Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

22.4.2024

#4910

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2024
Kokouspäivä 22.4.2024
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:55
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 22.4.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 23.4.2024
Allekirjoittajan nimi Anna Kiviholma
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 74 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Janne Ojala ja Mika Shemeikka. Pöytäkirja tarkastetaan 22.4. ja pidetään nähtävänä 23.4.2024 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 75 Puumilan vuokratilan D 202 vuokrasopimuksen muutos

Kunnanhallitus on päättänyt 31.3.2022 § 60 vuokrata Puumilan työtilan 202 D Tmi TainaMariannelle.

Työtilan koko on 9,5 m2. Kuukausivuokra on nyt 112,63 euroa (alv 0).

Toiminnan muutoksesta johtuen tarve tilan kokoaikaiseen käyttöön on vähentynyt. AK Luontaisterapiaopisto Oy on ilmoittanut olevansa kiinnostunut vuokraamaan puolet tilasta. Vuokrasopimuksen muutos tehdään molemminpuolisella suostumuksella. Yrittäjät sopivat tilan käytöstä keskenään. Molemmille laaditaan oma vuokrasopimus.

Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä ja valaistuksesta sekä tavanomaisen yhdyskuntajätteen jätehuoltomaksut. Lisäksi vuokra sisältää nykyiset nettiyhteydet.

Vuokrasopimus astuu voimaan 1.5.2024

Irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta 1 kk ja kunnan puolelta 2 kk. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi ilmoitusta seuraavan täyden kuun alusta lukien. Mikäli vuokranmaksu tai muu sopimuksen ehdon täyttäminen viivästyy yli 1 kk, on kunnalla oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi.

Oheisena vuokrasopimusluonnokset

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää vuokrata Puumilan vuokratilan D 202 Tmi TainaMariannelle ja AK Luontaisterapiaopisto Oy:lle 1.5.2024 alkaen ja päättää yhteisellä sopimuksella aiemman vuokrasopimuksen Tmi TainaMariannen kanssa.

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan / hallintojohtajan tekemään vuokrasopimukseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Vuokralaiset, tekninen toimisto
§ 76 MTK- Satakunnan omistajanvaihdos hankkeeseen osallistuminen

Hankkeen tavoite, tulokset ja kohderyhmä

Hankkeen tavoitteina on

 • kannustaa kannattaviin omistajanvaihdoksiin
 • jakaa tietoa erilaisista maa- ja metsätilojen sekä maaseutuyritysten omistajanvaihdosprosesseista
 • omistajanvaihdosten henkisen prosessin merkityksen ymmärtäminen ja sisäistäminen
 • uusien yrittäjien osaamisen sekä ammatillisten ja sosiaalisten verkostojen kehittäminen
 • maa- ja metsätilojen sidosryhmien tiedon ja yhteistyön lisääminen omistajanvaihdoksissa sekä
 • maaseutuammattien imagon parantaminen.
 • Näiden tavoitteiden toteutuminen edesauttaa omistajanvaihdosten onnistumisia ja määrän kasvua. Tämä on edellytyksenä sille, että saamme turvattua alueellamme kestävän, kannattavan sekä ilmasto- ja ympäristöviisaan maa- ja metsätaloustuotannon riittävässä volyymissä. Tämä edesauttaa alueemme pysymistä elinvoimaisena ja ruokateollisuuden ja -turvallisuuden kehittymistä alueellamme jatkossakin.

  Hanke on tarkoitettu MTK-Satakunnan alueen maa- ja metsätalousyrittäjille, sellaisiksi aikoville ja yrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille. Hankkeen kohderyhmää ovat myös maa- ja metsätaloudesta luopujat sekä kaikki omistajanvaihdosprosesseihin osallistuvat yhteistyötahot.

  Toiminta

  Hankkeessa hyödynnetään asiantuntijoiden osaamista ja toimitaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja muiden hankkeiden kanssa. Järjestetään erilaisia infotilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, pienryhmäkokoontumisia sekä muuta tiedottamista. Aloitetaan mentorointitoiminta tukemaan omistajavaihdosten onnistumisia. Laaditaan omistajanvaihdoksia tukevia infomateriaaleja kuten Omistajanvaihdoksen muistilistat, Muutosvoimaa omistajanvaihdoksiin- kirjanen työpohjineen sekä Talouden ABC-opas omistajanvaihdoksiin.

  Hankkeessa hyödynnetään tiedotukseen, markkinointiin ja yhteydenpitoon MTK-Satakunnan www-sivut, jä-sentiedotteet, Fb- ja Instagram-ja X-tilit sekä YouTube-kanava sekä uusina etenkin tulevien yrittäjien tavoittamiseen myös Snapchat ja TikTok. Tavoitteena on, että myös alueen kunnat ja muut yhteistyötahot tiedottavat aktiivisesti hankkeesta.

  Hankkeessa tuotettu materiaali videotallenteineen jää hyödyntämään omistajanvaihdoksia myös hankkeen jälkeen MTK-Satakunnan nettisivuille materiaalipankkiin. Hankkeen aikana syntyy uusia verkostoja ja yhteistyö paranee. Omistajanvaihdoksien osapuolet ja myös sidosryhmät osaavat ottaa paremmin huomioon eri osapuolten henkilösuhteet ja sosiaalisten ja taloudellisten prosessien läpikäynnin tärkeyden.

  Toiminta-aika, resurssit ja rahoitus

  MTK-Satakunnan Omistajanvaihdos-hankkeen toiminta-aika on 1.6.2024-31.12.2026. Hanke on yhteistyöhanke, jonka henkilöresurssit ovat 1,5 htv/v. Hankkeeseen haetaan 90 %:n rahoitusta ns. flatrate 19 % -yhteistyöhankkeena Satakunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksilta Euroopan Maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta sekä 10 %:n rahoitusta alueen kunnilta ja kaupungeilta.

  Kihniön kunnan osuus hankkeen kokonaiskustannuksista vuosille 2024 - 2026 on noin 736 euroa ( 245 € / vuosi).

  Liite 1 hankkeen rahoitusosuudet

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus päättää, että Kihniön kunta osallistuu MTK- Satakunnan omistajanvaihdos hankkeeseen. Kokonaiskustannus vuosille 2024 -2026 on 736 euroa. Rahoitus katetetaan talousarvion kohdasta elinkeinoelämän edistäminen.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi riitta.seppala@mtk.fi
  Liitteet
  § 77 Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella voimassa olevan kuntien välisen yhteistyösopimuksen muuttaminen

  Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat kunnat ovat sopineet helmikuussa 2021 allekirjoitetulla ja 2023 päivitetyllä yhteistyösopimuksella työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun kuuluvien kuntien välisestä yhteistyöstä kuntakokeiluun sekä kokeilulain toteuttamiseen liittyen.

  Kuntien välisessä yhteistyösopimuksessa on sovittu siitä, miten yhteistyö toteutetaan ja pääsopimuksen velvoitteet pannaan täytäntöön. Kuntasopimus on myös kokeilulakiin liittyvien keskitettyjen palvelujen osalta Kuntalain 8 luvun 49 ja 54 § mukainen sopimus viranomaistehtävien hoitamisesta Tampereella. Kuntasopimuksen liitteessä sovitaan Tampereelle keskitettyjen tehtävien ja palvelujen kustannusten jaosta kuntien kesken.

  Kuntien väliseen yhteistyösopimukseen on tarve tehdä muutoksia kehittämispanosten kohdentamiseksi käynnissä oleviin työllisyysaluevalmisteluihin.

  Kuntien välistä yhteistyösopimusta kevennetään vuodelle 2024 säilyttäen kuitenkin kokeilun johtaminen ja yleiskoordinaatio kokeilun ylläpidon vaatimalla tasolla. Keskitettyjen kansainvälisen osaamisen palvelujen osalta sopimusta esitetään tarkastettavan sekä sisällön, että kustannusten osalta. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (Mainio) osalta muutos koskee työvoiman ulkopuolisille tehtäviä alkukartoituksia, jotka jätetään muutoksessa sopimuksen ulkopuolelle. Osaamiskeskuksen työnhakija-asiakkaiden palveluissa muutokset koskevat yrityskoordinaattoreiden työtä, sillä rakenteellisten ja hankerahoituksiin liittyvien muutosten myötä, osaamiskeskuksessa ei enää työskentele yrityskoordinaattoreita. Tämä tarkoittaa sitä, että erillispalvelua ei näiltä osin tuoteta ja asiakkaille rakennetaan OMA-valmentajan koordinoimana työllistymistä edistäviä ratkaisuja osana työllisyys- ja kotoutumisprosessia.

  Sopimukseen tehtävät muutokset on valmisteltu syksyn 2023 aikana yhteistyössä Pirkanmaan kuntakokeilun operatiivisessa johtoryhmässä ja käsitelty joulukuun 2023 Pirkanmaan johtajakokouksessa.

  Liitteenä 2 Kuntien välinen yhteistyösopimus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella

  Liite 3 Kustannustenjakoliite sopimukseen Kuntien välinen yhteistyösopimus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä muutokset kuntien väliseen yhteistyösopimukseen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi atte.viinikka@tampere.fi, kirjaamo@tampere.fi
  Liitteet
  § 78 Kunnanviraston sulkeminen vuosilomien vuoksi 2024

  Kunnanvirasto on vuosittain pidetty suljettuna kolmen tai neljän viikon ajan heinäkuussa, jolloin koko henkilökunta on ollut vuosilomalla. Lomien osittaisella keskittämisellä voidaan turvata tehokkaammat palvelut muuna aikana. Vuosilomasijaisia ei kunnanvirastossa ole käytetty.

  Suurimmalla osalla henkilöstöä vuosiloman pituus on 38 työpäivää. Vuonna 2024 kunnanvirasto voisi olla suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa. Lisäksi juhlapyhien yhteyteen on toivottu vuosilomapäivien sijoittamista, jolloin myös kokonaan sulkeminen on paikallaan pienentyneiden henkilöstöresurssien vuoksi.

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus päättää pitää kunnanviraston suljettuna vuosilomien vuoksi kuluvan vuoden aikana seuraavasti:

  10.5.2024

  8.7 - 28.7.2024

  23.12.2024 - 6.1.2025

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  § 79 Kokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen Saskyn ja Sataedun koulutuskuntayhtymien yhtymäkokoukseen

  Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajat valitaan seuraavasti:

  Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

  Sataedun yhtymäkokous pidetään 30.5.2024 klo 14.00 Sataedun Ulvilan toimipaikassa.

  Saskyn yhtymäkokous pidetään 11.6.2024 klo 16 Vammalan ammattikoulun auditoriossa.

  Edustajien ja varaedustajien nimet ja sähköpostiosoitteet pyydetään toimittamaan kuntayhtymän kirjaamon sähköpostiin kirjaamo@sasky.fi 24.5.2024 mennessä. Sataedun edustajat sataedu@sataedu.fi

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus nimeää Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymien yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Päätöksen lisätiedot

  Kunnanhallitus nimesi Sataedun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Matti Sillanpään ja varalle Juha-Matti Markkolan.

  Kunnanhallitus nimesi Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Leila Törmän ja varalle Kirsi Jytilän.

  Tiedoksi kirjaamo@sasky.fi, sataedu@sataedu.fi
  § 80 Kunnanjohtajan informaatioasiat

  Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  § 81 Kiinteistönluovutusilmoitukset

  Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

  Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kunnanhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

  Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

  Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

  Kiinteistönluovutusilmoituksia:

  4 kiinteistönluovutusilmoitusta

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  § 82 Talouden toteuma 1.1.-31.3.2024

  Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

  Oheisena toteuma.

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.3.2024

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  § 83 Vaalien ulkomainonta europarlamenttivaaleissa

  Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen, mutta kunnat ovat perinteisesti tarjonneet puolueille ja valitsijayhdistyksille mahdollisuuden ehdokasjulisteiden esillepanoon niille varatuissa telineissä.

  Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan äänestäjän valintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että vaalimainosten ei tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.

  Vaalien ulkomainonnan aloittamisajankohdaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa. Kuntaliitto suosittelee viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 22.5.2024 alkaen.

  Kunnan tekninen toimi asettaa vaalimainostelineet Prunnintien varrelle kuten edellisissäkin vaaleissa. Mainosteline on kaksi puolinen eli jokaiselle ehdokkaita asettaneelle puolueelle tai valitsijayhdistykselle varataan mainospaikka (yksipuolinen). Mainokset asetetaan puolueittain samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä luettuna vasemmalta oikealle. Mainokset tulee poistaa asettajan toimesta viikon kuluessa vaalin vahvistamisesta.

  Keskustan asemakaava-alueelle (lukuunottamatta Prunnintien mainostelineitä ) ei suositella vaalimainoksien asettamista (liite).

  Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain (503/2005) 52 ja 52 a §:ssä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

  Ulkomainontaa koskeviin kysymyksiin vastaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Kristiina Mäkelä 044-7541203, sposti etunimi.sukunimi@kihnio.fi tai vaalit@kihnio.fi

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus päättää, että vaalien ulkomainonta aloitetaan Kuntaliiton suosituksen mukaisesti keskiviikkona 22.5.2024, johon mennessä pystytetään vaalimainostaulut Prunnintien varrelle.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi Tekninen toimi
  § 84 llmoitusasiat

  Saapuneet:

  1. Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2024, luettavissa täältä

  2. Hämeenlinnan hallinto-oikeus; päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen

  3. Kuntalaisaloitteet, jotka on jätetty 13.3., 18.3., 20.3.2024 kuntalaisaloitepalveluun

  4. Pirkanmaan ELY: Työllisyyskatsaus, helmikuu 2024, Työttömyysprosentti Kihniö 8,3

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Päätöksen lisätiedot

  Kuntalaisaloitteet lähetettiin valmisteluun tekniseen lautakuntaan ja kunnanhallitukselle.

  Tiedoksi Kuntalaisaloitteiden tekijä
  Lataa pdf

  Henkilöt

  Henkilöt
  Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
  Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
  Liukku Petri Esittelijä
  Kunnanjohtaja
  Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
  Ojala Janne Tarkastajat
  Shemeikka Mika Tarkastajat
  Ala-Katara Severi Osallistujat
  Jytilä Kirsi Osallistujat
  Niemenmaa Nina Osallistujat
  Niemi Marjo Osallistujat
  Ojala Janne Osallistujat
  Shemeikka Mika Osallistujat
  Toivonen Katri Osallistujat
  Alkkiomäki Jari Muu osallistujat
  Kunnanvaltuuston 3.vpj
  Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
  Kunnanvaltuustonpj.
  Pusa Leila Muu osallistujat
  Kunnanvaltuuston 2.vpj
  Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
  Kunnanvaltuuston 1.vpj