Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta

17.6.2020

#1128

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2020
Kokouspäivä 17.6.2020
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 19:02
Kokouspaikka Puumilan taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 18.6.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 18.06.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Jokioja ja Marketta Malin.

§ 30 Kouluterveyskyselyn 2019 tulosten esittely

Kihniö muiden kuntien ohella osallistuu kahden vuoden välein kouluterveyskyselyyn, jonka tulokset ovat kuntien saatavilla niin valtakunnallisesti kuin kuntakohtaisestikin. Vuoden 2019 keväällä tehdyn kouluterveyskyselyn tuloksia oli tarkoitus esitellä jo 18.03. kokouksessa, mutta koronarajoitusten vuoksi esittely siirtyi. Kouluterveyskyselyssä kyselylomakkeeseen vastasivat 4-5 luokkalaiset sekä 8-9 luokkalaiset.

Koulukuraattori Katri Toivonen on kokouksessa esittelemässä kyselyn tuloksia.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee Kouluterveyskyselyn 2019 tulokset tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 31 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

1.8.2020 lähtien voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 29.11.2019 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1115/2019). Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin perittävä maksu alenee nykyisestä 289 eurosta 288 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on edelleen 27 euroa.

Maksua määriteltäessä noudatetaan seuraavia taulukossa olevia maksuprosentteja ja tulorajoja 1.8.2020 alkaen:

Perheen koko
henkilöä

Tuloraja
€/kk

Korkein
maksuprosentti

2

2136

10,7

3

2756

10,7

4

3129

10,7

5

3502

10,7

6

3874

10,7

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 144 euroa.

Indeksitarkistuksen vaikutuksesta perheen tulot voivat kasvaa perhekoosta riippuen noin 30–60 euroa kuukaudessa ennen kuin perheelle määräytyy sama maksu kuin 1.8.2018 voimaan tulleessa indeksitarkistuksessa. Alla oleva taulukko kertoo tulorajojen muutoksesta indeksitarkistuksen yhteydessä.

Perheen koko
henkilöä

Tulot 1.8.2018
alaraja – yläraja €/kk

Tulot 1.8.2020
alaraja – yläraja €/kk

2

2350 – 4799

2384 – 4830

3

2961 – 5410

3004 – 5452

4

3328 – 5777

3380 – 5816

5

3695 – 6144

3750 – 6189

6

4061 – 6510

4122 – 6561


Esityslistan liitteet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen. (liite 1)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaiset varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 voimaan tuleviksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Päiväkoti
§ 32 Perusopetuksen opetussuunnitelman tuntijaon muutos

Kihniön sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.06.2016 perusopetuksen uuden opetussuunnitelman. Uusi opetussuunnitelma on dynaaminen asiakirja, joka päivittyy tarvittaessa.

Suomen valtioneuvosto linjasi kehysriihessään 11.04.2018, että ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu varhaistuu alkamaan jo peruskoulun ensimmäisen vuoden keväällä. Varhaisempi kieltenopetus tuli koskemaan kaikkia ekaluokkalaisia 1.1.2020 alkaen. Kihniön kunta on saanut Opetushallitukselta hankerahaa kielenopetuksen varhaistamiseen lukuvuosiksi 2017-2019. Varhaistamisen toteuttamiseksi 1.- 2. luokkien tuntimäärä on ollut nostettuna eri päätöksillä 20:sta 21:een lukuvuosina 2017-2019. Lautakunnan erillisellä päätöksellä lukuvuoden 2019-2020 alusta lähtien englantia on opiskeltu 1. luokasta lähtien tunti viikossa ja 1.-2. luokkalaisten viikkotuntimäärä on ollut 21.

Uudessa opetussuunnitelmassa koulun valitsemia taito- ja taideaineiden valinnaisia aineita opiskellaan yhteensä 11 tuntia viikossa. Nyt tehtävä muutos käsityön tuntimäärässä luokilla 7 ja 8 liittyy liittyy taito- ja taideaineiden valinnaisten aineiden arviointiin, joka tehdään yhdessä taito- ja taideaineiden varsinaisten tuntien kanssa.

Esityslistan liitteet:

Kihniön kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman tuntijako 1.8.2020 alkaen. (liite 2)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Kihniön kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman tuntijakoon liitteessä 2 esitetyt muutokset 1.8.2020 alkaen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Yhtenäiskoulu
§ 33 Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen sekä lapsen kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki 1.8.2020.

Varhaiskasvatusoikeuden rajaus 20 tuntiin viikossa on ollut voimassa 1.8.2016 lähtien. Sitä ennen kaikilla lapsilla oli subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, eikä varhaiskasvatus-oikeutta oltu rajattu. Rajaus perustui pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan ja rajoittamisella tavoiteltiin säästöjä. Kihniön sivistyslautakunta teki päätöksen kokouksessaan 12.05.2016.

Antti Rinteen hallitus esitti muutettavaksi varhaiskasvatuslakia ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia. Varhaiskasvatuslain muutoksella lapselle palautettiin subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaava muutos tehtiin myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn. Laki astuu voimaan 1.8.2020.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta purkaa sivistyslautakunnan kokouksessa 12.05.2016 tehdyt rajoitukset subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen ja rajaukset yksityisen hoidon tukeen päättymään 31.7.2020.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Päiväkoti
§ 34 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2020-2021

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2020 – 2021 on päivitetty.

Esityslistan liitteet: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2020-2021, liite 3

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman, liite 3, lukuvuodelle 2020 – 2021.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Yhtenäiskoulu
§ 35 Irtaimiston poistoehdotus vuodelta 2019

Sivistyslautakunnalle on tehty irtaimiston poistoehdotukset vuodelta 2019.

Poistettavat tavarat ovat rikkinäisiä tai vanhentuneina käyttöön soveltumattomia.

Esityslistan liitteet: Poistoehdotukset vuodelta 2019, liite 4

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy irtaimiston poistoehdotukset vuodelta 2019, liite 4.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Yhtenäiskoulu
§ 36 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista tarkastuskertomuksessa

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2019 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Sivistyslautakunnan osalta tarkastuslautakunta on ottanut kantaa koulupsykologipalvelujen saatavuuteen, tietotekniikan hyödyntämiseen sekä asiakaskyselyihin.

Koulupsykologipalvelut ovat kuntalaisten ja yhtenäiskoulun käytössä ostopalveluna. Niiden saatavuudessa oli huomattavia ongelmia vuoden 2019 kevätpuolella vakinaisen viranhaltijan sairastuttua. Työvoiman saatavuus kyseisen ammattiryhmän työtehtäviin on varsin haasteellista ja osittain siitä syystä vajetta syntyi. Vuoden 2019 syyspuolelle palveluntuottaja sai hankittua koulupsykologipalvelut ostopalveluna sekä lisäksi yhden harjoittelijan, joiden avulla kertyneet jonot saatiin pääosin purettua. Vakinainen viranhaltija palasi osittain töihin vuoden 2020 alkupuolella.

Vuoden 2020 kevätpuolen koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset saivat aikaan tietoteknisiä loikkia. Etäopetukseen ja etätyöhön siirtyminen pakotti monen hieman vastahakoisenkin työntekijän opiskelemaan tietotekniikan hyödyntämistä. Koulun puolella opettajat ja oppilaat tekivät varsinaisia tietoteknisiä loikkia vastatessaan etäopetuksen haasteisiin. Tietotekniset valmiudet parantuivat huomattavasti haasteellisesta tilanteesta huolimatta.

Korona-aika on tuonut myös asiakaskyselyihin vauhtia. Yhtenäiskoulun puolella tehtiin asiakaskyselyjä sähköisesti mm. etäopetuksen sujumisesta niin oppilailta kuin huoltajiltakin. Samaa formaattia käytettiin myös etäopetuksen aikana tehdyissä kokeissa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen selvityksen kunnanhallitukselle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 37 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 30.04.2020

Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 29,3 ja tulojen toteutumaprosentti on 51,0.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 01.01. - 30.04.2020 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 38 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 9.luokan oppimistasosta

Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 9. luokan oppimistaso arvioidaan keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa.

Äidinkielen arviointi keskittyi äidinkielen ja kirjallisuuden ydintaitoihin. Äidinkielen valtakunnallinen koe suoritettiin etäkokeena Classroom-ympäristössä kahden oppitunnin aikana pe 24.4.2020.

Kokeen sisältö muodostuu vuosittain kolmesta eri osiosta, jotka ovat kielitieto, kirjallisuus ja kirjoittaminen. Arvosanajakauma oli seuraava: Kiitettävä tai erinomainen 8 kpl, hyvä 5 kpl, tyydyttävä 3 kpl, kohtalaisia tai välttäviä 5 kpl, hylättyjä 0 kpl. Kokeen keskiarvoksi muodostui 7,7. Arviointiraportti on liitteenä.

9. luokan valtakunnalliseen kokeeseen ei ole saatavana valtakunnallista vertailuaineistoa.

Esityslistan liitteet:

Raportti äidinkielen 9. luokan oppimistasosta (liite 5)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee arviointisuunnitelman mukaiset tiedot tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 39 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 6.luokan oppimistasosta

Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 6. luokan oppimistaso arvioidaan keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa.

Äidinkielen arviointi keskittyi äidinkielen ja kirjallisuuden ydintaitoihin. Äidinkielen valtakunnallinen koe suoritettiin etäkokeena Classroom-ympäristössä kahden oppitunnin aikana pe 8.5.2020.

Kokeen sisältö muodostuu vuosittain kolmesta eri osiosta, jotka ovat kielitieto, kirjallisuus ja kirjoittaminen. Arvosanajakauma oli seuraava: Kiitettävä tai erinomainen 9 kpl, hyvä 5 kpl, tyydyttävä 4 kpl, kohtalaisia tai välttäviä 1 kpl, hylättyjä 0 kpl. Kokeen keskiarvoksi muodostui 8,4. Arviointiraportti on liitteenä.

6. luokan valtakunnalliseen kokeeseen ei ole saatavana valtakunnallista vertailuaineistoa.

Esityslistan liitteet:

Raportti äidinkielen 9. luokan oppimistasosta (liite 6)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee arviointisuunnitelman mukaiset tiedot tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 40 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Opetushallitus, päätös 197/205/2019, Valtionavustus vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2019, myönnetty avustus 1677 euroa, avustus 86 % kustannuksista.
  • Aluehallintovirasto, päätös LSSAVI/19667/2019, Kihniön etsivä nuorisotyö, myönnetty avustus 0,5 henkilön kustannuksiin 12.500 euroa.
  • Aluehallintovirasto, päätös LSSAVI/19703/2019, Liikuntaleiri, myönnetty avustus 5.000 euroa, avustus 90 % kustannuksista.
  • Aluehallintovirasto, päätös LSSAVI/18637/2019, Omatoimikirjasto, myönnetty avustus 13.000 euroa, avustus 80 % kustannuksista.
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 07.03.2020 – 09.06.2020
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 07.03.2020 - 09.06.2020
  • PIKI-kirjastojen toimintakertomus 2018-2019
  • Sivistystoimenjohtaja kertoo etäopetuksen käytäntöjen sekä lähiopetukseen palaamisen onnistumisista ja haasteista.
  • Keskustellaan lukuvuoden 2020-2021 aloittamisen haasteista koronavirusepidemiaan liittyen.
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 41 Liittyminen Hansel Oy:n puitesopimukseen Oppikirjoista ja niihin liittyvistä oheismateriaaleista 2020-2022 (2024)

Hankinnan kohteena on kokonaisratkaisu, jonka kautta esi- ja peruskoulut voivat tilata opetuksessaan tarvitsemansa suomen, ruotsin ja muun kieliset painetut ja digitaaliset oppikirjat oheismateriaaleineen. Oheismateriaaleja ovat mm. pelit, cd/dvd-levyt, kartat, äänikirjat. Lisäksi toisen asteen oppilaitokset voivat sopimuksen kautta tilata yksittäiskappaleita esim. opettajien tai kirjastojen käyttöön.

Tämän yhteishankinnan kautta saat:
- keskitetyn tilauskanavan eri kustantajien materiaaleille
- laajan valikoiman eri kustantajien painettuja ja digitaalisia materiaaleja
- logistisesti tehokkaan, joustavan ja vaivattoman ratkaisun
- kilpailutetut alennukset kustantajien julkisiin hinnastoihin

Hankinnan kohteen määritykset täsmentyvät valmisteluvaiheessa asiakasyhteistyön pohjalta.

Kihniön kunta on ollut mukana aiemmissa Kuntahankintojen (Hanselin) puitesopimuksissa oppikirjojenkin osalta.

Päätösehdotus

Kihniön kunta / sivistyslautakunta päättää, että Kihniön kunta liittyy Hanselin puitesopimukseen koskien oppikirjoja ja niihin liittyviä oheismateriaaleja. Lautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpään allekirjoittamaan sopimuksen Kihniön kunnan puolesta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Jokioja Tiina Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Jokioja Tiina Tarkastajat
Malin Marketta Tarkastajat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Rahkola Jaana Osallistujat
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja
Toivonen Katri Muu osallistujat
Asiantuntija