Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta

18.9.2019

#708

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2019
Kokouspäivä 18.9.2019
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 19:23
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 18.9.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 19.09.2019
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan 18.9.2019 ja pidetään nähtävänä 19.9.2019 alkaen kunnan tietoverkossa

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petteri Pietikäinen ja Arsi Haapamäki

§ 47 Lukuvuoden 2019-2020 lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen

Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. (PoA 9 §)

Lukuvuosisuunnitelma on laadittu opetussuunnitelman mukaisesti. Kihniön kunnan peruskoulun työajat ovat seuraavat:

Syyslukukausi alkaa 08.08.2019 ja päättyy 20.12.2019.

Kevätlukukausi alkaa 07.01.2020 ja päättyy 30.05.2020.

Syysloma on viikolla 42 eli 14. – 20.10.2019.

Talviloma on viikolla 9 eli 24.02. – 02.03.2020.

Joululoma alkaa 21.12.2019 ja päättyy 06.01.2020.

Pääsiäisloma on 10.04. – 13.04.2020.

Muut lomapäivät 06.12.2019, 01.05.2020, 21. - 22.05.2020

Luokkatunnit Kihniön yhtenäiskoulussa:

Yhtenäiskoulu 291,5 h

Erillinen esiopetusryhmä 24 h

Laaja-alainen erityisopetus 26 h

Erityisopetuksen pienryhmät 48 h

________________________________________

Yhteensä 389,5 h

Tukiopetusta annetaan seuraavasti:

Yhtenäiskoulu 137 h / lukuvuosi

Oppilasmäärät 20.09.2019:

Esioppilaita 18

Erityisopetuksen pienryhmä 8

vuosiluokat 1-5 91

vuosiluokat 6-9 63

________________________________________

Yhteensä 180

Poikkeamat lukujärjestyksiin on kirjattu koulun omaan lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelmissa on mm. laskettelu-, uinti- ja kevätretkiä, luokkaretkiä ja leirikouluja, yökouluja, kulttuuripäivä, konsertteja sekä erilaisia liikuntaan liittyviä kilpailuja.

Oheismateriaali esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy lukuvuoden 2019 - 2020 yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelman.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 48 Suunnitelmien hyväksyminen

Sivistystoimen johtosäännön mukaan lautakunnan tulee hyväksyä erilaiset koulun suunnitelmat sekä järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt, kriisisuunnitelma ja pelastussuunnitelma esitellään kokouksessa.

Asian kokouskäsittely

Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun pelastus- ja kriisisuunnitelmat sekä järjestyssäännöt.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 49 Kevään 2019 yhteisvalinta

Kihniön yhtenäiskoulun opinto-ohjaaja Hanna Katajamäki on lähettänyt sivistyslautakunnalle tiedoksi listan, johon on kirjattuna 9. luokan oppilaiden sijoittuminen toisen asteen koulutukseen kevään 2019 yhteisvalinnassa.

Oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee selvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 50 Kihniön yhtenäiskoulun koulukuljetusjärjestelyjen hyväksyminen lukuvuodelle 2019-2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.06.2018 koulukuljetusten liikennöitsijöiksi Tilausliikenne Rauno Koivukoski Ky:n , Kivineva-yhtiöt Oy:n sekä taksi Tiina Jokiojan. Osa oppilaista kulkee Lamminmäen ajamalla vakiovuorolla Mustaniementien ja Kankarin kautta.

Sopimuskausi on 01.08.2018 - 31.07.2020 + mahdollinen optiovuosi 01.08.2020 - 31.07.2021.

Koulukuljetuslistat ja -kustannuslaskelmat ovat valmistuneet ja ne esitellään lautakunnalle kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Kihniön yhtenäiskoulun koulukuljetusjärjestelyt ja -kustannukset lukuvuodelle 2019-2020 sekä valtuuttaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpään

- tekemään kuljetusjärjestelyihin tarvittaessa pienimuotoisia muutoksia.

- allekirjoittamaan liikennöitsijöiden kanssa tehdyt sopimukset lukuvuoden 2019-2020 kuljetuksista

- hyväksymään liikennöitsijöiden laskut lukuvuoden 2019-2020 kuljetuksista.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 51 Kuntamaiseman raportti sivistystoimen kustannuksista

Kunnanhallitus tilasi kokouksessaan 11.03.2019 palveluverkkoselvityksen Kuntamaisema Oy:ltä. Selvityksen päämääränä oli luoda kokonaiskuva Kihniön kunnan perusopetuksen ja varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä ja tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksista ; millaisin keinoin palveluja voidaan kehittää ja millainen palveluvalikoima olisi tulevaisuudessa optimaalisin. Selvityksessä tarkasteltiin palvelutarpeen kehittymistä, yksikköjen taloutta ja toimintaa sekä erilaisten palveluiden vaikutuksia toiminnan tehokkuuteen.

Selvityksen lopputuloksena syntynyt nykytila-analyysi antaa vertailukelpoista tietoa Kihniön kunnan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen nykytilasta sekä ehdotuksen tulevaisuuden toimintamalleista taloudellisine vaikutuksineen.

Kuntamaisema Oy:n edustaja kävi esittelemässä selvityksen tuloksen kunnanhallituksen talousarvioseminaarissa 19.08.2019.

Selvityksestä käy ilmi, että Kihniön kunnan lapsimäärä putoaa jyrkästi ensin varhaiskasvatuksessa ja myöhemmin perusopetuksessa. Selvityksessä annetaan ehdotukset kustannussäästöistä ja niiden toteuttamisesta. Selvityksessä todetaan, että kokonaisuudessaan Kihniön varhaiskasvatus ja esi- sekä perusopetus on järjestetty kustannustehokkaammin kuin kunnissa yleensä. Varhaiskasvatus oli kuntien kärkeä tehokkuudessa. Perusopetuksessa kustannuksia oli hieman keskimääräistä enemmän muihin kuntiin verrattuna. Selvitys sinällään antaa mielenkiintoista tietoa Kihniön kunnan sivistystoimesta suhteessa muihin kuntiin, mutta sen antama informaatio ei oleellisesti eroa siitä, mikä jo aiemmin on ollut tiedossa.

Varhaiskasvatuksessa toimintaa tehostetaan vuosittain yhden henkilötyövuoden vähentämisellä vuositasolla. Perusopetuksessa kahden ylimmän luokan siirryttyä toiselle asteelle, tarvittava opetustuntimäärä vähenee ja kustannukset pienenevät. Koulunkäynninohjaajien määrää pienennetään vain niukasti.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee Kuntamaisema Oy:n raportin tiedoksi saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 52 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.07.2019

Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 52,5 ja tulojen toteutumaprosentti on 64,9.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 01.01. - 31.07.2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 53 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 05.06.2019 - 10.09.2019
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset 05.06.2019 - 10.09.2019
  • Koulun alkamisajan selvitystyön tilanne
  • Yhtenäiskoulun oppilaiden mopoautojen ja traktoreiden pysäköintipaikan muuttamista selvitetään
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 54 SALAINEN
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Haapamäki Arsi Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Rahkola Jaana Osallistujat
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja