Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

23.10.2019

#745

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 11/2019
Kokouspäivä 23.10.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 20:05
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 23.10.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 24.10.2019
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 133 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Leila Pusa ja Mika Korkiakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 23.10.19 ja pidetään nähtävänä 24.10.2019 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 24.10.2019.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 134 Puumilan työtilan vuokraaminen / Harmonia Keidas

Annika Rajala / Harmonia Keidas on esittänyt kiinnostuksensa Puumilan työtilaann:o 202 D

Työtilan koko on 9,5 m2 Kuukausivuokra on 102,13 euroa (+ kulloisenkin voimassa olevan alv:n, nyt 24 %), 126,64 yhteensä.

Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Negatiivista indeksin kehitystä ei kuitenkaan huomioida. Vuokraa korotetaan kuitenkin vuosittain tammikuun alusta lukien vähintään 2 %. Seuraava vuokrankorotusajankohta on 1.1.2020.

Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä ja valaistuksesta sekä tavanomaisen yhdyskuntajätteen jätehuoltomaksut.Lisäksi vuokra sisältäänykyiset ATK – yhteydet (laajakaista).

Vuokrasopimus astuu voimaan 1.11.2019

Irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta 1 kk ja kunnan puolelta 2 kk. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi ilmoitusta seuraavan täyden kuun alusta lukien. Mikäli vuokranmaksu tai muu sopimuksen ehdon täyttäminen viivästyy yli 1 kk, on kunnalla oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi.

Oheisena vuokrasopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää vuokrata työtilan Harmonia Keitaalle.

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan / hallintojohtajan tekemään vuokrasopimukseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Harmonia Keidas, taloustoimisto, tekninen toimisto
§ 135 Kokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajat valitaan seuraavasti:

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Seuraava Sataedun yhtymäkokous on 28.11.2019. Sataedun edustajat ovat Matti Sillanpää, varalla Mika Korkiakoski ja Saskyn kokous on 28.11.2019 edustajat Leila Törmä ja varalla Hannu Koivistoinen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Sataedun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Matti Sillanpään ja varalle Mika Korkiakosken sekä Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen Leila Tömän ja varalle Hannu Koivistoisen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi kirjaamo@sasky.fi, sataedu@sataedu.fi
§ 136 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 30.9.2019

Talous- ja hallintojohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 30.9.2019

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 137 It-palveluiden tuottaminen

Kunnan It-päällikkö siirtyi 12.4.19 alkaen muihin tehtäviin. IT-palveluita on väliaikaisesti hoitanut Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy helmikuun 2020 loppuun saakka. Jotta mahdollinen kilpailutus ehditään toteuttaa, tulee päättää ulkoistammeko palvelun vai palkkaammeko IT-päällikön. Kunnanhallitus linjaa asiaa.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus keskustelee ja linjaa asian.

Esteellisyys Markkola, Juha-Matti (hallintolaki 28.2 §:n 1)
Päätöksen lisätiedot

Kunnahallitus keskusteli asiasta ja päätti jättää asian pöydälle lisäselvitystä varten. Puheenjohtajana toimi tämän asian ajan Hannu Koivistoinen.

§ 138 Hakeutuminen työllisyyden kuntakokeiluun

Keväällä 2020 käynnistetään työllisyyden kuntakokeilut, joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Kokeilua varten säädetään erillinen kokeilulaki. Työllisyyskokeilun kesto on noin 2,5 vuotta.

Kokeilun tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilun tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Kokeiluun ohjataan kokeilualueella ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi ryhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueen TE-toimistossa.

Kokeilussa sovelletaan tehostettua palvelumallia. Tehostetun palvelumallin osa-alueita ovat mm. työnhaun vahvaan alkuun panostaminen, työttömien yksilöllinen kohtaaminen, laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus.

Kokeilussa kunta vastaa asiakkaaksi ohjatun työnhakijan palveluprosesseista ja TE-palveluiden tarjoamisesta. Kunta huolehtii työnhakijan haastattelusta, palvelutarpeen arvioinnista sekä työllistymis-, kotoutumis- tai aktivointisuunnitelman laatimisesta ja seurannasta siten kuin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa, kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa, työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa, kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa ja annettavassa kokeilulaissa säädetään. Kunta voi myöntää palkkatukea (pl. kunnan omat palkkatukipaikat) ja starttirahaa, järjestää työkokeiluja sekä ohjata työnhakijoita työvoimakoulutukseen ja työnhakuvalmennuksiin. Kunta voi välittää tietoja avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista sekä esitellä työnantajille työnhakijoita, jotka ovat sopivia avoimeen työpaikkaan.

Kuntien edellytetään tuovan omia panoksia palvelutason nostamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi. Kuntien omien resurssoinnin viitearvona käytetään vuositasolla vähintään 15 %.n tasoa vuoden 2018 työmarkkinatukimenoista käsittäen kokeiluun kohdentuvan henkilötyöpanoksen, kehittämispanoksen sekä muut kuin lakisääteiset palvelut kokeilun asiakkaille. Valtiolta siirtyy kuntien työnjohdon alle henkilöstöresursseja sekä päätösoikeus työllisyysmäärärahojen käyttöön hankkeiden asiakasvolyymien mukaisesti.

Kokeilussa mukana olevat kunnat saavat käyttöönsä TE-hallinnon URA-asiakasjärjestelmän. Kokeiluun voi hakea ELY-alueella yksittäinen kunta tai useampi kunta. Pirkanmaalla on ollut kantavana ajatuksena, että jätetään yksi yhteinen hakemus. Viitteellisenä tavoitteena on, että ELY-keskuksen alueella kokeiluun siirtyisi enintään noin 40 % TE-toimiston työnhakija-asiakkaista.

Elinvoima- ja yritysvaikutusten arviointi: työllisyyden edistäminen on alueen elinvoimaisuuden kannalta keskeinen tavoite.Tampere toimi hakemuksen allekirjoittajana ja sopimusten allekirjoittajana ELY: n ja TE:n suuntaan.

Liitteenä 1 Työ- ja elinkeinoministeriön kirje 8.10.2019: hakeutuminen työllisyyden kuntakokeiluihin.

Päätösehdotus

Kunnahallitus päättää, että Kihniön kunta hakee työllisyyden kuntakokeiluun osana Pirkanmaan yhteistä hakemusta ja varaa vuositasolla omarahoitusosuutena 6.000 euroa käsittäen henkilötyöpanoksen, kehittämispanoksen ja keskitetyt palvelut sekä valtuuttaa Tampereen kaupungin allekirjoittamaan työllisyyden kuntakokeilua koskevan hakemuksen.

Päätöksen lisätiedot

Asia jätettiin pöydälle lisäselvitystä varten. Heikki Mäkinen poistui klo 17.50

Tiedoksi kirjaamo@tem.fi, Tampereen kaupunki
§ 139 Poikkeamishakemus/vapaa-ajan asunnon laajennus ja ranta-alueen rakennusoikeuden ylittäminen
Edeltävä kohta § 70 Poikkeamishakemus/vapaa-ajan asunnon laajennus ja ranta-alueen rakennusoikeuden ylittäminen

Oheisena lupahakemus ja asemapiirrosPäätösehdotus

Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan tekemään päätökseen ja myöntää poikkeamisen vapaa-ajan asunnon laajennus ja ranta-alueen rakennusoikeuden ylittämiselle seuraavin ehdoin:

- vanha saunarakennus puretaan pois ennen uuden laajennuksen käyttöönottoa.

-rakentamisessa tulee noudattaa Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen mukaisia määräyksiä ja rakentaminen tulee sopeuttaa rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön.

Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Pirkanmaan Ely, asianosainen
§ 140 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Talous- ja hallintojohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 141 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

2 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Lapsi- ja perheasiainneuvosto 24.9.2019

Perusturvalautakunta yta 10.10.2019

Tekninen lautakunta 16.10.2019

§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 69 Valitus koskien naapurin rakennustoimia

§ 70 Poikkeamishakemus/vapaa-ajan asunnon laajennus ja ranta-alueen rakennusoikeuden ylittäminen

§ 71 Kiinteistön 250-403-8-60 lohkominen

§ 72 Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019

§ 73 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus

§ 74 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 75 Muut asiat

§ 76 Kaavateiden ja kiinteistöjen piha-alueiden koneellinen talvihoito

Saapuneet kirjeet:

1. Pirkanmaan liitto: Talousarvio 2020-2022

2. Arttuasunnot Oy: Omakustannusvuokran tarkistusilmoitus

3. Liikenneturvallisuustyöryhmä: Muistio 2/2019

4. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote: Kihniön työttömyysaste 6,0 syyskuussa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
§ 137
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Korkiakoski Mika Tarkastajat
Pusa Leila Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kujansuu Johanna Muu osallistujat
vt. tekninen johtaja § 140 klo 17.50-18.50
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2.vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.