Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

7.5.2024

#5052

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2024
Kokouspäivä 7.5.2024
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 17:40
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 7.5.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 8.5.2024
Allekirjoittajan nimi Anna Kiviholma
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 10 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Jussi Hellgren ja Salme Marttila. Pöytäkirja tarkastetaan 7.5. ja pidetään nähtävänä 8.5.2024 - kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 11 Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen

Vaalilain 17 §:ssä säädetään vaalitoimitsijoista. Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustustossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat.

Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoäänestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty tai määrätty kaksi tai useampia, riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa on saapuvilla yksi vaalitoimitsija. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. Vuoden 2024 vaalien Kihniön kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Puumilan Taitotalo.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoina vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa toimivat Johanna Kujansuu, Anne Virnala, Kaija Haapamäki, Anna Kiviholma ja Paula Luomalahti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 12 Europarlamenttivaaleista 2024 kuuluttaminen

Vaalilain 67 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Vaalilain 49 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisesti tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Kihniön kunnanvaltuusto on 23.8.2021 § 44 tehnyt päätöksen kunnan ilmoitusten tiedoksisaattamisesta.

Liite 1 vaalikuulutus

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää kuuluttaa europarlamenttivaaleista liitteenä olevalla kuulutuksella, jossa on vaalilain edellyttämät asiat. Kuulutus julkaistaan Kihniön kunnan verkkosivuilla www.kihnio.fi > ilmoitukset, kunnanviraston ilmoitustaulullla ja Ylä-Satakunta -lehdessä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi hallintokunnat
Liitteet
§ 13 Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden määrääminen

Vaalilain 17 §:n mukaisesti keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä.

Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja re­kisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan tai vaalitoimitsijaksi.

Aikaisemmin kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi voitiin määrätä vain vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Estettä ei ole nykyisinkään sille, että keskusvaalilautakunta määrää heitä edelleenkin tähän tehtävään.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on määrättävä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina äänestäjän luona.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen 28.5.2024 klo 16 mennessä puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle puh. 03-44 411,os. Kihniöntie 46, 39820 Kihniö. Sähköpostitse osoitteella kihnio@kihnio.fi

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00 puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle puh. 03-44 411,os. Kihniöntie 46, 39820 Kihniö. Sähköpostitse osoitteella kihnio@kihnio.fi Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestysilmoituslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta tai kunnan www.sivuilta. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen aikana. Ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle erikseen. Keskusvaalilautakunta lähettää kotiäänestyslomakkeen niille äänioikeutetuille, jotka edellisissä yleisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotiäänestyksessä.

Kunnanhallitus on valinnut vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet:

Mikael Koivukoski, Sinikka Taupila ja Ulla Vierre. Puheenjohtajaksi valittiin Mikael Koivukoski ja varapuheenjohtajaksi Sinikka Taupila.

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Mirka Koivukoski 2. Anita Korkiakoski 3. Antti Kivioja

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta valitsee kotiäänestyksen toimittamista varten seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Mikael Koivukoski, Sinikka Taupila ja Ulla Vierre

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Mirka Koivukoski 2. Anita Korkiakoski 3. Antti Kivioja

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 14 Ennakkoäänien tarkastuksen ja laskennan järjestäminen

Vaalilain 62 §:n mukaan kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on viipymättä huolehdittava siitä, että oman kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnalle sen määräämällä tavalla sekä siitä, että muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnille postitse tai muulla luotettavalla tavalla. Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on otettava kuittaus lähetekuorten vastaanottamisesta siltä, jolle kuoret luovutetaan.

Muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret toimitetaan aina postitse pikakirjeinä eteenpäin.

Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestys- ja kirjeäänestyasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on europarlamenttivaalissa pidettävä siten, että perjantaina 7.6.2024 ennen kello 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä.

Ennakkoäänestyasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat tulee tarkastaa omina kokonaisuuksinaan. Ne toimitetaan seuraavana päivänä Pirkanmaan vaalipiirilautakunnalle ääntenlaskentaa varten.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää ennakkoäänestys- ja kotiäänestysasiakirjojen säilyttämisestä.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että:

1. keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin ja hallinnon sihteerin avaamaan lähetekuoret ja alustavasti tarkastamaan lähetekirjeet mm. niin, että väärälle vaaliviranomaiselle mahdollisesti tulleet asiakirjat ehditään toimittamaan oikeaan osoitteeseen.

2. keskusvaalilautakunnan sihteeri huolehtii siitä, että ennakkoäänestyksessä päivittäin äänestyksen päätyttyä lähetekuoret siirretään kunnanviraston lukittuun lähiarkistoon säilytettäväksi ja edelleen keskusvaalilautakunnalle toimitettavaksi.

3. laitosäänestyksessä vaalitoimikunta ja kotiäänestyksessä vaalitoimitsija tuovat lähetekuoret kunkin äänestyskierroksen päätyttyä keskusvaalilautakunnan sihteerille, joka toimittaa ne säilytykseen lukittuun lähiarkistoon ja edelleen keskusvaalilautakunnalle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 15 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

Kuntaliiton Yleiskirje 5/2024,Europarlamenttivaalit: kuntien vaaliviranomaiset, vaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla sekä tienvarsimainonta ja -ilmoittelu | Kuntaliitto.fi

Vaalien aikataulu

19.4. (pe) Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (minkä kunnan kohdalle kukin on merkitty äänioikeutetuksi)

30.4. (ti) Ehdokashakemukset jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle ennen kello 16.00.

10.5. (pe) Ehdokasasettelun vahvistaminen Helsingin vaalipiirilautakunnassa. Ehdokkaiden ehdokasnumerot julkaistaan.

28.5. (ti) Äänioikeusrekisteri on lainvoimainen

28.5. (ti) Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy kello 16.00

29.5. (ke) Ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla alkaa

1.6. (la) Ennakkoäänestys ulkomailla päättyy

4.6. (ti) Ennakkoäänestys kotimaassa päättyy

7.6. (pe) Ennakkoäänestyksen lähetekuorten ja kirjeäänestyksen lähetekuorten tulee olla asianomaisen kunnan keskusvaalilautakunnassa ennen kello 19.00 Kokous klo 18.30

9.6. (su) Vaalipäivän äänestys kello 9.00–20.00

12.6. (ke) Tulosten vahvistaminen

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Kaikkonen Sirpa Puheenjohtaja
Hellgren Jussi Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Hellgren Jussi Tarkastajat
Marttila Salme Tarkastajat
Marttila Salme Osallistujat
Talasoja Timo Osallistujat
Kohtala Paavo Varajäsenet