Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021-2025

18.1.2024

#4521

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2024
Kokouspäivä 18.1.2024
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:40
Kokouspaikka Kunnantalon kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 18.1.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 19.01.2024
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Puheenjohtaja Leila Törmä osallistui kokoukseen Teamsin kautta, jonka vuoksi sovittiin, että varapuheenjohtaja Mikko Nevanperä toimii kokouksen puheenjohtajana ja Leila Törmä jäsenenä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Jari Koskinen ja Marketta Malin. Pöytäkirja tarkastetaan 18.1.2024 ja pidetään nähtävänä 19.1.2024 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Jari Koskisen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Silja Oksanen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 6 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2024

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.


Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2024 kokoukset pidetään tarvittaessa ja kokouspäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Kokouspaikka on yleensä kunnanviraston kokoushuone ja kokoukset sovitaan edellisessä kokouksessa.

Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka pyritään lähettämään sähköisesti viimeistään neljä päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös sähköpostilla. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle myös puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 7 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen vuonna 2024

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön mukaan kokouksesta kirjoittaa pöytäkirjan puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että lautakunnan vuoden 2024 pöytäkirjat tarkastaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään pöytäkirjan nähtäville laittamispäivään mennessä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että vuonna 2024 sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksesta laadittu pöytäkirja julkaistaan soveltuvin osin kunnan nettisivuilla viimeistään seitsemäntenä päivänä kokouksesta. Esityslistat julkaistaan soveltuvin osin kunnan nettisivulla.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 8 Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Kihniön kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävien hoitamista varten. Asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan käyttösuunnitelmassaan edelleen vastuuyksiköille ja kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.

Esityslistan liitteet:

Meno- ja tulolajitarkkuudella tehty ehdotus talousarvion käyttösuunnitelmaksi sivistyslautakunnan osalta vuodelle 2024 (liite 1).

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2024. Käyttösuunnitelmaan voidaan talousarviovuoden aikana tehdä tarpeellisia muutoksia.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 9 Koulukuljetusten optiovuosien käyttöönotto

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.06.2021 koulukuljetusten liikennöitsijöiksi Tilausliikenne Rauno Koivukoski Ky:n, Kivineva-yhtiöt Oy:n sekä taksi Tiina Jokiojan. Kokouksessaan 7.6.2023 sivistyslautakunta hyväksyi koulukuljetusten siirtymisen Kivineva yhtiö oy:ltä Tilausliikenne Koivukoski ky:lle. Osa oppilaista kulkee Lamminmäen ajamalla vakiovuorolla Mustaniementien ja Kankarin kautta.

Sopimuskausi on 01.08.2021 - 31.07.2024 + optiovuodet 01.08.2024 - 31.07.2025 ja 01.08.2025-31.07.2026. Tarjouspyynnön mukaisesti optiovuoden käytöstä päättävät yhdessä tarjoaja ja valitut liikennöitsijät vähintään 6 kk ennen sopimuksen päättymistä.

Valittujen liikennöitsijöiden halukkuutta jatkaa koulukuljetusliikenteen sopimusta Kihniön kunnan kanssa optiovuodella ajalle 01.08.2024 – 31.07.2025 on kartoitettu.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää käyttää koulukuljetusten tarjouspyyntöön sisältyneen optiovuoden ja jatkaa sopimusta koulukuljetusliikenteen hoitamisesta ajalle 01.08.2024 - 31.07.2025 sopimuksen ja päätösten mukaisten liikennöitsijöiden kanssa.

Asian kokouskäsittely

Mikael Koivukoski poistui asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys Mikael Koivukoski (Hallintolaki 28§, kohta 1)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Tilausliikenne Rauno Koivukoski Ky, taksi Tiina Jokioja
§ 10 Liittyminen Hanselin kilpailutukseen esi- ja perusopetuksen oppimateriaalit 2024–2026 (2028)

Kilpailutus on jatkoa Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit 2020–2022 (2024) -puitejärjestelylle, joka päättyy 15.11.2024. Liittyminen tulee tehdä 17.5.2024 mennessä. Puitejärjestely on vain siihen etukäteen liittyneiden asiakkaiden käytettävissä. Kihniön kunta on liittynyt aiempaan puitejärjestelyyn.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että

1. Kihniön kunta liittyy Hanselin kilpailutukseen esi- ja perusopetuksen oppimateriaaleista 2024–2026 (2028)

2. Hyvinvointijohtajalle annetaan oikeus allekirjoittaa puitesopimus.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 11 Talousarvion toteutumaraportti 01.01-30.11.2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 87,6 ja menojen toteutumaprosentti on 86,5. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 86,3.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 12 Viranhaltijapäätökset

Hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 24.11.2023-18.01.2024.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 13 Ilmoitus- ja muut asiat
  • OKM:ltä saatu hanke OKM/675/520/2023 "Koulupsyykkari tukemaan lasten ja nuorten mielenterveyttä Kihniön yhtenäiskoululle" 20.000e
  • Verkostoperuskoulu-seminaari: Joustava opetuksen ja tuen järjestäminen perusopetuksessa
  • OKM:n hanke OKM/404/620/2023 "Kihniön kunnan kulttuuritoiminnan elävöittäminen" hylätty päätös.
  • Digitointihanke (MV/84/02.05.02.00/2022) saatu päätökseen. Hankkeelle haettu myös käyttötarkoituksen muutosta, josta myönteinen päätös. Muutosta haettu esineistöön liittyvien näyttelytekstien laatimiseksi museolle hankkeen puitteissa.
  • VN/35660/2023 Päätös kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta 2024
  • VN/35661/2023 Päätös kotikuntakorvausten perusosasta vuodelle 2024
  • Sovitaan seuraava kokousaika
Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkkaa saaneensa ilmoitusasiat tiedoksi ja sopii seuraavan kokousajan.

Asian kokouskäsittely

Seuraava kokous sovittiin keskiviikolle 21.2.2024 klo 17.30.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Nevanperä Mikko Puheenjohtaja
Lankinen Vilja Pöytäkirjanpitäjä
Malin Marketta Tarkastajat
Oksanen Silja Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Koivukoski Mikael Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Törmä Leila Osallistujat
Toroskainen Maarit Osallistujat
Koivisto Neea Muu osallistujat
Nuorisovaltuuston edustaja