Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta

18.11.2020

#1389

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 7/2020
Kokouspäivä 18.11.2020
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:35
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulun ruokasali
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 18.11.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 19.11.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Arsi Haapamäki ja Mikko Nevanperä. Pöytäkirja tarkastetaan 18.11. ja pidetään nähtävänä 19.11. alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arsi Haapamäki ja Mikko Nevanperä

§ 57 Talouden osavuosikatsaus 01.01.2020 - 30.09.2020

Tulosyksikkökohtaisen toteutumaraportin per 30.09.2020 mukaan koko sivistystoimen toimintakulujen toteutumaprosentti on 66,4. Toimintatuottojen toteutumaprosentti on 117,1.

Esityslistan liitteet

Sivistystoimen osavuosikatsaus 01.01. - 30.09.2020 (liite 1)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion osavuosikatsauksen 01.01. - 30.09.2020 (liite 1) tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston tietoon.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 58 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2021

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2023 on liitteessä nro 2.

Yleistä: Palkankorotukset on huomioitu vuodelle 2021. Eläkemenoperusteiset maksut on kirjattu kullekin tulosyksikölle aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannuksia on vähennetty Kuntamaiseman raportin mukaisesti.

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatus on keskitetty Kihniössä Kettukallion päiväkotiin. Kunnallinen perhepäivähoito loppui 31.07.2020 lukien.

Lain velvoitteen mukaisesti kaikille alle kouluikäisille sekä erityishoitoa tarvitseville taataan paikka varhaiskasvatukseen. Koululaiset ovat päivähoidossa ainoastaan silloin, kun he tarvitsevat hoitoa aamulla ennen koulun alkua.

Kihniön kunta osallistuu ev.-lut. seurakunnan järjestämään kesäaikaisen leikkikenttä-toiminnan kustannuksiin.

Lasten kotihoidon tukea saa tällä hetkellä 12 perhettä, joista pienten lasten varsinaista kotihoidontukea 9 perhettä. Lapsia, joista kotihoidon tukea maksetaan on yhteensä 14.

Peruskoulu: Kunnan saama valtionosuus pysyy suunnilleen ennallaan. Kirjanpitoon tulee kirjata kotikuntakorvaustulot ja –menot. Tulevana vuonna ko. kirjaus aiheuttaa sivistystoimelle n. 29.000 euron kulut. Tuloja kirjataan n. 35.000 euroa. Kihniössä toimii yksi yhtenäiskoulu, joka käsittää vuosiluokat 1 – 9 ja jolla on yksi rehtori.

Uudessa opetussuunnitelmassa velvoitetaan opettamaan oppilaille tietotekniikkaa läpäisyperiaatteella jokaisessa oppiaineessa. Koulun tietotekniset varusteet ovat aiempien hankintojen ja projektien johdosta kohtalaisessa kunnossa, ainoastaan uuden alakoulun rakentamisvaiheessa asennetut dataprojektorit alkavat olla uusimisen tarpeessa, Uusimista tehdään jatkuvasti ja talousarviossa varataan rahaa siihen.

Kunnan kaikki esioppilaat käyvät esikoulua Kihniön yhtenäiskoululla omassa erillisessä esiopetusryhmässä. Perusopetuksen 1. -4 . luokkien ja opettajien apuna on resurssiopettaja sekä koulunkäynnin ohjaajia.

Koululaiskuljetuksissa ollaan pääosin vuoden 2020 tasolla. Lukuvuoden 2020-2021 koulukuljetuksissa on erityisesti kiinnitetty huomiota kuljetusten taloudellisuuteen. Erityisopetuksen pienryhmän perustaminen on vähentänyt kuljetusmenoja. Kuljetuksissa on käytössä optiovuosi. Kilpailutus tehdään taas vuonna 2021.

Laaja-alaisen erityisopettajan työaika on varattu pääosin alakoulun oppilaiden ja esioppilaiden käyttöön. Tavoitteena on edelleen se, että laaja-alainen erityisopettaja keskittyy nuorimpien oppilaiden puheongelmien ja oppimisvaikeuksien hoitamiseen. Yhtenäiskouluun on perustettu syyslukukauden 2016 alusta erityisopetuksen pienryhmä, jossa työskentelee erityisluokanopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja. Toinen pienryhmä, jossa työskentelee erityisluokanopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja aloitti vuoden 2019 alussa. Erityisopetus on eriytetty talousarviossa omaksi momentikseen.

1. ja 2. luokan oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta jatkui syksyllä 2020, koska toimintaan halukkaita oli tarpeeksi. Toiminta on vapaaehtoista ja siitä peritään kuukausimaksu käytetyn ajan mukaan. Toiminnan ohjaajina ovat koulunkäynnin ohjaajat. Toimintaa järjestetään edelleen syksyllä 2021, mikäli halukkaita osallistujia on tarpeeksi.

Opetushallitus on myöntänyt kerhotoiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen Kihniön kunnalle vuosille 2020 - 2021 avustuksena 4.000 euroa, jonka avulla kaikenikäisille oppilaille on tarjolla eriaiheisia kerhoja.

Tukipalvelut:

Talousarviossa on valtakunnallisten säädösten mukaisesti eriytetty hallinto, ruokahuolto ja siivous omiksi tukipalveluyksiköiksi, joiden kustannukset jaetaan eri momenteille.

Hallinto: Hallinnon henkilöstökuluihin on varattu yhdistetyn sivistystoimenjohtajan ja rehtorin viran (100 %) ja toimistosihteerin (40 %) palkkausmenot sekä 23 % Wilma-vastaavan palkkakuluista. Sivistystoimenjohtajan tehtävät yhdistettiin yhtenäiskoulun rehtorin tehtäviin 1.8.2017 alkaen. Sivistyslautakunnan palkkioihin ja matkakorvauksiin varatut määrärahat ovat sivistyslautakunnan hallinnon kohdassa.

Ruokahuolto: Yhtenäiskoulun keittiön henkilökunnan henkilöstökulut sekä raaka-aineiden määrärahat jaetaan eri momenteille suunnilleen ruokailijoiden suhteessa.

Siivous: Siistijöiden henkilöstökulut sekä tarvittavat pesulapalvelut ja puhdistusainemäärärahat jaetaan eri momenteille mitoituksen mukaan siistijöiden työajan suhteessa.

Muu sivistystoimi:

Kirjaston tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille tietoa kulttuuria, viihdettä ja mahdollisuuden opiskeluun. Kihniön kirjasto pitää yllä jo vakiintunutta yhteistyötä koulujen kanssa ja edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta mm. lukudiplomien ja kirjavinkkausten muodossa.

Yhteistyö Parkanon kaupunginkirjaston kanssa jatkuu sekä kirjastonjohtaja-palveluiden ostamisen että aineiston yhteiskäytön muodossa. Kihniön liityttyä PIKI -yhteiskirjastojärjestelmään v. 2012 on laajempikin seudullinen yhteistyö tullut osaksi jokapäiväistä toimintaa. Asiakkaiden ulottuvilla on helposti ja nopeasti koko Pirkanmaan kirjastojen kokoelmat. Kihniön omatoimikirjasto, jonka perustamiseen AVI:lta on saatu avustusta, saataneen valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Musiikki- ja kansalaisopistojen määrärahat säilyvät edellisen vuoden tasolla. Näillä mahdollistetaan perusopintojen suorittaminen sekä tarjotaan harrastusmahdollisuuksia.

Vapaa-aikatoimessa tavoitteena on säilyttää toiminta lähes nykytasolla ja järjestää monenlaisia liikuntamahdollisuuksia ja muuta toimintaa eri-ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Vapaa-aikaohjaajan toimi on vakinaistettu 01.10.2009 alkaen ja muutettu kokoaikaiseksi 1.1.2019 alkaen.

Vuodelle 2020 on talousarvioon varattu liikuntatoimen avustuksiin 10.512 euroa. Urheilukoulujen järjestämistä varten vapaa-aikatoimi antaa yhdistyksille ja järjestöille välineet, tilat ja liikuntapaikat. Uimakoulut kesällä 2020 järjestää Kihniön Urheilijat yhteistyössä kunnan kanssa Jalasjärven uimahallissa.

Nuorisotoimen avustuksiin on talousarviossa varattu 11.512 euroa , josta 4H-yhdistykselle maksettavan palkkausavustuksen määrän päättää kunnanhallitus.

Museotoimintaan on haettu vuodelle 2021 avustusta esinemuseon esineiden näytteille asettamisen, nimeämisen ja esitteiden uudistamiseen.

Kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa vapaa-aikaohjaaja. Kulttuuritoimi järjestää erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä määrärahojen puitteissa. Edelleen järjestetään Kihniö-päivän sekä veteraani- ja itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet. Seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä juhlien järjestelyiden lisäksi kesäisin tiekirkon ja esinemuseon esittelytoiminnassa. Kulttuuritoimi varautuu tukemaan Art Festivo -viikon järjestelyjä sekä palkkaa oppaan Puumilaan yhdeksi kuukaudeksi kesällä 2020. Järjestelyissä otetaan huomioon Kihniö 101 vuotta juhlavuosi, koska Kihniö 100 juhlavuoden tapahtumista osa vesittyi koronan takia.

Esityslistan liitteet:

Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023 (tekstiosa) (liite 2)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen sivistyslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 59 Viranhaltijapäätökset
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 09.09.2020 – 12.11.2020
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 09.09.2020 - 12.11.2020
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijäpäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 60 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Omatoimikirjaston tilanne
  • Ojaniemen alueen suunnittelun tilanne
  • Ideariihen koonti seuraavaan kokoukseen
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Jokioja Tiina Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Haapamäki Arsi Tarkastajat
Nevanperä Mikko Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kohtala Paavo Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Nevanperä Mikko Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Rahkola Jaana Osallistujat