Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

16.10.2019

#755

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 8/2019
Kokouspäivä 16.10.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:00
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 17.10.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan verkkosivuilla, 18.10.2019 alkaen
Allekirjoittajan nimi Johanna Kujansuu
Allekirjoittajan titteli vt. tekninen johtaja
§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.
§ 68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Satu Kuusela ja Tero Pystykoski. Pöytäkirja tarkastetaan 17.10.2019 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 18.10.2019 alkaen.

Päätösehdotus

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 69 Valitus koskien naapurin rakennustoimia

Asianosaiset xx ja xx ovat tehneet valituksen naapurin rakennustoimista pvm. 29.9.2019. Valituksessaan asianomistajat esittävät, että heidän oikeusturvaansa on rikottu erittäin vakavasti.

Valituksessaan asianomaiset vaativat, että tekninen lautakunta on yhteydessä naapuriin ja määrää rakennelmat purettavaksi ja asettaa laitteet käyttökieltoon.

Liitteenä salassapidettävä asianosaisten valitus sekä rakennustarkastajan ja ympäristötarkastajan selvitykset.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta kuulee asiassa rakennustarkastajaa ja ympäristötarkastajaa sekä tutustuu asiakirjoihin ja tekee tämän jälkeen päätöksen valitusasiassa.

Asian kokouskäsittely

Kokouksessa selvitettiin, että naapurin toimenpidelupa on käsittänyt kylmän varaston muuttamisen osittain puolilämpimäksi varastoksi.

Koneiden ja laitteiden asennus ei ole luvanvaraista toimintaa.

Päätöksen lisätiedot

Lautakunta päätti pyytää asianosaiset seuraavaan kokoukseen kuultavaksi.

§ 70 Poikkeamishakemus/vapaa-ajan asunnon laajennus ja ranta-alueen rakennusoikeuden ylittäminen

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikan suuruus on 2550 m2 ja sen kiinteistötunnus on 250-407-2-123. Rakennuspaikka rajoittuu Nerkoojärveen noin 52 metrin matkalla.

Oheismateriaalina asemapiirros.

Esitetty toimenpide:

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen mukaisen ranta-alueen rakennusoikeuden ylittämiselle.

Hakija haluaa laajentaa olemassa olevaa 90 m2 vapaa-ajanrakennusta siten, että kerrosala tulisi olemaan laajennuksen jälkeen 150 m2.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla sijaitsee jo aiemmin rakennettu vapaa-ajanrakennus 90 m2. Rakennukselle on haettu vuonna 2005 lupa laajennukselle.

Lisäksi rakennuspaikalla on sauna 34 m2. Saunarakennus puretaan pois vapaa-ajanrakennuksen laajentamisen yhteydessä.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

Kyseisellä Kivelänniemen alueella on voimassa oleva Kivelänniemen rantakaava, mutta kyseinen tontti sijaitsee kaavan ulkopuolella. Tontin rakennusoikeuden määrittämiseksi sovelletaan Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä ja ohjeita rakentamisen määrästä ja sijainnista. Tontin koon mukaan määräytyvä rakennusoikeus on 2550 m2 kokoisella tontilla 125 m2 mökki, sauna ja aitta + 30 m2 kylmää varastotilaa +30 m2 katosta.

Naapureiden kuuleminen:

Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta. Rajanaapureina on kuultu kiinteistöjä 250-407-2-167 ja 250-407-2-165.

Naapureilla ei ole huomautettavaa asiasta. ( MRL 133§)

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171§ mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Rakennuspaikalle on vuonna 2005 myönnetty rakennuslupa vapaa-ajanrakennuksen laajentamiselle. Laajennuksen jälkeen vapaa-ajanrakennuksen kerrosala on 90 m2. Hakija haluaa laajentaa nykyistä vapaa-ajanrakennusta 60 m2:lla. Laajennuksen jälkeen vapaa-ajanrakennuksen kerrosala olisi 150 m2.

Rakennusjärjestyksen mukaisesti kaavoittamattomalla alueella sijaitsevan alle 5000 m2 tontin rakennusoikeus on 125 m2, joka sisältää vapaa-ajanrakennuksen, saunan ja aitan. Lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 m2 sekä 30 m2 katosta. Yhteensä rakennettua kerrosalaa sallitaan kyseisen kokoiselle rakennuspaikalle 150 m2. Katosta ei lasketa kerrosalaan.

Poikkeamisella ei ylitetä rakennusjärjestyksen mukaista kokonaisrakennusoikeutta tontilla. Vanha sauna 34 m2, tullaan purkamaan pois laajentamisen yhteydessä. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai muuten aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö –tai muita vaikutuksia.

Rakentaminen tulee sopeuttaa rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo- Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Poikkeamisen ehtona on, että vanha saunarakennus puretaan pois ennen uuden laajennuksen käyttöönottoa. Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 71 Kiinteistön 250-403-8-60 lohkominen

Kiinteistön 250-403-8-31 omistaja on ostanut lisämaata kiinteistön 250-403-8-60 puolelta. Kyseisellä alueella on voimassa asemakaava, missä tälle kohtaa on kaavoitettu parkkialue. Jotta lohkominen voidaan suorittaa loppuun, maanmittauslaitos pyytää kunnalta lausuntoa koskien alueen käyttöä kaavoituksen mukaiseen tarkoitukseen.

Kyseinen alue ei ole kunnan omistuksessa, omistaja yksityinen taho.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja toteaa, ettei kunnalla ole estettä lohkomiselle kyseisellä alueella.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Maanmittauslaitos, kiinteistön omistaja
§ 72 Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019

Talousyksikkökohtaisen toteumaraportin 30.9.2019 mukaan koko teknisen lautakunnan toimintakulujen toteumaprosentti on 61,0 ja -tuottojen toteumaprosentti 77,4.

Osavuosikatsaus 01.01. - 30.09.2019, materiaali kokouksessa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion osavuosikatsauksen 01.01. - 30.09.2019 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston tietoon.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
§ 73 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus

Hankkeen tarkoituksena on Kihniön kunnan Koivikon teollisuusalueen kaavan muuttaminen. Ensisijaisena tarkoituksena on saada nykyinen Teollisuustien linjaus muutettua siten, että kiinteistöjen 250-403-8-232 ja 250-403-8-209 välissä nykyisellään oleva Teollisuustie muuttaa linjaustaan niin, että kiinteistöjen väliin saadaan yhtenäinen piha-alue. Alustavasti Teollisuustien uuden linjauksen on suunniteltu kulkevan kiinteistön 250-403-8-268 kautta. Lisäksi kaavoituksella on tarkoitus saada lisää teollisuuden vaatimaa rakennusoikeutta tontteineen sekä suurentaa olemassa olevien rakentamattomien omakotitalotonttien kokoja mahdollisuuksien mukaan.

Muutoskaava-alueen pinta-ala on noin 39 ha ja alue on esitetty liitteessä nro 1.

Kaavoitettavalla alueella on voimassa oleva asemakaava vuodelta , lukuun ottamatta Teollisuustien ja Pyhäniementien risteysalueella olevia alueita.

Kihniön kunta omistaa pääsääntöisesti suunnittelualueella olevat alueet, mutta osa on myös yksityisessä omistuksessa.

Satu Alajärvi on valmistellut asiaa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta tutustuu asiaan ja päättää pyytää tarjoukset asemakaavn muutos- ja laajennustyöstä sekä uudesta tielinjauksesta muutamalta konsulttitoimistolta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 74 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat
  • kiinteistön Sarkamaa 250-403-55-4 kaavoitus
  • Puumilan vesivahingon korjaustilanne
  • latukoneen kuljettaja; optiovuoden käyttö
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asioista tarvittavan keskustelun ja merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 75 Muut asiat

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 30.8. - 8.10.2019

Rakennustarkastajan lupapäätökset 30.8. - 8.10.2019

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 76 Kaavateiden ja kiinteistöjen piha-alueiden koneellinen talvihoito

Kihniön kunnan ja Koneurakointi Nevanperän välinen sopimus kaavateiden ja pihojen talvikunnossapidosta on päättynyt 30.4.2018. Tämän jälkeen on käytetty sopimuskauteen sisältynyt optiovuosi. Kunnan tulee kilpailuttaa uusi palveluntarjoaja talvikausille 2019 - 2021.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja päättää käynnistää kilpailutuksen. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä ja tarjouksen valintaperusteena on vertailuhinnaltaan halvin tarjous.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Kuusela Satu Tarkastajat
Jokioja Tiina Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Kuusela Satu Osallistujat
Leinonen-Jokioja Sami Varajäsenet
Sillanpää Niina Varajäsenet
Karinsalo-Manninen Raisa Muu osallistujat
§ 69
Koskinen Meri Muu osallistujat
§ 69
Silvennoinen Erja Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja
Silvennoinen Erja Muu osallistujat