Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

30.9.2019

#718

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 10/2019
Kokouspäivä 30.9.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:50
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 30.9.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 1.10.2019
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 126 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Erja Silvennoinen ja Nina Niemenmaa. Pöytäkirja tarkastetaan 30.9.19 ja pidetään nähtävänä 1.10.2019 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 1.10.2019.-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 127 Pyhäniemen matkailualueen kehittäminen

Pyhäniemen alueen kehittäminen matkailun osalta on kunnan kärkiteemoja. Aki Hautamäki saapuu kokoukseen esittelemään alueen kehittämissuunnitelmia. Asiaa kuulemaan kutsutaan ne elinvoimatoimikunnan jäsenet, jotka eivät ole kunnanhallituksen kokouksessa muutoin läsnä ( Pirjo Haapa-aho-Vehniä, Hannu Tiainen, Antti Tarsia).Asian käsittelyyn osallistuvat myös Kehitys-Parkin edustajat.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asiasta käytävän keskustelun tiedokseen.

Esteellisyys Mäkinen Heikki
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Elinvoimatoimikunnan jäsenistä olivat paikalla Hannu Tiainen ja Antti Tarsia sekä Kehitys-Parkista Sari Peltomaa ja Jari Pihlajamäki klo 17.05-18.00. Heikki Mäkinen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui päätöksenteon ajaksi klo 18.00-18.15.

§ 128 Teknisen johtajan viran auki julistaminen

Tekninen johtaja Satu Alajärvi siirtyessä muihin haasteisiin, on Kihniön kunnan ryhdyttävä toimenpiteisiin vapautuneen viran täyttämiseksi. Väliaikaisena teknisenä johtajana toimii lokakuun alusta Johanna Kujansuu.

Virkatehtävistä on irrotettu rakennusvalvonnan tehtävät, jotka ostetaan tällä hetkellä Parkanon kaupungilta. Myös ympäristövalvonnan tehtävät ostetaan Parkanosta.

Voimassaolevan hallintosäännön 50 §:n mukaan kunnanhallitus päättää teknisen johtajan valinnasta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

-julistaa avoimeksi teknisen johtajan viran heti siten, että 28.10.2019 (klo 15:00) on viimeinen hakupäivä.

- että pätevyysvaatimuksena teknisen johtajan virkaan vaaditaan vähintään soveltuvaa korkeatutkintoa.

-Julkaista hakuilmoitukset: Aamulehdessä, Ilkassa, Ylä-Satakunnassa, Kuntalehden nettisivuilla sekä työvoimatoimiston nettisivuilla, kunnan omilla sähköisilläkanavilla ja kunnan ilmoitustaululla.

-hyväksyä liitteenä nro 1 olevan hakuilmoituksen

-valita haastatteluryhmän

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Kunnanhallitus nimesi haastatteluryhmään kunnanhallituksen lisäksi valtuuston puheenjohtaja Petteri Wiinamäen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Severi Ala-Kataran ja kunnanjohtaja Petri Liukun.

§ 129 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 31.8.2019

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.8.2019

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 130 Verotuloennuste 2019
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy Kihniössä ko. ennusteen mukaan kuluvana vuonna noin 294.000 euroa vähemmän kuin on budjetoitu ja noin 83.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2018.

Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin alijäämäisenä -765.683 euroa. Kunnal­lisverotuotto vuonna 2018 oli 4.554.000 euroa ja 11.9.19 ennusteen mukaan kunnallisverotuotto olisi vuoden 2019 lopussa 4.450.000 euroa. (ero -104.000).

Yhteisöverotuotto vuonna 2018 oli 664.000 euroa ja 11.9.19 ennusteen mu­kaan yhteisöverotuotto olisi vuoden 2019 lopussa 696.000 euroa (ero +32.000).

Kiinteistöverotuotto vuonna 2018 oli 560.000 euroa ja 11.9.2019 ennusteen pe­rusteella kiinteistöveron tuotto olisi 549.000 euroa (ero -11.000) vuoden 2019 lopussa.

Esityslistan mukana on kuntaliiton arvio (11.9.19) kunnan verotulokertymästä vuoden 2019 osalta (liite 3), jonka mukaan Kihniön kunnan verotulot 2019 yh­teensä olisivat 5.695.000 euroa (5.779.000 / 2018) toteuma.

Verohallinnon tekemien uusien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuukin aiemmasta tiedosta poiketen verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterinongelmat selittävät vain murto-osan (13%) vajeesta. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina.

Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Täten loppusyksyn aikana kertymävaje kasvaa edelleen kuukausittain, elleivät veronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai verokorttien vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti. Tilityksissä korjausliike näkyisi siten suuremmassa määrin vasta tammikuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen.

Liite 2 verotuloennuste

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kuntaliiton verotuloennusteen tiedoksi sekä käy asi­asta tarvittavan keskustelun.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 131 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

6 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 19

Talous- ja hallintojohtaja § 52

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 18.9.2019

§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 47 Lukuvuoden 2019-2020 lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen

§ 48 Suunnitelmien hyväksyminen

§ 49 Kevään 2019 yhteisvalinta

§ 50 Kihniön yhtenäiskoulun koulukuljetusjärjestelyjen hyväksyminen lukuvuodelle 2019-2020

§ 51 Kuntamaiseman raportti sivistystoimen kustannuksista

§ 52 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.07.2019

§ 53 Ilmoitus- ja muut asiat

§ 54 SALAINEN

Tekninen lautakunta 4.9.2019

§ 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 61 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 62 Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen.

§ 63 Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.7.2019.

§ 64 Kaavoitussopimuksen laatiminen kiinteistölle 250-403-12-71.

§ 65 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 66 Muut asiat

Saapuneet kirjeet:

1. Pirkanmaan henkilöliikennetyöryhmä: Kokousmuistio 5.9.2019

2. Ikaalisten kaupunki:Pöytäkirjanote, Kumppanuussopimus TAMK:n kanssa 2020-2022

3. Pirkanmaan TE-palvelut: Tilannekatsaus elokuu 2019

4. Sataedu: Talouden ja toiminnan raportointi, esitysten tekeminen toiminnan kehittämiseksi

Lähetetyt kirjeet:

Tampere-Elinvoima ja kilpailukyvyn palvelualue: Nimeämispyyntö hallitusohjelman mukaisen työllisyyshankkeen valmisteluun Pirkanmaalla. Niemetty kunnanjohtaja.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Viranhaltijapäätösten ja lautakuntien pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Hautamäki Aki Muu osallistujat
§ 127 klo 17.05-18.00
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Peltomaa Sari Muu osallistujat
Kehitys-Parkki § 127 klo 17.05-18.00
Pihlajamäki Jari Muu osallistujat
Kehitys-Parkki § 127 klo 17.05-18.00
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.