Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

17.8.2020

#1135

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 8/2020
Kokouspäivä 17.8.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:30
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 17.8.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 18.8.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Leila Pusa ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 17.8.2020 ja pidetään nähtävänä. 18.8.2020 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 18.8.2020-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 92 Kunnanvaltuuston 15.6.2020 päätösten täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2019 arviointikertomus

Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle

Vesi- ja viemärilaitoksen ja lämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kauppakirjan hyväksyminen / Ikaalisten Maja-Kiinteistöt Oy

Petteri Pietikäisen eronpyyntö luottamustoimista ja vapautuvien luottamustoimien täyttäminen jäljellä olevaks toimikaudeksi

Hanna Annalan eronpyyntö luottamustoimesta ja vapautuvan luottamustoimen täyttäminen Selonteko vuoden 2019 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista

Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpihan talouden tasapainotus / sijoittaminen SVOP-rahastoon

Muut asia


Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 93 Lausunnot tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

Tarkastuslautakunta asetti arviointikertomuksessa hallintokunnille kysymyksiä, joihin kunnanhallituksen tulee antaa vastaus 1.9. mennessä. Asetetut kysymykset ovat:

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen toimintakertomuksessa antaman selvityksen mukaan Kihniön kunnalla ei ole realistisia mahdollisuuksia esittää sellaista talousarviota ja toimenpidesuunnitelmaa, millä olemassa olevat ja taloussuunnitelmavuosien alijäämät voidaan esittää katettavan.

Tähän viitaten tarkastuslautakunta katsoo, että voimassa oleva taloussuunnitelma sekä alijäämän kattamiseksi suunnitellut ja tehdyt toimenpiteet eivät ole riittäviä taseessa olevan alijäämän kattamiseksi taloussuunnittelukauden aikana.

Tarkastuslautakunta on viranhaltijoiden kuulemisissa ja toimielinten tekemiä päätöksiä seuraamalla kerännyt tietoa Kihniön kunnan, Kolmostien Terveys Oy:n ja Parkanon kaupungin välisistä sopimusasioista. Tarkastuslautakunta kiinnittää kunnanhallituksen erityistä huomiota sen tehtävään huolehtia Kihniön kunnan sopimusten mukaisten etujen ajamisesta, kuitenkin muistaen että oikeuskäsittelyn lisäksi neuvotteluteitse asiassa voidaan päästä tyydyttävään lopputulokseen.

Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan koulupsykologipalvelua ei ole kehotuksista huolimatta pystytty järjestämään sopimusten mukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta kiinnittää myös tältä osin kunnanhallituksen huomiota tehtyjen sopimusten noudattamiseen.

Tarkastuslautakunta on eri hallintokuntien kuulemisissa kartoittanut mm. millä tavoin tietotekniikkaa on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä. Tarkastuslautakunta on myös kannustanut etsimään uusia sähköisiä toimintatapoja, joilla voitaisiin parantaa toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Suunnitelmalliset asiakaskyselyt ovat yksi tärkeä osa toiminnan kehittämistä ja johtamista. Tietotekniikan kehittyessä kyselyiden toteuttamiseen sähköisesti tulee yhä enemmän erilaisia mahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kunnanhallitus seuraa aktiivisesti tietotekniikan kehitystä myös tältä osin ja tarvittaessa ohjaa hallintokuntia kyselyiden teknisessä toteuttamisessa ja hyödyntämisessä.

Sivistyslautakunta

Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan koulupsykologipalvelua ei ole kehotuksista huolimatta pystytty järjestämään sopimusten mukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta kiinnittää myös tältä osin kunnanhallituksen huomiota tehtyjen sopimusten noudattamiseen.

Tarkastuslautakunta on eri hallintokuntien kuulemisissa kartoittanut mm. millä tavoin tietotekniikkaa on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä.

Suunnitelmalliset asiakaskyselyt ovat yksi tärkeä osa toiminnan kehittämistä ja johtamista. Tietotekniikan kehittyessä kyselyiden toteuttamiseen sähköisesti tulee yhä enemmän erilaisia mahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kunnanhallitus seuraa aktiivisesti tietotekniikan kehitystä myös tältä osin ja tarvittaessa ohjaa hallintokuntia kyselyiden teknisessä toteuttamisessa ja hyödyntämisessä.

Tekninen lautakunta

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että aikaisempina vuosina talousarviossa mukana ollut, mutta toteuttamatta jätetty Sulkuejärven rannassa oleva ns. Hellgrenin pumppaamon kunnostus on jätetty pois vuoden 2020 talousarvioesityksestä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että pumppaamon kuntoon liittyvät riskit kartoitetaan ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tarkastuslautakunta on eri hallintokuntien kuulemisissa kartoittanut mm. millä tavoin tietotekniikkaa on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä.

Vastaukset

Kunnanhallitus KH 17.8.2020

Kihniön kunta jatkaa alijäämän kattamistyötä edelleen. Kuluvan vuoden talousarvion sivuilla 48-49 on listattu 17. kohtaa, joita tarkastellaan alijäämän kattamiseksi. Vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen aloitetaan kuluvana vuonna. Paavolanmäen ja Lämpörakenteen teollisuushallit myytiin alkuvuodesta. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä selvitetään. Käyttömenot pidetään alhaisena. Kuntamaiseman tekemää selvitystä sivistystoimen kustannuksista ja kulujen vähentämisestä noudatetaan.

Sosiaali- ja terveystoimessa ajauduttiin viime vuonna sopimusriitaan Parkanon kaupungin kanssa. Neuvottelujen kariuduttua Kihniön kunta nosti kanteen Parkanon kaupunkia vastaan sopimusrikkomuksesta. Kihniön kunta katsoo, ettei se ole saanut palvelusopimuksen mukaisia Kihniön kunnan alueella tuotettuja lähipalveluja siinä laajuudessa kun niistä on maksettu.

Asian ratkaisemiseksi perustettiin sopimuksen tulkintatyöryhmä, johon kuului molemmista kunnista kaksi viranhaltijaa. Työryhmä kokoontui kolme kertaa. Keskustelu selvensi ongelmakohtia, mutta yhteistä esitystä tilanteen ratkaisemiseksi ei saatu aikaiseksi.

Sopimuksen seuranta on ollut haasteellista, koska informaatiota palveluden toimivuudesta ei tule säännöllisesti vastuukunnan tai palveluntuottajan taholta. Palautteet puutteista tai toiminnan häiriöistä tulevat yleensä kuntalaisilta.

Tietohallinnossa on kuluvan kahden vuoden aikana panostettu taloushallinnon ohjelmistonjen kehittämiseen, sekä palveluiden keskittämiseen ja virtualisointiin. Henkilökunnalle on järjestetty mahdollisuudet tietotekniikan osalta myös etätyöskentelyyn. Sähköisiä kokouksia käytetiin laajasti keväällä koronaepidemia-aikana. Kehittäviä toimia jatketaan edelleen, jotta ylimääräisiä kustannuksia saataisiin karsittua.

Mahdollisuudet asiakaskyselyiden järjestämiseen ovat olemassa joko sähköpostilla tai kotisivujen kautta tietoturvan sallimissa rajoissa. Kihniön kunta toteutti vuoden vaihteessa henkilökuntakyselyn mm. ulkoistetun IT-palvelun toimivuudesta.

Sivistyslautakunta 17.6.2020 § 36

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2019 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Sivistyslautakunnan osalta tarkastuslautakunta on ottanut kantaa koulupsykologipalvelujen saatavuuteen, tietotekniikan hyödyntämiseen sekä asiakaskyselyihin.

Koulupsykologipalvelut ovat kuntalaisten ja yhtenäiskoulun käytössä ostopalveluna. Niiden saatavuudessa oli huomattavia ongelmia vuoden 2019 kevätpuolella vakinaisen viranhaltijan sairastuttua. Työvoiman saatavuus kyseisen ammattiryhmän työtehtäviin on varsin haasteellista ja osittain siitä syystä vajetta syntyi. Vuoden 2019 syyspuolelle palveluntuottaja sai hankittua koulupsykologipalvelut ostopalveluna sekä lisäksi yhden harjoittelijan, joiden avulla kertyneet jonot saatiin pääosin purettua. Vakinainen viranhaltija palasi osittain töihin vuoden 2020 alkupuolella.

Vuoden 2020 kevätpuolen koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset saivat aikaan tietoteknisiä loikkia. Etäopetukseen ja etätyöhön siirtyminen pakotti monen hieman vastahakoisenkin työntekijän opiskelemaan tietotekniikan hyödyntämistä. Koulun puolella opettajat ja oppilaat tekivät varsinaisia tietoteknisiä loikkia vastatessaan etäopetuksen haasteisiin. Tietotekniset valmiudet parantuivat huomattavasti haasteellisesta tilanteesta huolimatta.

Korona-aika on tuonut myös asiakaskyselyihin vauhtia. Yhtenäiskoulun puolella tehtiin asiakaskyselyjä sähköisesti mm. etäopetuksen sujumisesta niin oppilailta kuin huoltajiltakin. Samaa formaattia käytettiin myös etäopetuksen aikana tehdyissä kokeissa.

Tekninen lautakunta 12.8.2020 § 55

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2019 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että aikaisempina vuosina talousarviossa mukana ollut, mutta toteuttamatta jäänyt Sulkuejärven rannassa olevan Hellgrenin pumppaamon kunnostus on jätetty pois vuoden 2020 talousarvioesityksestä.
Kunnostus oli tarkoitus tehdä vuonna 2018, jolloin siihen oli varattu määrärahaa 50 000 €. Hankkeeseen saatiin yksi hyväksytty tarjous, joka oli kuitenkin kalliimpi, kuin mitä oli määrärahaa. Tekninen lautakunta haki lisämäärärahaa hankkeen toteutusta varten, mutta sitä ei kuitenkaan myönnetty. Tämän vuoksi hanke jouduttiin jättämään tekemättä.
Liian kalliina pidetty hanke on siksi jätetty pois seuraavien vuosien (2019-2020) talousarvioesityksistä. Pumppaamon toimintaa on seurattu säännöllisesti.

Kesällä paineviemäriputkessa oli taas vuoto ja nyt on ryhdytty selvittämään mahdollista saneerausta jo tämän vuoden puolella. Tarvittaessa pyydetään lisämäärärahaa. Arvioitu kustannus olisi n. 50 000 €.

Lisäksi tarkastuslautakunta on kartoittanut eri hallintokuntien kuulemisissa tietotekniikan hyödyntämisestä toiminnan kehittämisessä.
Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa tietotekniikkaa hyödynnetään ilmoituskanavana kuntalaisille, erilaisina hälytysjärjestelminä ja toimintaa ohjaavina ohjelmina.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Tarkastuslautakunta, valtuusto
§ 94 Kouluterveyskyselyn 2019 tulokset
Edeltävä kohta § 30 Kouluterveyskyselyn 2019 tulosten esittely

Koulukuraattori Katri Toivonen esittelee kyselyn tuloksia.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee Kouluterveyskyselyn 2019 tulokset tietoonsa saaduksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 95 Puumilan työtilan 202 D vuokraaminen

Mikko Nevanperä esittänyt kiinnostuksensa Puumilan työtilaan n:o 202 D

Työtilan koko on 9,5 m2 Kuukausivuokra on 104,17 euroa (alv 0).

Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Negatiivista indeksin kehitystä ei kuitenkaan huomioida. Vuokraa korotetaan kuitenkin vuosittain tammikuun alusta lukien vähintään 2 %. Seuraava vuokrankorotusajankohta on 1.1.2021

Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä ja valaistuksesta sekä tavanomaisen yhdyskuntajätteen jätehuoltomaksut. Lisäksi vuokra sisältää nykyiset ATK – yhteydet (laajakaista).

Vuokrasopimus astuu voimaan 1.7.2020

Irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta 1 kk ja kunnan puolelta 2 kk. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi ilmoitusta seuraavan täyden kuun alusta lukien. Mikäli vuokranmaksu tai muu sopimuksen ehdon täyttäminen viivästyy yli 1 kk, on kunnalla oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi.

Oheisena vuokrasopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää vuokrata työtilan Mikko Nevanperälle.

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan / hallintojohtajan tekemään vuokrasopimukseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto, Nevanperä
§ 96 Elena Uusitalon eronpyyntö luottamustoimista ja vapautuvien luottamustoimien täyttäminen

Elena Uusitalo pyytää eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä sekä valtuuston varajäsenyydesta paikkakunnalta muuton vuoksi.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin (KuntaL 70 §)

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tarkastuslautakunnassa on kolme naista ja kolme miestä. Valitun tulee olla nainen.

Valtuuston puheenjohtaja kutsuu jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kyykystä-ylös yhteislistan varavaltuutetuksi Taina Hollon.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Elena Uusitalolle myönnetään ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kyykystä-ylös yhteislistan varavaltuutetuksi Taina Hollon.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 97 Jukka Uusitalon eronpyyntö luottamustoimista ja vapautuvien luottamustoimien täyttäminen

Jukka Uusitalo pyytää eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä sekä kiinteistötoimitusten uskotun miehen luottamustoimesta paikkakunnalta muuton vuoksi.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin (KuntaL 70 §)

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tarkastuslautakunnassa on varajäsenenä kolme naista ja kolme miestä. Valitun tulee olla mies. Kiinteistötoimitusten uskotun miehen luottamustoimeen on valittu kolme naista ja kolme miestä. Valitun tulee olla mies

.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Jukka Uusitalolle myönnetään ero tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, kiinteistötoimitusten uskotun miehen luottamustoimesta ja hänen tilalleen valitaan uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 98 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2020

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevassa hakemuksessa. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemukseen merkittävä se, milloin valtuusto ne käsittelee ja mitkä toimenpiteet ovat. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu

Avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kuntalain 118 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 §:n mukainen arviointiryhmä.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 60 000 000 euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 §:n 2 momentin mukaan korotusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä.

Valtiovarainministeriö

Puh. 0295 16001 (vaihde)

Snellmaninkatu I A, Helsinki

Faksi 09 160 33123

PL 28, 00023 Valtioneuvosto

valtiovarainministerio@vm.fi

www.vm.fi

Y-tunnus 0245439-9

Hakemukset tulee toimittaa 31.8.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi tai osoitteella:

Valtiovarainministeriö

PL 28

00023 VALTIONEUVOSTO

Kirjeen liitteenä olevassa hakemuksessa tulee yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa valtionosuuden korotuksen käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainotussuunnitelman lisäksi:

  • Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttötalous- että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu tukemaan kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta.
  • Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.

Hakemuksessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2020 tilannetta. Perusteluissa tulee erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien parantamiseksi.

Kirje ja hakemus ovat saatavissa sähköisessä muodossa valtiovarainministeriön verkkosivuilla osoitteesta: www.vm.fi, valikosta Kunta-asiat/ Kuntatalous/ Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset/ Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus.

Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää valtiovarainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Kuntien valtionosuuslain 49 §:n 6 momentin mukaan korotuksen maksamisen ajankohdasta päättää valtiovarainministeriö. Myönnetyt korotukset maksetaan kuitenkin vuoden 2020 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Kihniön kunta hakee kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2020.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 99 Sopimus kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä

Liitteenä olevalla sopimuksella sovitaan yhteistoiminnasta kansalaisopistotoiminnan järjestämiseksi Kankaanpään kaupungin, Kihniön kunnan, Parkanon kaupungin ja SASKY koulutuskuntayhtymän kesken.

Petäjä-opisto on kuntayhtymän ylläpitämä seudullinen kansalaisopisto. Sen pääasiallisena toiminta-alueena on Parkanon kaupunki, Kihniön kunta ja Kankaanpään kaupunki. Toiminnasta muissa kunnissa sovitaan erillisillä sopimuksilla. Petäjä-opisto järjestää vapaan sivistystyön lain mukaisia kansalaisopistokursseja sekä taiteen perus-opetuslain mukaista taiteen perusopetusta. Näiden lisäksi opisto tuottaa maksullista palvelutoimintaa.

Kuntayhtymä huolehtii, että opistolla on käytössään asianmukaiset toimitilat. Kuntayhtymä vuokraa opiston käyttöön ensisijaisesti kuntien omistamia toimitiloja. Opisto voi harkitusti vuokrata myös muita toimitiloja, mikäli kunnalla ei ole tarkoitukseen soveltuvia tiloja tai ne eivät ole käytettävissä. Kunnilta vuokrattavista toimitiloista maksetaan vain välittömiä menoja vastaava vuokra. Samalla periaatteella kirjataan kuntayhtymän omista tiloista kansalaisopistotoimintaan kohdistettavien tilojen käyttökustannukset. Tilavuokrat sisältyvät opiston käyttömenoihin. Opisto laskuttaa kutakin sopimuskuntaa niissä syntyvien todellisten välittömien tilakustannusten mukaan.

Rahoitus:

Kuntayhtymä ohjaa opiston valtionosuudet, kuntaosuudet ja kurssimaksutulot kokonaisuudessaan opiston tuloiksi. Mahdollinen ylijäämä palautetaan sopimuskunnalle ja alijäämä laskutetaan sopimuskunnalta. Kuntayhtymän yhtymähallinnon kustannukset määräytyvät suhteessa opiston käyttömenoihin. Kustannuksiin ei lueta laskennallisia korkoja.

Sopimuskunnat suorittavat maksuosuuksistaan ennakkoa, joka määritetään kuntakohtaisesti vuosittain. Ennakko suoritetaan neljänä samansuuruisena eränä helmi-, touko- elo- ja marraskuussa.

Kunkin sopimuskunnan lopullinen kuntaosuus määräytyy varainhoitovuosittain kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Tasaukset tehdään toteutuneiden opetustuntien mukaan varainhoitovuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Liite 1 sopimus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan sopimuksen kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi SASKY koulutuskuntayhtymä, Kankaanpään kaupunki, Parkanon kaupunki
§ 100 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen

Kihniön kunta on vuokrannut Metsähallitukselta noin puolen hehtaarin maa-alueen entiselta soranottoalueelta Linnankylästä. Aluetta on käytetty uimaranta- ja virkistysalueena. Aluetta on hoitanut Linnankylän pienviljelijäyhdistys ja kunta on maksanut alueen vuokran, joka on ollut 750 markkaa / vuosi vuonna 2000, jolloin vuokrasopimus alueesta on tehty. Vuokrasopimus on päättynyt tänä keväänä.

Linnankylän pienviljelijäyhdistys on lähettänyt Kihniön kunnalle tiedustelun alueen vuokrauksen jatkamisesta. Pienviljelijäyhdistys on lupautunut huolehtimaan uimarannan siisteydestä, mikäli kuntaa antaa sen veloituksetta käyttöön.

Metsähallitus voi jatkaa vuokrasopimusta (10 vuoden sopimus) 200 €/v indeksiin sidottu tai kertakorvauksena 1650 €.

Oheisena pöytäkirjanote Pvy:n kokouksesta ja aiempi vuokrasopimus

Liitteenä 2 vuokrasopimus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen siten, että sopimus tehdään 10. vuodeksi kertakorvauksena maksettavaan 1.650 euron hintaan.

Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että uimarantaa ja virkitysaluetta hoidetaan ja siistitään asianmukaisesti ja että Linnankylän pienviljelijäyhdistys sitoutuu vuokrasopimuksen ehtojen täyttämiseen.

Päätös Asia jätettiin pöydälle.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus pyytää asiasta kunnan ympäristöviranomaisen lausunnon.

§ 101 Talouden toteuma 1.1.-30.6.2020

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 30.6.2020

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 102 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 103 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

29 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § -

Talous- ja hallintojohtaja § -

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 17.6.2020

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 30 Kouluterveyskyselyn 2019 tulosten esittely

§ 31 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

§ 32 Perusopetuksen opetussuunnitelman tuntijaon muutos

§ 33 Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen sekä lapsen kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki 1.8.2020.

§ 34 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2020-2021

§ 35 Irtaimiston poistoehdotus vuodelta 2019

§ 36 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista tarkastuskertomuksessa

§ 37 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 30.04.2020

§ 38 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 9.luokan oppimistasosta

§ 39 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 6.luokan oppimistasosta

§ 40 Ilmoitus- ja muut asiat

§ 41 Liittyminen Hansel Oy:n puitesopimukseen Oppikirjoista ja niihin liittyvistä oheismateriaaleista 2020-2022 (2024)

Sivistyslautakunta 12.8.2020

§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 44 Lukuvuoden 2020 - 2021 järjestely

t § 45 Kihniön yhtenäiskoulun koulukuljetusjärjestelyjen hyväksyminen lukuvuodelle 2020-2021

§ 46 Ilmoitus- ja muut asiat

Tekninen lautakunta 12.8.2020

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 50 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 51 Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä / kiinteistö Jokilinna 7:10

§ 52 Paineviemärin saneeraus Sulkuejärven rannassa

§ 53 Koirien uittopaikka

§ 54 Kämppämäen metsäautotien kunnostus

§ 55 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta

§ 56 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus

§ 57 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 58 Muut asiat

Saapuneet kirjeet:

1. Avi: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle

2. Vaasan hallinto-oikeus: Päätös ympäristölupa-asiassa Vapo Oy

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Niemi Marjo Tarkastajat
Pusa Leila Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.