Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

26.4.2021

#1669

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5 /2021
Kokouspäivä 26.4.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:05
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 26.4.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 27.4.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Heikki Mäkinen ja Nina Niemenmaa. Pöytäkirja tarkastetaan 26.4.2021 ja pidetään nähtävänä 27.4.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 69 Sote-ohjausryhmän kokouksen muistio 1/2021
Muut osallistujat Nevanpää Marika

Aiemmin on sovittu, että syksystä 2016 alkaen sote-ohjausryhmän kunkin kokouksen muistio tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi erillisenä asiana. Oheisena sote-ohjausryhmän 24.3.2021 pidetyn kokouksen muistio.

Kolmostien Terveyden toimitusjohtaja Marika Nevanpää asiantuntijana.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi sote-ohjausryhmän 24.3.2021 pidetyn kokouksen muistion.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Kolmostien Terveyden toimitusjohtaja Marika Nevanpää asiantuntijana klo 17.05 - 17.40

§ 70 Kuntavaalien 2021 ulkomainonta
Edeltävä kohta § 26 Kuntavaalien 2021 ulkomainonta

Nopeasti pahenevan koronavirustilanteen takia eduskunta teki päätöksen kuntavaalien siirtämisestä. Uusi vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Vaaleihin liittyvät aikataulut päivitetään uusien äänestysajankohtien mukaisesti. Ennakkoäänestyksen ajanjakso tulee olemaan kotimaassa kaksi viikkoa 26.5.–8.6.2021.

Kuntaliitto suosittelee ulkomainonnan aloittamista viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 19.5.2021 alkaen. Mainontaan liittyvä ohjeistus, joka on annettu 15.2.2021 kunnahallituksen kokouksessa, on voimassa edelleen. Liitteenä 1 Kirkonkylän asemakaavakartta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että vaalien ulkomainonta aloitetaan Kuntaliiton suosituksen mukaisesti keskiviikkona 19.5.2021, johon mennessä pystytetään vaalimainostaulut Prunnintien varrelle.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 71 Metsästysvuokrasopimus; päätöksen osittainen kumoaminen
Edeltävä kohta § 59 Metsästysvuokrasopimus

Kunnahallitus käsitteli metsästysvuokrasopimusta 31.3.2021 kokouksessaan ja päätti tehdä metsätysvuokrasopimuksen muiden tilojen osalta paitsi Käskyvuori 70:6. Päätöksen jälkeisen rekisteritunnusten tarkastelun tuloksena todettiin, että Hakamaa 7:262 (ei ole enää olemassa, liitetty tilaan Kunnaniitti), Kunnaniitti 7:242, Arvola 7:131 sijaitsevat suurimmaksi osaksi keskustassa asemakaava-alueella, jossa metsästyslain mukaiset etäisyydet asutukseen metsätystilanteessa eivät täyty.

Kihniön kunta katsoo, ettei tässä tapauksessa ole tarkoituksenmukaista uusia näitä sopimuksia. Asiasta on käyty keskustelu Kihniönkylän Erä-Veikkojen kanssa ja päätös sopii heille.

Päätösehdotus

Kunnahallitus kumoaa 31.3.2021 tehdyn metsästysvuokrasopimuspäätöksen tilojen Hakamaa, Arvola ja Kunnaniitti osalta ja pitää päätöksen voimassa Käskyvuori 70:6 osalta olla vuokraamatta sitä.

Kunnahallitus päättää, ettei se uusi metsästysvuokrasopimusta edellämainituilla tiloilla.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Kihniönkylän Erä-Veikot
§ 72 Väliaikaisrahoituksen maksuajan jatkaminen
Edeltävä kohta § 23 Väliaikaisrahoituksen maksuajan jatkaminen hankkeissa

Kihniön 4H-yhdistys on hakenut jatkoaikaa hankkeelle "Nuoret verkossa". Hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa 31.12.2021 saakka.

Kihniön kunnanhallitus on myöntänyt em. kehityshankkeelle väliaikaisrahoitusta Ely- keskuksen myönteistä päätöstä vastaan 30.4.2021 saakka. Tästä syystä kunnanhallituksen on huomioitava hankkeille myönnetty lisäaika väliaikaisrahoituksen takaisin maksussa.

Liite 2 muutospäätös

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että Kihniön 4-H yhdistyksen hallinnoimalle Nuoret Verkossa hankkeelle- on myönnetty jatkoaikaa 31.12.2021 saakka.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy Kihniön kunnan myöntämän väliaikaisrahoituksen tulevan takaisinmaksuun hankkeille myönnettyjen jatkoaikojen päättyessä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto, Kihniön 4H-yhdistys
§ 73 Kunnanviraston sulkeminen vuosilomien vuoksi 2021

Kunnanvirasto on vuosittain pidetty suljettuna kolmen tai neljän viikon ajan heinäkuussa, jolloin koko henkilökunta on ollut vuosilomalla. Lomien osittaisella keskittämisellä voidaan turvata tehokkaammat palvelut muuna aikana. Vuosilomasijaisia ei kunnanvirastossa ole käytetty.

Suurimmalla osalla henkilöstöä vuosiloman pituus on 38 työpäivää. Vuonna 2021 kunnanvirasto voisi olla suljettuna neljän viikon ajan heinäkuussa. Lisäksi juhlapyhien yhteyteen on toivottu vuosilomapäivien sijoittamista, jolloin myös kokonaan sulkeminen on paikallaan pienentyneiden henkilöstöresurssien vuoksi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pitää kunnanviraston suljettuna vuosilomien vuoksi kuluvan vuoden aikana seuraavasti:

14.5.2021

5.7.- 1.8.2021

23.12.21-6.1.2022

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Osastot
§ 74 Eronpyyntö luottamustoimesta

Taina Hollo pyytää eroa kunnanvaltuuston varajäsenyydestä sekä keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 1.6. alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin (KuntaL 70 §)

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tarkastuslautakunnassa on jäsenenä kolme naista ja kolme miestä. Valitun tulee olla nainen.

Liite 3 eronpyyntö

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Taina Hollolle myönnetään ero kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Kyykystä-ylös yhteislistan varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 75 Käräjäoikeuden lautamiesten kokonaismäärää koskeva lausunto ja lautamiehen nimeäminen

Voimaan tulleen käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu 23 kuntaa. Käräjäoikeudessa on kaudella 2017-2020 yhteensä 74 lautamiestä. Käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Viimeksi lukumäärä on vahvistettu oikeusministeriön päätöksellä 28.4.2017 (OM 14/31/2016).

Tuomioistuinvirasto on pyytänyt oheisessa kirjeessään käräjäoikeuksia arvioimaan lautamiesten tarpeen kokonaismäärän ja kunkin tuomiopiiriin kuuluvan kunnan osalta. Lukumäärää arvioitaessa tulee ottaa huomioon lautamieskokoonpanossa ratkaistavien asioiden määrän kehittyminen.

Lautamieskokoonpanossa istuttavien asioiden kokonaismäärä on lainsäädäntömuutosten vuoksi edelleen vähentynyt. Vuonna 2017 asioita oli yhteensä 379 asiaa ja vuonna 2020 enää 177 asiaa.

Viimeksi 2017 tätä vastaavassa kirjeessä kunnille todettiin, että lautamiehet istuvat keskimäärin kuutena tai seitsemänä istuntopäivänä vuodessa. Lautamiehiä oli tuolloin 95. Lautamiesten lukumäärän vähentämisestä huolimatta viimeisen kolmen vuoden aikana lautamiehet ovat istuneet enää keskimäärin kolmena istuntopäivänä vuodessa. Istuntopäivien määrä saisi olla lautamiestä kohden huomattavasti suurempi.

Käräjäoikeus tulee esittämään Tuomioistuinvirastolle lautamiesten kokonaismäärän vähentämistä nykyisestä 74 lautamiehestä 52 lautamieheen. Vähennys kohdistuisi jokaiseen kuntaan, jossa on lautamiehiä enemmän kuin yksi.

Kihniössä lautamiehiä on v. 2017 ollut yksi, joten muutoksia ei Kihniön lautamieslukumäärässä tapahdu nyt tapahtuvassa lautamiesten lukumäärää koskevassa muutospäätöksessä. Lausunto tulee antaa 23.4.2021 mennessä Pirkanmaan Käräjäoikeudelle. Kunta on pyytänyt ja saanut lisäaikaa lausunnon toimittamiselle 27.4.2021 asti.

Päätösehdotus

Kihniön kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa lautamiesten lukumäärää koskevaan asiaan.

Lisäksi Kihniön kunnanhallitus toteaa, että Kihniön kunnan mandaatilla toimiva lautamies nimetään uuden / seuraavan valtuustokauden alussa ensi elokuussa 2021.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Pirkanmaan käräjäoikeus, pirkanmaa.ko@oikeus.fi
§ 76 Päätös kuulumisesta Leader Pohjois-Satakunnan alueeseen ohjelmakaudella 2023-2027

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry on pyytänyt jäsenkuntiaan tekemään päätöksen, mihin Leader-alueeseen kunta haluaa kuulua uudella EU-ohjelmakaudella. Pohjois-Satakunnan Leader -ohjelmaa hallinnoiva Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry palauttaa paikallisen kehittämisstrategian ensimmäisen version Maa- ja metsätalousministeriöön toukokuun loppuun mennessä. Siinä pitää määritellä Leader-ryhmän alue, eli luetella alueeseen kuuluvat kunnat.

Kuntaraha on jatkossakin samaa suuruusluokkaa kuin tähän asti, edelleen 20% julkisesta tuesta. Kuntarahasitoumus pyydetään erikseen haun toisen vaiheen yhteydessä vuoden 2022 aikana. Tähän on varauduttu kaupungin taloussuunnitelmassa. Uusi ohjelmakausi alkaa nykyisen tiedon mukaan vuoden 2023 alusta.

Tällä hetkellä Kihniön maksuosuus 200 000 euron vuotuisesta kuntarahasta on 9 767 €. Uuden ohjelmakauden kuntarahan määrä selviää lopullisesti vasta vuoden 2022 aikana, kun ministeriö valitsee Leader-alueet ja jakaa niille rahoituskiintiöt. Arvio tällä hetkellä on, että Leader-rahoitus alueellamme säilyy ennallaan tai kasvaa jonkun verran.

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n kuntakierroksella keväällä 2021 kävi ilmi, että Parkano, Ikaalinen ja Kihniö pitävät tarkoituksenmukaisena jatkaa Leader Pohjois-Satakunnan alueessa ohjelmakaudella 2023-2027.

Kihniöön on ohjelmakaudella 2014 -2020 myönnetty 596.370 euroa Leader- rahoitusta. Nuoriso- Leader rahoitusta 3.600 euroa ja Startti- Leader rahoitusta 1.600 euroa. Leader rahoitus on yksi keskeisimpiä maaseudun kehittämisvälineitä.

Oheismateriaalina Kihniön Leader- hankkeet EU- ohjelmakaudella 2014 - 2020

Päätösehdotus

Kunnahallitus päättää, että Kihniön kunta kuuluu Leader Pohjois-Satakunnan alueeseen ohjelmakaudella 2023-2027.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry.
§ 77 Kaavoitusaloite tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimiseksi Kihniön kunnan Mäntyperän alueelle

Hakija

Salpatuuli osuuskunta (jäljempänä Salpatuuli) on vuonna 2012 tuulivoimaloiden rakennuttamiseen ja suunnitteluun sekä sähköntuotantoon perustettu yhtiö. Salpatuulella on käynnissä useita suunnitteluvaiheessa olevia tuulipuistojen kehittämishankkeita eri puolilla Suomea.

Aloite

Salpatuulen tavoitteena on toteuttaa Kihniön kunnan Mäntyperän alueella enintään kolmen tuulivoimalaitoksen tuulivoima-alue, jonka kokonaisteho olisi enintään 24 MW. Tuulivoimalaitoksen yksikköteho olisi korkeintaan 8 MW. Tuulivoimalaitosten kokonaiskorkeus olisi enintään 260 metriä. Hankealue ja voimaloiden alustavat sijaintipaikat on esitetty karttaliitteessä. Tuulivoimaloiden sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa liittämällä ne hankealueen länsipuolella kulkevaan voimalinjaan tai johtaa sähkö olemassa olevia väyliä pitkin Rännärin sähköasemalle tai muulle uudelle sähköasemalle. Hakija on pyytänyt alueen Ely -keskukselta YVA -tarveharkinnasta päätöstä ja ollut Ely -keskukseen sekä läheisen toisen tuulivoimahankealueen toimijaan yhteydessä YVA –prosessien koordinoinnista.


Alueella on käytöstä poistettuja turpeennostopaikkoja. Naapurikiinteistöt ovat metsätalouskäytössä. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat 0,9 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Alueella on tehty luontoselvityksiä vuoden 2020 aikana.

Salpatuuli on tehnyt vuokrasopimuksen yksityisten maanomistajien kanssa voimaloiden sijaintipaikkojen kiinteistöstä. Maanvuokraamisessa on käytössä malli, jossa voimalan sijaintikiinteistön lisäksi korvaukseen vat oikeutettuja naapurikiinteistöjen alueet noin 500 metrin säteellä voimaloista.

Tavoitteena on, että kaavan laatiminen voidaan aloittaa vuoden 2021 aikana ja kaava olisi valmis kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2022 aikana.

Salpatuuli ehdottaa, että Kihniön kunta aloittaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatimisen maankäyttö -ja rakennuslain 44 § ja 77 § mukaan niin, että rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella. Salpatuuli vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan ja selvitysten kustannuksista sekä kuulutuksesta aiheutuvista ja muista vastaavista kuluista. Kunnan omien hallinnollisten kustannusten osalta esitetään, että kunta vastaa omista yleiskaavan käsittelyyn liittyvien lakisääteisten tehtävien kustannuksista.

Kaavakonsultti

Kaavakonsultti valitaan ennen kaavoituksen aloittamista.

Lisätietoja asiassa antaa Matias Partanen, matias.partanen@salpatuuli.fi, puh. 050 0795174. Hakija pyytää lähettämään päätöksen sähköpostitse Salpatuulelle edellä mainittuun osoitteeseen.

Litteenä 4-5 karttaliitteet

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Salpatuuli Osuuskunnan esityksen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan aloittamisesta Kihniön kunnan Mäntyperän alueella enintään kolmen tuulivoimalaitoksen tuulivoima-alue, jonka kokonaisteho olisi enintään 24 MW. Tuulivoimalaitoksen yksikköteho olisi korkeintaan 8 MW. Tuulivoimalaitosten kokonaiskorkeus olisi enintään 260 metriä.

Kunnanhallitus velvoittaa teknistä lautakuntaa tekemään kaavoituskustannuksista kaavoitussopimuksen Salpatuuli Osuuskunnan kanssa. Kaavoitussopimuksessa tulee mainita, että kunta veloittaa kaavasta aiheutuvat ilmoitus- / kuulutuskustannukset täysimääräisinä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi matias.partanen@salpatuuli.fi
§ 78 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Esteellisyys Mäkelä Kristiina, Shemeikka Mika ( Hallintolaki 28 § kohta 3)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Kristiina Mäkelä ja Mika Shemeikka poistuivat esteellisenä klo 18.20-18.40 väliseksi ajaksi (osa asioista).

§ 79 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 12

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 14.4.2021

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 20 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot sivistyslautakunnalle tiedoksi

§ 21 Sivistystoimen täytettävät virat ja tehtävät

§ 22 Kulttuuritoimen avustusten jako vuonna 2021

§ 23 Oikaisuvaatimus

§ 24 Lukuvuoden 2021-2022 työ- ja lomapäivät

§ 25 Viranhaltijapäätökset

§ 26 Ilmoitus- ja muut asiat

§ 27 Liittyminen Hansel Oy:n puitesopimukseen Koulu- ja askartelutarvikkeet 2022-2024 (2026)

Tarkastuslautakunta 13.4.2021

Nuorisovaltuusto 6.4.2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 80 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

8 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys Markkola, Juha-Matti (hallintolaki 28.1 §:n 1)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Juha-Matti Markkola poistui esteellisenä eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa. Puheenjohtajana toimi Hannu Koivistoinen tämän asian ajan.

§ 81 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet :

1. Aluehallintovirasto: Tartuntatautilain 58 d:n mukainen päätös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle

2. Valtionkonttori: Talousraportoinnin edistyminen

3. TEM: Ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnalle

4. Nuorisovaltuusto: Ote päytäkirjasta, muutokset jäsenissä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 82 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
Edeltävä kohta § 24 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Liite 6 Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy laaditun kaavamuutoksen ja laajennuksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Kunnanvaltuusto
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
§ 80
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Mäkinen Heikki Tarkastajat
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Nevanpää Marika Muu osallistujat
Kolmostien Terveys Oy, toimitusjohtja
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.