen on ilmoittanut erostaan.

Kunnanhallitus antaa konserniohjauksena kehotuksen pitää ylimääräisen yhtiökokouksen ja täydentää yhtiön hallituksen jäsenmäärää.

Kunnahallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja nimeää hallitusjäsenehdokkaat kunnan konserniohjeen mukaisesti.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus:

- valitsee yhtiökokousedustajan Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy:n yhtiökokoukseen

- nimeää yhtiön hallituksen jäsenehdokkaat

Lisäksi kunnanhallitus antaa konserniohjauksena kehotuksen pitää ylimääräisen yhtiökokouksen ja täydentää yhtiön hallituksen jäsenmäärää.

Esteellisyys Koivistoinen Hannu, Niemi Marjo, Silvennoinen Erja (Hallintolaki 28.1. § 5 yhteisöjäävi)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Esteelliset poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus valitsee puheenjohtajan tämän pykälän ajaksi. Puheenjohtajaksi valittiin Severi Ala-Katara.

-Yhtiökokousedustajaksi valittiin Juha-Matti Markkola

-Yhtiön hallituksen jäsenehdokkaiksi nimettiin Jaakko Jytilä ja Janne Ojala.

Tiedoksi Kihniön Vesi ja Lämpö Oy
§ 207 Kokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajat valitaan seuraavasti:

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Sataedun yhtymäkokous pidetään 23.11.2021.

Saskyn yhtymäkokous pidetään 25.11.2021 klo 16 Ikaalisissa IDEA-kampuksella.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymien yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus nimeää Sataedun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Matti Sillanpään ja varalle Rami Kuusela sekä Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen Leila Tömän ja varalle Kirsi Jytilä.

Tiedoksi sataedu@sataedu.fi, kirjaamo@sasky.fi, valitut
§ 208 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

12 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 209 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet:

1. Pirkanmaan maakuntaohjelma 2022-2025, luonnos

2. STM: Hyvinvointialueiden perustamisen vaikutus ympäristöterveydenhuoltoon

3. AVI: Kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimeenpanoa koskevan valvonta-asian päättäminen

4.STM: Tartuntatautilain 58 d §:n muutokset koskien Covid-19-tartuntariskin ehkäisemistä...

5. Kuntaliitto: Ohjeita ympäristöterveydenhuollon järjestämiseen

6.Digi- ja väestötietovirasto: Vuoden 2022 aluevaalit

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
206 §
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Puheenjohtaja
§ 198
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Silvennoinen Erja Pöytäkirjanpitäjä
§ 198
Ojala Janne Tarkastajat
Shemeikka Mika Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.