Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

30.11.2020

#1368

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 14 / 2020
Kokouspäivä 30.11.2020
Kokouksen alkuaika 16:00
Kokouksen päättymisaika 19:50
Kokouspaikka Sähköinen kokous (teams)
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 30.11.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 1.12.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 161 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 162 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Leila Pusa ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 30.11.2020 ja pidetään nähtävänä 1.12.2020 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Leila Pusa ja Mika Shemeikka. Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 163 Kunnanvaltuuston 11.11.2020 ja 18.11.2020 kokousten päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 11.11. 2020 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 • Hyvinvointiraportti 2019
 • Lausunnot tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa
 • Kiinteistöjen vaihtokirjan hyväksyminen / teollisuusalue / Koskela
 • Elena Uusitalon eronpyyntö luottamustoimesta ja vapautuvan luottamustoimen täyttäminen
 • Jukka Uusitalon eronpyyntö luottamustoimesta ja vapautuvien luottamustoimien täyttäminen
 • Vuoden 2021 tuloveroprosentti
 • Kiinteistöverot vuodelle 2021
 • Kihniön kunnan talouden sopeuttaminen
 • Talouden toteuma 1.1.-30.6.2020
 • Muut asiat

Kunnanvaltuuston 19.11. 2020 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 • Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n perustaminen
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos
 • Asemakaavan muutosehdotus tiloilla Taide-Tanhua ja Sarkamaa
 • Talousarvio- ja taloussuunnitelma-asetelman hyväksyminen
 • Muut asiat
Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 164 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2020 mukaan
Muut osallistujat Mäkelä Kristiina, Sillanpää Matti

Esityslistan oheismateriaalina on yleishallinnon, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan osalta laaditut talousarvion toteutumisen osavuosikatsaukset 30.9.2020 tilanteen mukaan sekä perusturvalautakunnan Kihniön palvelutuotannon toteutumisen seuranta. Konsernivalvonnan osalta esitetään kuntakonsernin yhtiöiden toimintaraportit.

Osastopäälliköt esittelevät oman toimialueensa raportit

Liite 1 osavuosikatsaukset

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsaukset tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne myös valtuustolle tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Osastopäälliköt esittelivät asiaa kokouksessa.

§ 165 Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman hyväksyminen
Muut osallistujat Mäkelä Kristiina, Sillanpää Matti

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Talousarvioasiakirjan osa I sisältää yleisperustelut sekä yleiset tavoitteet suunnitelmakaudelle samoin kuin historia- ja kehystietoa taloudesta ja tuloslaskelmista, rahoituslaskelman sekä talousarvion sanalliset perustelut osastoittain / tehtäväalueittain. Osa II sisältää vuoden 2021 talousarvion numero-osan ja siihen liittyvä tuloslaskelman, investoinnit ja rahoitus-suunnitelman. Osa III sisältää taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023 ja siihen liittyvät tuloslaskelmat, investoinnit ja rahoitussuunnitelman. Talousarvioasiakirjan lopussa on liitteenä Kihniön kuntastrategia 2025.

Vuoden 2021 talousarvioesitys on noin 23.545 euroa alijäämäinen. Vuosi-kate on 413.197 euroa positiivinen. Käyttötalouden toimintamenot ovat 14.965.045 euroa ja toimintatulot 2.213.299 euroa. Nettolainamäärä vähenee talousarviovuonna 2021 noin 359.000 eurolla. Kokonaislainamäärä on suunnittelukauden 2023 lopussa noin 7.845.000 euroa. Nettoinvestoinnit ovat noin 1.009.000 euroa vuonna 2021

YT-toimielin käsittelee talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 26.11.

Osastopäälliköt ovat kokouksessa asiantuntijana tämän asian ajan.

Liite 2 talousarvioehdotus 2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä 2 olevan talousarvion vuodelle 2021 ja vuosia 2022 – 2023 koskevan taloussuunnitelman.

Kunnanhallitus oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään talousarvioasiakirjaan tarvittaessa teknisluonteisia oikaisuja ja täydennyksiä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Osastopäälliköt esittelivät asiaa kokouksessa. Sivistystoimenjohtaja poistui klo 19.05.

§ 166 Määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon
Edeltävä kohta § 112 Lisämääräraha talousarvion investointiosaan

Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.


Lautakuntien esitykset

Tekninen lautakunta

Tekla 5.11.2020

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 talousarvioon, investointeihin vesi- ja viemärilaitoksen tehtäväalueelle lisätään 46.000 euroa paineviemärin saneeraukseen Sulkuejärven rannalla.

Liikuntareitin ja Käskyvuoren alueen kunnostushankkeeseen 10 000 euroa sekä Pyhäniemen kehittämishankkeeseen 10 000 euroa lisämäärärahaa (investoinnit)

Näihin ei ole varauduttu talousarviossa.

Kunnanhallitus

Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle kustannuspaikka Sote -ulkoitus tulee varata lisämäärärahaa 70.000 euroa. Määrärahan ylitys johtuu kohonneista vuosikustannuksista.

Verotuksen kustannuksiin tulee varata lisämäärärahaa 500 euroa kustannuspaikalle Maksuosuudet valtiolle / verotus.

Investoinnit

Kunnanhallitus

Investointien kohtaan arvopaperi, osakkeet tulee varata 103.300 euroa. Suutarinpihan SVOP-rahaston sekä Kihniön Vesi ja Lämpöyhtiön - osakepääomaan 375 000 € ja - SVOP- sijoitus 500 000 €. Näihin ei ole varauduttu talousarviossa.

Yhteenveto muutosehdotuksista

Menomääräraha

TulosalueTA 2020muutosTA+Muutos 2020
Kunnanhallitus
Sosiaali- ja terveystoimi
-8.618.691-70.000-8.688.691
Verotus-41.000-500-41.500
Yhteensä-70.500

Investoinnit

TulosalueTA 2020Poikeama/
muutos
Ta +Muutos
Tekninen lautakunta Vesi- ja viemärilaitos
Paineviemärin saneeraus
--46.000-46.000
Tekninen lautakunta Urheilu- ja virkistysalueet
Käskyvuori ja liikuntareitti
--10.000-10.000
Tekninen lautakunta Urheilu- ja virkistysalueet
Pyhäniemen kehittämishanke
--10.000-10.000
Kunnanhallitus Arvopaperit, osakkeet
Suutarinpihan SVOP-sijoitus
--103.300-103.300
Kunnanhallitus Arvopaperit, osakkeet
Vesi- ja Lämpö Oy:n Svop- ja pääomasijoitus
--875.000-875.000
Yhteensä-1.044.300-1.044.300

Päätösehdotus
 • Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että esitetyille tulosalueille ja investointeihin tehdään seuraavat muutokset:

Kunnanhallitus

Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle kustannuspaikka Sote -ulkoitus varataan lisämäärärahaa 70.000 euroa.

Verotuksen kustannuksiin varataan lisämäärärahaa 500 euroa kustannuspaikalle Maksuosuudet valtiolle / verotus.

Lisäykset investointeihin

 • paineviemärin saneeraukseen Sulkuejärven rannalla 46.000 euroa
 • Liikuntareitin ja Käskyvuoren alueen kunnostushankkeeseen 10 000 euroa
 • Pyhäniemen kehittämishankkeeseen 10 000 euroa
 • Suutarinpihan SVOP-sijoitus 103.300 euroa
 • Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n pääoma ja SVOP-sijoitus 875.000 euroa
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Tekninen johtaja poistui kokouksesta klo 19.10.

§ 167 Kuntalaisaloite / Järvisuomentien talviaikainen liukkaudentorjunta vedenottamon läheisyydessä

Toimenpiteitä odottaen nm. huolestunut kuntalainen tuo esiin seuraavaa:

Keskusta-alueen raakavesikaivot sijaitsevat aivan valtatien 23 vieressä, jota Tielaitos talviaikana ahkeasti suolaa liukkauden torjunnan nimissä. On vaarana, ja jopa todennäköistä, että ennenpitkää liukkaudentorjuntaan käyttettvää natriumkloridia on myös kuntalaisten käyttämässä kaivovedessä. Siksi olisi tärkeää, että jo täksi talveksi pyydettäisiin tielaitosta / Ely- keskukselta suolauksen lopettamista ( vähentämistä) tällä ns. Fläktin / kankarin kalusteen ja pappilan välisellä kaartavalla tieosuudellaja hoidettaisiinliukkauden torjunta ja liikenneturvallisuus ensisijaisesti hiekoituksella sekä alentamalla talviaikainen nopeusrajoitus tällä risteysalueella 60 km:iin / tunnissa.

Suolausta tällä tieosuudella tulisi tehdä vain poikkeuksellisen vaarallisen ja huonon ajokelin aikoina.


Kuntalain 23 §: ssä säädetään kunnallisen aloiteoikeuden käytöstä. Aloitteesta on hallintolain 16 §:n mukaisesti käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä lähettäjän nimi ja yhteystiedot.

Oheinen aloite ei täytä kuntaisaloitteen muotomääräyksiä.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa, että oheinen aloite ei täytä hallintolain 16 §:n muotovaatimuksia henkilön tunnistettavuuden osalta eikä sitä näin ollen käsitellä virallisena aloitteena.

Sen sijaan asian tärkeyden vuoksi se toimitetaan teknisen lautakunnan tietoon toimenpiteitä varten.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
§ 168 Ilmoitus kaavamuutoksen vireilletulosta ja käynnistämisestä / Juha Tuominen

Asia: Asemakavan muutoksen laatiminen Kihniön kuntaan, jonka kiinteistötunnus on 250-403-7-212.

Tuominen kertoo, että omistamaansa liikerakennuksen käyttötarkoitusta on tarpeen muuttaa. Liikekiinteistön osoite on Prunnintie 6 ( vanha apteekin kiinteistö).

Tarkoitus on muuttaa tilalla olevaa asemakaavaa. Tontti on voimassa olevan kaavan mukaan liikerakennuksen korttelialuetta kaavamerkinnällä KL.

Uusi merkintä olisi AL, mikä tarkoittaa asuin-, liike, ja toimistorakennusten korttelialuetta.

Tuominen esittää, että kaavahanke käynnistetään ja kaavan laatijaksi hyväksytään Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy / Heikki Havanka.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että em. kaavahanke käynnistetään ja kaavan laatijaksi hyväksytään Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy / Heikki Havanka.

Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että tekninen lautakunta tekee hakijan kanssa kaavoitussopimuksen kaavoitusprosessista syntyneiden mahdollisten kulujen korvaamiseksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 169 Kunnanhallituksen kokousajat 1. vuosipuoliskolla 2021

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pitää kokouksensa pääsääntöisesti terveyskeskuksen kokoushuoneessa / korona aikana Puumilassa ja vuoden ensimmäiselle vuosipuoliskolle vahvistetaan seuraavat ajat:

25.1.2021

15.2.2021

8.3.2021

Ke 31.3.2021 ( tilinpäätös)

26.4.2021

17.5.2021

14.6.2021

Tilinpäätös kunnanvaltuusto 21.6.2021
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen

§ 170 Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille

RAAHEN KAUPUNGINVALTUUSTO

§ 68

26.10.2020

Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille

KV § 68

Tehdään yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu!

Kiusaaminen ja häirintä ovat olleet viime aikoina kovasti keskusteluissa, niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Kannamme Raahessakin huolta kouluissa ja vapaa-aikana tapahtuvasta väkivallasta, kiusaamisesta ja ahdistelusta.

Koulukiusaamisessa on aina kyse vakavasta asiasta ja täyttäessään lainsäädännössä rikokselle asetetut tunnusmerkit, mm. kunnianloukkauksen, laittoman uhkauksen tai lievän pahoinpitelyn, on kyse myös rikollisesta toiminnasta. Usein koulukiusaamisen sijaan tulisikin puhua kouluväkivallasta. Henkinen väkivalta voi olla satuttavuudessaan yhtä julmaa fyysisen väkivallan kanssa. Lisäksi iso osa nuorista on kokenut seksuaalista häirintää vapaa-aikana. Eri tutkimusten mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti noin 10-15 % lapsista ja nuorista. Luku on suuri ja numeroiden taakse kätkeytyy paljon yksittäisen lapsen ja nuoren inhimillistä hätää, tuskaa ja kärsimystä ja sillä voi olla vaikutuksia läpi elämän. Osa koulukiusaamisen uhreista ei selviä koskaan enää tavanomaiseen elämään, usein myös itsemurhariski kasvaa. Puhutaan siis hyvin laajasti yksilöön ja yhteiskuntaan vaikuttavasta asiasta, niin inhimillisestä kuin taloudellisesta näkökulmasta.

Kouluissamme on käytössä monenlaisia käytäntöjä ja menetelmiä koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja tilanteiden jälkihoitoon. Asian vakavuudesta ja yhteisöllisestä ongelmasta johtuen koulukiusaamisen vastaista tehtävää ei saa jättää yksistään koulujen vastuulle. Koulukiusaamisen ehkäisy ja pois kitkeminen sekä jokaisen koululaisen hyvinvoinnin lisääminen tulee olla meidän kaikkien yhteinen asia. Meidän tulee yhdessä huolehtia siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on koulussa hyvä olla. Yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä se, ettei kiusaamiselle anneta kasvualustaa, on parasta koulukiusaamisen ehkäisyä. Kantamalla vastuun yhdessä voimme punoa läpi Suomen ulottuvan tiiviin ja välittävän turvaverkon ja näin tarjota entistä mielekkäämmät kouluvuodet jokaiselle suomalaiselle lapselle ja nuorelle. Yhdessä voimme paremmin antaa tähän mahdollisuuden jokaiselle koululaiselle.

Koulun tasolla ennalta ehkäisevä kiusaamisen vastainen työ tarkoittaa myös yhteisöllisyyden tukemista. Raahessa kouluhyvinvoinnin edistämiseen on jo vuosia panostettu monin tavoin. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppiminen on tärkeä osa koulujen opetussuunnitelmaa. Kouluissamme työskentelee aikuisia, joiden tehtävä on tukea jokaista lasta ja nuorta myös oppituntien ulkopuolella ja vapaa-aikana. Nuorisotoimen väki kohtaa nuoria niin kasvotusten kuin myös virtuaalisesti. Raahen kaupungin toimijat sekä monipuolinen kolmannen sektorin verkosto tukevat myös vanhempien kasvatustyötä.

Tutkimusten mukaan nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ovat koulussa käyminen, opiskelu ja työnteko, perhe, ystävät ja läheiset ihmiset, oman turvaverkon jäsenten tuki ja hyvät suhteet turvaverkon ihmisiin, kyky uskaltaa ja osata hakea apua ajoissa auttamispalveluista, turvallinen kasvuympäristö, vanhempien työ ja toimeentulo ja kuulluksi tuleminen. Näiden asioiden edistämisellä raahelaisten lasten ja nuorten arjessa, koulussa ja kotona on suuri merkitys.

Me, Raahen kaupunginvaltuusto, tahdomme olla mukana rakentamassa turvallista ja välittävää koulua sekä samalla punomassa läpi Suomen ulottuvaa turvaverkkoa, ettei kukaan lapsi ja nuori joutuisi koulukiusaamisen tai kouluväkivallan uhriksi. Tätä edistämme kantamalla omia lapsia laajempaa, yhteisöllistä vastuuta. Raahelaisena päättäjänä ja aikuisena tahdon kantaa vastuuta, kysyä, puuttua, antaa luvan puhua ja kuuntelen. Kyse on ennen kaikkea vastuullisesta asenneilmapiirin muutoksesta sekä laajemmasta yhteisöllisestä vastuusta lapsista ja nuorista. Tahdomme myös valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka olisimme asioista eri mieltä. Tämän tahdonilmauksen ja kutsun vahvistamme jatkossa aina valtuustokauden alussa.

Lisäksi kutsumme tällä haasteella tähän tärkeään tehtävään (turvallisen koulun rakentamiseksi) kaikki raahelaiset sekä kaikki Suomen kuntien valtuustot ja samalla haastamme teidät myös toimimaan esimerkkinä sekä haastamaan oman kunnan asukkaat mukaan.

Päätösesitys (puheenjohtaja):

kaupunginvaltuusto

 • päättää käynnistää edellä selostetun sisältöisen haastekampanjan koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja pois kitkemiseksi kutsumalla mukaan kaikki raahelaiset
 • haastaa kaikki Suomen kuntien valtuustot kunkin kunnan asukkaineen mukaan kampanjaan
 • tahtoo valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tämä tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden valtuustokauden alussa.

Kaupunginvaltuusto: Hyväksyi esityksen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vastaanottaa Raahen kaupunginvaltuuston esittämän haasteen koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja pois kitkemiseksi sekä kutsuu tähän mukaan kaikki kihniöläiset.

Lisäksi Kihniön kunnanvaltuusto kiittää Raahen kaupunginvaltuustoa saamastaan haasteesta ja toivottaa asialle hyvää menestystä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 171 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän varajäsenten täydentäminen

Kristillisdemokraattien valtuutoryhmän muodostaa kolme valtuutettu ja kolme varavaltuutettua. Ensimmäinen varajäsen on muuttanut paikkakunnalta ja hänen tilalleen on kutsuttu ryhmän toinen varajäsen. Kolmanneksi varavaltuutetuksi tulee kutsua kuntavaalin perusteella seuraavaksi suurimman vertausluvun saanut ehdokas.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määrämään kristillisdemokraattien valtuustoryhmään kolmannen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Vaalituloksen perusteella kolmas varajäsen on Saija Pystykoski.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen

§ 172 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 18.11.2020

§ 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 57 Talouden osavuosikatsaus 01.01.2020 - 30.09.2020

§ 58 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2021

§ 59 Viranhaltijapäätökset

§ 60 Ilmoitus- ja muut asiat

Tekninen lautakunta 5.11.2020

§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 69 Poikkeamishakemus

§ 70 Rakennuslupahakemus / Nerkoon Höyläämö Oy

§ 71 Asemakaavan muutos tiloilla Taide-Tanhua ja Sarkamaa

§ 72 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

§ 73 Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2020

§ 74 Lisämääräraha vuoden 2020 talousarvioon

§ 75 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 76 Muut asiat

Tekninen lautakunta 17.11.2020

§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 78 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 79 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2021

§ 80 Kaavoituskatsaus vuodelle 2020

§ 81 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 82 Muut asiat

§ 83 Poikkeamishakemus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 173 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

3 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys Niemi Marjo (Hallintolaki 28.1.)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Marjo Niemi esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 174 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet :

1. Valtiovarainministeriö: Kuntien harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 2020, päätös

2. Kaavoituskatsaus

3. AVI: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.

4.Pirkanmaan TE-palvelut: Lokakuun tilannekatsaus (Kihniö 9,8 % työttömyysaste)

5. AVI: päätös valvonta-asiassa ajanvarauskäytännöt ja hoitoon pääsy Parkanon ja Kihniön terveyskeskuksissa.

6.Nuorisovaltuuston toimintasääntö 2021

Päätösehdotus

Kunnanahallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 175 Konserniohjeen antaminen Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:lle

Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtajan valinta kuuluu osakeyhtiön hallituksen erityistoimivaltaan. Kunnanhallitus voi konserniohjeella antaa ohjausta toimitusjohtajan valinnasta. Lopullinen päätösvalta asiassa on kuitenkin yhtiön hallituksella.

Päätösehdotus

Kihniön kunnanhallitus antaa konserniohjeena esityksen Kihniön Vesi ja Lämpö osakeyhtiön toimitusjohtajaksi.

Toimitusjohtajaksi esitetään tekninen johtaja Tarmo Oraluomaa.

Esteellisyys Koivistoinen Hannu, Erja Silvennoinen ja Marjo Niemi (Osakeyhtiön hallituksen jäseniä ja varajäsen)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Koivistoinen, Silvennoinen ja Niemi esittivät esteellisyytensä käsiteltävään asiaan eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon asiassa.

Tiedoksi Kihniön Vesi ja Lämpö Oy
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Pusa Leila Tarkastajat
Shemeikka Mika Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.
Sillanpää Matti Muu osallistujat
Sivistystoimenjohtaja
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.