Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

27.3.2024

#4770

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2024
Kokouspäivä 27.3.2024
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 19:15
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 27.3.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 28.3.2024
Allekirjoittajan nimi Anna Kiviholma
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Katri Toivonen ja Kirsi Jytilä. Pöytäkirja tarkastetaan 27.3.2024 ja pidetään nähtävänä 28.3.2024 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 54 Tilinpäätös vuodelta 2023

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Vuoden 2023 tilinpäätös oli vuosikatteen osalta – 137.261 euroa alijäämäinen ja tuloksen osalta – 545.760 euroa alijäämäinen. Olennaisin selittävä tekijä on kertaluontoinen 770.000 euron sote- sovintosopimuksen tekeminen Parkanon kaupungin kanssa.

Yhteistyötoimikunta käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 25.3.2024

Osastopäälliköt esittelevät osastonsa tilinpäätöksen.

Oheisena tilinpäätös


TP 2022
TA 2023+MU
Toteuma
Poikkeama
Toteuma %
Tulot 3.152.201
2.896.2143.115.418-219.204107,6
Menot-16.592.566
-7.875.874-8.205.534329.660104,2
Toimintakate-13.440.365
-4.979.660-5.090.116110.456102,2
Vuosikate 490.751 -99.734 -137.260 37.526137,6
Poistot -410.953
-470.357-408.499-61.857 86,8
Tilikauden Tulos 79.797-570.091-545.760-24.330 95,7
Yli/alijäämä 79.797
-570.091
-545.760
-24.330
95,7


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle tilikauden -545.760,40 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. tilikauden alijäämä -545.760,40 euroa siirretään taseen edellisten kausien yli- /alijäämä –tilille. Edellisten vuosien ylijäämää on taseessa 1.979.557,27 euroa.

2. allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja antaa tilinpäätösaineiston tilintarkastajan tarkastettavaksi.

3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

4. oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään tasekirjaan teksti ja numeroaineistossa mahdollisesti esiin tulevien virheiden oikaisun ja tarvittavat täydennykset.

Asian kokouskäsittely

Osastopäälliköt esittelivät asiaa kokouksessa ja poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 18.40.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 55 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

Kihniön kunnanvaltuusto päätti 12.6.2023 / 7 §, että Kihniön kunta valitsee tilintarkastusyhtiöksi vuosille 2023-2026 BDO Audiator Oy:n. Osana tarkastusprosessia yhtiö pyytää kunnalta johdon vahvistusta tilintarkastajalle. Vahvistusmenettely perustuu kansainväliseen tilintarkastusstandardiin, eikä sillä muuteta kunnanhallituksen, muiden tilivelvollisten, viranhaltijoiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanvaltuuston valitsemalle tilintarkastusyhteisölle BDO Audiator Oy:lle johdon vahvistuskirjeen (liite 1 ) tilintarkastajalle. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan vahvistuskirjeen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi BDO Audiator Oy, Vesa Keso
§ 56 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asuinrakennus
Edeltävä kohta § 22 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asuinrakennus

Liitteet 2-3 karttaote ja asemapiirros

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättä, että poikkeamiseen suostutaan.

Poikkemisluvan myöntämisen ehtona on, että hakija käynnistää rakennuspaikalla ranta-asemakaavan muutoksen ennen poikkeamislupaa vastaavan rakennusluvan myöntämistä. Uusi vapaa-ajanrakennus tulee sijoittaa vähintään 20 metrin päähän rannasta. Rakennuksen yleisilmeen tulee olla tumma ja rakennus tulee sovittaa rantamaisemaan siten, että se ei häiritsevästi erotu rantamaisemassa. Asemakaavamuutoksen jälkeen vapaa-ajanrakennus tulee rakennusluvalla muuttaa voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisesti asuinrakennukseksi. Poikkeamislupa on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hakija, Pirkanmaan Ely
§ 57 Pellonvuokrasopimuksen jatkaminen

XX ovat vuokranneet kunnan peltoalueita Tanhua RN:o 12:54 tilasta 0,15 ha ja Sarkamaan RN:o 55:4 tilasta 0,29 ha. Vuokra-aika on ollut viisi vuotta ja sopimus päättyi 31.12.2023. Vuokraa on peritty 38,20 euroa /vuosi (86,20 euroa /hehtaari / vuosi). Vuokraan tehdään indeksikorotus, jolloin hehtaarihinnaksi tulee 102,76 ja alueen vuokrahinnaksi 45,20 / vuosi.

Liitteenä 4 vuokrasopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhalllitus päättää vuokrata em.peltoalueen edelleen XX ajalle 1.1.2024-31.12.2028 (takautuvasti 1.1.24 alkaen) 45,20 euron vuosivuokralla. Vuokrasopimukseen merkitään lisäksi seuraavat ehdot:

- Vuokralainen huolehtii, että vuokra-alue pysyy vuokra-aikana kunnossa

- Vuokranantajalla on oikeus kesken vuokrakauden ottaa alue tai sen osa rakennuskaavassa merkittyyn käyttötarkoitukseen. Tällaisesta vuokrakauden keskeytyksestä ei vuokraajalle suoriteta korvausta. Myöskään rakennustoimenpiteiden sadolle mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja ei korvata.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Vuokralainen, taloustoimisto
§ 58 Kuntalaisaloite Kihniön kunnan hallintosääntöä on muutettava

Kuntalaisaloitepalvelussa on jätetty seuraava aloite:

Kihniön kunnan hallintosääntöön on tehtävä seuraavat muutokset:

Kunnanhallitus ja jaostot
- Elinvoimatoimikunnan nimi muutetaan elinvoimajaostoksi
Perustelu: Kuntalaki ei tunne toimikuntia, jaosto on oikea termi kunnanhallituksen alaiselle muulle toimielimelle kuin lautakunnalle.

24 §
Elinvoimatoimikunnan tehtävät
-Nimike muutetaan elinvoimajaostoksi
-tehtävistä poistetaan kohta ” 2. vastaa maankäyttöön liittyvien asioiden valmistelusta”
Perustelu: Elinvoimajaosto ei ole oikea paikka maankäytön kuten kaavoituksen suunnittelulle
38 §
Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta

-tehtävät ryhmiteltävä niihin
1) joissa tekninen lautakunta käyttää itsenäistä viranomaisen päätöksentekovaltaa
lain perusteella
2) joissa päätösvalta perustuu päätösvallan siirtämiseen hallintosäännöllä
3) jotka koskevat kunnan omaisuuden hankintaa, ylläpitoa ja hallintaa

-tehtäviin lisätään ”vastaa maankäyttöön liittyvien asioiden valmistelusta, erityisesti kaavoituksen valmistelusta kunnan alueella”.

Perustelu:
Nykyinen muotoilu painottaa kunnan oman omaisuuden hoitoa ja on sekava. Maankäytön suunnittelu on keskeisimpiä osia kunnan toimintaa. Tekninen lautakunta on lakisääteinen valvonta- ja lupaviranomainen kaikissa maankäyttöön liittyvissä asioissa.

Tälläkin hetkellä tekninen lautakunta käsittelee ranta-asemakaavat, suunnittelutarveratkaisut sekä rakennuslupa-asiat. Maankäytön suunnittelun kuten yleis- ja asemakaavoituksen irrottaminen teknisen lautakunnan tehtävistä on epätavallista erityisesti kunnassa, jossa on 50 järveä, 900 kesämökkiä ja vireillä useita tuuli- ja aurinkovoimalahankkeita sekä niihin liittyviä massiivisia sähkönsiirtohankkeita. Näissä tarvitaan jatkuvaa koordinaatiota.

Kihniön kunnanhallituksen vastaus:

"Elinvoimatoimikunnan nimi muutetaan elinvoimajaostoksi
Perustelu: Kuntalaki ei tunne toimikuntia, jaosto on oikea termi kunnanhallituksen alaiselle muulle toimielimelle kuin lautakunnalle."

Toimikunta vai jaosto

Kunnanhallitus voi suoraan lain nojalla (kuntalain 30 § )asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Johtokunnan tavoin toimikunnan jäsenillä ei ole erityisiä vaalikelpoisuuden rajoituksia (kuntalain 74.3 §). Toimikuntia tarvitaan lähinnä projektiluonteisissa tehtävissä, esimerkiksi rakennushankkeen toteuttamisessa. Myös muut toimielimet voivat valtuuston päätöksen nojalla asettaa toimikuntia. Valtuusto voi antaa toimielimelle yleisen oikeuden toimikuntien asettamiseen, mutta se voi myös rajata toimivallan esimerkiksi vain rakennustoimikunnan asettamiseen. Toimikunnan toimikausi voi olla enintään sen asettaneen toimielimen toimikauden pituinen (32.1 §).

Yleensä kunnan luottamushenkilöt valitsee valtuusto. Johtokunnan jäsenten vaali voidaan kuitenkin siirtää muulle toimielimelle (31.1 §:n 3 kohta), ja toimikunnan jäsenet valitsee se toimielin, joka toimikunnan asettaa.

Johtokunnan ja toimikunnan jäseniä eivät koske kunnanhallituksen tai lautakunnan jäseniä koskevat vaalikelpoisuuden rajoitukset.

Jaosto

Kuntalain 30.3 § mukaan valtuusto voi asettaa:

-jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että jaoston jäseneksi – ei kuitenkaan puheenjohtajaksi – voidaan valita muitakin kuin kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä. Näin jaostoihin saadaan asiantuntemusta myös kunnanhallituksen ulkopuolelta.

Koska elinvoimatoimikunnan toiminta on ajateltu pysyväksi toiminnaksi ja toimikunnan väliaikaisen luonteen vuoksi on perusteltua muuttaa elinvoimatoimikunnan nimi elinvoimajaostoksi seuraavan hallintosääntöpäivityksen yhteydessä.

"tehtävistä poistetaan kohta ” 2. vastaa maankäyttöön liittyvien asioiden valmistelusta” Hallintosäännön 24 § Elinvoimatoimikunnan tehtävissä mainittu kohta 2. vastaa maankäyttöön liittyvien asioiden valmistelusta tarkoittaa visiointia, esivalmistelua, elinkeinopoliittisien tarpeiden kartoittamista. Nykyinen ilmaisu on huonosti muotoiltu ja se tulee muuttaa. Maankäytön suunnittelu kuten kaavoitus kuuluu teknisen lautakunnan tehtäviin Hallintosäännön 38 § toinen kpl.

Kunnanhallitus päättää kuitenkin yleiskaavan laatimis- tai muuttamistarpeesta. Hallintosäännön muutostarpeita tarkastellaan kuluvan vuoden aikana tulevista lakimuutoksista johtuen. Edellä mainitut muutokset voidaan toteuttaa samassa yhteydessä.Päätösehdotus

Muutettu päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esittelytekstissä annetun vastauksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Aloitteen tekijä
§ 59 Kuntalaisaloite Kihniön kunnan maankäytön suunnittelu siirrettävä elinvoimatoimikunnalta tekniselle lautakunnalle

Kuntalaisaloitepalvelussa on jätetty seuraava aloite:

Aloitteen sisältö:

Kihniön kunnan hallintosäännössä on määrätty, että kunnanhallituksen alainen elinvoimatoimikunta

1. vastaa elinkeinoasioiden valmistelusta;

2. vastaa maankäyttöön liittyvien asioiden valmistelusta;

3. vastaa kunnan elinkeinotoimen toimenpideohjelman valmistelusta;

4. vastaa markkinointiasioiden valmistelusta;

5. vastaa kunnan vetovoimaisuutta lisäävien toimenpiteiden valmistelusta.

Nämä asiat käsitellään suoraan kunnanhallituksessa ilman lautakuntakäsittelyä.

Elinkeinotoimikunnan esityslistoja tai pöytäkirjoja ei julkaista netissä, vaikka juuri tuo toimikunta on aivan keskeinen mm. kunnan budjetin valmistelussa. Budjettiin ilmestyy sitten vaivihkaa hankkeita, joiden tausta ei ole tiedossa kunnanhallituksen päätöksiä arvioitaessa.

Kun ottaa huomioon elinvoimatoimikunnan tehtävät, kyseessä on tosiasiassa kunnanhallituksen työvaliokunta. On täysin kestämätöntä, että kunnan johtamisen kannalta kaikkein tärkeimmät päätökset, erityisesti maankäyttö, valmistellaan salassa.

Maankäytön suunnittelu sisältäen kaavoituksen on siirrettävä teknisen lautakunnan tehtäväksi, koska sille kuuluu myös valvonta viranomaisena. Kihniön kunnanhallituksen alaisen elinvoimatoimikunnan esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistava kunnan tietoverkossa samalla tavalla kuin lautakuntien.

Aloitteen lisätiedot:

Kihniön kunnan hallintosääntö 24 §: Elinvoimatoimikunnan tehtävät

Kunnanhallituksen alaiseen elinvoimatoimikuntaan valitaan 6 jäsentä, joista 1 toimii varapuheenjohtajana. Elinvoimatoimikunnan kokouksiin asemansa perusteella voivat osallistua kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnan- valtuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja, joista kunnanjohtaja toimii elinvoimatoimikunnan puheenjohtajana.

Kihniön kunnanhallituksen vastaus:

Elinvoimatoimikunnan toiminnan tarkoitus on tukea elinvoiman kehittämistä kunnassa. Se toimii hallintosäännössä mainittujen aihealueiden visioijana ja esisuunnittelijana. Se voi tehdä myös aloitteita kunnanhallitukselle tai lautakunnille, mutta sillä ei ole varsinaista päätösvaltaa.

Kuten jo hallituksen edellisessä pykälässä (§ 58) todettiin, että maankäytön suunnittelu kuuluu tekniselle lautakunnalle ja muotoilua hallintosäännössä tulee elinvoimatoimikunnan osalta täsmentää voidaan koko elinvoimatoimikunnan tehtävien luonnetta täsmentää muotoilun osalta seuraavassa hallintosääntöpäivityksessä.

Jaostojen pöytäkirjat tullaan julkaisemaan kunnan verkkosivuilla.


Päätösehdotus

Muutettu päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esittelytekstissä annetun vastauksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Aloitteen tekijä
§ 60 Oikaisuvaatimus koskien kunnanhallituksen päätöstä 4.3.2024 § 44
Edeltävä kohta § 44 Viranomaisen asiakirjoista ja tietopyynnöistä perittävät maksut

Kihniön kunnanhallitukselle on tullut oikaisuvaatimus (5.3.2024) koskien 4.3.2024 § 44 päätöstä viranomaisen asiakirjoista ja tietopyynnöistä perittävät maksut.

Oikaisuvaatimuksen vaatimukset:

-Ensisijaisesti koko maksutariffi on hylättävä tarpeettomana

-Toissijaisesti se on palautettava valmisteluun kohtuuttomana ja huonosti laadittuna

Perustelut:

14 viime kuukauden aikana Kihniön kunnalle on saapunut yhteensä 25 tieto / asiakirjapyyntöä, siis alle 2 kuukaudessa. Minulta noista on peräisin 18. Joudun turvautumaan tietopyyntöihin, koska kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Koivistoinen ei kyselyihini vastaa (ks. alla).

Olen perustamassa Kihniön Savupirtti ry -nimistä yhdistystä, jonka aikomuksena on asettaa vuoden 2025 kuntavaaleihin ehdokkaita. Kuntavaaliohjelmaa varten tarvitsen paljon tietoja Kihniön kunnan toiminnasta viimeajoilta.

Kunnanhallituksen 4.3.2024 hyväksymässä tariffissa on kyse pyrkimyksestä vaikeuttaa kuntalaisten osallistumista kunnan päätöksentekoon estämällä uuden kunnallisen toimijan tiedonsaanti tai vaikeuttamalla sitä. Menettely on laajasti käytössä Venäjällä.

Menettely on tarpeeton, koska 2 tietopyyntöä kuukautta kohden täytyy elinvoimaisen kunnan kyetä käsittelemään 14 vuorokauden kuluessa. Tariffi on huonosti laadittu, siitä puuttuu prosessikuvaus. Se on sisäisesti ristiriitainen. Hinnoittelu on kohtuuton. Lisäksi se on syrjivä, koska saamani tiedon mukaan tarve tuollaiseen tariffiin on syntynyt juuri minun tiedontarpeestani.

Kuntalain 1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä.

Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Kunta on juridinen konstruktio, joka perustuu kuntalakiin. Kunnan hallinnon tehtävänä, josta kunnanhallitus vastaa, on luoda edellytykset kaltaiselleni aktiiviselle kuntalaiselle eikä missään tapauksessa estää osallistumista.

Oikaisuvaatimusta on täydennetty 17.3.2024 (liite)

1) Toistan aikaisemman vaatimukseni: Tariffi hylättävä tarpeettomana ja syrjivänä, toissijaisesti palautettava valmisteluun lainvastaisena

2) Vaadin täytäntöönpanon kieltämistä

3) Esitän seuraavat lisäperustelut

Perustelut:

Oikeuttani saada tietoja Kihniön kunnan hallinnosta tekemällä asiallisia tietopyyntöjä pyritään rajoittamaan määrittelemällä maksutariffi, jota aikaisemmin ei ole ollut. Kysymys on syrjinnästä, joka on julkisuuslaissa ja rikoslaissa kielletty.

Todisteeksi esitän kunnanhallituksen puheenjohtajan sähköpostiviestin jossa pidetään ongelmana esittämieni tietopyyntöjen aiheuttamaa työmäärää ja toimintaani häiriköintinä. Kun ilmoitin haluavani tutkia Kihniön historiaa uuden maksutariffiluonnoksen esittämällä tavalla, tämä johti kokouskäsittelyssä täsmennykseen, jossa maksuttomuus koski vain kunnan tilaamaa historiantutkimusta. Kokontariffi on suunnattu minun tietotarpeitani vastaan pyrkimyksenä myös estää valmistautumiseni vuoden 2025 kuntavaaleihin. Pidän tätä myös julkisen vallan väärinkäyttönä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 17 § (julkisuuslaki)

Tiedonsaantioikeuksien huomioon ottaminen päätöksenteossa

Viranomainen on tämän lain mukaisia päätöksiä tehdessään ja muutoinkin tehtäviään hoitaessaan velvollinen huolehtimaan siitä, että tietojen saamista viranomaisen toiminnasta ei lain 1 ja 3 § huomioon ottaen rajoiteta ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeellista ja että tiedon pyytäjiä kohdellaan tasapuolisesti.

Seuraavassa tarkempia muutosvaatimuksia mikäli koko tariffia ei hylätä:

Kohta 2: Asiakirjat, joista ei peritä maksua

“Maksuttomuutta voidaan soveltaa sellaisiin tietopyyntöihin, jotka ovat riittävän yksilöityjä ja joissa tiedot löydetään kunnan tietojärjestelmistä rekistereiden tieto- ja asiakirjaluokituksen, asian numeron tai hakutoimintojen avulla”

Korjattava:

Maksuttomuutta on sovellettava viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentin mukaisesti, kyse ei ole harkinnanvaraisesta asiasta. Viranomaisen on avustettava asiakirjan yksilöinnissä.

Kohta 3: Asiakirjat, joista peritään maksu

“Pyyntö katsotaan erityiseksi myös, jos salassa pidettävien tietojen tarkistaminen tai poistaminen asiakirjasta vaatii tavanomaista enemmän työtä”

Korjattava:

Ei ole määritelty mikä on tavanomaista enemmän työtä. Salaisten osien peittäminen ei ole peruste.

Kohta 3:

“Erityistoimenpiteitä vaativasta asiakirjasta annettavan tiedon antamisesta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan: _ normaali tiedonhaku -0,5 tuntia 25 euroa”

Korjattava:

Alle 0,5 tuntia kestävä tiedonhaku ei voi olla maksullista, koska silloin se ei aiheuta tavanomaista enemmän työtä. Kohtuullinen raja voisi olla 1 tunnin ylittävä tiedonhaku ottaen kuitenkin huomioon 34 § 2 momentti: Tiedon pyytäjä ei voi olla vastuussa viranomaisen tiedonhaun ammattitaidosta.

Kohta 7 Muutoksenhaku

“Jos viranomainen hylkää tiedonsaantipyynnön, tiedon pyytäjälle on ilmoitettava suullisesti kieltäytymisen syy. Viranomaisen on myös ilmoitettava oikeudesta saattaa asia ylemmän viranomaisen ratkaistavaksi.”

Korjattava:

Hallintolain 43 §:n mukaan kieltäytymisestä on annettava kirjallinen päätös, jonka sisältö on julkisuuslain 14 § 3 momentin mukainen.

Kihniön kunnanhallituksen vastaus:

Kihniön kunnalle osoitettujen tietopyyntöjen määrä on ollut vuonna 2021 9 kpl, 2022 18 kpl, 2023 11 kpl ja 1.1.-11.3.2024 26 kpl. Vuoden 2023 määrään nähden alkuvuoden 2024 tietopyyntöjen määrä on kasvanut 136 %. Ottamatta kantaa aloitteiden tekijöihin, voidaan todeta tietopyyntöjen määrän nousseen merkittävästi.

Tietopyyntöjen aiheet ovat olleet pääasiallisesti sellaisia, joista ei ole ollut valmista asiakirjaa olemassa, tietoa on etsitty useammasta lähteestä, tietoa on seulottu, järjestelty ja yhdistelty. Pyyntöjen selvittämiseen on kulunut useita tunteja ja usean työntekijän työpanosta.

Julkisuuslaki ei velvoita viranomaista laatimaan pyynnöstä selvityksiä eikä yhdistelemään tietoja. On kuitenkin mahdollista varautua tällaisiin palvelupyyntöihin ja määritellä niitä varten omat maksunsa. Siihen tällä maksutaksalla on pyritty.

Lähtökohtana tietojensaannissa julkisista asiakirjoista on maksuttomuus. Tiedon saanti asiakirjoista on kunnissa maksutonta, kun

-asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti

-asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi

-sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse

-asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin (ks. hallintolaki 8 §, 34 §).

Jotta asiakirja tai tieto sen sisällöstä ylipäänsä voidaan antaa, on asiakirja yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa tai tietoa pyyntö koskee (JulkL 13.1 §). Pyyntö on siis tehtävä mahdollisimman selkeästi ja riittävän yksiselitteisesti. Pyyntö on yksilöity riittävästi, kun viranomainen voi sen perusteella selvittää, mitä asiakirjaa tai tietoa pyyntö koskee.

Maksutaksa käyttöön ottoa perustellaan lisääntyneellä tietopyyntöjen määrällä, ottamatta kantaa pyyntöjen tekijöihin. Maksutaksaa sovelletaan kaikkiin yhdenvertaisesti sen sisällön määrittelemällä tasolla.

Hallintosäännön 82 § mukaan kunnanhallitus päättää maksujen perusteista. Maksuissa noudatetaan kunnassa kustannusvastaavuuden periaatetta. Maksutaksan laadinnassa on käytetty pohjana palkkakuluja, sisäisiä vuokrakuluja, it-kuluja, ohjelmistomaksuja ym. Talous- ja hallinto-osaton omakustannehinta on noin 33,53 € tunti. Kunnanhallitus katsoo taksan kohtuulliseksi.

Toissijaisesti on esitetty korjauksia maksutaksan eri kohtiin. Kunnanhallitus katsoo, että maksutaksa sisältää sen käytön kannalta tarvittavan tiedon, eikä näe korjaustarvetta.

Liite 5 oikaisuvaatimus ja täydennys

Päätösehdotus

Kihniön kunnanhallitus antaa esittelytekstissä olevan vastauksen oikaisuvaatimukseen. Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana ja pitää voimassa kunnanhallituksen päätöksen 4.3.2024 § 44.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Muutoksenhakija
§ 61 Kuntalaisaloite Kihniön kunnan on keskeytettävä kaikki investoinnit loppuvaltuustokaudeksi

Kuntalaisaloitepalvelussa on jätetty aloite:

Aloitteen sisältö:

Nykyajan tuotannontekijät ovat Aika, Raha ja Ihmiset. Kihniössä on pula kaikista ja kunta taistelee olemassaolostaan.

Kunnan viranhaltijoille on annettava kaikki mahdollinen aika kunnan talouden korjaamiseen. Nyt ei ole aikaa suunnitella tai organisoida investointeja, jotka ovat turhia jos kunta kaatuu.

Kunnan kaikki vuosille 2024 ja 2025 kaavaillut investoinnit on pysäytettävä ja säästynyt henkinen kapasiteetti on suunnattava talouden pelastustoimiin.

Myös kakki elinvoimahankkeet on keskeytettävä samasta syystä, tulokset ovat olleet olemattomia. Nyt tähtäimen on oltava lyhyt, muuten pitkää ei tule.

Aloitteeseen annettava vastaus:

Kihniön kunta tiedostaa tilanteen taloudellisesta vakavuudesta ja suhtautuu kriittisesti kaikkiin investointeihin. Tehtävät vähäiset investoinnit perustuvat tarveharkintaan ja niillä pyritään kustannussäästöihin tuleville vuosille.

Elinvoimainvestointien lähtökohtana on ollut Pyhäniemen osalta yksityisen rahan saaminen kehittämiseen. Taloudellisen laman seurauksena yksityinen raha ei ole liikkunut toivotulla tavalla. Muut kohtuulliset elinvoimainvestoinnit (esim. luontoliikuntareitit, Aitoneva, Pyhäniemen suunnitelmat) ovat perustuneet hankkeistamiseen, missä apuna on käytetty erilaisia EU- ja valtio- tukirahoja. Keskeneräiset- / vireillä olevat hankkeet ja hankkeet, joille tukirahaa on myönnetty, ja haettu saatetaan loppuun.

Aloitteen tekijä on oikeassa siinä, että toimen- ja viranhaltijoiden tulee saada työrauha ja aika työlleen sen kaikissa muodoissa.

Päätösehdotus

Muutettu päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esittelytekstissä annetun vastauksen. Aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Aloitteen tekijä
§ 62 Selonteko vuoden 2023 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista sekä keskeneräiset aloitteet.

Kihniön kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Vuoden 2023 aikana ei jätetty yhtään valtuustoaloitetta ja yksi kuntalaisaloite.

Kuntalaisaloitteet vuodelta 2023

  • 10.11.2023 valoa koulun pihaan, aloite on teknisen toimen valmistelussa ja siten keskeneräinen.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet vuodelta 2021

- Kihniön perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 24.5.2021 Matonpesupaikkaa koskevan valtuustoaloitteen. Aloite on käsitelty kunnanhallituksessa 12.2.2024 ja odottaa valtuustokäsittelyä ja asia on tältä osalta keskeneräinen.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet vuodelta 2022

- Kihniön SDP:n valtuustoryhmän aloite 14.11.2022 tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen lisäämistä osaksi opetusohjelmaa. Aloite on valmistelussa. Asian käsittely on keskeneräinen.

- Kihniön Perussuomalaisten valtuustoaloitteet 12.12.2022 : Valtuuston kyselytunti osaksi valtuuston kokouksia sekä Exam,- sähköinen tenttiminen Kihniön kirjaston tiloihin.

Perussuomalaisten valtuustoaloite valtuuston kyselytunnista on toteutunut hallintosäännön hyväksymisen kautta valtuustossa 25.9.2023, missä kyselytunti mahdollistetaan. Exam- sähköinen tenttiminen kirjaston tiloihin on valmistelussa ja siten keskeneräinen.

Keskeneräiset kuntalaisaloitteet vuodelta 2022

- Kuntalaisaloite 19.9.2022. Latauspiste ja kylmäasema grillinmäen levähdyspaikalle Kihniöön. Aloite on käsitelty kunnanhallituksessa 12.2.2024 ja odottaa kunnanvaltuuston käsittelyä, aloite on tältä osin keskeneräinen.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi saatetuksi selonteon vuoden 2023 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista sekä keskeneräisistä aloitteista vuodelta 2021 ja 2022.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 63 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kunnanhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

4 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys Severi Ala-Katara (Hallintol. § 28.1.)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Esteellinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 64 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 5, 8

Talouspäällikkö § -

Pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 6.3.2024

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 20 Oikaisuvaatimus koskien Teknisen lautakunnan päätöstä 31.1.2024 § 10

§ 21 Ympäristönsuojelulain 175§:n mukainen hallintopakkoasia tilalla Männikkö Rn:o 250-407-1-79

§ 22 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asuinrakennus

§ 23 Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2023

§ 24 Ajankohtaisasiat

Sivistyslautakunta 18.3.2024

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 27 Yleiset leirikouluohjeet sekä linjaukset

§ 28 Poikien Päivän huomioiminen Kihniössä 16.5.2024

§ 29 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintakertomus 2023

§ 30 Liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jako 2024

§ 31 Kulttuuritoimen avustusten jako vuonna 2024

§ 32 Erityishuoltona järjestetyn toiminnan ateriamaksut

§ 33 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Jytilä Kirsi Tarkastajat
Toivonen Katri Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Ala-Kurki Henna Muu osallistujat
Tekninen johtaja § 54
Alkkiomäki Jari Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 3. vpj.
Lankinen Vilja Muu osallistujat
Hyvinvointijohtaja § 54
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Törmä Marita Muu osallistujat
Talouspäällikkö § 54
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.