Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta

12.11.2019

#800

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2019
Kokouspäivä 12.11.2019
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 19:05
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 12.11.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 13.11.2019
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Asian kokouskäsittely

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kosti Kuusisto ja Marketta Malin

§ 57 Talousarvion osavuosikatsaus 01.01.2019 - 30.09.2019

Tulosyksikkökohtaisen toteutumaraportin per 30.09.2019 mukaan koko sivistystoimen toimintakulujen toteutumaprosentti on 68,6. Toimintatuottojen toteutumaprosentti on 72,9.

Esityslistan liitteet

Sivistystoimen osavuosikatsaus 01.01. - 30.09.2019 (liite 1)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion osavuosikatsauksen 01.01. - 30.09.2019 (liite 1) tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston tietoon.

Asian kokouskäsittely
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 58 Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2020

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2022 on liitteessä nro 2.

Yleistä: Palkkamenojen korotus on huomioitu vuodelle 2020. JuEL –maksuun on kirjattu eläkemenoperusteinen maksu, joka kirjataan kullekin tulosyksikölle aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Hallinto: Hallinnon henkilöstökuluihin on varattu yhdistetyn sivistystoimenjohtajan ja rehtorin viran (30 %) ja toimistosihteerin (40 %) palkkausmenot. Sivistystoimenjohtajan tehtävät yhdistettiin yhtenäiskoulun rehtorin tehtäviin 1.8.2017 alkaen. Sivistyslautakunnan palkkioihin ja matkakorvauksiin varatut määrärahat ovat sivistyslautakunnan hallinnon kohdassa.

Päivähoito: Kihniössä aloitti 1.9.2016 toimintansa Kettukallion päiväkoti elokuussa 2013 Kihniön yhtenäiskoululle valmistuneessa lisäsiivessä. Omassa kodissaan lapsia hoitaa yksi perhepäivähoitaja heinäkuun 2020 loppuun saakka.

Lain velvoitteen mukaisesti kaikille alle kouluikäisille sekä erityishoitoa tarvitseville taataan paikka varhaiskasvatukseen. Koululaiset ovat päivähoidossa ainoastaan silloin, kun he tarvitsevat hoitoa aamulla ennen koulun alkua.

Kihniön kunta osallistuu ev.-lut. seurakunnan järjestämään kesäaikaisen leikkikenttätoiminnan kustannuksiin.

Lasten kotihoidon tukea saa tällä hetkellä 12 perhettä, joista pienten lasten varsinaista kotihoidontukea 9 perhettä. Lapsia, joista kotihoidon tukea maksetaan on yhteensä 14.

Peruskoulu: Kunnan saama valtionosuus pysyy suunnilleen ennallaan. Kirjanpitoon tulee kirjata kotikuntakorvaustulot ja –menot. Tulevana vuonna ko. kirjaus aiheuttaa sivistystoimelle n. 28.000 euron kulut. Tuloja kirjataan n. 40.000 euroa. Kihniössä toimii yksi yhtenäiskoulu, joka käsittää vuosiluokat 1 – 9 ja jolla on yksi rehtori.

Uudessa opetussuunnitelmassa velvoitetaan opettamaan oppilaille tietotekniikkaa läpäisyperiaatteella jokaisessa oppiaineessa. Koulun tietotekniset varusteet ovat aiempien hankintojen ja projektien johdosta kohtalaisessa kunnossa, ainoastaan tietokoneet ja ohjelmistot vaativat uusimista. Uusimista tehdään jatkuvasti ja talousarviossa varataan rahaa siihen.

Kunnan kaikki esioppilaat käyvät esikoulua Kihniön yhtenäiskoululla omassa erillisessä esiopetusryhmässä. 1. ja 2. luokka opiskelevat tiiminä kolmen opettajan voimin (yhteensä 47 oppilasta). Tiimin apuna toimii kaksi koulunkäynnin ohjaajaa.

Koululaiskuljetuksissa ollaan vuoden 2019 tasolla. Lukuvuoden 2019-2020 koulukuljetuksissa on erityisesti kiinnitetty huomiota kuljetusten taloudellisuuteen. Erityisopetuksen pienryhmän perustaminen on vähentänyt kuljetusmenoja. Kuljetuksissa varaudutaan ottamaan optiovuosi käyttöön. Kilpailutus tehdään taas vuonna 2021.

Erityisopettajan työaika on varattu pääosin alakoulun oppilaiden ja esioppilaiden käyttöön. Tavoitteena on edelleen se, että erityisopettaja keskittyy nuorimpien oppilaiden puheongelmien ja oppimisvaikeuksien hoitamiseen. Yhtenäiskouluun on perustettu syyslukukauden 2016 alusta erityisopetuksen pienryhmä, jossa työskentelee erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynnin ohjaajaa. Toinen pienryhmä, jossa työskentelee erityisluokanopettaja ja yksi koulunkäynnin ohjaaja aloitti vuoden 2019 alussa.

1. ja 2. luokan oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta jatkui syksyllä 2018, koska toimintaan halukkaita oli tarpeeksi. Toiminta on vapaaehtoista ja siitä peritään kuukausimaksu käytetyn ajan mukaan. Toiminnan ohjaajina ovat koulunkäynnin ohjaajat. Toimintaa järjestetään edelleen syksyllä 2020, mikäli halukkaita osallistujia on tarpeeksi.

Opetushallitus on myöntänyt kerhotoiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen Kihniön kunnalle vuosille 2019 - 2020 avustuksena 4.900 euroa, jonka avulla kaikenikäisille oppilaille on tarjolla eriaiheisia kerhoja.

Muu sivistystoimi:

Kirjaston tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille tietoa kulttuuria, viihdettä ja mahdollisuuden opiskeluun. Kihniön kirjasto pitää yllä jo vakiintunutta yhteistyötä koulujen kanssa ja edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta mm. lukudiplomien ja kirjavinkkausten muodossa.

Yhteistyö Parkanon kaupunginkirjaston kanssa jatkuu sekä kirjastonjohtaja-palveluiden ostamisen että aineiston yhteiskäytön muodossa. Kihniön liityttyä PIKI -yhteiskirjastojärjestelmään v. 2012 on laajempikin seudullinen yhteistyö tullut osaksi jokapäiväistä toimintaa. Asiakkaiden ulottuvilla on helposti ja nopeasti koko Pirkanmaan kirjastojen kokoelmat. Tavoitteena on hakea Aluehallinto-virastolta avustusta omatoimikirjaston perustamiseen.

Musiikki- ja kansalaisopistojen määrärahat säilyvät edellisen vuoden tasolla. Näillä mahdollistetaan perusopintojen suorittaminen sekä tarjotaan harrastusmahdollisuuksia.

Vapaa-aikatoimessa tavoitteena on säilyttää toiminta lähes nykytasolla ja järjestää monenlaisia liikuntamahdollisuuksia ja muuta toimintaa eri-ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Vapaa-aikaohjaajan toimi on vakinaistettu 01.10.2009 alkaen ja muutettu kokoaikaiseksi 1.1.2019 alkaen.

Vuodelle 2020 on talousarvioon varattu avustuksiin 22.500 euroa, josta 4H-yhdistykselle maksettavan palkkausavustuksen määrän päättää kunnanhallitus. Urheilukoulujen järjestämistä varten vapaa-aikatoimi antaa yhdistyksille ja järjestöille välineet, tilat ja liikuntapaikat. Uimakoulut kesällä 2020 järjestää Kihniön Urheilijat yhteistyössä kunnan kanssa Jalasjärven uimahallissa.

Kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa vapaa-aikaohjaaja. Kulttuuritoimi järjestää erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä määrärahojen puitteissa. Edelleen järjestetään Kihniö-päivän sekä veteraani- ja itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet. Seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä juhlien järjestelyiden lisäksi kesäisin tiekirkon ja esinemuseon esittelytoiminnassa. Kulttuuritoimi varautuu tukemaan Art Festivo -viikon järjestelyjä sekä palkkaa oppaan Puumilaan yhdeksi kuukaudeksi kesällä 2020. Järjestelyissä otetaan huomioon Kihniö 100 vuotta juhlavuosi.

Esityslistan liitteet:

Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 (tekstiosa) (liite 2)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen sivistyslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022.

Asian kokouskäsittely

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 59 Sivistystoimen 2019 talousarvion käyttösuunnitelman muutos

Kuntien ja koulujen haettavaksi tulee vuoden aikana useita hankkeita, johon talousarviota tehtäessä ei ole voitu varautua.

Kuluvan vuoden joistakin määrärahoista on mahdollisuus siirtää määrärahaa joihinkin näihin hankkeisiin, joten tulisi suorittaa seuraavia käyttösuunnitelman muutoksia.

Peruskoulun momentilta siirretään 25.000 euroa Erityisopetuksen kehittäminen - hankkeen menoihin

Esiopetuksen momentilta siirretään 500 euroa Hyvinvoiva koululainen - hankkeen menoihin,1000 euroa Kielten tutorointi - hankkeen menoihin sekä 5000 euroa Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen - hankkeen menoihin.


Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää muuttaa talousarvion käyttösuunnitelmaa ja tehdä seuraavat käyttösuunnitelman muutokset.

Peruskoulun momentilta siirretään 25.000 euroa Erityisopetuksen kehittäminen - hankkeen menoihin

Esiopetuksen momentilta siirretään 500 euroa Hyvinvoiva koululainen - hankkeen menoihin,1.000 euroa Kielten tutorointi - hankkeen menoihin sekä 5.000 euroa Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen - hankkeen menoihin.

Asian kokouskäsittely
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 60 Lisämäärärahat vuoden 2019 talousarvioon

Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Lastensuojeluyksikön perustamiseen Kihniön terveys- ja palvelukeskuksen tiloihin on varauduttu talousarviossa. Koska perustaminen ei näytä toteutuvan, vähennetään talousarviosta siihen varatut tulo- ja menomäärärahat. Peruskoulun tehtäväalueen tuloista vähennetään 90.000 euroa ja menoista 100.000 euroa.

Opetushallitus on myöntänyt varhaiskasvatukseen 20.000 euron avustuksen varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseen. Hankkeen avulla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja kehittämään lasten tunnetaitojen kehittymistä. Lasten päivähoito tehtäväalueelle tarvitaan lisämäärärahaa tuloihin 5.000 euroa ja menoihin 5.000 euroa. Osa hankkeesta on vuodelle 2020.

Opetushallitus on myöntänyt perusopetukselle 17.000 euron avustuksen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen. Hankkeen avulla pyritään huomioimaan eristäytyviä ja yksinäisiä oppilaita sekä parantamaan lasten tunnetaitojen kehittymistä. Peruskoulun tehtäväalueelle tarvitaan lisämäärärahaa tuloihin 5.000 euroa ja menoihin 5.000 euroa.

Muun sivistystoimen tehtäväalueelle Aluehallintovirasto on myöntänyt 13.750 euron avustuksen hankkeelle ”Kihniön etsivä nuorisotyöntekijä”. Hankkeen avulla on pyritty etsimään ja aktivoimaan syrjäytyneitä nuoria. Tämän vuoden talousarvioon tarvitaan lisämäärärahaa tuloihin 5.000 ja menoihin 10.000 euroa.

Muun sivistystoimen alueelle Aluehallintovirasto on myöntänyt 6.000 euroa liikuntaleirien järjestämiseen. Tämän vuoden talousarvioon tarvitaan lisämäärärahaa tuloihin 8.000 euroa ja menoihin 9.000 euroa.

Nämä avustukset on myönnetty kuluvan vuoden talousarviosta päättämisen jälkeen, eikä siihen ole siksi voitu talousarviossa reagoida. Muihin talousarviosta päättämisen jälkeen myönnettyihin hankkeiden avustuksiin (4 kpl) sivistyslautakunta on käyttösuunnitelmaa muuttamalla löytänyt määrärahat.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 talousarvioon

- Lasten päivähoidon tehtäväalueelle myönnetään 5.000 euron menomääräraha ja tulomäärärahaan lisätään 5.000 euroa.

- Peruskoulun tehtäväalueen menomäärärahasta vähennetään yhteensä 90.000 euroa ja tulomäärärahasta vähennetään 80.000 euroa.

- Muun sivistystoimen tehtäväalueelle myönnetään yhteensä 19.000 euron menomäärära ja tulomäärärahaan lisätään 13.000 euroa.

Asian kokouskäsittely

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 61 Liittyminen Hansel Oy:n puitesopimukseen puhtaanapidon tarvikkeista 2020 - 2022

KL-Kuntahankinnat ja Hansel ovat yhdistyneet 2.9.2019. Aiemmin puitesopimuksia yhteishankinnoista tehtiin KL-Kuntahankintojen kanssa. Tämä on ensimmäinen laatuaan uuden yhtiön kanssa.

Tämän puitejärjestelyn kautta voidaan hankkia tuotteita seuraavista tuoteryhmistä: siivousaineet, siivousvälineet ja - tarvikkeet, pehmopaperit, saippuat ja annostelijat, henkilökohtaisen hygienian aineet, roskapussit ja jätesäkit, suurkeittiöiden astianpesuaineet ja niihin liittyvät palvelut.

Hansel lupaa kilpailukykyisen hinnan, valmiiksi kilpailutetun kattavan valikoiman tuotteita, tehokkaan jakeluverkoston sekä hyvän sopimuksen.

Päätösehdotus

Kihniön kunta / sivistyslautakunta päättää liittyä Hansel Oy:n puhtaanapitotarvikkeiden hankinnan puite-sopimukseen ja hyväksyy sen allekirjoitettavaksi. Lautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpään allekirjoittamaan sopimuksen Kihniön kunnan puolesta.

Asian kokouskäsittely
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 62 Ilmoitus- ja muut asiat


  • Kuntatyönantaja, yleiskirje 11/2019, 25.09.2019, Uusi työaikalaki ja sen voimaantulo
  • Investointien tilanne.
  • Koulun aloitusajankohdan selvitystyön tilanne
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 11.09.2019 – 05.11.2019
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 11.09.2019 - 05.11.2019
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Asian kokouskäsittely
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Jokioja Tiina Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Kuusisto Kosti Tarkastajat
Malin Marketta Tarkastajat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Nevanperä Mikko Osallistujat
Rahkola Jaana Osallistujat
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja