Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

27.1.2020

#892

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2020
Kokouspäivä 27.1.2020
Kokouksen alkuaika 17:15
Kokouksen päättymisaika 18:25
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 27.1.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 28.1.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokouksen osallistujat.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Leila Pusa ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 27.1.2020 ja pidetään nähtävänä 28.1.2020 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirja tarkastetaan 27.1.2020 ja pidetään nähtävänä 28.1.2020 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leila Pusa ja Mika Shemeikka.

§ 3 Puumilan työtilan vuokraaminen

Nerkoon Vesiosuuskunta on ilmoittanut kiinnostuksestaan vuokrata Puumilan työtila 202 C. Työhuoneen pinta-ala on 14 m2. Kuukausivuokra on 153,52 € / kk sisältäen kulloisenkin voimassa olevan alv:n, nyt 24 %. (kunnanhallituksen vahvistama hinta).

Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä ja valaistuksesta sekä tavanomaisen yhdyskuntajätteen jätehuoltomaksut.Lisäksi vuokra sisältäänykyiset ATK – yhteydet. Sopimus on voimassa toistaiseksi 1.2.2020 alkaen.

Oheisena luonnos vuokrasopimukseksi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen edellä mainitulla ehdoilla.

Esteellisyys Wiinamäki Petteri (hallintolaki 28.1 § kohta 5)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Petteri Wiinamäki ilmoitti esteellisyytensä asiassa ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi klo 17.25-17.30.

Tiedoksi Taloustoimisto, asianosaiset
§ 4 Pitkäaikaisen lainan tarjouspyynnöt

Kuluvana vuonna toteutettavien investointien rahoittamista varten tarvittaneen pitkäaikaista lainaa yhteensä 777 000 euroa. Loput pitkäaikaisesta lainasta kohdistuu talousarviossa mainittuihin käyttömenoihin. Kunnanvaltuusto on myöntänyt vuodelle 2020 kunnanhallitukselle 1.600.000 euron velanottovaltuuden.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan pyytämään tarjoukset lainasta 10, 15, 20 vuoden laina-ajalla ja eri korkovaihtoehdoilla.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 5 Metsästysvuokrasopimuksen jatkaminen

Kihniönkylän Erä-Veikot ry:n taholta on esitetty 18.2.2020 päättyvän metsästysvuokrasopimuksen jatkamista viidellä vuodella kunnan omistamasta Kaatopaikka 13:39 tilasta Kihniönkylässä. Tilan pinta-ala on 3,57 ha.

Oheisena vuokrasopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää tehdä Kihniönkylän Eräveikot ry:n kanssa metsästysvuokrasopimuksen Kaatopaikka 13:39 tilasta Kihniönkylässä viiden vuoden ajaksi yhteensä 45 euron kertakorvausta vastaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto, Eräveikot
§ 6 Pyhäniemi-Käskyvuori maastoliikuntareitin maanomistajakorvausten ja vuokrasopimusten hyväksyminen.

Pyhäniemi – Käskyvuori maastoliikuntareitin 20 vuoden maanomistajasopimukset päättyivät vuoden 2019 lopussa. 29.10.2019 pidettiin maanomistajatilaisuus yhtenäiskoululla, missä keskusteltiin ja sovittiin maanvuokrasopimuksen jatkosta ja ehdoista sekä reitin kehittämisestä. Tilaisuuden henki oli positiivinen ja maastoliikuntareittiä pidettiin tärkeänä osana luonnonkaunista Kihniötä.

Maanomistajatilaisuudessa sovittiin, että Metsänhoitoyhdistys valmistelee laskelman maanomistajakorvauksista ja sopimuksen kesto olisi 15 vuotta. Korvausperusteena on käytetty menetetyn metsänkasvun 15 vuoden odotusarvoa sekä korvausta maapohjan käyttöoikeudesta.

Liitteenä numero 1 sopimuspohja maanvuokrasopimuksista sekä luettelo maanomistajakorvauksista liite 2 (ei julkaista)

Sopimuskansio on esillä kokouksessa sekä ennen kokousta nähtävillä hallinto- ja taloustoimistossa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy tehdyt maanvuokrasopimukset.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaiset maanomistajakorvaukset.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 7 Sähköinen kokouskäytäntö

Vuoden 2020 talousarvioon on varattu määräraha kunnanhallituksen sähköiseen kokouskäytäntöön tarvittavien laitteiden leasing-vuokriin ja laitteet on hankittu. Kunnanhallitus siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön alkuvuodesta 2020. Tavoite 17.2.2020 kokoukseen mennessä. Useissa Suomen kunnissa sähköinen kokouskäytäntö on jo käytössä.

Sähköinen kokouskäytäntö tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että aikaisemmin paperimuotoisena jaettu kokousmateriaali toimitetaan kokousten osanottajille sähköisesti. Sähköisessä kokouskäytännössä esityslistoja ja muuta materiaalia ei enää monisteta, kuljeteta eikä lähetetä postissa lukuunottamatta mahdollisesti tilinpäätös ja talousarviokirjoja (yli 10 mt tiedostot). Toimielimen jäsenet hakevat toimielimen esityslistan tabletin välityksellä joko kunnan verkkosivulta tai kirjautumalla kokousjärjestelmän intranettiin saamillaan tunnuksilla. Liitteet löytyvät suoraan esityslistan välilehdeltä ja muu kokoukseen liittyvä oheismateriaali intranetistä.

Kunnan hallintosääntö antaa mahdollisuuden sähköisen kokouskäytännön käyttöön ottoon.Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää siirtyä sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden 2020 alussa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 8 ICT-palveluiden hankinta
Edeltävä kohta § 137 It-palveluiden tuottaminen

Nykyinen sopimus päättyy helmikuun lopussa. Sopimuksen jatkamisesta on käyty neuvottelu ja hintaa saatu alhaisemmaksi. Kuukausiveloitus on 4.950 € / kk (alv. 0) sisältää kokonaisulkoistuksen ICT-palveluissa. Vasteaikoja täsmennetään sekä etäyhteyksiä otetaan käyttöön enemmän. Sopimusaika on 1.3.2020-28.2.2021. Heinäkuun kiinnioloajalta laskutetaan puolen kuun hinta. Hankinta alittaa kotimaisen hankinnan kynnysarvon.

Oheisena esittely

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä tarjouksen ict-tukipalvelusta tarjouksen mukaan 4.950 euron (alv. 0) kuukausihinnalla 1.3.20-28.2.2021 ajalle.

Esteellisyys Markkola, Juha-Matti (hallintolaki 28.2 §:n 5)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Juha-Matti Markkola esitti esteellisyytensä asiassa ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Hannu Koivistoinen.

Tiedoksi IPP Oy
§ 9 Teknisen johtajan viran vastaanottaminen

Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 16.12.2019 teknisen johtajan virkaan ympäristötekniikan diplomi-insinööri Marja Rantasen ja varalle rakennustekniikan diplomi-insinööri Tarmo Oraluoman. Rantanen ilmoitti, ettei ota virkaa vastaan. Tarmo Oraluoma on ottanut viran vastaan 22.1.2020 ja toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Tekninen johtaja toimii teknisenosaston osastopäällikkönä ja teknisen lautakunnan alaisen toiminnan laskujen hyväksyjänä.

Päätösehdotus
  • Kunnanhallitus myöntää tekninen johtaja Tarmo Oraluomalle teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta laskujen hyväksymisoikeuden.
  • Merkitsee muilta osin asian tiedokseen.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Oraluoma, taloustoimisto
§ 10 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

§ 11 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

9 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 15.1.2020

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 § Sivistyslautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2020

4 § Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen

5 § Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 30.11.2019

6 § Päiväkodinjohtajan viran täyttäminen

7 § Ilmoitus- ja muut asiat

Tarkastuslautakunta 20.1.2020

Saapuneet kirjeet:

1. Pirkanmaan Henkilöliikennetyöryhmä: Kokousmuistio 14.1.2020

2. Pirkanmaan Te-palvelut :Marraskuun tiedote

3. Aluehallintovirasto: Työsuojelutarkastus ilmoitus, tarkastuskertomukset

4. Perlacon: Väestönmuutosten vaikutus kuntien selviytymiseen

5. Aluehallintovirasto: Yksityisen ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen lopettaminen: 9Lives Pirkanmaa Oy

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
§ 8
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Pusa Leila Tarkastajat
Shemeikka Mika Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1.vpj.
Liukku Petri Muu osallistujat
kunnanjohtaja, esittelijä
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2.vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.