Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

26.8.2019

#674

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 8/2019
Kokouspäivä 26.8.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:45
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 26.8.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 27.8.2019
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 105 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Heikki Mäkinen ja Nina Niemenmaa. Pöytäkirja tarkastetaan 26.8.19 ja pidetään nähtävänä 27.8.2019 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 27.8.2019.-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Heikki Mäkisen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hannu Koivistoinen.

§ 106 Kunnanvaltuuston 17.6.2019 päätösten täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2018 arviointikertomus

Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2017-2025

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 - 2021

Sirpa Kortesluoman luottamustoimien päättyminen ja uudellen täyttäminen

Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle

Valtuustoaloite muovinkeräyksestä

Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen

Muut asiat

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 107 Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpihan lainojen lyhennysohjelman ja laina-ajan muutos
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kihniön kunnan Kiinteistö Oy Suutarinpihalle antamien lainojen lyhennysten lykkäystä on käsitelty viimeksi kunnanhallituksessa 19.3.2018, jolloin päätettiin lykätä annettujen lainojen lyhennyksiä ja korkoja 31.5.2020 saakka.

Kiinteistö Oy haki Valtionkonttorilta lainaehtojensa muuttamista lainalle 1300-13950 sekä tervehdyttämisavustusta. Valtionkonttori hylkäsi tervehdyttämisanomuksen, mutta myönsi lainaehtojen muutoksen. Vuosimaksulaina muutetaan kiinteäehtoiseksi. Lainan korko ja sen määräytymisperuste pidetään ennallaan. Lyhennysohjelmaa muutetaan siten, että loput lainan (116.246,94 €) lyhennykset suoritetaan 28.2.2021 - 31.8.2026 välisenä aikana. Lyhennysvapaa-aika on 31.8.2019-31.8.2020. Laina-aikaa on jatkettu neljällä vuodella.

Kiinteistöyhtiöllä on Kihniön kunnan myönämä lainaa yhteismäärältään 103.248,59 € (kolme erillistä lainaa). Lainan pääomaa ja korkoja on lykätty 31.5.2020 saakka. Valtionkonttorin lainan muutokseen esitetään lisäehtona kunnan myöntämän lainan lyhennysohjelman ja laina-ajan uudelleen määrittämistä siten, että laina erääntyy vasta Valtionkonttorin lainan takaisinmaksun 31.8.2026 jälkeen. Lainan uusi lyhennysohjelma tulee hyväksyttää Valtionkonttorilla.

Kiinteistöyhtiö on laatinut yhteistyössä Kihniön kunnan kanssa uuden maksuohjelman lainalle. Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista yhdistää kolme erillistä lainaa yhdeksi lainaksi (velkakirjaluonnos ja maksuohjelma liitteenä)

Velkakirja v. 1992 jäljellä lainaa 23.798,59, velkakirja v. 2004 jäljellä 14.450,00, Velkakirja v.2009 65.000,00. Velkakirjat oheisena.

Liite 1 uusi maksuohjelma, oheisena valtionkonttorin päätös ja aiemmat velkakirjat (kunnan laina)

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpihalle myöntämänsä lainan maksuohjelman ja ehtojen muuttamista liitteen 1 mukaisesti. Lainasta ei peritä korkoa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 108 Lausunnot kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Edeltävä kohta § 15 Vuoden 2018 arviointikertomus

Tarkastuslautakunta asetti arviointikertomuksessa hallintokunnille kysymyksiä, joihin kunnanhallituksen tulee antaa vastaus 1.9. mennessä. Asetetut kysymykset ovat:

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen toimintakertomuksessa antaman selvityksen mukaan Kihniön kunnalla ei ole realistisia mahdollisuuksia esittää sellaista talousarviota ja toimenpidesuunnitelmaa, millä olemassa olevat ja taloussuunnitelmavuosien alijäämät voidaan esittää katettavan.

Tähän viitaten tarkastuslautakunta katsoo, että voimassa oleva taloussuunnitelma sekä alijäämän kattamiseksi suunnitellut ja tehdyt toimenpiteet eivät ole riittäviä taseessa olevan alijäämän kattamiseksi taloussuunnittelukauden aikana.

Tarkastuslautakunta on pyytänyt hankekoordinaattorilta selvitystä hänen toimenkuvastaan, hankkeen sisällöstä, tavoitteista ja hankkeen tavoitteiden saavuttamisen mittareista. Hankekoordinaattori esitteli 22.1.2019 kokouksessa tarkastuslautakunnalle toimenkuvansa sisältöä.

Saadun selvityksen mukaan hänen toimensa on osa hanketta, joka kestää 31.8.2019 asti. Hankkeen keskeinen tavoite on Kihniön vetovoiman vahvistaminen.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hankkeiden tavoitteet, aikataulut ja tavoitteiden saavuttamisen mittarit suunnitellaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ennen hankkeen aloittamista.

Sosiaali- ja terveystoimi: Saatujen selvitysten mukaan sosiaali- ja terveystoimen palveluja voidaan olennaisilta osin pitää kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisena. Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan yksi toiminnan suuria haasteita on osaavan henkilökunnan rekrytointi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveystoimen rekrytoinnissa hyödynnetään kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä esim. asuntojen järjestämisessä.

Tekninen toimi

Suurimpana teknisen toimen haasteena tuotiin esille rapistuva kiinteistökanta ja tekninen infrastruktuuri.

Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan omistamat kiinteistöt muodostavat merkittävän osan kunnan varallisuudesta. Tarkastuslautakunta kiinnittää kunnanhallituksen huomiota.

Tarkastuslautakunta on aikaisempina vuosina esittänyt, että kunnan omistamissa kiinteistöissä otetaan käyttöön huoltokirjat, joista selviää mm. kiin-teistöön tehdyt korjaustoimenpiteet ja erilaiset tarkastustiedot sekä suunni-telmat toimenpiteiden toteuttamiselle.

Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön huhtikuussa 2019.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että huoltokirjoja käytetään aktiivisesti kiinteistöjen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sivistystoimi

Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan sivistystoimen kustannuksista tehdään keväällä 2019 ostopalveluna kuntavertailu. Lisäksi varhaiskasva-tuksessa on tehty esim. työtyytyväisyyskysely ja perusopetuksessa oppilaita on osallistutettu koulun toimintojen kehittämisessä.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että erilaisia kyselyitä ja vertailuja hyödyn-netään suunnitelmallisesti kunnan toiminnan kehittämisessä ja johtamistyös-sä. Tarkastuslautakunta toteaa, että esim. työtyytyväisyyskyselyiden merkitys kasvaa taloudellisten resurssien pienentyessä. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota myös varahenkilöjärjestelmän toimivuuteen käytännössä ja viran-haltijoiden töiden kuormittavuuteen sijaistamistapauksissa.

Tarkastuslautakunnalle annettiin selvitys koulupsykologipalvelujen saatavuu-desta ja riittävyydestä Kihniössä. Saadun selvityksen mukaan koulupsykolo-gipalvelut eivät ole olleet riittävällä tasolla. Tarkastuslautakunta kiinnittää kunnanhallituksen huomiota sen velvollisuuteen huolehtia, että tehtyjä sopimuksia noudatetaan.

Vastaukset

Kunnanhallitus

Kihniön kunta jatkaa alijäämän kattamistyötä edelleen. Kuluvan vuoden talousarvion sivuilla 50-51 on listattu 17. kohtaa, joita tarkastellaan alijäämän kattamiseksi. Vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisselvitys aloitetaan kuluvana vuonna. Salomaan perintötila myytiin alkuvuodesta.

Meidän Kihniö-hankkeen kautta on haettu elinvoimaisuuden lisäämistä ja tätä kautta lisää mm. verotuloja.

Meidän Kihniö-hankkeen ohjausryhmänä on toiminut elinvoimatoimikunta, joka on asettanut projektin tavoitteiden mukaisia välitavoitteita ja aikatauluja hankkeelle sekä seurannut niiden toteutumista. Hanketyöntekijän määräaikainen työsuhde päättyi 5.8.2019.

Kihniön kunnalla on ollut tarjota asuntoja töihin tuleville työntekijöille. Tärketä on säilyttää vuokra-asuntojen taso hyvänä. Kuluvana vuonna remointoidaan Koivikko C-rivitaloa. Aiemmin on jo remontoitu Koivikko A ja D-talot.

Tekninen toimi

Tekninen lautakunta 14.8.2019 § 54

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2018 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Teknisen lautakunnan osalta tarkastuslautakunta toteaa, että: "kunnan omistamat kiinteistöt muodostavat merkittävän osan kunnan varallisuudesta. Tarkastuslautakunta kiinnittää kunnanhallituksen huomiota siihen, että se vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Tarkastuslautakunta korostaa suunnitelmallisuuden merkitystä kiinteistöjen ja verkostojen hoidossa. Lisäksi tarkastusalutakunta pitää tärkeänä, että huoltokirjoja käytetään aktiivisesti kiinteistöjen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa".

Talousarviossa vuodelle 2019 on teknisen toimen kiinteistöjen tehtäväalueelle kirjattu tavoitteeksi kunnan omistamien kiinteistöjen salkustus eli kiinteistöjen luokittelu pidettäviin, kehitettäviin sekä luovutettaviin kiinteistöihin. Salkutuksen jälkeen voidaan kiinteistöistä laatia pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS). Pitkän tähtäimen suunitelmassa otetaan kantaa siihen mitä, miten ja milloin toteutetaan kiinteistön korjaushankkeet.

Niin salkutuksen kuin korjaushankkeidenkin suunnittelussa on apuna kiinteistöhoidon sähköinen ohjelmisto, joka on otettu käyttöön huhtikuussa 2019. Ohjelmiston avulla saadaan kiinteistöstä ajantasaista tietoa mm. huoltokäyntien määrän ja laadun suhteen. Ohjelmistoon sisältyy myös sähköinen huoltokirja, jota muokataan/täydennetään huoltokirjojen käytön yhteydessä.

Kunnan vesijohto- ja viemäriverkostolle tehtävä kuntotutkimus ja siihen liittyvä vuotovesiselvitys vähentävät riskiä putkirikoista ja vuotovesiselvityksen jälkeen voidaan toimenpiteitä kohdistaa sinne, missä vuotokohdat sijaitsevat ja näin ollen vähentää jätevesiviemäriin kulkeutuvan huleveden määrää. Kuntotutkimusta ja selvitystyötä tullaan ehdottamaan vuoden 2020 talousarvioon.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon kunnanhallitukselle.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistystoimi

Sivistyslautakunta 12.6.2019 § 42

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2018 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Sivistyslautakunnan osalta tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että erilaisia kyselyitä ja vertailuja hyödynnetään suunnitelmallisesti kunnan toiminnan kehittämisessä ja johtamistyössä. Edelleen tarkastuslautakunta toteaa, että esim. työtyytyväisyyskyselyiden merkitys kasvaa taloudellisten resurssien pienentyessä. Tarkastuslautakunta kiinnittää myös huomiota varahenkilöjärjestelmän toimivuuteen käytännössä ja viranhaltijoiden töiden kuormittavuuteen sijaistamistapauksissa.

Tarkastuslautakunta kiinnittää myös huomiota koulupsykologin palvelujen saatavuuteen ja riittävyyteen Kihniössä.

Kuntamaiseman tekeillä oleva selvitys varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kustannuksista ja järjestelyistä valmistuu kesäkuussa 2019.

Lukuvuonna 2019-2020 suunnitelmissa on tehdä työtyytyväisyyskysely sivistystoimessa varhaiskasvatusta lukuunottamatta. Yhtenäiskoululla varahenkilöjärjestelmä toimii vararehtorin toimesta.

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee suunnitelmat tietoonsa saatetuksi sekä yhtyy tarkastuslautakunnan huoleen koulupsykologien palvelujen saatavuudesta ja riittävyydestä sekä varahenkilöjärjestelmän toimivuudesta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa edellämainitun selvityksen tarkastuslautakunnalle.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Tarkastuslautakunta
§ 109 Väliaikaisrahoitus Nerkoon metsästäjät

Nerkoon Metsästäjät ry on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Satakunnan ELY keskukselta Metsästysmajan rakentamiselle 2.7.2019 (päätös liitteenä). Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on hyväksytty 144 825 euroa, josta tuen osuus on 49 993,59 euroa (34,52%). Loppu rahoitus on talkootyötä ja seuran omaa rahoitusta.

Hankkeen suunnittelu on aloitettu 2017 ja hankkeelle myönnettiin rakennuslupa 21.3.2019 sekä siihen muutos 19.6.2019. Rahoituspäätöksen jälkeen aloitettiin varsinaiset rakennustyöt ja heinä-elokuun aikana on tehty perustukset sekä lattioiden pohjatyöt.

Rakennustyöt jatkuvat läpi syksyn ja hirsikehikon arvioitu toimitusaika on syyskuun lopulla. Tavoite on saada rakennus vesikattovaiheeseen vuoden 2019 aikana. Koko hanke on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2020 aikana, viimeistään keväällä 2021.

Hankkeen kustannuksista varsinaisten tarvikkeiden ostettava osuus on noin 100 000 euroa, loppuosa talkoo työtä. Ostettavien tarvikkeiden kokonaiskustannukseen saadaan noin 50% Leader avustusta toteutuneita kustannuksia vastaan. Hanke on taloudellisesti erittäin merkittävä Nerkoon Metsästäjät ry:lle ja seuran oma rahoitustilanne on rajallinen hankkeen kustannuksiin nähden. Seura tarvitsee ulkopuolista väliaikaista rahoitusta.

Tällä hakemuksella Nerkoon Metsästäjät ry hakee Kihniön Kunnalta väliaikaisrahoitusta 16 800 euroa metsästysmajan rakennushankkeelle, siten että väliaikaisrahoitus olisi käytettävissä syyskuun 2019 lopussa. Rahoitus maksetaan takaisin, kun Satakunnan ELYkeskus on maksanut Nerkoon Metsästäjät ry:lle hankkeen tukiosuuden tai merkittävän osan siitä. Tukiosuuden alustava maksuaika on vuoden 2020 aikana, viimeistään keväällä 2021.

Kunnanvaltuuston 5.11.2001 § 47 päätöksen mukaan maaseudun kehittämishankkeita ( Leader ym.) voidaan väliaikaisesti rahoittaa enintään 16.819 eurolla / hanke. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut nostaa julkisen rahoituksen, kuitenkin viimeistään kuuden ( 6) kuukauden kuluttua hankkeen toteutuksen päättymisestä

Oheisena hankkeen rahoituspäätös.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää Nerkoon Metsästäjät ry: lle16.800 euron korottoman lainan metsästysmajan rakentamishankkeen väliaikaisrahoitukseksi. Laina on maksettava takaisin välittömästi, kun Satakunnan ELY- keskus on suorittanut hankkeen loppumaksatuksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Nerkoon Metsästäjät, taloustoimisto
§ 110 Muutos päätökseen Väliaikaisrahoitushakemus hankkeelle ”Keihäsnäyttelyn uudistaminen ja laajentaminen”
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Edeltävä kohta § 98 Väliaikaisrahoitushakemus hankkeelle ”Keihäsnäyttelyn uudistaminen ja laajentaminen”

Kunnanhallitus myönsi väliaikaisrahoituksen kokouksessaan 10.6.2019 § 98 Leader Pohjois-Satakunnan hyväksymän päätöksen mukaan 7.626 euroa. Satakunnan ELY-keskuksen päätöksen mukaan tukea myönnetään 5.166 euroa. Väliaikaisrahoitussummaa tulee muuttaa tältä osin.

Oheisena tukipäätös


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää muuttaa päätöstään 10.6.2019 § 98 siten, että väliaikaisrahoituksen määräksi muutetaan 5.166 euroa Satakunnan ELY-keskuksen päätökseen perustuen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Kihniön Matkailuyhdistys, taloustoimisto
§ 111 Poikkeamishakemus/vapaa-ajanrakennuksen rakentaminen kaavoittamattomalle ranta-alueelle
Edeltävä kohta § 57 Poikkeamishakemus/vapaa-ajanrakennuksen rakentaminen kaavoittamattomalle ranta-alueelle

Oheisena karttaliite

Päätösehdotus

Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan tekemään päätökseen ja myöntää poikkeamisen vapaa-ajanrakennuksen rakentamiselle seuraavin ehdoin:

-tontin koko on alle 5000 m2 rakennusoikeuden määrä on rakennusjärjestyksen mukaisesti 125 m2. Lisäksi voidaan rakentaa 30 m2 kylmää varastotilaa ja 30 m2 katosta.

-rakentamisessa tulee noudattaa Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen mukaisia määräyksiä rakentamisen määrästä ja etäisyyksistä rantaalueella. Rakennus tulee sovittaa väritykseltään ja muodoiltaan luontoon ja maisemaan.

-Poikkeuslupapäätös on voimassa yhden vuoden ja poikkeamista vastaava rakennuslupa tulee saattaa vireille tänä aikana. Poikkeuslupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Pirkanmaan Ely, asianosainen
§ 112 Muutos ostolaskujen vastaanottajiin ja hyväksyjiin

Kunnan tietohallintopäällikön tilalle tulee valita uusi tietohallinnon ostolaskujen vastaanottaja. Vastaanottajaksi päätetään palveluntuottajan määrittelemät henkilöt.

Päätösehdotus

Tietohallinnon laskujen vastaanottajaksi päätetään muuttaa palveluntuottajan määrittelemät henkilöt.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto, asianomaiset
§ 113 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 31.7.2019

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheisena puolivuotistoteuma.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.7.2019.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 114 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Heikki Mäkinen poistui klo 17.50 - 18.15 väliseksi ajaksi kokouksesta.

§ 115 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

24 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 12.6.2019

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 37 Kihniön kunnan kuntosalin maksut

§ 38 Liittyminen KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen elintarvikkeista

§ 39 Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys englannin opetuksen osalta.

§ 40 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 9 .luokan oppimistasosta

§ 41 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 6. luokan oppimistasosta

§ 42 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista

arviointikertomuksessa

§ 43 Talousarvion toteutumaraportti 30.04.2019

§ 44 Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 14.8.2019

§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 54 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista

arviointikertomuksessa

§ 55 Sähkön toimitus ja salkunhoito vuosille 2020-2024

§ 56 Vuokrapirtti”- rivitalon vesikaton uusiminen/urakoitsijan valinta

§ 57 Poikkeamishakemus/vapaa-ajanrakennuksen rakentaminen kaavoittamattomalle

ranta-alueelle

§ 58 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 59 Muut asiat

Perusturvalautakunta yta 11.6.2019

Saapuneet kirjeet

1. Pirkanmaan Ely: Työllisyyskatsaus 23.7.19 ja 20.8.2019

2. Alle 30-vuotiaiden työllisyys tammi-kesäkuu

3. Pirkanmaan käräjäoikeus: Tuomio asiassa Peltomäen Rakennus Oy / Kihniön kunta

Lähetetyt kirjeet

Reklamaatio Parkanon kaupunki ja Kolmostien Terveys Oy 13.6. ja 1.7.19


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys Mäkinen Heikki, Markus Koivisto ja Erja Silvennoinen (kiinteistönluovutusilmoitukset)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan. Mäkinen, Koivisto ja Silvennoinen ilmoittivat eseellisyytensä kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Koivistoinen Hannu Tarkastajat
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Liukku Petri Muu osallistujat
Esittelijä
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2.vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.