Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021-2025

16.11.2023

#4301

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 9/2023
Kokouspäivä 16.11.2023
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:45
Kokouspaikka Taitotalo Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 17.11.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 17.11.2023
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajana toimi Mikko Nevanperä.

§ 85 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Sirpa Kaikkonen ja Maarit Toroskainen. Pöytäkirja tarkastetaan 17.11.2023 ja pidetään nähtävänä 17.11.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 86 Poistettu esityslistalta
§ 87 Kirjastonjohtajan valinta

Kokouksessaan 23.10.2023 (§80) sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti julistaa avoimeksi kirjastonjohtajan viran siten, että keskiviikkona 8.11.2023 (klo 15:00) on viimeinen hakupäivä. Virkaa haki yksi pätevä hakija, joka haastateltiin perjantaina 10.11.2023. Haastatteluun osallistui sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Leila Törmä, hyvinvointijohtaja Vilja Lankinen sekä nykyinen kirjastonjohtaja Paula Latvajärvi.

Hakuilmoitus julkaistiin kunnan verkkosivuilla ja kunnan virallisella ilmoitustaululla.

Vakinaiseen virkaan valittavan henkilön tulee olla viran täyttöhetkellä muodollisesti pätevä. Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne arkistoidaan sivistystoimistoon.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää kirjastonjohtajan valitsemisesta.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää valita kirjastonjohtajaksi FM Tea Järvisen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Tea Järvinen
§ 88 Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2025.

Yleistä: Palkat tarkastellaan vakanssikohtaisesti. Palkkakuluihin lasketaan 3 % korotus. Sivistyslautakunnan neton muodostaa em. henkilöstökulut ja muut menot vuoden 2023 tason mukaisesti.

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatus on keskitetty Kihniössä Kettukallion päiväkotiin. Vuodelle 2024 on otettu huomioon varkaiskasvatuslain vaatimus tulevasta varhaiskasvatuksen opettajien henkilöstömitoituksesta, joka tulee nostamaan palkkakuluja.

Lain velvoitteen mukaisesti kaikille alle kouluikäisille sekä erityishoitoa tarvitseville taataan paikka varhaiskasvatukseen. Pienten lasten määrä tulee mahdollisesti nousemaan talousarviovuotena, joka saattaa myös vaikuttaa henkilöstömäärään. Koululaiset ovat päivähoidossa ainoastaan silloin, kun he tarvitsevat hoitoa aamulla ennen koulun alkua.

Peruskoulu: Kihniössä toimii yksi yhtenäiskoulu, joka käsittää vuosiluokat 1 – 9. Henkilökuntaan kuuluu rehtori, opettajia, koulunkäynnin ohjaajia sekä tukipalveluhenkilökuntaa. Esi- ja perusopetuksen keskeisenä tavoitteena on luoda oppilaalle turvallinen ja yhtenäinen polku varhaiskasvatuksen jälkeen Kihniön yhtenäiskoulun ala- ja yläluokkien kautta laadukkaan esi- ja perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin. Kuntastrategian tavoitteena on lisäksi uusien innovaatioiden kehittäminen esim. teknologian avulla, valinnaisainetarjottimen monipuolistaminen, yrittäjyyskasvatuksen lisääminen, yritysyhteistyön lisääminen sekä hyvinvointia tukevien taitojen opettaminen.

Kihniön yhtenäiskoulun oppilasmäärän kehityksellä alakoulun puolella ensimmäiset yhdysluokat tulevat mietittäväksi viimeistään lukuvuoden 2025–2026 alusta. Vaihtoehtoina yhdysluokille selvitetään lukuvuoden 2024–2025 aikana joustavan alkuopetuksen tuomia mahdollisuuksia eli tutkitaan mahdollisuutta muodostaa esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus. Tavoitteena on luoda eheä oppimisen polku ja huomioida lapsen taito- ja kehitystaso mahdollisimman hyvin ja yksilöllisesti. Yläluokkien kohtalo tulee pohdittavaksi ensi vuosikymmenen alussa.

Kunnan saama valtionosuus pysyy suunnilleen ennallaan. Kirjanpitoon tulee kirjata kotikuntakorvaustulot ja –menot.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu Kihniössä käyttöön porrastetusti vuosina 2016–2019. Uuden opetussuunnitelman pääajatuksena on oppiaineiden rajojen madaltaminen ja monialaisten projektien lisääminen. Erityisenä painopistealueena uudessa opetussuunnitelmassa on tietotekniikan opetuksen lisääminen läpäisyperiaatteella jokaiseen oppiaineeseen. Kunnan kaikki esioppilaat käyvät esikoulua Kihniön yhtenäiskoululla omassa erillisessä esiopetusryhmässä. Perus- ja erityisopetuksen opettajien apuna on koulunkäynnin ohjaajia.

Koulukuljetusten kilpailutus käytiin vuonna 2021. Uudet sopimukset ovat voimassa 31.7.2024 saakka, jonka jälkeen on mahdollista sopia vielä 1+1 optiovuosista. Kuljetuskustannuksiin on tehty vuonna 2023 kuuden prosentin määräaikainen korotus koronneiden polttoainekustannuksien vuoksi.

Vuonna 2023 saatiin palkattua vakituinen laaja-alainen erityisopettaja. Laaja-alaisen erityisopettajan työaika on varattu pääosin alakoulun oppilaiden ja esioppilaiden käyttöön. Tavoitteena on edelleen se, että laaja-alainen erityisopettaja keskittyy nuorimpien oppilaiden oppimisvaikeuksien hoitamiseen. Yhtenäiskoulussa toimii kaksi erityisopetuksen pienryhmää, joissa työskentelee kaksi erityisopettajaa ja koulunkäynninohjaajia. Erityisopetus on eriytetty talousarviossa omaksi momentikseen.

1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu lukuvuonna 2023-2024, koska vähintään 10 lasta on ilmoitettu mukaan toimintaan. Toiminnassa on talousarvion laadintahetkellä mukana 12 lasta. Ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat. Sivistystoimi saa valtionapua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään korvaus sen ajan mukaan, jonka lapsi on läsnä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Tavoitteena on jatkaa toimintaa seuraavanakin lukuvuonna eli syksyllä 2024, mikäli tarvetta on riittävästi ryhmän perustamista varten.

Tukipalvelut:

Talousarviossa on valtakunnallisten säädösten mukaisesti eriytetty hallinto, ruokahuolto ja siivous omiksi tukipalveluyksiköiksi, joiden kustannukset jaetaan eri momenteille.

Hallinto: Hallinnon henkilöstökuluihin on varattu osa perustettavan hyvinvointijohtajan viran (50%), rehtorin viran (100 %) ja toimistosihteerien (32 %) palkkausmenot sekä Wilma-vastaavan (46 %) palkkakuluista. Sivistyslautakunnan palkkioihin ja matkakorvauksiin varatut määrärahat ovat sivistyslautakunnan hallinnon kohdassa.

Ruokahuolto: Yhtenäiskoulun keittiön henkilökunnan henkilöstökulut sekä raaka-aineiden määrärahat jaetaan eri momenteille suunnilleen ruokailijoiden suhteessa.

Siivous: Siistijöiden henkilöstökulut sekä tarvittavat pesulapalvelut ja puhdistusainemäärärahat jaetaan eri momenteille mitoituksen mukaan siistijöiden työajan suhteessa. Siivouspalvelut mitoitetaan uudestaan marraskuussa 2023. Talousarviovuotena 2024 siivouspalvelut organisoidaan uudestaan.

Muu sivistystoimi:

Kirjasto: Kirjaston tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille tietoa kulttuuria, viihdettä ja mahdollisuuden opiskeluun. Kihniön kirjasto pitää yllä jo vakiintunutta yhteistyötä koulujen kanssa ja edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta mm. lukudiplomien ja kirjavinkkausten muodossa.

Vuoden 2023 lopussa nykyinen kirjastonjohtaja (20 %) jää eläkkeelle. Vuonna 2024 aloittaa uusi kirjastonjohtaja (100 %), jonka jälkeen kirjastossa työskentelee kokoaikainen kirjastonjohtaja ja osa-aikainen (50 %) kirjastovirkailija. PIKI-kirjaston kautta asiakkaiden ulottuvilla on helposti ja nopeasti koko Pirkanmaan kirjastojen kokoelmat.

Musiikki- ja kansalaisopisto: Määrärahat säilyvät edellisen vuoden tasolla. Näillä mahdollistetaan perusopintojen suorittaminen sekä tarjotaan harrastusmahdollisuuksia.

Liikunta ja vapaa-aikatoimi: Tavoitteena on säilyttää toiminta lähes nykytasolla ja järjestää monenlaisia liikuntamahdollisuuksia ja muuta toimintaa eri-ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Vapaa-aikatoimessa työskentelee vapaa-aikaohjaaja (40 %). Hankkeilla rahoitetaan mahdolliset muut työntekijät.

Vuodelle 2024 on talousarvioon varattu liikuntatoimen avustuksiin 8.500 euroa. Urheilukoulujen järjestämistä varten vapaa-aikatoimi antaa yhdistyksille ja järjestöille välineet, tilat ja liikuntapaikat.

Uusi kuntosali on tavoittanut hyvin kuntalaisia ja tarjonnut monipuoliset mahdollisuudet liikkua. Tavoitteena on jatkaa kuntosalitoimintaa nykyisellä paikalla sekä kehittää toimintaa asiakaskyselyn perusteella. Vapaa-aikaohjaajan työpanoksesta 10 % on budjetoitu kuntosalitoimintaan.

Nuorisotoimi: Nuorisotoimen avustuksiin on talousarviossa varattu 11.500 euroa, josta 4H-yhdistykselle maksettavan palkkausavustuksen määrän päättää kunnanhallitus. Vapaa-aikaohjaajan työpanoksesta 40 % on budjetoitu nuorisotoimeen.

Talousarviovuotena perustetaan nuorisotila, johon on haettu avustusta hankkeesta Nuorten kehittäminen (AVI).

Kulttuuripalvelut: Kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa hyvinvointijohtaja. Kulttuuritoimi järjestää erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä määrärahojen puitteissa. Edelleen järjestetään Kihniö-päivän sekä veteraani- ja itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet. Seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä juhlien järjestelyissä. Kulttuuritoimi osallistuu myös Art Festivo -viikon järjestelyihin, nuorten katufestareihin ja muihin kulttuuritapahtumien järjestelyihin, mikäli OKM myöntää hankeavustusta.

Kulttuuripalveluista maksetaan Puumilaan oppaan palkka ajalle 24.6.2024-28.7.2024.

Museopalvelut: Esinemuseo on ollut avoinna kesäaikana tiistaista lauantaihin. Kunta järjestää itse museon aukiolon. Museopalveluista maksetaan esinemuseon oppaan palkka ajalle 24.6.2024-28.7.2024.

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen siirtyy sivistystoimen alle vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden perustamisen myötä. Kuluvana vuotena myös sivistyslautakunta on muutettu sivistys- ja hyvinvointilautakunnaksi ja tehtävänkuva on määritelty uudelleen hallintosääntöön. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kohtaan on kirjattu hyvinvointijohtajan henkilöstökulut (50 %).

Esityslistan liitteet:

Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2025 (tekstiosa) (liite 1).

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen sivistyslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 89 Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 90 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Sovitaan seuraava kokousaika
Päätösehdotus

Seuraava sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous pidetään tiistaina 28.11.2023 klo 17.30.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Nevanperä Mikko Puheenjohtaja
Lankinen Vilja Pöytäkirjanpitäjä
Kaikkonen Sirpa Tarkastajat
Toroskainen Maarit Tarkastajat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Koivukoski Mikael Osallistujat
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Toroskainen Maarit Osallistujat
Annala Taija Varajäsenet