Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

9.3.2020

#975

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2020
Kokouspäivä 9.3.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:52
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 9.3.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 10.3.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Heikki Mäkinen ja Nina Niemenmaa. Pöytäkirja tarkastetaan 9.3.2020 ja pidetään nähtävänä 10.3.2020 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirja tarkastetaan 9.3.2020 ja pidetään nähtävänä 10.3.2020 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Niemenmaa ja Mika Korkiakoski.

§ 30 Pitkäaikaisen lainan tarjouspyynnöt / saapuneet tarjoukset
Edeltävä kohta § 4 Pitkäaikaisen lainan tarjouspyynnöt

Tarjoukset pyydettiin Kihniön Osuupankilta, Oma Säästöpankki Oyj:lta (Parkano) sekä Kuntarahoitukselta. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Kihniön Osuuspankki ja Kuntarahoitus. Liitteenä 1 (ei julkinen) yhteenveto tarjouksista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen sekä valtuuttaa kunnanjohtajan / talousjohtajan neuvottelemaan tämän pohjalta yksityiskohtaisen lainatarjouksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Kuntarahoitus, Kihniön Op
§ 31 Toimivallan siirtäminen Kihniön kunnan 100-vuotisjuhlatoimikunnalle

Kunnanhallitus on nimennyt 20.5.2019 Kihniön kunnan 100-vuotisjuhlatoimikunnan. Juhalavuoden kuluihin on talousarviossa varattu määräraha. Hallituksen alainen toimikunta on lähinnä valmisteleva toimielin, jolla ei ole määrärahan käyttöoikeutta. Toiminnan kannalta oli järkevää, että toimikunta tekisi määrärahan puitteissa päätökset mahdollisista avustuksista eri toimijoiden tilaisuuksiin sekä muut tarvittavat hankintapäätökset toiminnan toteuttamiseksi. Toimikunnalla tulisi olla myös oikeus tehdä sopimuksia esiintyjien ja muiden palveluntuottajien kanssa juhlavuoden tapahtumien merkeissä.

Kunnan voimassa olevan hallintosäännön 40 § mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivalta on edelleen siirretty, ei voi siirtää toimivaltaa edelleen. Käytännön toimeenpanijana toimii juhlatoimikunnan puheenjohtaja.

Toimikunnan on toimitettava kokousten pöytäkirjat tiedoksi kunnanhallitukselle hallintosäännön (44 § ) edellyttämällä tavalla. Delegointi on määräaikainen juhlatoimikunnan toiminnan ajan.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus siirtää toimivaltaansa Kihniön kunnan 100- vuotisjuhlatoimikunnalle määrärahan käyttöoikeuden ja sopimusoikeuden osalta juhlatoimikunnan toimikauden ajaksi sekä velvoittaa toimikunnan toimittamaan pöytäkirjansa kunnanhallitukselle hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

Esteellisyys Juha-Matti Markkola, Petteri Wiinamäki (juhlatoimikuntaan nimetyt)
Päätöksen lisätiedot

Juha-Matti Markkola ja Petteri Wiinamäki poistuivat esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Hannu Koivistoinen tämän asian ajan.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 32 Puumilan yrittäjäsopimuksen hyväksyminen

Kunta käynnisti yrittäjäpohjaisen emännän / isännän haun helmikuussa 2020 Noora Törmän ilmoitettua lounasravintolan toiminnan loppumisesta Puumilassa. Puumilasta oli kiinnostunut useampikin yrittäjä.

Neuvottelut tilojen vuokrausta ja käytönvalvontaa koskevasta sopimuksesta on käyty Tiia Mantilan kanssa. Mantilan tarkoituksena on käynnistää Puumilassa ruoka- ja kahviopalvelut sekä juhla- ja kokoustoiminnan tilapalvelut.

Mantilan ja kunnan välinen sopimus alkaa 23.3.2020

Liitteenä n:o 2 on sopimus. Sopimuksen ehtojen mukaan se sitoo vuokralaista heti, kun se on allekirjoitettu ja Kihniön kuntaa, kun kunnanhallitus on sen hyväksynyt ja päätös on saanut lainvoiman ja kun sopimus on allekirjoitettu.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä n:o 2 olevan sopimuksen.

Lisäksi kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä sopimukseen pieniä teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia mikäli sellainen tarve ilmenee.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto, Tmi Tiia Mantila
§ 33 Väliaikaisrahoitushakemus hankkeelle Geo Wellbeing- hyvinvointitapahtuma

Kunnanvaltuuston 5.11.2001 § 47 päätöksen mukaan maaseudun kehittämishankkeita Leader ym. voidaan väliaikaisesti rahoittaa enintään 16.819 eurolla / hanke. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut nostaa pois julkisen rahoituksen, kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluttua hankkeen toteutuksen päättymisestä.

Kihniön matkailuyhdistys ry hakee 16 800 euron lainaa Kihniön kunnalta Geo Wellbeing-hyvinvointitapahtumaan. Tapahtuma on saanut myönteisen tukipäätöksen Pohjois- Satakunnan Leaderilta sekä Satakunnan ELY- keskukselta. Ohessa liite Ely: n-päätöksestä ( liite 3).

Ely- keskus on 4.2.2020 myöntänyt Geo Wellbeing hyvinvointitapahtumalle 20.790 euroa. Hankkeen kokonaiskustannus on 29.700 euroa. Tukiosuus on 70 %.

Takaisinmaksu tapahtuisi heti hanketukien saavuttua, tapahtuman jälkeen.

**

Tapahtuma järjestetään Kihniön Pyhäniemessä lauantaina 6.6.2020, jonka tarkoituksena on tuoda esille kaikenikäisille ihmisille hyvinvoinnin merkitystä.

Mielenterveysongelmat ja masennus ovat päivittäin esillä mediassa ja yhä nuoremmat, jopa lapset sairastuvat lamaannuttavasti.

Lisäksi ihmisten liikkumattomuus on yleistynyt ja tuonut mukanaan ylipainon lisääntymisen kaikissa ikäluokissa. Kaikki tämä vaikuttaa vanhusten arkeen, työikäisten työkykyyn tai opiskelumahdollisuuksiin ja myös kuormittaa yhteiskuntaa sairaanhoitokuluina sekä muina ylimääräisinä menoina. Haluamme tuoda esille keinoja välttää kyseistä ilmiötä palautumisen ja liikunnan sekä luonnossa liikkumisen avulla. Tuomme myös esille Kihniön ja erityisesti Pyhäniemen ympäristön tarjoamat mahdollisuudet sekä paikallisille että ulkopaikkakuntalaisille tai jopa kansainvälisestikin. Tapahtumassa tarjotaan kaikenikäisille mahdollisuus osallistua ryhmäliikuntatunteihin, jotka valitaan eri tyyppisistä liikuntamuodoista mahdollisimman monipuolisesti. Esim. Juha Mieto on kiinnitetty mukaan osaksi hyvinvointi koordinaattori Anne Perälän sauvakävely, -sekä jumppaosuutta.

Tarjoamme apua henkilökohtaisten lihaskunto-ohjelmien laatimiseen. Lisäksi päivän aikana on useita eri luentoja liikunnasta, luonnosta, mielen ja kehon hyvinvoinnista, ravinnon merkityksestä ihmiselle sekä palautumisen tärkeydestä.

Luennoitsijoina toimii Karita Tykkä, X-Motionin Vesa ja Johanna Vuorenmaa, Relevon Tuomas Liikala, sekä Kihniön Martat ry:n Annikki Aro.

Lisäksi esillä erilaisia kehonhuoltomenetelmiä ja hoitomuotoja. Haluamme tarjota ihmisille ns.matalan kynnyksen aloittaa liikuntaharrastus, inspiroitua itsehoidosta ja sen tarpeellisuudesta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää Kihniön matkailuyhdistys Ry: lle 16.800 euron korottoman lainan Geo- Wellbeing- hyvinvointitapahtuman rahoitukseen. Laina on maksettava takaisin välittömästi, kun Satakunnan Ely- keskus on suorittanut hankkeen loppumaksatuksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto, Kihniön matkailuyhdistys
§ 34 Kunnanhallituksen myöntämät avustukset 2020

Kunnanhallitus myöntää hakemuksesta yleisavustusta toiminnan tukemiseen kihniöläisille yhteisöille tai hakijalle, jonka toiminta sijoittuu Kihniön alueelle. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon yhteisön toiminnan laajuus, osallistumis-mahdollisuuden avoimuus ja vaikuttavuus. Yleisenä periaatteena on, että avustustoiminnan tulee olla vaikuttavaa ja tukea kuntastrategiaa. Hakemukseen tulee liittää ta-vuoden toimintasuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, selvitys edellisen vuoden tuen käytöstä sekä perustelut tuen tarpeesta. Määrärahaa avustuksiin on talousarviossa varattu 15.000 euroa. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset, anotut avustukset sekä ehdotus myönnettävästä tuesta liitteenä 4. (Toimitetaan 6.3. jälkeen)

Talousarviokirjaan on merkitty sisivstystoimen avustuksien kohtaa s. 33: "Sivistyslautakunta jakaa vuonna 2020 liikunta- ja nuorisojärjestöille avustuksia yhteensä 22.024 euroa. Nuorisojärjestöjen 11.512 euron osuus sisältää 4 H-yhdistykselle maksettavan palkka-avustuksen, jonka suuruuden päättää kunnanhallitus. Kihniön 4 H-yhdistys on hakenut 8500 euron palkka-avustusta vuodelle 2020.

Avustushakemukset nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen kunnanvirastolla.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää avustukset liitteen 4 mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää 4 H-yhdistyksen palkka-avustukseksi 6.500 euroa vuodelle 2020.

Esteellisyys Kristiina Mäkelä (Kihniön Koiraharrastajat, RHY:n hakemukset)
Päätöksen lisätiedot

Kristiina Mäkelä poistui esteellisenä kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja tämän asian ajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto, hakijat
§ 35 Talouden toteuma 1.1. - 31.12.2019 sekä 1.1-31.1.2020

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Oheisena toteuma.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 36 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 37 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

4 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 9

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 26.2.2020

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 15 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus

§ 16 Koivikon rivitalojen vesimaksut

§ 17 Tienkäyttöoikeus kunnan maan kautta

§ 18 Siirtoviemärilasku, Parkanon Vesi Oy

§ 19 Veteraanitalon kerhotilan vuokranmääritys

§ 20 Palvelusopimus Kihniön kunnan viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

§ 21 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 22 Muut asiat

Saapuneet kirjeet

1. Pirkanmaan liitto: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

2. Pirkanmaan Ely: Liikenteelle luovutus: maantien 13359 Nerkoontien parantaminen, Kihniö

3. Pirkanmaan Ely: Nopeusrajoituksen alentaminen maantiellä 13343, Kihniö

4. Fimea: Kihniön apteekin apteekkiluvan myöntäminen

5. Uusi-Ristaniemi Sari ja Henri: Pyhäniemen maa-alueen osto

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
§ 31
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Markkola Juha-Matti Pöytäkirjanpitäjä
§ 34
Korkiakoski Mika Tarkastajat
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1.vpj.
Liukku Petri Muu osallistujat
Kunnanjohtaja, esittelijä
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.