Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

18.11.2019

#787

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 13/2019
Kokouspäivä 18.11.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:10
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 19.11.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokouksen osallistujat.

§ 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Mika Shemeikka ja Erja Silvennoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 18.11.19 ja pidetään nähtävänä 19.11.2019 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 19.11.2019.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 152 Kanteen nostaminen sote- sopimusriita-asiassa Parkanon kaupunkia vastaan

Kihniön kunnan taholta on mennyt Parkanon kaupungille vahvaa viestiä kuluvan syksyn ajan siitä, että Kihniö on valmis sopimaan sote- sopimusriita- asian Parkanon kaupungin kanssa neuvotteluteitse kaikilla tasoilla (kunta-neuvottelut Kihniö-Parkano, kolmikantaneuvottelut Kihniö – Parkano – 3- tien terveys, asianajaja taso sekä virkamies taso).

Kihniö järjesti 28.8.2019 neuvottelun asian ratkaisemiseksi ja kutsui paikalle sekä Parkanon että Pihlajalinna/3TT:n edustajat. Parkano ei saapunut neuvotteluun. Samoin kävi 2.10.2019 neuvottelulle, josta Kihniö sopi ennalta Parkanon ja Pihlajalinnan kanssa. Kihniö sai Parkanon yhdessä Pihlajalinnan kanssa neuvottelupöytään 5.11.2019, samana päivänä jolloin Pihlajalinna sai ostotarjouksen Mehiläinen Oy:ltä. Neuvottelut 5.11. eivät johtaneet huomattavaan läpimurtoon kiistanalaisissa asioissa. Parkanon kaupunki on lähestynyt Kihniön kuntaa neuvottelukutsulla 18.11, neuvottelujen sisällöstä informoidaan kunnanhallitusta illan kokouksesa.

Jo 26.9.2019 kirjelmällä Kihniö on ilmoittanut asianajajansa välityksellä, että kanne nostetaan käräjäoikeudessa, mikäli kaikkia kiistanalaisia asioita ei ole saatu ratkaistuksi 29.11.2019 mennessä. Tämä on ollut myös vastapuolen tiedossa heidän kieltäydyttyä neuvottelukutsuista.

Sote- sopimusriita-asia Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin välillä on johtamassa siihen, että kaikkia riidan alaisia asioita ei mahdollisesti saada ratkaistuksi mainittuun 29.11.2019 mennessä. Tältä varalta kunnanhallituksen tulee ehdollisesti hyväksyä kanteen nostaminen Parkanon kaupunkia vastaan. Kannetta ei nosteta, mikäli kaikki riidanalaiset asiat on määräaikaan mennessä saatu sovittua.

Oheismateriaalina luonnos haastehakemuksesta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää nostaa kanteen Tampereen käräjäoikeudessa sote- sopimusriita-asioista Parkanon kaupunkia vastaan 29.11.2019, mikäli kaikkia kiistanalaisia asioita ei ole ratkaistu tuohon päivään mennessä.

Kunnanhallitus kuitenkin korostaa, että Kihniön kunnan ensisijaisena tavoitteena on päästä neuvottelutulokseen.

Esteellisyys Marjo Niemi (hallintolaki 28.1 § kohta 4)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Mäkipää, Tiainen ja Alkkiomäki poistuivat tämän asian jälkeen klo 17.50 eivätkä osallistuneet päätöksentekoon asiassa. Marjo Niemi esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan eikä osallistunut päätösentekoon asiassa.

§ 153 Kunnanvaltuuston 11.11.2019 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 11.11. 2019 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

-vuoden 2020 tuloveroprosentti

-vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit

-eron myöntäminen Satu Kuuselalle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja vapatuvan luottamustoimen täyttäminen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 154 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2019 mukaan

Esityslistan oheismateriaalina on yleishallinnon, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan osalta laaditut talousarvion toteutumisen osavuosikatsaukset 30.9.2019 tilanteen mukaan sekä perusturvalautakunnan Kihniön palvelutuotannon toteutumisen seuranta. Konsernivalvonnan osalta esitetään kuntakonsernin yhtiöiden toimintaraportit.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsaukset tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne myös valtuustolle tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 155 Kunnanhallituksen kokousajat I vuosipuoliskolla 2020

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pitää kokouksensa pääsääntöisesti terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuoneessa ja vuoden ensimmäiselle vuosipuoliskolle vahvistetaan seuraavat ajat:

27.1.2020

17.2.2020

9.3.2020

30.3.2020 ( tp)

27.4.2020

18.5.2020

8.6.2020

- Kihniön kunnan 100 v Juhlavaltuusto 26.3.2020

-Tilinpäätös kunnanvaltuusto 15.6.2020

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 156 Osallistuminen lentoliikenteen saavutettavuuden kehittämisohjelmaan / Tampere-Pirkkalan lentokenttä

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja osa Pirkanmaan muista kunnista ovat toteuttaneet vuodesta 2016 lentoliikenteen kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena oli Tampere-Pirkkalan monipuolinen kehittäminen. Kehittämishanke on päättymässä ja kuntien tulee päättää hankkeen jatkosta.

Kansainvälinen lentoliikenne ja sujuvat yhteydet ovat olennaisen tärkeitä koko Pirkanmaan yrityksille, matkailulle sekä tapahtuma- ja elämys taloudelle. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä seutuhallitus esittää, että kehittämisohjelmaa jatketaan.

Seutuhallitus esittää, että kaupunkiseudun kunnat sekä Pirkanmaan muut kunnat varautuvat rahoittamaan saavutettavuuden kehittämisohjelmaa vuosina 2020 - 2022. Kaupunkiseudun kuntien rahoitusosuus on 2 euroa/asukas/vuosi ja Pirkanmaan muiden kuntien osuus olisi 1 euro/asukas/vuosi.

Reunakunnille on tarjottu myös mahdollisuutta osallistua kehittämisohjelmaan 0,5 euroa per asukas.

Ohjelman fokus on kansainvälinen saavutettavuus ja sitä tukevat matkaketjut.

Päätösehdotus

Kihniön kunta päättää osallistua Tampere –Pirkkalan lentoliikenteen saavutettavuuden kehittämisohjelmaan vuosina 2020 - 2022 0,5 euroa / asukas, mikäli kaikki Pirkanmaan kunnat osallistuvat siihen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Tampere
§ 157 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
§ 158 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

6 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 59

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 12.11.2019

§ 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 57 Talousarvion osavuosikatsaus 01.01.2019 - 30.09.2019

§ 58 Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2020

§ 59 Sivistystoimen 2019 talousarvion käyttösuunnitelman muutos

§ 60 Lisämäärärahat vuoden 2019 talousarvioon

§ 61 Liittyminen Hansel Oy:n puitesopimukseen puhtaanapidon tarvikkeista 2020 - 2022

§ 62 Ilmoitus- ja muut asiat

Saapuneet kirjeet:

1. Tulorekisteri: Päätös tietojen välitys ja luovutus tulotietojärjestelmästä

2.VM: Kuntien tilannekuvatyötä tukeva kysely kunnan viranhaltijoille ja luottamushenkilöille

3.VM: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta

4. Pirkanmaan Yrittäjät: Pirkanmaan yrittäjyys ja elinvoimakunta 2020 kilpailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätöksen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys Mika Shemeikka (hallintolaki 28.1 § kohta 3)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Mika Shemeikka esitti esteellisyytensä viranhaltijapäätöksiin eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa. Pöytäkirjantarkastajana toimi Leila Pusa tämän asian ajan.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Pusa Leila Tarkastajat
§ 158
Shemeikka Mika Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Haapamäki Arsi Varajäsenet
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Kunnavaltuuston 1.vpj.
Liukku Petri Muu osallistujat
Kunnanjohtaja
Mäkipää Lea Muu osallistujat
§ 152
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.